LGBT Danmarks skrivelse den 16. februar 2016 til Rigspolitiet om registrering af hadforbrydelser.

Vist 0 gange. LGBT Danmark sendte den 16. februar 2016 en skrivelse til Rigspolitiet i anledning af, at Justitsministeriet havde besluttet, at Rigspolitiet havde overtaget det overordnede ansvar for området vedrørende hadforbrydelser fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Det skal bemærkes, at PET også er en afdeling under Rigspolitiet, så det er en anden afdeling under Rigspolitiet, som har overtaget ansvaret.
I skrivelsen anførte LGBT Danmark sine ønsker om registrering af hadforbrydelser, herunder en selvstændig registrering af hadforbrydelser mod transpersoner, og anmodede om et møde derom.

Rigspolitiet, Nationalt Forebyggelsescenter inviterede LGBT Danmark til et møde den 25. februar 2016 om registering og bekæmpelse af hadforbrydelser.
Fra LGBT Danmark deltog Søren Laursen og Linda Thor Pedersen, der begge efterfølgende oplyste, at der bvar stor forstårelse for foreningens ønsker.

Skrivelsen til Rigspolitiet gengives herunder.

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Tirsdag den 16. februar 2016.

Rigspolitiet
politiafd@politi.dk

Vedr.: Rigspolitiets monitoreringsordning af hadforbrydelser og diaglogmøder
1. Moniteringens gruppering og disses betegnelser
2. Registrering af anvendelsen straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen)
3. Anmodning om at blive indkaldt til diaglogmøderne om hadforbrydelser

Foranlediget af oplysninger fra Folketingets Retsudvalgs åbne samråd torsdag den 11. februar 2016 om hadforbrydelser og i fortsættelse af:
LGBT Danmarks skrivelse til Rigspolitiet den 18. september 2015,
– Rigspolitiets svar den 21. september 2015 og
LGBT Danmarks supplerende skrivelse den 29. september 2015
fremsætter LGBT Danmark følgende bemærkninger og ønsker.

1. Moniteringens gruppering og disses betegnelser
Vi må forstå, at Rigspolitiet næsten er færdig med udarbejdelsen af moniteringsordningen og har lavet en vejledning til politikredsene om registrering af hadforbrydelser.

LGBT Danmark anmoder derfor om at få tilsendt kopi af beskrivelsen af moniteringsordningen og af vejledningen til politikredsene.

LGBT Danmark noterede sig, at justitsminister, Søren Pind under det åbne samråd oplyste, at der i moniteringsordningen vil være følgende hoved- og undergrupper
 1. Racistisk motiveret med fire undergrupper.
 2. Religiøst motiveret med seks undergrupper.
 3. Seksuelt orienteret med følgende tre undergrupper:
  1. Homoseksualitet
  2. Transvestisme
  3. Seksualitet i øvrigt

LGBT Danmark er meget skuffede over betegnelsen af hovedgruppe 3 og betegnelserne af de tre underpunkter.

LGBT Danmark gjorde især i sin skrivelse til Rigspolitiet den 29. september 2015 meget ud af at beskrive og forklare om de korrekte ord og begreber.

LGBT Danmark må derfor på det stærkeste henstille, at betegnelsen af hovedgruppe 3 og de tre undergrupper ændres. Da den første rapport endnu ikke er udfærdiget, må det være ret nemt at rette betegnelserne, så de bliver korrekte og ikke virker stødende eller diskriminerende over for de personer, som gruppebetegnelserne omhandler.

Det korrekte vil være følgende:
 1. Seksuel orientering
  Justitsministeren betegnede det som ”Seksuelt orienteret”. I og med, at straffeloven og andre love bruger betegnelsen ”Seksuel orientering”, så bør det også være den betegnelse, som anvendes i moniteringen og i rapporten.
  1. Homoseksuel
  2. Biseksuel
  3. Andet

Moniteringen af og dermed registrering af hadforbrydelser mod biseksuelle ses at være ”glemt”. Det ser LGBT Danmark som en alvorlig mangel og må insistere på, at det indføres som et underpunkt.

Betegnelsen, som justitsministeren nævnte for hovedpunkt 3, underpunkt 2 ”Transvestisme”, er helt uacceptabel.
Transvestisme betegner alene transvestitter og omfatter ikke andre personer, hvis kønsidentitet og/eller kønsudtryk ikke svarer til det, der normalt forbindes med det ved fødslen tildelte køn.
Det er derfor tvingende nødvendigt, at betegnelsen ”Transvestisme” ændres til ”Kønsidentitet, kønsudtryk”, således at alle tiltænkte bliver omfattet og ingen stødes over det anvendte sprogbrug i moniteringen og i rapporten.

Som LGBT Danmark har forklaret, så er der forskel på seksuel orientering og på kønsidentitet og kønsudtryk.
Selv om underbetegnelsen ”Transvestisme” ændres til ”Kønsidentitet, kønsudtryk, så er det faktuelt forkert, stødende og diskriminerende at placere dette punkt under ”Seksuel orientering” (af justitsministeren betegnet ”Seksuelt orienteret”). Det bør have sin egen hovedgruppe:
 1. Kønsidentitet, kønsudtryk

LGBT Danmark gør opmærksom på, at det er nødvendigt, at både ”kønsidentitet” og ”kønsudtryk” er nævnt og medtages i registreringen, idet 1) en hadforbrydelse kan være begrundet i offerets kønsudtryk (altså udseende mv.), og 2) hvor en hadforbrydelse alene er begrundet i offerets kønsidentitet (alene dét, at offeret er transkønnet).

LGBT Danmark vil også anføre, at der foreligger en dom om forskelsbehandling af en transkønnet på grund af dennes kønsidentitet og kønsudtryk. Det er ikke en dom om en hadforbrydelse, men viser, at domstolen anerkender, at transkønnede nyder en særlig beskyttelse. Også derfor bør der være en særskilt registrering af hadforbrydelser begået på grundlag af offerets kønsidentitet og kønsudtryk.
Det drejer sig om dommen afsagt den 9. juni 2015 af Retten i Aarhus, 72. afdeling i sag nr. BS 72-45/2014.
Omtale af dommen:
http://www.thranesen.dk/retten-aarhus-bs-72-45-2014/

Dommen i sin helhed:
http://www.thranesen.dk/artikler/Michellesagen_20150609_Dombog.pdf

Såfremt det ikke er muligt at tilføje en fjerde hovedgruppe, vil LGBT Danmark nødtvunget stille sig tilfreds med, at hovedpunkt 3 med underpunkter formuleres således:
 1. Seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk
  1. Homoseksualitet
  2. Biseksualitet
  3. Kønsidentitet, kønsudtryk
  4. Andet

* * *
2. Registrering af anvendelsen straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen)
LGBT Danmark noterede sig, at under samrådet blev der spurgt til og af justitsministeren svaret på registreringen af tiltalerejsning med anvendelse af straffelovens § 81 nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen) og domme, hvor denne bestemmelse har været anvendt ved udmålingen af straffen.
Justitsministeren oplyste, at der for nogen tid tilbage havde været forsøgt en sådan ordning, men at Rigsadvokaten havde besluttet at stoppe registreringen.

LGBT Danmark anbefaler, at moniteringsordningen kommer til at omfatte de tilfælde, hvor anklagemyndigheden rejser tiltale med anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6, og domme, hvor denne bestemmelse har været anvendt ved udmålingen af straffen.

Begrundelsen om, at det var et lille antal eller en usikker registrering, gør i sig selv, at det er vigtigt for registrering af hadforbrydelser, at vi også får klarhed over i hvor stor udstrækning anklagemyndigheden påberåber sig straffelovens § 81, nr. 6 anvendt, og i hvilken udstrækning dommerne anvender bestemmelsen ved strafudmålingen.

Det er vigtigt at få så godt et overblik som muligt over antallet af registrerede hadforbrydelser, men følges det ikke op med en registrering af anklagemyndighedens og dommernes anvendelse af strafskærpelsesbestemmelsen, så lider registreringen og dermed det totale kendskab til omfanget af hadforbrydelser af en alvorlig mangel.

LGBT Danmark finder at i og med, at Rigspolitiet overtager moniteringen og udgivelse af rapporter om hadforbrydelser, så er det et godt tidspunkt at indføre en registrering af anklagemyndighedens og dommernes anvendelse af strafskærpelsesbestemmelsen.
Det må også anses for at være en lille ting, at anklagerne ved udfærdigelse af et anklageskrift også laver en markering i systemet, hvis strafskærpelsesbestemmelsen er anvendt.

Med hensyn til dommernes anvendelse af strafskærpelsesbestemmelsen, må det være muligt at lave en henstilling eller direkte pålægge dommerne, at de klart og tydeligt i dommene anfører, hvis de gør brug af strafskærpelsesbestemmelsen ved udmåling af straffen.
Hvis det anses for uhensigtsmæssigt, at dommerne skal lave indberetning til moniteringsordningen om anvendelse af strafskærpelsesbestemmelsen, så kan det overlades til anklagerne, der jo får dommene tilsendt. Det vil derfor være en lille ting for anklagerne at lave en registrering i systemet i de tilfælde, hvor det af dommene fremgår, at strafskærpelsesbestemmelsen er anvendt ved strafudmålingen.
På denne måde vil der blive fremskaffet et endnu bedre overblik over omfanget af hadforbrydelser.

* * *
3. Anmodning om at blive indkaldt til diaglogmøderne om hadforbrydelser
LGBT Danmark er bekendt med, at Rigspolitiet påtænker eller allerede er påbegynd at afholde en række møder med interessenter med særlig interesse i hadforbrydelser.

LGBT Danmark anmoder om at blive indkaldt til disse møder.

Med venlig hilsen.

Søren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
Ask Ulrich Petersen
Talsperson vedr. hadforbrydelser

* * *
Skrivelsen i pdf-format.

Kriminelle forhold i 2014 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2014 fra Politiets Efterretningstjeneste udarbejdes ikke. 11. januar 2016.

Vist 0 gange. Politiets Efterretningstjeneste, PET har i sit bidrag til justitsministerens svar på spørgsmål nr. 96 fra Retsudvalget om hadforbrydelsesstatistik for 2014 oplyst, at de indsamlede tal for 2014 vurderes ikke at være retsvisende, hvorfor der ikke udarbejdes nogen RACI-rapport for 2014.
Det opgjorte tal for 2014 var 281, hvilket var væsentligt laverend end årene forud, hvilket ikke svarede til PET’s vurdering af situationen.

I samme svar oplyste Justitsministeriet, at Rigspolitiet primo 2015 har overtaget det overordnede ansvar for hadforbrydelsesområdet fra PET, og at rapporten for 2015 forventes at foreligge i løbet af 1. halvår 2016.

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2013 fra Politiets Efterretningstjeneste. 6. februar 2015.

Vist 0 gange. Politiets Efterretningstjeneste, PET, offentliggjorde den 6. marts 2015 sin årlige RACI-rapport (Jour. Nr. 0212-06-28) om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund – såkaldte hadforbrydelser – begået i 2013. Rapporten er, som tidligere årsrapporter på området, baseret på indsamlede data fra landets politikredse, og indeholder en nærmere redegørelse for udviklingen i kriminelle forhold, der er motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende race, religion, politisk tilhørsforhold eller seksuelt orienteret.

Udviklingen i antallet af registrerede forhold har i perioden 2007-2013 været følgende:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35 172 306 334 384 320 245

Som det fremgår, er der sket et mindre fald i antallet af forhold, siden ordningen i 2009 blev udvidet til at omfatte alle kriminelle forhold med muligt ekstremistisk motiv.

Der er ikke nogen særskilt opgørelse vedrørende kønsidentitet/transkønnethed – disse forhold er indeholdt under “seksuelt orienteret“. Selv om forhold mod transpersoner ikke er opgjort selvstændigt, kan det konstateres, at der i hvert fald er registrereret et tilfælde, idet der i bilaget (se længere nede) er omtalt en voldssag mod en (formentlig) transseksuel person den 23. maj 2013.

  2012 2013
Motiv Antal Procent Antal Procent
Racistisk motiveret 77 24,1 63 25,37
Religiøst motiveret 33 10,1 30 12,2
Politisk motiveret 36 11,2 70 28,6
Seksuelt orienteret 33 10,1 26 10,6
Total 320 100,0 245 100,0

Som det fremgår, er der sket et mindre fald i antallet af de racistisk motiverede, de religiøst motiverede samt de seksuelt orienterede forhold, mens de politisk motiverede forhold næsten er fordoblet. Dette kan skyldes, at der i 2013 blev afholdt kommunal- og regionsrådsvalg. Tallet for de politisk motiverede forhold er på samme højde som i 2011, hvor der blev afholdt folketingsvalg.

I bilag 1 til rapporten er anført eksempler på kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund.

4. Seksuelt orienterede forhold
Forskelsbehandling
Den 17. september 2013 anmeldte en kvinde, at en lokal erhvervsdrivende havde skrevet i avisen, at han ikke ville ansætte to mænd, fordi de var homoseksuelle. (Syd- og Sønderjyllands Politi)

Chikane
Den 9. maj 2013 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet kaldt ”bøsserøv” af en gruppe unge drenge. (Københavns Politi)

Graffiti
Den 9. august 2013 modtog politiet en anmeldelse om, at ukendte personer havde tegnet penisser med påskriften ”Bøsse Jesper” på forskellige kunstværker. (Nordsjællands Politi)

Hærværk
Den 21. april 2013 anmeldte en person, at en gruppe personer havde banket på hans hoveddør, hvorefter de havde knust en rude og tisset på døren, imens de råbte ”homosvin”. (Københavns Vestegnens Politi)

Trusler
Den 18. oktober 2013 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet truet med at få skåret halsen over fordi han var ”bøsse”. (Københavns Politi).

Vold
Den 23. maj 2013 anmeldt en person, at han var blevet tildelt en skalle af en navngiven person, hvorefter denne havde udtalt ”samfundet har ikke råd til transseksuel”. (Københavns Politi)

* * *
RACI-rapporten for 2013 hos Politiets Efterretningstjeneste i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende RACI-rapporten for 2013 – Retsudvalget, Alm. del 2014-15. Bilag 227.
RACI-rapporten for 2013 hos Folketinget i pdf-format.

Kriminelle forhold i 2012 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2012 fra Politiets Efterretningstjeneste. 6. september 2013.

Vist 0 gange. Politiets Efterretningstjeneste, PET, offentliggjorde den 6. september 2013 sin årlige RACI-rapport om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund – såkaldte hadforbrydelser – begået i 2012.
Rapporten er, som tidligere årsrapporter på området, baseret på indsamlede data fra landets politikredse, og indeholder en nærmere redegørelse for udviklingen i kriminelle forhold, der er motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende race, religion, politisk tilhørsforhold eller seksuel orientering.
I sammenligning med 2011 er antallet af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund faldet med 17 procent fra 384 forhold i 2011 til 320 forhold i 2012. Dette skyldes navnlig et markant fald i antallet af politisk motiverede forhold, som formentlig må tilskrives, at der i 2011 – i modsætning til 2012 – blev afholdt folketingsvalg.
På alle øvrige områder kan der fra 2011 til 2012 konstateres en stigning i antallet af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund. Dette gælder navnlig religiøst motiverede og seksuelt orienterede forhold.
Fra 2011 til 2012 er der sket et fald i antallet af forhold vedrørende bl.a. ekstremistisk motiveret chikane og hærværk, mens antallet af voldsforhold næsten er fordoblet fra 23 forhold i 2011 til 40 forhold i 2012.

Chefen for PET, Jakob Scharf, siger:
“Selv om der kan være udsving mellem de enkelte år – og typisk i forbindelse med enkeltbegivenheder som folketings- eller kommunalvalg – så er dette formentlig udtryk for en generel udvikling, som ikke blot kan tilskrives et styrket fokus og dermed en forøget tilbøjelighed til at anmelde og registrere hadforbrydelser.
Når det gælder udviklingen i 2012, er der efter PET’s opfattelse særlig grund til at hæfte sig ved stigningen i antallet af religiøst motiverede og seksuelt orienterede forhold samt ikke mindst den markante stigning i antallet af voldsforhold med ekstremistisk baggrund og dermed den samlede skærpelse af forholdenes personfarlige karakter.”

Seksuelt orienterede forhold udgør i 2012 ca. 18 % af forholdene (33 ud af 179 forhold).
Dette er en stigning i forhold til 2011, hvor ca. 12 % af forholdene (23 ud af 195 forhold) var seksuelt orienterede.
Ca. 61 % af de seksuelt orienterede forhold vedrører vold (20 ud af 33 forhold). De fleste voldsforhold blev begået mod mænd.
I 2011 var ca. halvdelen (12 ud af 23 forhold) af de seksuelt orienterede forhold voldsforhold.
Ca. en femtedel af de seksuelt orienterede forhold i 2012 vedrører chikane (7 ud af 33 forhold) og retter sig primært mod homoseksuelle mænd.

20112012
ForholdAntalProcentAntalProcent
Racistisk motiveret7018,27724,1
Religiøst motiveret246,33310,3
Politisk motiveret7820,333611,2
Seksuelt orienteret236,03310,3
Tvivlsomt ekstremistisk motiv18949,214144,1
Total384100,0320100,0
Forhold begået mod transpersoner er ikke selvstændigt opgjort – ja end ikke nævnt.
Som tidligere indeholder rapporten ikke en specifik opgørelse over forhold begået mod transpersoner. Det kan derfor ikke ud af rapporten udledes, om der overhovedet er registreret sådanne forhold. Er det tilfældet, så er de inkluderet i tallene i gruppen af forhold motiveret vedrørende seksuel orientering – dvs. kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund – såkaldte hadforbrydelser – som er begået mod en person på baggrund af dennes seksuelle orientering.

I bilaget til rapporten er anført eksempler på kriminelle forhold i 2012 med mulig ekstremistisk baggrund.
4. Seksuelt orienterede forhold
Forskelsbehandling
Den 19. september 2012 anmeldte en lesbisk kvinde, at hun var blevet smidt ud fra en restauration af ejeren, idet han sagde, at ”I skal ikke komme her med jeres kysseri og homoliv.
Jeg vil ikke have det i min bar” (Københavns Politi).

Chikane
Den 20. juli 2012 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet kaldt ”fucking bøssesvin” af en anden mand, mens han luftede sin hund (Københavns Politi).

Trusler
Den 11. september 2012 anmeldte en homoseksuel mand, at han og en ven var blevet truet med en kniv af fem drenge, fordi de kyssede offentligt (Københavns Politi).

Den 13. juli 2012 modtog politiet en anmeldelse om, at et homoseksuelt par var blevet truet på livet af en gruppe unge. Det homoseksuelle par havde blandt andet fået at vide, at de ”ikke ville have bøsser siddende der” (Københavns Politi).

Vold
Den 26. marts 2012 anmeldte en kvinde, at hun var blevet spyttet i ansigtet på en banegård, efter at hun havde bekræftet, at hun var lesbisk (Fyns Politi).

Den 13. maj 2012 anmeldte en homoseksuel mand, at han var blevet overfaldet af en ukendt person, som havde kaldt ham ”bøsse” og slået ham i ansigtet med knytnæveslag (Midt- og Vestsjællands Politi).

Omtale af RACI-rapporten fra 2012 hos Politiets Efterretningstjeneste.
Adgang til samtlige RACI-rapporter hos Politiets Efterretningstjeneste.
RACI-rapporten fra 2012 i sin helhed hos Politiets Efterretningstjeneste.
Folketingets journal vedr. RACI-rapporten fra 2012 modtaget af Retsudvalget – REU, Alm. del 2012-13: Bilag 392.
RACI-rapporten fra 2012 i sin helhed hos Folketinget.

Kriminelle forhold i 2011 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2011 fra Politiets Efterretningstjeneste. 10. januar 2013.

Vist 0 gange.
RACI-rapport 2011

RACI-rapport 2011

PET offentliggør den 10. januar 2013 en rapport om kriminelle forhold i 2011 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering.

Forhold vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller transseksualisme opgøres ikke særskilt, men er indeholdt i gruppen, der antages at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende seksuel orientering.

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2010 vedrørende seksuel orientering er opgjort til 23 forhold mod 30 i 2010.

PET skriver derom:
Seksuelt orienterede forhold udgør ligeledes ca. 12 % af forholdene (23 forhold ud af 195). Dette er en nedgang i forhold til 2010, hvor ca. 22 % af forholdene (30 ud af 139 forhold) var seksuelt orienterede. Ca. halvdelen af de seksuelt orienterede forhold vedrører voldsforhold (12 ud af 23 forhold). De fleste voldsforhold blev begået mod mænd, som gerningsmændene opfattede som homoseksuelle. I 2010 var ca. en tredjedel af forholdene (11 ud af 30 forhold) seksuelt orienterede forhold voldsforhold. Ca. en femtedel af de seksuelt orienterede forhold vedrører chikane (5 ud af 23 forhold). Tre af disse chikaneforhold har været fysisk chikane, mens de resterende forhold omhandler tilråb rettet mod homoseksuelle mænd. En anden gruppe af de seksuelt orienterede forhold er trusselsforhold (4 ud af 23 forhold). Forholdene omfatter både verbale og skriftlige trusler.

* * *
Rapporten i sin helhed hos PET i pdf-format.

Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2010 fra Politiets Efterretningstjeneste. 8. december 2011.

Vist 0 gange.
RACI-rapport 2010

RACI-rapport 2010

PET offentliggør den 8. december 2011 en rapport om kriminelle forhold i 2010 om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering.

Forhold vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller transseksualisme opgøres ikke særskilt, men er indeholdt i gruppen, der antages at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende seksuel orientering.

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2010 vedrørende seksuel orientering er opgjort til 30 forhold mod 17 i 2009.

PET skriver derom:
Seksuelt orienterede forhold udgør 30 ud af de 139 forhold. Dette er en stigning i forhold til 2009, hvor 17 ud af 175 forhold var seksuelt orienterede. En tredjedel af de seksuelt orienterede forhold vedrører chikane (12 ud af 30). Ca. halvdelen af disse chikaneforhold har været verbal chikane i form af tilråb rettet mod homoseksuelle mænd. En anden tredjedel af de seksuelt orienterede forhold er voldsforhold (11 ud af 30). Alle voldsforholdene blev begået mod mænd, som gerningsmændene opfattede som homoseksuelle. I 2009 var 11 af de 17 seksuelt orienterede forhold voldsforhold.

I gruppen seksuelt orienterede forhold indgår endvidere et drabsforsøg, som vurderes at være omfattet af gruppen ”seksuelt orienterede forhold”, idet motivet til overfaldet var, at gerningsmanden mente, at forurettede var pædofil.

Stigningen fra 2009 til 2010 i antallet af seksuelt orienterede forhold skal muligvis ses i sammenhæng med, at Københavns Politi, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Institut for Menneskerettigheder i 2010 gennemførte kampagnen ”Stop hadforbrydelser”, som bl.a. tog sigte på at styrke ofrenes vilje til at anmelde hadforbrydelser.

* * *
Rapporten i sin helhed hos PET i pdf-format.

Kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund. RACI-rapport 2009 fra Politiets Efterretningstjeneste. 4. november 2010.

Vist 53 gange.
RACI-rapport 2009

RACI-rapport 2009

Torsdag den 4. november 2010 udsendte Politiets Efterretningstjeneste – PET – følgende pressemeddelelse

PET offentliggør i dag en rapport om kriminelle forhold i 2009 med mulig ekstremistisk baggrund. Rapporten bygger i modsætning til tidligere år på PET’s egne søgninger i politiets registre, ligesom den nu omfatter alle kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, herunder politisk motiveret kriminalitet og kriminalitet, der er motiveret af den forurettedes seksuelle orientering.

Rapporten viser, at det samlede antal forhold i 2009 er markant højere end i 2008. Selv når der korrigeres for, at ordningen nu er udvidet til at omfatte flere typer kriminalitet, er der tale om en stigning på ca. 28 pct. Det samlede antal forhold, der antages at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering og tro er 306, hvoraf det ekstremistiske motiv dog i 131 tilfælde må anses for tvivlsomt.

“Stigningen bekræfter efter PET’s opfattelse, at de tidligere års indberetninger ikke har givet et retvisende billede af omfanget ekstremistisk kriminalitet i Danmark. Den nye ordning giver et mere fyldestgørende billede af udviklingen på området. Men da det er første gang, der foretages en samlet opgørelse over kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at udtale sig sikkert om udvikling og tendenser på området. Ikke desto mindre viser tallene, at hadforbrydelser er et område, som vi ikke bare i PET og i politiet, men også mere bredt i det danske samfund bør have fokus på”, siger chefen for PET, Jakob Scharf.

Rapporten i sin helhed hos PET i pdf-format.

Rapporten omfatter ikke forhold, der antages at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller transseksualisme.

Kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religiøs baggrund. RACI-rapport 2008 fra Politiets Efterretningstjeneste. 3. december 2009.

Vist 19 gange.
RACI-rapport 2008

RACI-rapport 2008

Politiets Efterretningstjeneste – PET – udsendte den 3. december 2009 følgende meddelelse.

PET har i dag offentliggjort en rapport om kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund i 2008. Rapporten er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra politikredsene, men for at få et mere retvisende billede af antallet og karakteren af disse sager er kredsenes indberetninger i 2008 blevet suppleret med PET’s egne søgninger i politiets registre.

Som det fremgår af rapporten, er det samlede antal kriminelle forhold i 2008 med mulig racistisk eller religiøs baggrund ca. fem gange højere end antallet af indberetninger i 2007.

“Opgørelsen viser en markant stigning i antallet af sager i 2008 og giver efter PET’s opfattelse et mere dækkende og nuanceret billede af racistisk eller religiøst motiverede hændelser i Danmark end rapporten for 2007. Da det imidlertid er første gang, at PET kombinerer indberetningerne fra politikredsene med efterretningstjenestens egne søgninger i politiets registre, er det vanskeligt at udtale sig nærmere om udvikling og tendenser”, siger chefen for PET Jakob Scharf.

PET har med virkning fra den 1. januar 2009 udvidet ordningen, således at den nu også omfatter kriminalitet, der udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racistiske og religiøse. Der vil herefter skulle lægges vægt på, om det kriminelle forhold må anses for motiveret af ekstremistiske opfattelser af politiske spørgsmål eller af spørgsmål vedrørende race, hudfarve, nationalitet, etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

Formålet med den nye ordning er at sikre en bredere og mere samlet kortlægning af kriminalitet, der har sammenhæng med ekstremistiske holdninger, og at styrke efterretningstjenestens mulighed for løbende at vurdere, om der kan konstateres tegn på mere organiseret og systematiseret udøvelse af sådanne former for kriminalitet

Udvidelsen af ordningen er dog først gældende for forhold begået i 2009 og er derfor ikke afspejlet i rapporten for 2008.

Rapporten i sin helhed hos PET i pdf-format.

Rapporten omfatter ikke forhold, der antages at være motiveret af ekstremistiske opfattelser af spørgsmål vedrørende kønsidentitet, transvestisme eller transseksualisme.