Kropumulig! Om sundhed, skønhed og selvværd

Vist 0 gange.
Kropumulig!

Kropumulig!

Titel Kropumulig!
Om sundhed, skønhed og selvværd
Udarbejdet og
udgivet af
Det Etiske Råd
Udgivet 28. april 2017
Antal sider 44
Sprog Dansk
ISBN-13 978-87-92915-03-0

Et undervisningshæfte om unges forhold til kroppen og dens betydning for unges identitet. Materialet kan bruges som diskussionsoplæg, som inspiration til projektopgaver eller tværfaglige forløb i grundskolens afgangsklasser (8. – 10. klasse), men også 1.g.
Det Etiske Råd lægger med dette materiale op til en debat om kroppens betydning for unge og deres udvikling.
Det Etiske Råd har udarbejdet en lærervejledning til undervisningshæftet.

Side 36. Handler om unge transpersoner
Side 38. Hjemme hos Zephyr, der blev tilskrevet kønnet pige ved fødslen, men som i dag ønsker at møde andre som transmaskulin.

Indhold
Kapitel 1. Hvad er “kroppen” overhovedet for noget?
Kapitlet handler om kroppens mange betydninger. Kroppen er en organisme, som kræver at blive passet. Men samtidig er kroppen også indpakningen af vores person.
Kapitel 2. Krop og etik
Kapitlet drejer sig om etiske overvejelser om kroppen. Etik og krop handler om, hvordan vi ser på hinanden og på andre. Når du diskuterer kroppens etik med dine venner i klassen, kan du blive opmærksom på vigtigheden af at behandle andre ud fra de værdier, som du selv sætter højt.
Kapitel 3. Krop og samfund
Kapitet handler om kroppens tilhørsforhold til en bestemt kultur. Du kan i kapitlet læse om, at det samfund, som du fødes ind i, har stor betydning for dit syn på kroppen. Du kan læse om kropsidealer – på godt og ondt. Du møder i kapitlet Lasse under træning i fitnesscenteret. Du møder også plastikkirurgen Faye Sarmady på job i skønhedsklinikken.
Kapitel 4. Krop og identitet
Kapitlet handler om den betydning, som kroppen har for unges identitet. Du kan få indsigt i, at det undertiden kan blive en udfordring at forlige sig med sin egen krop. Du møder i kapitlet Helle, hvis datter er ramt af meget svær spiseforstyrrelse. Du møder også Zephyr, der blev tilskrevet kønnet “pige” ved fødslen, men i dag ønsker at møde andre som transmaskulin.

* * *
Omtale af undervisningshæftet hos Det Etiske Råd med link til download af materialet.
Onlinevisning af undervisningshæftet hos Det Etiske Råd med link til at downloade det i pdf-format.
Omtale af lærervejledningen hos Det Etiske Råd.
Forslag til læringsmål i pdf-format hos Det Etiske Råd.

Det Etiske Råds høringssvar af 20. juni 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.

Vist 0 gange. Det Etiske Råd
Holbergsgade 6
1057 København K
Tel + 45 7221 6860
vwwv.etiskraad.dk
20. juni 2014

Til
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Att: jevb@sst.dk

Vedrørende høring vedr. udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring.
Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ifølge autorisationsloven ved udredning og behandling af transkønnede patienter, som ønsker kønsmodificerende behandling. Vejledningen indeholder derfor først og fremmest retningslinjer af lægefaglig karakter og fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner.

Det Etiske Råd har enkelte kommentarer til vejledningen set ud fra patientens perspektiv.

Patientens inddragelse
Rådet finder generelt, at patientens inddragelse i behandlingsplaner m.v. i højere grad bør fremgå af vejledningen. Det anføres i indledningen af vejledningen, at udredning og eventuel behandling skal foretages med en åben, rummelig, værdig og respektfuld tilgang til patientens problemstilling og med inddragelse af patientens synspunkter og ønsker. Dette kan Rådet i høj grad tilslutte sig, men det er Rådets opfattelse, at denne tilgang ikke konkret kommer til udtryk i vejledningens retningslinjer.

Afslag på behandling
Det anføres i vejledningen, at patienter, som ikke vurderes egnede til medicinsk eller kirurgisk behandling og derfor ikke kan få et behandlingstilbud, skal have tilbud om støttende og rådgivende samtaler. Modtagelse af afslag på behandling af transkønnethed kan være meget indgribende i et menneskes liv.
En sådan afgørelse bør derfor efter Rådets opfattelse være omgivet af den retssikkerhed, som følger af bl.a. forvaltningslovens regler. Det bør således fremgå af vejledningen, at patienten skal modtage begrundelse, have klagevejledning m.v.

Udredning og behandling af inhabile voksne og mindreårige patienter
Behandling af voksne, der ikke selv har tilstrækkelig forståelse, samt patienter, der er under 18 år, rejser særlige dilemmaer.

Behandling for transkønnethed kan være et stærkt ønske hos disse patienter og have stor betydning for deres livskvalitet- og for unges vedkommende for deres videre vækst og udvikling i livet.

Vejledningen forholder sig ikke til rådgivning, udredning og behandling m.v. af voksne personer, der ikke selv har en tilstrækkelig forståelse. Når det gælder kastration, skal sundhedslovens regler om stedfortrædende samtykke til sterilisation følges. Hvis behandlingen består i medicinsk behandling eller anden kirurgisk behandling, er det sundhedslovens almindelige regler om stedfortrædende samtykke, der skal anvendes. Det er Rådets opfattelse, at sådanne forhold i højere grad bør fremgå af vejledningen. Uanset vejledningen er rettet til stærkt specialiserede læger, som må formodes at kende til dette komplekse samspil mellem regler, så bør en vejledning også tjene som informationskilde til patienter og deres pårørende.

Det samme gælder for mindreårige. Der henvises i vejledningen til sundhedslovens regler om inddragelse af mindreårige, men i vejledningens tekst angives fx ikke, at patienten selv ved det fyldte 15. år skal give samtykke.
Vejledningen forholder sig fx heller ikke til eventuelle uenigheder mellem den unge og forældrene. Sådanne forhold bør fremgå direkte af vejledningen. Det skal tilføjes, at Rådet finder, at det tillige bør fremgå af vejledningen, i hvilket omfang anden kønsmodificerende kirurgisk behandling end kastration kan finde sted på unge under 18 år.

Med venlig hilsen
Det Etiske Råds vegne
Jacob Birkler
Formand

* * *
Høringssvaret fra Det Etiske Råd i pdf-format.

Det Etiske Råd

Vist 0 gange.
Det Etiske Råd
Holbergsgade 6,
1057 København K.
dketik@dketik.dk

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet.
Rådet er et uafhængigt råd, hvilket indebærer, at Rådet – inden for lovens rammer – er selvstændigt, og ikke kan modtage instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre med hensyn til, hvilke opgaver, der skal tages op i Rådet og med hensyn til indholdet af udtalelser, råd, beslutning om at igangsætte debatarrangementer m.v.

Rådet består af 17 medlemmer, der udpeges for en tre-årig periode med mulighed for genudpegning én gang. Rådsmedlemmerne er ulønnede.

Medlemmer af Det Etiske Råd.

Det er ministeren for sundhed og forebyggelse, der officielt beskikker Rådets medlemmer. Ved udpegning og beskikkelse skal det sikres, at såvel lægfolk som fagfolk er repræsenteret, og der må kun være en mere af det ene køn end af det andet.

Lov om Det Etiske Råd på Retsinformation.