Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 13. marts 2004.

Vist 13 gange. Onsdag den 25. februar 2004

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
trans-danmark.dk
som finder sted
lørdag den 13. marts 2004 kl. 1300 i hovedstadsområdet
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til foreningens sekretær, Tina Thranesen).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag om vedtægtsændring
  1. § 19, stk. 2 lyder:
   ”Medlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets start og skal være indbetalt senest 1. februar”.
   Foreslås ændret til:
   ”Medlemskontingentet er gældende i et år fra indmeldelsesdatoen og skal være betalt senest en måned senere”.
  2. Vedtages pkt. a, foreslås nyt stk. 3 og 4:
   Stk. 3. Bestemmelsen i § 19, stk. 2 gælder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.
   Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt før den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal være indbetalt senest 1. februar
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Tina Larsen (Villig til genvalg) og Carin Olsen.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. (Nuværende: Qvickie (Villig til genvalg) og 1 vakant).
  4. 2 revisorer. (Nuværende: Anette Bjerre og Pia Hansen (Villige til genvalg)).
  5. revisorsuppleant. (Vakant).
 9. Eventuelt

Af hensyn til ønske om anonymitet kræves der tilmelding til generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. foreningens vedtægt § 8, stk. 3 være formanden i hænde senest den 15. februar.

Ved at tilmelde sig generalforsamlingen forpligtiger den tilmeldende sig til at overholde de tilstedeværendes ønske om anonymitet. Dette gælder også med hensyn til adressen, hvor generalforsamlingen finder sted.

Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail til foreningens sekretær Tina Thranesen på denne e-mail adresse: tina_thranesen@hotmail.com med angivelse af antallet, der ønsker at deltage og navn eller medlemsnummer på hver enkelt deltager.

Meddelelse om adressen, hvor generalforsamlingen afholdes, vil blive fremsendt via e-mail til de tilmeldte en uge før afholdelsen.
Kommer tilmeldelsen senere, fremsendes adressen straks efter tilmeldingen. Sammen med adressen fremsendes kopi af eventuelle indkomne forslag.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe med småkager, for hvilket der opkræves 20 kr. pr. deltager.
Der vil være mulighed for at købe sodavand, øl og vin til kostpris.

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde m.h.p. konstituering.

Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

Karin Astrup, formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.

Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2003.

Vist 67 gange.
Ordinær generalforsamling lørdag den 29. marts 2003 i trans-danmark.dk

Referat

Torsdag den 3. april 2003.

Referat fra generalforsamlingen lørdag den 29. marts 2003 kl. 1300 hos Qvickie.

Til stede: Karin Astrup (formand), Tina Larsen (næstformand), Solveig Lerche (kasserer), Tina Thranesen (sekretær), Qvickie (suppleant og webmistress), Anette Bjerre (revisor), Jeanette, Tina Schuldt, Pia Hansen, Carin (Sydsjælland), Mia, og Karen-Lis Andersen. I alt 12 personer.
Endvidere 1 gæst inviteret af Tina Larsen.
Generalforsamlingens start blev lidt forsinket med start kl. 1330.
Jeanette bød velkommen til Qvickies og sit hjem.
Formanden, Karin Astrup bød velkommen til foreningens første ordinære generalforsamling.

1) Valg af dirigent.
Formanden foreslog Pia Hansen. Enstemmigt valgt.
Pia Hansen gennemgik formaliteterne for afholdelse af generalforsamling jf. foreningens vedtægter og konstaterede, at de var opfyldt, og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.
Der var ingen indvendinger.
Der var ikke nogen indvendig mod gæstens tilstedeværelse.

2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
Formanden, Karin Astrup aflagde følgende beretning:
trans-danmark.dk har nu eksisteret i ca. 9 måneder; men optakten til stiftelsen af foreningen foregik i første halvdel af 2002, da Netstrømperne forsøgte at få etableret et samarbejde med TiD, men vores mål passede ikke helt sammen og konklusionen blev at Netstrømperne kunne starte deres egen forening.

En lille håndfuld af transpersoner som på baggrund af “navnesagen” dannede “Netstrømperne“, hvilket skete lige omkring årsskiftet 2001/2002. Der blev udarbejdet en programerklæring og et handlingsprogram, som blev tilstillet bestyrelsen i TiD, idet “Netstrømperne” ønskede dem indfældet i TiDs handlingsprogram (hvis et sådant fandtes.).
Der blev dannet en arbejdsgruppe, som på behørig vis meldte sig ind i TiD, og derfor også ødte op på TiDs ordinære eneralforsamling for her at fortælle forsamlingen om initiativet.
Desværre gik det ikke helt som ønsket og forventet – TiD og de fremmødte medlemmer var ganske enkelt ikke interesseret. “Netstrømperne” opgav ikke sådan umiddelbart, hvorfor der blev indkaldt til endnu et medlemsmøde den 12. april 2002 i TiD, hvor også “Netstrømperne” var inviteret. Vi mødte med 4 (Jeanette, Tina Thranesen, Solveig og mig selv) fra “Netstrømperne“, i håbet om at dette sidste forsøg på et samarbejde måtte bære frugt. Det blev desværre til et afslag fra TiDs side, idet man ikke var indstillet på at gøre fælles sag med de transseksuelle og deres behov, som nogen grad prægede handlingsprogrammet. Vi blev opfordret til at danne vores egen forening.

Det gjorde vi så den 29. juni 2002, hvor vi holdt stiftende generalforsamling i Hvidovre.
Foreningen fik navnet trans-danmark.dk og stort set alle fra den oprindelige initiativgruppe (“Netstrømperne“) sidder nu i bestyrelsen i trans-danmark.dk. Til generalforsamlingen var der mødt 15 personer, desuden var journalist Jakob Mikkelsen fra Danmarks Radio med som gæst.
På generalforsamlingen blev følgende valgt til bestyrelsen, der konstituerede sig således:
* Formand Karin Astrup, Karup,
* Næstformand Jeanette Tindø, Hvidovre,
* Sekretær Tina Thranesen,
* Bestyrelsesmedlem Charlotte Nielsen, Korsør,
* 1. suppleant Tina Larsen, Aalborg,
* 2. suppleant Qvickie,
* Revisor Anna Jonna Armansdottir, Aalborg,
* Revisor Anette Bjerre, Hornbæk,
* Revisorsuppleant Kitt Lie Rasmussen.

På mødet blev det besluttet at Qvickie er foreningens webmistress.

Vi valgte umiddelbart herefter at prioritere vores arbejdsopgaver og det gav følgende prioritering:
1. Ændring af lovgivningen/bekendtgørelser.
2. Videnbank og undersøgelse af transvestitter og transseksuelles forhold herunder at få fastlagt hvor stor gruppen er.
3. Høringsberettiget/få sæde i nævn og udvalg.
4. Kontaktnetværket.
5. Arbejde for større accept i samfundet.
Jeg vil senere give en status på hvor langt vi er nået med vores arbejdsopgaver.
I årets løb er Jeanette af personlige årsager trådt ud af bestyrelsen, i stedet er Tina Larsen trådt ind på hendes post. Det er mit håb, at Jeanette, når hun er klar, igen melder sig til at tage fat i bestyrelsen.
Anna Jonna Armansdottir har fået arbejde på Færøerne, hvortil hun er flyttet. Det er mit håb, at vi kan trække på Annas meget store viden på området selvom hun er flyttet til Færøerne.
Desuden har Kitt meldt sig ud.

trans-danmark og pressen
Umiddelbart efter stiftelsen af trans-danmark.dk fik vi en fantastisk respons fra medierne. Vi fik forsiden af Berlingske Tidende, samt en hel side inde i avisen, Solveig måtte møde op i go’morgen Danmark på TV2, Jeanette og Qvickie blev portrætteret af TV2 Lorry, Kitt kom i go’aften Danmark. Der blev skrevet om os i Ekstra Bladet og i flere lokalaviser, samt at både tekst tv på DR, samt JydskeVestkysten og de 2 Stiftstidender skrev om den manglende retssikkerhed for transseksuelle og transvestitter i Danmark.

I forbindelse med 50 året for Christine Jorgensens operation på Rigshospitalet udsendte vi en pressemeddelelse, hvor en af reaktionerne var en artikel af journalist Anette Bredmose fra Ritzau. Hendes artikel blev trykt af Metro Express, Fyns Amts Avis, Urban, Flensborg Avis, samt førte til en artikel i Se & Hør. I de elektroniske medier blev Erwin Jöhnk fra TS-kontakt på vores foranledning interviewet i P3’s Go’Morgen, samt TV2’s Go’ Her den 24. marts 2003 har Solveig været på TV Lorry og TV’s tekst-tv har haft en notits om navnesagen den samme dag.

Det er dog vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærerne; men at vi hele tiden skal føre pressen opmærksom på de ting vi arbejder med.

Status på arbejdsopgaverne:
Ad. 1) Ændring af lovgivningen/bekendtgørelser.
Den første sag, som vi har arbejdet med er den meget omtalte “Navnesag”, hvor jeg er overbevist om at vores megen medieomtale omkring det juridiske kønsskifte har ført til at man nu har indført en forsøgsordning, der blandt andet har medført at vores kasserer nu officielt hedder Solveig.

Vores næste mål er at få denne ordning gjort permanent.
Vi begyndte at bearbejde ministerierne for at få gjort opmærksom på de manglende rettigheder. I denne forbindelse har Tina Thranesen gjort et meget stort research arbejde, og glimrende formuleret vore henvendelser til myndighederne. Tinas juridiske indsigt har været til megen gavn for foreningen.

Både sundheds og indenrigsministeriet har tilkendegivet at de gerne vil i dialog med trans-danmark.dk når det drejer sig om cpr-nummer ved “juridisk kønsskifte“, samt omkring procedurerne ved kønsskifte, adgangen til hormonbehandling, hvor der ikke findes generelle regler og procedurer. Ligesom vi har henvendt os til Civilretsdirektoratet og Rigshospitalets Sexologisk Klinik med en masse spørgsmål, for at få klarlagt forskellige ting, som vi kan anvende i vores fremtidige lobbyisme over for beslutningstagerne.

trans-danmark.dk har påpeget at vi hør have fælles lovgivning i EU på dette område, og derfor har vi henvendt os til vore søsterorganisationer i udlandet med henblik på at skabe et grænseoverskridende samarbejde. Patientforeningen for Transseksuelle vil gerne have en lovgivning om kønsskifte, og jeg har talt med foreningens formand, Helle, om at vi arbejder sammen om at få loven ændret, idet det er vores opfattelse at PfT’s såkaldte lovforslag ikke kan gennemføres i den udformning den har. Desuden er det min overbevisning, at vi sammen vil få en større gennemslagskraft end hvis PfT gør det alene.
Det kræver dog en masse forarbejde, før vi kan præsentere noget for de politiske partier. Det er der enkelte der har svært ved at forstå. Men som Piet Hein siger: “ting tager tid”:
Jeg påtænker, med Tina Thranesens hjælp, at finde ud af om der kan laves en lov om transseksualitet, som der f.eks. findes i vore nabolande.

Ad. 2) Videnbank og undersøgelse af transvestitter og transseksuelle forhold herunder at få fastlagt hvor stor gruppen er.
En arbejdsgruppe er i gang med at opbygge en database, hvor man samler oplysninger om transvestisme og transseksualitet, som vil blive gjort delvis tilgængelig for offentligheden.
Men det er et slidsomt job med mange tekniske problemer der skal løses. Tina Thranesen arbejder ihærdigt på at få tingene gjort færdigt; men der er megen test involveret i arbejdet, så vi må væbne os med tålmodighed til de har gjort arbejdet færdig.

Undersøgelsen er vi ikke kommet i gang med endnu, da vores tovholder på dette projekt, Anna, desværre er flyttet til Færøerne. Vi arbejder på at få sat en ny tovholder på opgaven, samt at vi får defineret opgavens omfang. Det er meningen at opgaven skal laves af nogle studerende fra et universitet, som led i deres studier.

Ad. 3 Høringsberettiget/få sæde i nævn og udvalg.
I efteråret tilskrev vi justitsministeriet, indenrigs- og sundhedsministeriet, samt Folketinget.
Dette har resulteret i at trans-damark.dk er blevet høringsberettiget i flere ministerier, og første synlige resultat af dette, er at foreningen skal foretræde for det af Lene Espersen nedsatte Navnelovsudvalg i juni 2003.
Vi forventer, at vi med tiden vil blive indkaldt til høring i de andre ministerier i takt med at lovgivningen skal ændres.

Ad. 4) Kontaktnetværket.
Kontaktnetværket findes på vores hjemmeside, hvor transpersoner kan gå ind og finde en kontaktperson i deres område, der kan hjælpe dem videre. Hidtil er antallet af henvendelser begrænset; men det er vores overbevisning at denne service skal findes i foreningen. Jeg tror, at hovedårsagen skal findes i frygten som mange transpersoner har for at blive opdaget, en frygt der oftest er ubegrundet, specielt når vi taler om kontaktnetværket.

Ad. 5) Arbejde for større accept i samfundet.
Hvordan kan vi arbejde for en større accept i samfundet.
Det gør vi bedst ved at vise os i samfundet, deltage aktivt i samfundet og ikke leve med en frygt for opdagelse. Jeg ved at det er nemmere sagt end gjort.
Vores kasserer er i det forgangne år blevet medlem af Venstre i Farum bestyrelse, samt indvalgt i retsudvalget i Venstre i Frederiksborg Amt. Dette er synliggørelse.
Jeg vil medgå, at det er meget nemmere for transseksuelle eller fuldtids transvestitter at kunne gøre noget sådant, da de jo allerede har valgt at leve i deres valgte køn.
Man behøver jo ikke at stræbe efter offentlig embede; bare det at man ikke er bange for at gøre dagligdags ting vil medvirke til at skabe en større accept i samfundet. Det kommer dog ikke uden indsats fra os alle.
Vi, trans-danmark.dk, skal også påvirke omgivelserne aktivt. Det gør vi dels via pressen; men vi har i de sidste 9 måneder haft flere studerende der skulle skrive opgaver om emnet, hvor vi har hjulpet dem og kun modtaget positive tilbagemeldinger.
Vi skal få arbejdsgiverne til at forstå, at transpersoner er mere effektive hvis de kan leve som de føler; med andre ord skal det gøres lettere at blive accepteret som transperson på arbejdsmarkedet. Dette kan kun gøres ved oplysning overfor arbejdsgivere og arbejdstagere.
Ligesom transpersonen må kunne forstå, at når man har valgt køn, så skal vi hele tiden arbejde positivt for at opnå vores mål.

trans-danmark.dk og kritikken af foreningen
På postlisterne har der i perioder været en del kritik af foreningen. Megen af kritikken er kommet fra en lille gruppe af personer, der af en eller anden grund vil skabe splid i foreningen. Deres kritik har været meget personorienteret; men også fuldstændig grundløs.
Hovedofret har været foreningens kasserer.

En anden diskussion har været om trans-danmark er en paraplyorganisation for transseksuelle og transvestitter i Danmark. Det er foreningen ikke endnu; men det er et mål for foreningen at vi kan repræsentere vores miljø overfor myndighederne, politikerne og offentligheden. Vi mener, at et bredt samarbejde i miljøet er nødvendigt for at opnå vores fælles mål. I øjeblikket findes der en del foreninger, der hver især prøver at få ordlyd overfor myndighederne, andre foreninger er ikke interesseret i noget politisk arbejde.

trans-danmark.dk er blevet kritiseret for ikke at ville samarbejde med TiD. Blandt andet har følgende været nævnt:
Vi er blevet beskyldt for ikke at være diplomatiske over for TiD:
Vi har gravet os ned i skyttegrave i stedet for at udvise samarbejdsvilje, lyder kritikken.

Denne kritik er forfejlet efter min mening.

Faktum er at vi i en meget lang periode forsøgte at få et møde i stand mellem TiD og dengang “Netstrømperne“; men alle vore forslag blev enten ikke besvaret eller afvist af Sophie Schröder, der sammen med Jackie var udset til at være TiDs bestyrelseskontakter, begrundelsen var at man ikke kunne finde et tidspunkt. Det lykkedes ikke at finde et tidspunkt til et møde før den 12. april 2002, hvor vi skulle diskutere “Fremtiden i TiD” og hvordan vi kunne samarbejde. Det fra TiD fremmødte panel skulle egentlig indlede mødet; men de havde ikke noget at bidrage med. Diskussionen gik herefter over til at handle om det transpolitiske, hvor den klare udmelding fra TiD var at det ønskede man ikke at deltage i, da medlemmerne ikke var interesseret heri. Hvis “Netstrømperne” fastholdt at de ville arbejde med det politiske og specielt området der omhandler transseksuelle, så bør de starte deres egen forening, var meldingen fra TiD.
Vi har intet imod at samarbejde med TiD. Tina Thranesen og undertegnede forsøgte at få sat et møde i stand med TiDs formand og kasserer for at få gjort en ende på det personfnidder der var mellem TiD og Solveig. I stedet for at få mødet arrangeret, så gik TiDs bestyrelsen uden om Tina og jeg, hvor de fremsatte nogle krav til Solveig, som netop var diskussionsoplægget; men her kunne de ikke diskuteres.
Hvis vi er så forstokkede i vores holdninger, så kan det undre en, at vi har et ganske fint samarbejde med TS-kontakt og Hoxbi, samt at den nydannede Patientforening for Transseksuelle også er villige til at samarbejde med os.

Min konklusion på et samarbejde med TiD er at så længe de blokerer samarbejdet med os p.g.a. personrelaterede forhold, så bliver det svært. Det er beklageligt for TiD har på det seneste gjort en del for at skabe større accept i samfundet, bl.a. ved den tv-udsendelse på TV2 med Henriette og Lis. Jeg tror ikke på at TiD er villige til et samarbejd før de er villige til at begrave stridsøkson over for Solveig eller at Solveig ikke længere sidder i bestyrelsen af trans-danmark.dk. Jeg skal her fastholde, at det er vores medlemmer der bestemmer hvem der skal sidde i bestyrelsen af trans-danmark. De, ikke andre foreningers medlemmer.

På det seneste her vi fået en del kritik omkring vores hjemmeside. Meget af kritikken har været berettiget; men jeg vil gerne til vores forsvar sige, at en af hovedårsagen til at der ikke skete så meget skyldes at en af de bærende kræfter i redaktionen, har arbejdet i udlandet siden august 2002 og derfor ikke kunne bidrage med så meget. Men vi har taget kritikken ad notam, og I vil se, at der sker noget på hjemmesiden i fremtiden.
Desuden sker der meget på hjemmesiden, som man ikke umiddelbart kan se, da det er tekniske forbedringer.

“Hvis trans-danmark.dk skal have en fortsat eksistens, bliver vi nødt til at blive mere servicemindede. Hvad får folk ud af at melde sig ind i foreningen. Vi bliver nødt til at tænke i baner af, hvad vi kan tilbyde de “ganske almindelige transer” rundt omkring i landet. Det er trods alt nok kun et fåtal, der interesserer sig for navnesagen og politik. De fleste synes sikkert, at det er OK med navnesag og politik, men vil forvente noget mere jordnært, som gavner dem personligt, for at de vil overveje et medlemskab”.

Jeg er ikke helt uenig med denne del af kritikken, dog vil jeg gerne sige til fort forsvar, at Rom blev ikke bygget på en dag.
Vi har taget initiativ til at etablere kontakt til psykologer der har transseksualitet og transvestisme som speciale. Dette er sket via en henvendelse til Dansk Psykolog Forening.
Vi har på hjemmesiden etableret kontaktbørser, mulighed for salg af diverse sager m.m.
Med hensyn til det “jordnære”, så har det hele tiden været ideen at de mere sociale arrangementer skulle foregå lokalt.

Ligeledes så kan medlemmerne selv bidrage med deres ønsker. Vi har til dato ikke modtaget noget forslag fra medlemmerne, hvad de kunne tænke sig.

* * *
Efter aflæggelsen af beretningen var der almen drøftelse af forskellige forhold af almen interesse:
* behov for og muligheden for psykologhjælp,
* juridisk hjælp i relation til forældremyndighedssager,
* foredrag og kurser,
* forholdene på Sexologisk Klinik,
* Civilretsdirektoratest almene holdning og den midlertidige navneordning,
* den til tider skarpe og personorienterede debat på postlisten Transgender DK,
* stiftelsen af den nye forening “Patientforeningen for Transseksuelle“,
* det ønskværdige i én fælles forening, eller i det mindste et samarbejde foreningerne imellem hvorved vi alle ville stå styrkede over for myndigheder, hvor Karin oplyste, at hun havde været i kontakt med patientforeningens formand, Helle, der var positivt indstillet på samarbejde,
* Solveig Lerche redegjorde for udviklingen i hendes “navnesag”, idet hun havde fået tilladelse til at føre navnet “Solveig” i henhold til Civilretsdirektorats midlertidige navneordning,
* om, hvad medlemmerne får ud af at være medlem af vores forening, hvor Tina T. fremførte, at et medlemskab ikke umiddelbart kunne forventes at give noget konkret for de enkelte, da det var et langsigtet arbejde at forbedre forholdene for tv’er og ts’er, og at et medlemskab derfor mere et ønske om at støtte udviklingen, og Anette Bjerre var inde på det ønskelige i, at foreningen fik flere medlemmer,
* det sociale aspekt eller mangel på det sociale aspekt i foreningen drøftedes også, og baggrunden blev gennemgået bl.a. af Tina L. med forklaring om, at der allerede eksisterede både en forening og mindre lokale grupperinger, der tog sig af det sociale og at foreningen gerne støttede sociale arrangementer, men ikke havde det som sin opgave af arrangere disse,
* drøftelse af, hvad foreningen skal fremlægge for navnelovsudvalget, når foreningen får foretræde for udvalget, idet foreningen endnu ikke har fået formuleret en egentlig foreningspolitik på området; hvorunder Solveig redegjorde for sine tanker derom,
* udsendelse af pressemeddelelser, hvor foreningen første gang brugte mere end 600 kr. på udsendelse af almindelige breve og sidste gang klarede det via e-mail, hvorved det ikke kostede noget, men nok havde samme positive effekt i form af medieopmærksomhed; hvorunder Solveig fremførte, at fundamentet blev lagt med udsendelse af den første papirbaserede pressemeddelelse,
* foreningens hjemmeside drøftedes, hvorunder Qvickie oplyste, at siden i meget stor udstrækning var lavet, så alle bestyrelsesmedlemmer, de lokale postlisteadministratorer, og medlemmer kunne tilføje ting til hjemmesiden, og at der var ca. 100 besøgende på hjemmesiden i døgnet og fra start til nu havde hjemmesiden haft ca. 22.000 besøgende, hvilket alle fandt flot, videre drøftelse om hjemmesidens indhold, hvor foreningen nok i større udstrækning skulle orientere om igangværende projekter, og at redaktionsudvalget skulle igangsættes for at styrke hjemmesiden.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
Solveig gennemgik det fremlagte regnskab og oplyste, at formuen pr. 311202 var 2.612,17 kr. og at bankindestående pr. d.d. (290303) var på 5.149,57 kr.
Det skæve beløb på 4.463,73 kr. i kontingentindbetaling skyldes en indbetaling i norske kroner, der ved omveksling gav et “skævt” beløb.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Solveig gennemgik budgettet og gav udtryk for en medlemsfremgang.
Foreningen havde p.t. 32 medlemmer og budgettet var baseret på 35 medlemmer.
Vedr. fondsmidler forventedes det at være muligt med et nuværende, men helst et større medlemstal, og at der var flere relevante muligheder at søge. Ved møde med eksterne samarbejdspartnere måtte der forudses nogle omkostninger, og ved bestyrelsesmedlemmers kørsel til møder ligeledes nogle transportomkostninger.
Budgettet var et optimistisk budget, men det vil blive justeret året igennem, således at det svarede til det faktuelle indtægtsgrundlag, og at udgifterne ville blive afpasset indtægterne og den likvide kapital.
Budgettet blev godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Forslag: Uændret 200 kr.
Vedtaget.

6) Behandling af indkomne forslag.
a) Vedtægtsændringer.
I) § 1 – Foreningens navn
ændres fra
trans-danmark.dk til:
trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle“.
Vedtaget.

II) § 2 – Formålsparagraffen
tilføjes:
“samt yde støtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle“,
så ordlyden bliver:
Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold, samt yde støtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle“.
Vedtaget.

III) § 10, stk. 1 – Bestyrelsens sammensætning
udvidelse fra 4 til 6 medlemmer,
så ordlyden bliver:
Bestyrelsen består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode“.

Solveig anbefalede forslaget vedtaget.
Tina T. anbefalede, at forslaget blev forkastet og uddybede det med, at der ved den igangværende generalforsamling var 12 fremmødte. Af disse var 2 i bestyrelsen og først på valgt til næste år og derfor ikke kunne vælges i år, hvorved der kun var 10 personer at vælge imellem.
Hvis udvidelsen blev gennemført, skulle der til bestyrelsesposter, suppleanter og revisorer bruges 9 personer.
Og da Tina T. var vidende om, at Jeanette, der var udtrådt af bestyrelsen i den forgangne periode af personlige grunde, ikke ønskede at modtage valg, betød det, at alle tilstedeværende skulle modtage valg til en af posterne.
Var der så blot én af disse ni personer, der ikke ønskede at modtage valg, så var vi i den situation, at vi ikke kunne få besat alle posterne.
Tina T. fandt, at det var et ualmindeligt dårligt signal at udsende, at foreningen havde så svag en tilslutning på generalforsamlingen, at den end ikke kunne få besat alle posterne.

Efter nogen debat, hvorunder der var enighed om, at det ville være en god ting med en udvidelse af bestyrelsen, blev forslaget trukket af bestyrelsen, da det var åbenbart, at det ikke kunne vedtages.
Tilsvarende enighed om, at en fremtidig bestyrelsen kunne genfremsætte forslaget, såfremt medlemstilgangen tilsagde det.

IV) § 8, stk. 2, pkt. 8 a, (såfremt § 10, stk. 1 ændres)
ændres fra:
“2 bestyrelsesmedlemmer”
til:
3 bestyrelsesmedlemmer“.
Da det under pkt. III fremførte forslag ikke blev vedtaget udgik dette punkt.

V) Valg af bestyrelsesmedlemmer (såfremt ændringerne af §§ 8, stk. 2, pkt. a og 10, stk. 1 vedtages) foregår på denne generalforsamling:
(1) i overensstemmelse med de netop vedtage regler, og
(2) efter denne overgangsprocedure:
(a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode,
(b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.
Da det under pkt. III fremførte forslag ikke blev vedtaget udgik dette punkt.

VI) § 19, stk. 1 fastsættelse af kontingent
ændres fra:
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen
til:
Medlemskontingentet for private, foreninger og organisationer fastsættes hvert år på generalforsamlingen“.

Karen-Lis fremsatte ændringsforslag om, at ordet “private” i forslaget ændredes til “enkeltpersoner”.
Ændringsforslaget vedtaget, således at lovændringsforslaget fik følgende ordlyd:
Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger og organisationer fastsættes hvert år på generalforsamlingen“.
Forslaget vedtaget.

VII) § 19, stk. 2 om sidste frist for kontingentindbetaling
ændres fra:
Medlemmerne skal indbetale kontingentet senest 1. maj.
til:
Medlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets start og skal være indbetalt senest 1. februar“.
Forslaget vedtaget.

7) Valg af:
a) 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
I) Solveig Lerche (villig til genvalg) og
II) Tina Thranesen (villig til genvalg).
Forslag:
Tina T. foreslog Tina Schuldt.
Da Solveig Lerche og Tina Thranesen bekræftede, at være villige til genvalg var der herefter følgende kandidater:
Tina Schuldt, Solveig Lerche og Tina Thranesen.

Der blev foretaget skriftlig afstemning, der gav følgende resultat:
Tina Schuldt 8 stemmer,
Solveig Lerche 5 stemmer,
Tina Thranesen 11 stemmer,
således at Tina Thranesen og Tina Schuldt var valgt for en 2 årig periode.

b) 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg:
I) Qvickie (villig til genvalg) og
II) (Vakant).
Forslag:
Qvickie
Carin (Sydsjælland).
Begge valgt og efter indbyrdes aftale, der blev tiltrådt af generalforsamlingen
blev:
Carin 1. suppleant og
Qvickie 2. suppleant.

c) 2 revisorer.
På valg:
I) Annette Bjerre (villig til genvalg) og
II) (Vakant).
Forslag:
Anette Bjerre
Pia Hansen.
Begge valgt.

d) 1 revisorsuppleant
I) (vakant).
Forslag:
Formanden foreslog Anna Armansdottir, der godt nok ikke var til stede, men som havde givet tilsagn til formanden.
Anna Armansdottir valgt.

8) Eventuelt.
Almen drøftelse af flere forskellige emner, som tidligere var drøftet under punkt 2 (beretning).

Tina Larsen takkede Solveig for hendes indsats både forud for stiftelsen af foreningen, dens opstart og hendes bestridelse af kassererposten.

Solveig udtrykte, at hun egentlig også gerne ville frigøres fra foreningsarbejde og følte en lettelse ved ikke at være genvalgt. Fortsatte med at udtrykke, at hun ikke var længere væk end sin e-mail, og at hun gerne fortsat ville hjælpe, men jo ikke kunne tegne foreningen. Solveig sluttede med at takke alle for den forløbne tid.

Qvicke udtrykte, at alle måtte medvirke til at udvikle hjemmesiden ved at bidrage med materiale til den både ved selv at indskrive indlæg og med nye ideer.
Omtalte, at hun snart var klar til, at foreningen via hjemmesiden kunne tilbyde indehavere af andre hjemmesider en tæller, hvis statistik blev ført på foreningens hjemmesides database, og at der ville være et logo for foreningen på tællerne, hvorved de hjemmesider, der tog mod tilbuddet automatisk ville reklamere for trans-danmark.dk.

Tina L. gav udtryk for, at redaktionsudvalget måtte i gang, og at det skulle afklares, hvor meget af bestyrelsens arbejde, der skulle oploades på hjemmesiden.

Tina T. redegjorde for, at postlisten Transgender DK ikke var tilknyttet nogen forening, men en uafhængig postliste.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1604.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Pia Hansen, dirigent
Tina Thranesen, sekretær

* * *
Referatet i pdf-format.

Vedtægtsændringsforslag. 29. marts 2003.

Vist 17 gange. Torsdag den 27. februar 2003.
Bestyrelsen fremsætter følgende vedtægtsændringsforslag til behandling på trans-danmark.dks ordinære generalforsamling lørdag den 29. marts 2003.

1) § 1 – Foreningens navn
ændres fra
trans-danmark.dk til:
“trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle”.
2) § 2 – Formålsparagraffen
tilføjes:
“samt yde støtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle“,
så ordlyden bliver:
“Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold, samt yde støtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle“.
3) § 10, stk. 1 – Bestyrelsens sammensætning
udvidelse fra
4 til 6 medlemmer,
så ordlyden bliver:
“Bestyrelsen består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode”.
4) § 8, stk. 2, pkt. 8 a, (såfremt § 10, stk. 1 ændres) ændres
fra:
“2 bestyrelsesmedlemmer”
til:
“3 bestyrelsesmedlemmer”.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer (såfremt ændringerne af §§ 8, stk. 2, pkt. a og 10, stk. 1 vedtages) foregår på denne generalforsamling:
  a) i overensstemmelse med de netop vedtage regler, og
  b) efter denne overgangsprocedure:
    I) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode,
    II) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.
6) § 19, stk. 1 fastsættelse af kontingent
ændres fra:
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen
til:
“Medlemskontingentet for private, foreninger og organisationer fastsættes hvert år på generalforsamlingen”.
7) § 19, stk. 2 om sidste frist for kontingentindbetaling
ændres fra:
Medlemmerne skal indbetale kontingentet senest 1. maj.
til:
“Medlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets start og skal være indbetalt senest 1. februar”.

Bestyrelsen.

* * *
Vedtægtsændringsforslaget i pdf-format.

Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 29. marts 2003.

Vist 18 gange. Torsdag den 27. februar 2003.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
trans-danmark.dk
til afholdelse
lørdag den 29. marts 2003 kl. 1300 i hovedstadsområdet
med følgende
dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kasserer, Solveig Lerche).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen jf. særskilt bilag.
 7. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer.
   På valg:
   1. Solveig Lerche (villig til genvalg) og
   2. Tina Thranesen (villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsessuppleanter.
   På valg:
   1. Qvickie (villig til genvalg) og
   2. (Vakant).
  3. 2 revisorer.
   På valg:
   1. Annette Bjerre (villig til genvalg) og
   2. (Vakant).
  4. 1 revisorsuppleant (vakant).
 8. Eventuelt.

Af hensyn til ønske om anonymitet kræves der tilmelding til generalforsamlingen.

Ved at tilmelde sig generalforsamlingen forpligtiger den tilmeldende sig til at overholde de tilstedeværendes ønske om anonymitet. Dette gælder også med hensyn til adressen, hvor generalforsamlingen finder sted.

Tilmelding sker ved fremsendelse af e-mail primært til foreningens sekretær Tina Thranesen på denne e-mail adresse: tina_thranesen@hotmail.com med angivelse af antallet, der ønsker at deltage, og navn eller medlemsnummer på hver enkelt deltager.
Tilmeldelse kan også ske til foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer og foreningens webmistress, hvis e-mail adresser fremgår af foreningens hjemmeside.

Meddelelse om adressen, hvor generalforsamlingen afholdes fremsendes via e-mail til de tilmeldte en uge før afholdelsen.
Kommer tilmeldelsen senere, fremsendes adressen straks efter tilmeldingen.

Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe med småkager, for hvilket der opkræves 20 kr. pr. deltager.

Efter generalforsamlingen holder bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde m.h.p. konstituering.

Efter generalforsamlingen vil der være hyggeligt samvær.

Karin Astrup, formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.