Sidste nyt

11. januar 2018
Satspuljepartier indgår aftale om 12 nye initiativer målrettet LGBTI-personer. 11. januar 2018.
Ligestillingsministeriet meddelte den 11. januar 2018, at der var indgået aftale med satspuljepartierne om fordeling af 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som besluttet den 10. november 2017. Det indeholder bl.a. på 2,9 mio. kr. til Sabaah til et projekttilskud til styrket rådgivning og oplysning til minoritetsetniske ... Vis forekomsten
2. januar 2018
Kastrationsbekendtgørelsen skal ændres. Ændringsforslaget sendt i høring den 2. januar 2018.
Forslag til ændring af kastrationsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om sterilisation og kastration - sendt i høring den 2. januar 2018 af Sundheds- og Ældreministeriet.
Bemærkninger til udkastet skal indgives senest den 28. januar 2012 til:
Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold
medint@sum.dk
med kopi til
ens@sum.dk

Ændringsforslaget ... Vis forekomsten
Hendes Majestæt Dronning Margrethe.1. januar 2018
Dronning Margrethe omtalte regnbuefamilierne i sin nytårstale 2017.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe nævnte regnbuefamilierne fire minutter inde i sin nytårstale 2017:

I dagligdagen går mange af de vågne timer med arbejde og pligter. Men hvad betyder mest for os, når det kommer til stykket?
Det gør de mennesker, der står os nær. Og for de allerfleste er det vores familie.
En familie er ikke nødvendigvis det samme i dag som for en ... Vis forekomsten
24. december 2017
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016. Rapport af 22. december 2017 fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016 indeholder en gennemgang af sager om diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.
Undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, som bl.a. er race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap og køn. ... Vis forekomsten
23. december 2017
Offerundersøgelserne 2005 - 2016. December 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og ... Vis forekomsten
20. december 2017
LGBT Danmark skrev den 20. december 2017 til Socialministeriet, socialministeren og Socialudvalget vedr. kønsbestemte navne i navneloven og navnebekendtgørelsen.
LGBT Danmarks henvendelse var vedhæftet en skrivelse af 19. december 2017 med en anmodning om, at navneloven og navnebekendtgørelsen bestemmelser om kønsbestemte navne ændres, da de indeholder paragraffer, som i dag må betegnes som forældede og sprogligt forkerte.
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) har registreret skrivelsen som Bilag 107 - Alm. del Samling: 2017-18.
... Vis forekomsten
19. december 2017
L 60. Referat af og video fra 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget.
Folketinget havde fredag den 19. december 2017 tredjebehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017.
Lovforslaget blev vedtaget. Den vedtagne lov træder i kraft den 1. januar 2018.
... Vis forekomsten
19. december 2017
L 60. 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen.
Folketinget vedtog fredag den 19. december 2017 under tredjebehandlingen lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.

Der var ingen, som ønskede ordet.
Afstemning.
For: 105.
Imod: 0.
Hverken for eller imod: 0.
I alt: 105. ... Vis forekomsten
18. december 2017
Satspuljeaftale af 10. november 2017 sikrer 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.
Ligestillingsminister Karen Ellemann sikrer historisk højt beløb til ligestilling med satspuljeaftalen
10. november 2017.

I forbindelse med den indgåede satspuljeaftale styrkes indsatsen over for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), og den fremtidige indsats mod menneskehandel sikres med en ny handlingsplan. Der afsættes i alt 88 mio. kr. til ... Vis forekomsten
15. december 2017
L 60. Lovforslagets udformning efter 2. behandling den 15. december 2017.
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017
Forslag
til
Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
(Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)

§ 1
I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, ... Vis forekomsten
15. december 2017
L 60. 2. behandling den 15. december 2017. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen.
Folketinget havde fredag den 15. december 2017 andenbehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.

Der var ingen, som ønskede ordet. Der var fremsat to ændringsforslag.

Ændringsforslag nr. 1 fremsat af Enhedslisten. ... Vis forekomsten
13. december 2017
L 60. Bilag 10. Betænkning. Den 12. december 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget afgav den 12. december 2017 betænkning til lovforslag L 60 - bilag 10, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
13. december 2017
L 60. Bilag 9. 12. december 2017. Sundhedsministeren vil evaluere reglerne om dobbeltdonation om to år.
Brev af 12. december 2017 fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby til Sundheds- og Ældreudvalget - lovforslag L 60 - bilag 9, samling 2017-18 - om evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 år efter lovforslagets ikrafttrædelse.

Brevet

Sundhedsministeren
12-12-2017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Vedr. L 60 – forslag til ændring af lov om ... Vis forekomsten
12. december 2017
L 60. Bilag 8. 3. udkast til betænkning. Den 11. december 2017.
3. udkast, den 11. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 8, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017 som punkt 1. b).
3. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
4. december 2017
L 60. Bilag 7. 2. udkast til betænkning. Den 4. december 2017.
2. udkast, den 4. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 7, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandlet af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c).
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
WPATH2. december 2017
Kønsanerkendelse. Erklæring den 15. november 2017 fra WPATH.
World Professional Association for Transgender Health (WPATH) offentliggjorde den 15. november 2017 en erklæring om, at regeringerne bør anerkende transpersoners ønske om juridisk kønsskifte og ændring af kønsbetegnelse i dokumenter.

Erklæringen gengives herunder i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale ... Vis forekomsten
27. november 2017
L 60. Bilag 6. Udkast af 27. november 2017 til betænkning.
Udkast til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 6, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration.
Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c).
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om assisteret ... Vis forekomsten
LGBT Danmark27. november 2017
Peder Holk Svendsen blev på LGBT Danmarks landsmøde den 25. november 2017 valgt som ny forperson.
Peder Holk Svendsen blev på LGBT Danmarks landsmøde den 25. november 2017 valgt som ny forperson.
Søren Laursen, der havde været forperson for LGBT Danmark i adskillige år og i flere omgange, ønskede ikke genvalg.

LGBT Danmark udsendte den 27. november 2017 den herunder gengivne pressemeddelelse.

* * *
Ny forperson for LGBT Danmark vil have alle med på ... Vis forekomsten
24. november 2017
Transmand har af Østre Landsret den 24. november 2017 fået dom for, at han kan registreres som far.
Østre Landsret afsagde den 24. november 2017 dom om, at A, der har fået juridisk kønsskifte fra kvinde til mand, kan registreres som far til det barn, som hans hustru, B havde født.

Anonymiseret udskrift fra Østre Landsrets retsbog gengives herunder.

* * *
B1570000- CBW
UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS RETSBOG
____________

Afsagt den 24. ... Vis forekomsten
Legitimationskort. Bilag 2.24. november 2017
Legitimationskort, Bekendtgørelse om udstedelse af. BEK nr. 1220 af 21. november 2017.
Fra den 1. juli 2017 har alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kunnet erhverve et legitimationskort.
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort - BEK nr. 1220 af 21. november 2017 - fastsætter de nærmere regler om udformningen af legitimationskortet og prisen for det. Fra den 1. december 2017 skal indehaverens ... Vis forekomsten
23. november 2017
L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 13. november 2017 spørgsmål nr. 2 efter ønske fra Stine Brix (EL) - L 60 Samling: 2017-18 - om ministeren vil yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der svarede den 23. november 2017 med det herunder gengivne ændringsforslag.
... Vis forekomsten
23. november 2017
L 60. Bilag 5. Ændringsforslag til lovforslaget om, at ikke færdigbehandlede ansøgninger om kastration bortfalder.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) følger ønsket i LGBT Danmarks høringsskrivelse af 17. oktober 2017 og har den 23. november 2017 fremsat ændringsfor om en ny overgangsbestemmelse i lovforslag L 60.

Ændringsforslaget gengives herunder.

* * *Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i ... Vis forekomsten