13. marts 2004

Referat fra generalforsamlingen den 13. marts 2004.

Vist 35 gange.
Torsdag den 14. april 2003.

Referat fra generalforsamlingen i trans-danmark.dk
lørdag den 13. marts 2003 kl. 1300 hos Qvickie i hovedstadsområdet.

Til stede: Karin Astrup (formand), Tina Schuldt (næstformand), Qvickie (kasserer og webmistress), Tina Thranesen (sekretær), Tina Larsen (bestyrelsesmedlem), Pia Hansen, Karen-Lis Andersen, Anette Bjerre og Lars Jensen.

Efter kaffe startede Generalforsamlingen kl. 1330.

Formanden, Karin Astrup bød velkommen.

 1. Valg af dirigent.
  Formanden, Karin Astrup foreslog Lars Jensen. Valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og lovlig.

 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
  Formanden, Karin Astrup fremlagde beretningen

  trans-danmark.dk har nu fået endnu et år på bagen. 2003 var et meget turbulent år både indad til og udadtil.

  På den generalforsamlingen den 29, marts 2003 kl. 13.00 i Hvidovre skete der et par udskiftninger i bestyrelsen, idet der var kampvalg om et par af bestyrelsespladserne. På et konstituerende bestyrelsesmøde den 26. april hos formanden fik bestyrelsen følgende sammensætning:

  1. Formand, Karin Astrup, Karup,
  2. Næstformand, Tina Schuldt, Fredericia,
  3. Kasserer, Charlotte Nielsen, Korsør,
  4. Sekretær, Tina Thranesen,
  5. Bestyrelsesmedlem, Tina Larsen, Aalborg,
  6. 1. suppleant, Carin Olsen, Sydsjælland,
  7. 2. suppleant, Qvickie,
  8. Revisor, Pia Hansen & Anette Bjerre,
  9. Revisorsuppleant, Anna Jonna Armandsdottir, Færøerne.

  Desværre skete det igen i 2003. Charlotte magtede ikke at klare kasserer posten, hvilket betød at mange der meldte sig ind i første halvdel af 2003 ikke modtog nogen respons fra foreningen, hverken en velkomst eller en kontingentopkrævning. Charlotte fik ej heller overdraget bankkontoen hos Nordea fra Solveig, hvilket ikke skyldtes Solveig; men at Charlotte havde store problemer bl. a. med hendes computer. I august 2003 meddelte Charlotte så, at hun ikke kunne klare kassererjobbet og Qvickie sprang ind og overtog jobbet, samtidigt blev foreningskontoen overført til Amagerbanken i Hvidovre.
  På trods af talrige opfordringer til Charlotte, kunne vi ikke få nogen udmelding fra hende om hvilket arbejde hun så ville varetage i bestyrelsen; hun deltog ikke i bestyrelsesmøderne eller bestyrelsens diskussioner på nettet. Derfor valgte vi at indkalde Carin Olsen til bestyrelsen som erstatning for Charlotte. Det er beklageligt at noget sådan skal ske; men vi er nødt til at have en beslutningsdygtig bestyrelse bestående af engagerede personer.

  Samarbejde med andre foreninger
  I det forgangne år har vi forsøgt at få et formaliseret samarbejde i gang med TiD, Patientforeningen og TS-kontakt. I forbindelse hermed indkaldte Erwin fra TS-kontakt til et møde hos ham i juni 2003. Vi deltog med Tina Thranesen og Karin Astrup. Vi havde en god dialog og alle foreningerne ville gå tilbage til deres bagland for at høre hvorledes dette samarbejde skulle formaliseres. Desværre er det ikke blevet til noget. TiD ønsker ikke at deltage i noget som er politisk og Patientforeningen vil ikke have noget at gøre med transvestitter, Det betyder, at trans-danmark.dk i øjeblikket har et samarbejde med TS-kontakt og ingen andre foreninger.
  Vi mener det er sørgeligt at der ikke kan etableres et fornuftigt samarbejde mellem foreningerne, da det er vores opfattelse, at vi står stærkere overfor myndighederne og det politiske system, hvis vi står sammen; men sådan et samarbejde må vente til fornuften sejrer.

  Navnelovsudvalget
  Som de fleste ved havde foreningen foretræde for Justitsministeriets navnelovsudvalg den onsdag den 5. november 2003. Vi var repræsenteret ved Qvickie og Tina Schuldt til foretræde for navnelovsudvalget og forelæggelse af vore forslag. Det siger sig selv at ikke alle er enige i de ting vi foreslår, men i det store hele vil det blive en forbedring hvis nogle af vore forslag bliver taget med.
  Besøget inde på “borgen” forløb stille og roligt. Vi blev pænt og høfligt modtaget, budt på kaffe og kage, og i det hele taget var der en afslappet atmosfære. Vi følte at man lyttede til de argumenter vi fremførte. Qvickie og Tina kunne supplere hinanden, således at når den ene var ved at løbe tør, tog den anden over. Vi havde rent faktisk længere foretræde end normalt, da vi næsten kom op på en 20 måske 25 minutter.

  Som det har været omtalt af Ritzau påregner man i Justitsministeriet at Navneloven vil blive revideret. Vi ved endnu ikke hvorledes ændringerne vil blive formuleret, idet der er mange forskellige områder der skal ændres; herunder det der vedrører vores gruppe af mennesker; nemlig retten til at ændre navn til et navn der er kønsspecifikt modsat ens fysiske køn. Det er vores håb, at alle kan få denne ret, uden at skulle igennem et bureaukratisk system, som Civilretsdirektoratet, Retslægerådet og Rigshospitalets sexologiske klinik. Men at der kan ske ved simpel henvendelse på Folkeregistret i den kommune man bor.
  Vi forventer som høringsberettiget organisation, at vi får forslaget til gennemsyn, således at vi kan kommentere forslaget.

  Forsøgsordningen for transseksuelle:
  En anden skelsættende begivenhed er indførelsen af den midlertidige ordningen for transseksuelle, der giver en person lov til at skifte navn uden en kønsskifteoperation. Denne ordning har været et første skridt hen imod en lettelse i hverdagen for fuldtids transvestitter og transseksuelle som er i RLT. Den ordningen blev iværksat i marts 2003. Vi tror at det pres som Civilretsdirektoratet har været udsat for i de seneste år, har fået denne ordning realiseret. Her har trans-danmark.dk også ydet sin part i bestræbelserne på at få tålelige forhold.

  Status på arbejdsopgaverne:
  På den sidste generalforsamling gennemgik jeg de arbejdsopgaver vi prioriterede helt tilbage i 2002 ved foreningens start:

  1. Ændring af lovgivning/bekendtgørelser.
  2. Vidensbank og undersøgelse af transvestitter og transseksuelles forhold herunder at få fastlagt hvor stor gruppen er.
  3. Høringsberettiget/få sæde i nævn og udvalg.
  4. Kontaktnetværket.
  5. Arbejde for større accept i samfundet.

  Jeg har allerede omtalt meget af punkt 1; men selvom vi får sat et fingeraftryk på den nye navnelov, så er dette arbejde endnu ikke slut.

  I forbindelse med den nugældende forsøgsordning for “juridisk kønsskifte“, følger der ikke en ændring af CPR-nummeret med. For en del af de personer, som har fået navneskiftet godkendt, samt nogle af dem der pt. søger om dette, er det også af betydning at cpr-nummeret ændres til et lige nummer for M-t-K og modsat for K-t-M, hvilket i dag først sker efter operationen. Vi har nogle medlemmer som mener at foreningen skal kæmpe for at få cpr-nummerændringen med ind i ordningen.
  Som formand for foreningen mener jeg at vi først bør have reglerne for Navneskiftet endelig fastlagt inden vi bruger for mange kræfter på dette emne. Blandt fordi det er to forskellige ministerier der behandler sagerne, og Indenrigsministeriet afventer navnelovens revision og/eller at den nugældende forsøgsordning gøres permanent. Men når det er sagt, så er det noget vi skal arbejde videre med i den kommende bestyrelse.

  Punkt 2 er vi desværre ikke kommet meget længere med, idet vores primusmotor og den med kontakterne til AUC er flyttet til Færøerne. Anna har dog i et brev til mig lovet at hun vil tage kontakt til AUC næste gang hun er i Danmark.
  Hvis ikke at Anna får tid til dette, må vi, når den nye bestyrelsessammensætning kendes, tage kontakt til universiteterne.

  Med hensyn til høringsberettiget i nævn og udvalg, har foreningen fået tilsagn fra de relevante ministerier, at man vil vende tilbage så snart at det skulle blive aktuelt. Det blev det med navneloven, og det kan komme på tale når vi skal tale cpr-nummer. Ligeledes er det jo bekendt at Patientforeningen arbejder for en lov om transseksualisme, hvor de fik foretræde for sundhedsudvalget (blev vist i udsendelsen om Anette Egelund). Vi tror, at hvis det kommer til et lovforarbejde, så vil trans-danmark.dk også blive hørt. Vi er på flere punkter enige med Patientforeningen; men der er områder af deres forslag som er meget urealistiske, og hvor vi har en mere pragmatisk tilgang.

  Vores kontaktnetværk fungerer udmærket. Vi får løbende henvendelser fra skoler, studerende og transpersoner, som ønsker informationer af foreningen. Jeg har fået henvendelser fra virksomheder, hvor en medarbejder er sprunget ud som transseksuel, og hvor virksomheden bad om hjælp til at håndtere sagen.
  Jeg har også modtaget henvendelse fra en moder til en seksårig dreng, som hun formoder er transseksuel; hvilket måske er lidt for tidligt til en sådan konklusion.

  Større accept i samfundet:
  Hvordan kan vi arbejde for en større accept i samfundet?

  Det gør vi bedst ved at vise os i samfundet, deltage aktivt i samfundet og ikke leve med en frygt for opdagelse. Jeg ved et det er nemmere sagt end gjort.

  Jeg vil medgå, at det er meget nemmere for transseksuelle eller fuldtids transvestitter at kunne gøre noget sådant, da de jo allerede har valgt at leve i deres valgte køn. Man behøver jo ikke at stræbe efter offentlig embede; bare det at man ikke er bange for at gøre dagligdags ting vil medvirke til at skabe en større accept i samfundet. Det kommer dog ikke uden indsats fra os alle.
  Vi, trans-danmark.dk, skal også påvirke omgivelserne aktivt. Det gør vi dels via pressen; men vi har i det sidste år haft flere studerende der skulle skrive opgaver om emnet, hvor vi har hjulpet dem og kun modtaget positive tilbagemeldinger.

  Vi skal få arbejdsgiverne til at forstå, at transpersoner er mere effektive hvis de kan leve som de føler; med andre ord det skal gøres lettere at blive accepteret som transperson på arbejdsmarkedet. Dette kan kun gøres ved oplysning overfor arbejdsgivere og arbejdstager. Ligesom transpersonen må kunne forstå, at når man har valgt køn, så skal man blive i det, ikke skifte efter humøret.

  De af jer der følger med på transgender postlisten, har set at flere af vore søstre der er sprunget ud som transseksuelle, er blevet gået på deres arbejdsplads. Senest så vi det i udsendelsen om Anette Egelund på DR1. Dette bør ikke ske i 2004.
  Jeg tror dette skyldes, at der er en stor uvidenhed blandt danske arbejdsgivere og arbejdstagere (kolleger), og det er nødvendigt, at vi får informeret disse om, hvad et kønsskifte i bund og grund handler om.
  Tina Schuldt og jeg er ved at lægge sidste hånd på et foredrag, vi kan afholde for “befolkningen” om det at være transvestit eller transseksuel, hvorledes omgivelserne skal tackles og hvordan vi tackler omgivelserne.
  Jeg mener at det er en af de vigtigste opgaver for foreningen at gøre det muligt at arbejde helt normalt som transperson, og forhindre den marginalisering vi ser i øjeblikket.

  Den større accept i samfundet er en langvarig proces og vi skal hele tiden arbejde positivt for at opnå vort mål.

  Hjemmesiden:
  Udover at en hjemmeside ikke kun programmeres og vedligeholdes, så skal der også gerne udvikles for fremtidens brug.
  Da vi jo er en “internet-forening” med medlemskab, skulle foreningens hjemmeside også gerne udvikles så medlemmerne også får et godt udbytte af siden.

  Det har vores Webmistress, Qvickie, så brugt årets 3 sidste måneder med at udvikle og fortsætter stadig med videreudvikling af sidens sidste nyhed nemlig Forummet. Forummet er i dag udviklet til medlemmernes fordel, men vil i fremtiden også kunne bruges til “ikke medlemmer”, bare med en reduceret forskel.

  Forummet styrer bl.a.:
  Admin, Co-admin, Bestyrelses forum, Bestyrelses chat, Profil, Rettelse af egen profil, Intern e-mailsystem, Eksternt e-mailsystem, Fotoalbum, Popop, Rettelse af eget Password, Medlems forum, Medlems chat, Hjælp, Vejledning samt en Lysavis på foreningens forside som automatisk kører i 60 dage pga. Ændring af bestyrelsens “Hjørne” (til forsiden), Tilføjelse af Sidste nyt (til forsiden), Tilføjelse af Information (til forsiden).

  Forummet vil blive videreudviklet til også at få en reduceret afdeling til “ikke medlemmer”, men hvad eller hvordan den bliver udviklet, ligger stadig i tankevirksomheden.

  Fremtiden
  Det må være den kommende bestyrelses opgave, at videreføre de positive tiltag som vi har arbejdet med i de sidste år, og samtidig definere nogle nye opgaver som foreningen bør tage sig af.

  Vi skal bestræbe os på at blive mere udadvendte, bl.a. ved at tilbyde foredrag til foreninger, skoler, virksomheder med mere, idet udadvendt nedbryder de fordomme, så vi så ofte møder i dagligdagen, når folk taler om os som gruppe.

  Det ligger mig meget på sinde, at vi kan få oplysninger til arbejdsgivere og arbejdstagere om hvad det vil sige at være transseksuel. Det kan ikke prioriteres højt nok, vi oplever hvordan det rammer vore medlemmer. Det bør muligt i 2004 at få forståelse for at fordi en person skifter køn, så mister vedkommende ikke de færdigheder, som personen havde før skiftet.

  Hvordan skal vi som forening håndtere den situation der opstår, hvis Københavns Politis ønske om billedlegitimation indføres? Det kan påvirke både transvestitter og transseksuelle i deres dagligdag. Skal vi tilbyde et billedlegitimationskort, der kan være et supplement til et kommende ? Dette er noget den kommende bestyrelse skal diskutere; men det skulle gerne ske med input fra foreningens medlemmer.

  Desuden vil jeg afslutte denne beretning med at opfordre medlemmerne til at fremkomme med ideer de føler foreningen bør arbejde med. Hidtil har det jo været de medlemmer, som startede foreningen der har lagt dagsordnen, en dagsorden der er udsprunget af den politiske del af Netstrømpernes program. Men da vi har fået mange nye medlemmer siden da, vil det være en god ide at hvis de ville frembringe nogle af deres forventninger til foreningens ledelse.

  Afslutningsvis vil jeg gerne nævne at foreningen vil prøve at afholde to årlige arrangementer. En sommerfest på Sjælland og en julefrokost i Jylland.

  Debat om og kommentarer til formandens beretning.
  Tina Thranesen: Vedrørende den midlertidige navneordning, ser det ud til, at Civilretsdirektoratet har fundet en linie, idet der er eksempler på, at fra ansøgningen om navneskift indgives til en tilladelse gives, nu er så kort som to måneder, hvilket ikke mindst skyldes, at disse sager ikke har været forelagt Retslægerådet.

  Billedlegitimation.
  Flere indlæg om muligheden og værdien af at have en supplerende billedlegitimation.

  Formandens beretning enstemmigt godkendt.

 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  Tina Thranesen fremlagde regnskabet (omdeltes) og forklarede, at Qvickie havde accepteret at være kasserer mod, at der blev givet hjælp til udarbejdelse af årsregnskabet.
  Tina Thranesen havde derfor udarbejdet bogføring og årsregnskab.
  Redegjorde kort for den stand, at det modtagne regnskabsmateriale var i ved modtagelsen og henviste til bemærkningerne derom i selve regnskabet.
  Gennemgik kort regnskabet og påpegede de revisionspåtegninger, som revisorerne havde givet regnskabet.

  Regnskabet blev godkendt.

 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  Tina Thranesen fremlagde budget for 2004 (optrykt på regnskabet) og kommenterede det med, at det skønnedes at være realistisk i forhold til de tidligere års regnskaber og forventninger om aktiviteter for år 2004.
  At der ikke var anført fondsmidler begrundedes med, at det ikke var realistisk at forvente fondsmidler til drift. Hvis der blev igangsat et projekt, hvortil der kunne søges fondsmidler, og disse blev givet, så ville der alligevel blive udarbejdet et særskilt regnskab for projektet.

  Tina Larsen konstaterede en trykfejl i budgettet, idet “Indtægter i alt var anført til 5.005,00”, hvilket skulle være “5.805,00”.

  Budgettet godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Forslag: om uændret kontingent på 200 kr. for år 2005.
  Vedtaget.

 6. Forslag om vedtægtsændring
  1. § 19, stk. 2 lyder:
   “Medlemskontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets start og skal være indbetalt senest 1. februar”.
   Foreslås ændret til:
   “Medlemskontingentet er gældende i et år fra indmeldelsesdatoen og skal være betalt senest en måned senere”.

   Tina Thranesen og Qvickie redegjorde for forslaget:
   Nyindmeldte ville på denne måde altid have deres kontingentår løbende fra indmeldelsesdatoen. Derved heller ikke problemer med om det rimelige i, at indmeldte hen mod slutningen af et kalenderår skal betale fuldt kontingent eller have rabat. Rent teknisk ville det blive automatiseret og integreret i foreningens hjemmeside.
   Vedtaget.

  2. Vedtages pkt. a, foreslås nyt stk. 3 og 4:
   Stk. 3. Bestemmelsen i § 19, stk. 2 gælder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.
   Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt før den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal være indbetalt senest 1. februar.

   Tina Thranesen redegjorde for det ønskelige i, at der ikke skulle være muligheder for tvivl om, at alle nuværende medlemmer havde kalenderåret som kontingentperiode, og at den nye ordning alene var gældende for indmeldelser efter generalforsamlingen.
   Vedtaget.

 7. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.

 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
   Genvalgt.
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Tina Larsen (Villig til genvalg) og Carin Olsen.
   Forslag:
   Karen-Lis Andersen, Jane Johansen og Qvickie.
   Valgt:
   Qvickie med 7 stemmer.
   Karen-Lis Andersen med 7 stemmer.
   (Jane Johansen fik 4 stemmer).
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. (Nuværende: Qvickie (Villig til genvalg) og 1 vakant).
   Forslag:
   Jane Johansen og Tina Larsen.
   Valgt:
   1. suppleant: Jane Johansen.
   2. suppleant: Tina Larsen.
  4. 2 revisorer. (Nuværende: Anette Bjerre og Pia Hansen (Villige til genvalg)).
   Genvalg.
  5. 1 revisorsuppleant. (Vakant).
   Genvalg af Anne Jonna Armannsdottir.

 9. Eventuelt.
  Kontaktnetværkene.
  Enighed om, at de var værdifulde. Både det på foreningens hjemmeside og dem på private hjemmesider.
  Der havde været ganske mange henvendelser. Både fra transvestitter, transseksuelle, pårørende, journalister og ikke mindst fra skoleelever, der laver projektopgaver.
  Jobformidling.
  Karin forklarede, at hun på hjemmesider i Tyskland havde set jobformidling. Det var helt sikkert et behov. Og så vil der kunne søges tilskud til sådanne projekter.
  Hjemmesiden.
  Qvickie manglede stadig input vedr. menuen på foreningens hjemmeside. Der blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at alle skulle komme med forslag inden 1. marts d.å.
  Qvickie begrundede ønsket nærmere med, at der var behov for at få beslutning om, hvorledes hjemmesidens indhold skulle organiseres.
  Enighed om at drøfte det nærmere på førstkommende bestyrelsesmøde.
  Manglende engagement fra medlemmernes side.
  Tina Larsen fandt det trist, at der kom så få til generalforsamlingen og at der var flere foreninger, når der var så få aktive personer.
  Tina Thranesen nævnte, at hun var bekendt med, at TiD havde medlemstilbagegang.
  Qvickie oplyste, at foreningen havde pænt med nyindmeldelser, men at det kneb med at de nyindmeldte og gamle medlemmer betalte deres kontingent.
  Der var enighed om, at foreningerne burde samarbejde, og at det bør tilstræbes, hvor der var mulighed for det.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden, Karin afsluttede med et ønske om større fremmøde ved næste generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1459.

Lars Jensen, dirigent Tina Thranesen, sekretær

* * *
Referatet i pdf-format.

Udgivet i: 13. marts 2004.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .