Referat og konstituering. 31. marts 2007.

Vist 45 gange. 6. maj 2005.

Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark
lørdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild.

Generalforsamlingen var berammet til at begynde kl. 13.00, men måtte udskydes da formanden var blevet forsinket. Formanden ankom ca. 13.30 og undskyldte forsinkelsen, generalforsamlingen begyndte kl. 13.45.

Som dirigent valgtes Erwin Jöhnk.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. foreningens vedtægter.
Dirigenten kunne ligeledes oplyse, at der rettidigt var fremsat forslag til vedtægtsændringer.

Der deltog 14 medlemmer

Inden formanden tog ordet, ønskede Solveig dette, idet hun mente, at det forslag som Freja Nordam havde fremsat, burde ignoreres, da rygterne svirrede om, at Freja havde meldt sig ud af foreningen.

Som svar på dette, oplyste formanden, at Freja stadig er medlem af foreningen men, at hun har meddelt, at hun overvejer IKKE at betale kontingent når den tid kommer. Så derfor var forslaget gyldigt, og kunne ikke ignoreres.

Formanden berettede om det forgangne år og beskrev kort de aktiviteter som foreningen har deltaget i.

Efter at formanden havde afsluttet sin beretning, ville Tina Thranesen gerne vide, om Enhedslisten havde været i kontakt med foreningen for nylig, svaret var nej.

Tina Thranesen oplyste derefter, at Enhedslisten fredag havde afleveret et lovforslag til folketinget vedrørende transseksuelles rettigheder angående ret til, at skifte navn og personnummer samt efter en grundig vejledning, at gennemgå en kønsskifteoperation.

Karin berette at Elizabeth Japsen fra Enhedslisten havde sendt en mail dagen før hvor hun gjorde Karin opmærksom på at partiet ville aflevere lovforslaget; men ikke at det allerede var sket om eftermiddagen.

Derefter gennemgik Jane årsregnskabet, nytårsfesten havde givet et lille overskud på 625,00 kr. men ellers var der et underskud på 2,150.65 dkk på driften, dette underskud skyldes primært de mange rejseaktiviteter som der har været i 2006, grundet et stigende antal aktiviteter både nationalt og i TGEU.

Årsregnskabet blev godkendt.

En del af de tilstedeværende medlemmer stillede spørgsmål vedr. bogprojektet (Håndbog om kønsidentitets problemer). Disse spørgsmål blev besvaret af Pia Nielsen, Karin Astrup samt Tina Thranesen.

Solveig udtrykte bekymring over, at kontingentet ikke følger regnskabsåret, men derimod forfalder til betaling i den måned medlemmet har meldt sig ind i foreningen.

Jane oplyste, at det ikke var noget problem, at holde styr på det, eftersom alle relevante data var indkodet i et register, som automatisk kom med en påmindelse i rette tid, således at der kan sendes et mail vedr. betaling.

Der var fra bestyrelses forslået en forhøjelse af kontingentet fra de nuværende 200,00 kr. årligt til 300,00 kr. årligt. Bestyrelsen ville gerne have kontingentet sat op, da vi nu på andet år har underskud på driften, og bestyrelsen samtidig mener at vores aktivitetsniveau skal fastholdes. Derfor foreslog bestyrelsen en forhøjelse til 300,00 dkk i årligt kontingent

Solveig udtrykte bekymring over begrundelsen for denne forhøjelse, beløbets størrelse bekymrede hende ikke.

Signe beklagede sig over forhøjelsen, og mente at det var mange penge at skulle af med. Hun stillede derfor et modforslag, som lød på, at det kun blevet hævet til 250,00 kr.

Ulla Rørvig stillede et forslag om ændring af kontingentet, således at det blev forhøjet til 350,00 kr. og det skulle så være pr. par

Jane fremsatte et forslag der gik ud på, at ændre det til at gælde pr. husstand, altså 300,00 kr. årligt pr. husstand.

Generalforsamlingen vedtog en forhøjelse af kontingentet til 300,00 dkk

Jane havde fremsat et forslag om ændring af foreningens navn. Forsalget blev forkastet.

Pia Nielsen havde efter, at have rådført sig med Told og Skat foreslået en ændring af § 23 i foreningen vedtægter, da vi ellers kunne risikere at skulle betale skat ved en eventuel opløsning af foreningen.

Efter at have behandlet de indkomne forslag, blev der foretaget afstemning, som foregik ved simpel håndsoprækning, resultatet blev således:

Freja’s forslag blev nedstemt

Pia’s forslag blev enstemmigt vedtaget, og teksten i § 23 vil blive ændret.

Således er det årlige kontingent nu fastsat til 300,00 kr.

Og budgettet for 2007 er godkendt.

Herefter var der valg til bestyrelsesposter og suppleanter.

På valg var: Tina Schuldt, Ulla Rørvig samt en erstatning for Erwin Jöhnk.

Tina Schuldt blev enstemmigt genvalgt, og Pia Nielsen (som bestyrelsen havde foreslået, som erstatning for Erwin) blev ligeledes valgt.

Foreningens sekretær, havde ytret ønske om, at blive fritaget for sine pligter, såfremt dette var muligt. Bestyrelsen ønskede at efterkomme dette ønske, og der skulle derfor findes en afløser.

Ulla Rørvig var villig til genvalg, men Signe ønskede ligeledes at stille op. Der måtte derfor en skriftlig afstemning til. Resultatet af afstemningen blev således: Ulla fik 10 stemmer Signe fik 1 stemme, Ulla er derfor valgt.

Som bestyrelsessuppelanter valgtes Signe og Pernille.

Da Pia Nielsen nu er valgt ind i bestyrelsen, skulle der vælges en ny revisor, bestyrelsen havde peget på Jan Rasmussen. Tina Thranesen spurgte ind til hvem denne person var, og hvilken tilknytning han havde til foreningen. Efter at have modtaget tilfredsstillende svar, havde hun ikke noget imod, at Jan Rasmussen blev valgt som revisor.

Som Revisor valgtes derfor: Jan Rasmussen og Jytte Witt.

Som revisorsuppleant valgtes Rita.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1550, og dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.

Bestyrelsen trak sig tilbage for at konstituere sig. Bestyrelses sammensætning er nu således:

Formand: Karin Astrup
Næstformand: Tina Schuldt
Sekretær og Webmaster: Jane Johansen
Kasserer: Pia Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig
1. suppleant: Signe
2. suppleant: Pernille

Den 11. april 2007.

Erwin Jöhnk
Dirigent
Tina Schuldt
Referent

Referatet i pdf-format.

Formandens beretning. 31. marts 2007.

Vist 27 gange. Af Karin Astrup, formand.

2006 har været et særdeles travlt år for Trans-Danmark. Vi har haft mange aktiviteter i gang i det forgangne år, både nationalt og internationalt Trans-Danmark er den eneste danske forening som er aktiv i det internationale samarbejde, og som har 2 medlemmer i styregruppen. Det høje aktivitetsniveau afspejler sig i årets resultat, hvilket vi vender tilbage til ved gennemgangen af årsregnskabet.

På vores generalforsamling i april 2006 fik vi en bestyrelse med følgende sammensætning:

Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Erwin Jöhnk.
Kasserer: Jane Johansen.
Sekretær: Tina Schuldt.
Bestyrelsesmedlem: Anja Christiansen.
1. suppleant: Ulla Rørvig.
2. suppleant: Tina Larsen.

I juli måned besluttede foreningens næstformand at forlade bestyrelsen da han vil koncentrere sig om hans landspolitiske karriere i Centrumsdemokraterne, hvor han er indvalgt i regionsbestyrelsen for region Midtjylland. Dette arbejde er meget krævende, så Erwin har valgt at bruge sine kræfter her indtil videre, hvor han forventer at stille op til næste folketingsvalg.
Det er et stort tab for foreningen at Erwin ikke længere er med i bestyrelsen, alene i kraft af hans store erfaring. Konsekvensen af dette er at Ulla Rørvig trådte ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter således at Tina Schuldt blev næstformand, Anja Christiansen blev sekretær og Ulla bestyrelsesmedlem med ansvar for sociale aktiviteter. Heldigvis kan vi stadig trække på Erwin, hvilket vi selvfølgelig vil gøre.

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år?

Foredragsvirksomhed
Bestyrelsen besluttede at få foredragsvirksomheden øget ved at benytte booking firmaer, men resultatet af denne aktivitet i 2006 har ikke været særlig god. Faktisk har de foredrag som vi har afholdt kommet via direkte henvendelser til foreningen. Alligevel har der været en lille stigning i efterspørgslen.
Erwin holdte et foredrag på den 10. transgender konference i Berlin om transgender personers forhold i Danmark, Norge og Sverige. Foredraget er på 1½ time, og led i en lang række indlæg. Konferencen fandt sted i perioden 30.09 – 03.10. 20

Høringssvar
Kastrationsloven ophæves den 1. januar 2007, idet den bliver indskrevet i sundhedsloven og i § 115 er anført at sundhedsloven kan ske med henblik på kønsskifte. § 115. En person kan få tilladelse til sundhedsloven, herunder med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse.

I denne forbindelse blev en vejledning fra sundhedsstyrelsen sendt i høring og Trans-Danmark sendte et fyldestgørende svar, hvor vi gjorde opmærksom på hvor vi gerne så ændringer. Efter gennemlæsning af de øvrige høringsparter svar, må vi sige at der kun var meget få der kommenterede forslaget.

TGEU:
Som det er de fleste bekendt deltog Trans-Danmark i det første europæiske transgender council i Wien i 2005, hvor vores repræsentant Erwin Jöhnk blev valgt til styregruppen.

Trans-Danmark nedsatte i denne forbindelse en arbejdsgruppe som skal tage sig af TGEU arbejdet. Denne arbejdsgruppe består af Karin, Erwin, Tina Schuldt og Pia Nielsen. Erwin og Karin har hidtil været Trans-Danmarks repræsentanter i Steering committee. Efter Erwin forlod bestyrelsen overtog Tina Schuldt Erwins plads i SC.

TGEU er i øjeblikket i gang med at lave et udkast til vedtægter i et udvalg hvor vi sidder med. Vedtægterne er skrevet på tysk da organisationen vil blive oprettet i Østrig og østrigsk lov kræver at vedtægterne er på tysk.
Trans-Danmark er ikke enig med det første udkast, da man er ved at lave TGEU til en meget lukket forening, hvor man skal godkendes for at blive medlem, derfor har vi netop afleveret vores responsum til den arbejdsgruppe der er i gang med lave vedtægter.

Styregruppemøder TGEU:
TGEU har i afholdt tre møder i Steering Committee det første i marts i Geneve og det a-det i Manchester i slutningen af juni og det sidste i Torino i Italien.

På mødet i Manchester fremlagde Erwin vores forslag til TGEU konferencen i 2007; men vores oplæg faldt ikke i de øvrige deltageres smag, så Erwin fik en del spørgsmål med hjem, som vi svarede i juli måned. Samtidig har man besluttet at det næste council skal være den stiftende generalforsamling for TGEU, hvilket vores oplæg ikke indeholdt da det mere var en konference med workshops. Derfor har SC besluttet at det næste Council vil blive afholdt i Torino i oktober/november 2007.

Den 17 – 18. november 2006 blev der afholdt endnu et TGEU Styregruppemøde i Torino. Tina Schuldt deltog i dette i stedet for Karin, da hun var forhindret.

Tina blev modtaget en smule køligt af et par mødedeltagere, for historien er den, at vi havde kritiseret udkastet til vedtægterne ret så kraftigt, og kommet med en del mindre heldige udtalelser om disse vedtægtsforslag, det var Østrigerne blevet MEGET sure over, og havde rent faktisk forsøgt ikke bare at forhindre vores deltagelse i møde, men også Karins deltagelse i Styregruppen, som TD´s repræsentant.

Hvis Østrigerne havde haft magt til det, så havde de blokeret for alt hvad der har med TD at gøre. Men demokratiet sejrede og Karin blev valgt ind i Styregruppen med 2 stemmer imod 7, Vi behøver vist ikke nævne, hvem der stemte imod.

Det blev til nogle meget lange, men særdeles konstruktive mødedage. Men der mangler meget endnu, det er svært at samle så mange forskellige nationer og så nå frem til en fælles politik, der er mange små problemer der skal løses, ting som vi her i Danmark betragter som bagateller, bliver i andre lande betragtet som alvorlige problemer, og så skal der jo bruges megen tid på disse. Det gør så absolut heller ikke sagen nemmere, at flertallet af de tilstedeværende ikke havde et klap begreb om mødeledelse. Og desværre ser det heller ikke ud til, at de har den store erfaring i foreningsledelse, så der ligger en del svære opgaver forude, en væsentlig opgave er at få styr på det økonomiske grundlag, flertallet er af den overbevisning, at pengene de skal komme via fondsstøtte, hvilket er komplet ureali-stisk. Vi har drøftet det i TD, og jeg har foreslået dem, at de skal fastsætte et medlemskon-tingent, det møder voldsom modstand fra bl.a. Tyskland. Et andet væsentligt problem er typer af medlemskab og stemmerettigheder i forhold dertil, som vedtægterne er nu, har enkeltstående medlemmer (altså personer som ikke repræsentere en forening eller gruppe) nøjagtig den samme stemmevægt som en hel forening/gruppe, dette er naturligvis komplet uacceptabelt så det er noget der skal ses på.

Efter planen, skal der holdes noget der minder om en stiftende generalforsamling næste efterår, som tingende se ud nu, vil den blive afholdt i Torino.

På mødet blev det oplyst, at alle som var medlem af en forening som var tilmeldt TGEU og som har interesse i at følge lidt mere med i TGEU´s arbejde, kan henvende sig via mail til webmaster TGEU og få tilsendt brugernavn og adgangskode til medlemsområdet på TGEU´S hjemmeside.
Næste styregruppe møde er i Amsterdam ultimo april 2007, hvor Karin og Tina deltager.

Kjole-Ole sagen
“Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken.”
Sådan vedgik Steffen Berg, at han afviste Ole Steen Mortensen som kunde i B&O-forretningen på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Dumpen I Viborg.

Trans-Danmark, besluttede derfor at indgive en politianmeldelse mod

Steffen Berg,
indehaver af B&O-forretning,
Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg,

for overtrædelse af “Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.” ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mor-tensen kendt som Kjole-Ole på samme vilkår som andre i sin forretning med ordene “Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken”.

Det er foreningens opfattelse, at Ole Steen Mortensen kendt som Kjole-Ole har været udsat for forskelsbehandling alene på grund af, at han var iført kvindetøj. Dette synspunkt synes Bang & Olufsen i Struer også at dele jf. deres skriftlige beklagelse til Ole Steen Mortensen og reprimanden over for Steffen Berg.

Uagtet det måske af artiklen i Viborg Stifts Folkeblad af 25. november 2006 (nr. 3) kan synes, at Ole Steen Mortensen ikke ønsker videre foretaget, så var det foreningens opfattelse, at der burde rejses tiltale mod Steffen Berg, idet det er væsentligt for alle transvestitter og transseksuelle, at en adfærd som Steffen Berg, har udvist bliver påtalt og straffet og dermed også for at modvirke, at Steffen Bergs holdning og handlemåde af andre er-hvervsmæssige eller almennyttige virksomhed bliver opfattet som lovlige.

Foreningen har forståelse for, at Ole Steen Mortensen måske ikke ønsker videre foretaget, men i og med, at han er stået offentligt frem med fulde navn og billede i Viborg Stifts Folkeblad, er det foreningens opfattelse, at han må tåle de ulemper, som en straffesag mod Steffen Berg eventuelt må give ham.
Hensynet til “almenheden” primært forstået som alle transvestitter og transseksuelle i landet må i den sammenhæng vægtes højere.

Til anmeldelsen var artiklerne fra Viborg Stift Folkeblad vedlagt som bilag

Siden hen har Ole Mortensen udtrykt sin glæde over at foreningen har taget sagen op.

Vi afventer nu politiet undersøgelse.

Frit sygehusvalg indenfor EU
På konferencen i Wien fik dette også en høj prioritet formuleret således:

Indbyggere i EU skal frit kunne vælge enhver psykolog, læge, kirurg eller andre behandlere i ethvert EU land i henhold til den frie udveksling af varer og tjenesteydelser som det er nedfældet i traktaten om det indre marked.
EU-domstolengav Peerboms/Smits medhold i forbindelse med en sag mod flere holland-ske sygekasser at sygehusbehandling er en vare i traktatens forstand.
I Danmark er de transseksuelle i forbindelse med kønsskifteoperationer ikke engang dækket af det hjemlige sygehusvalg, og med de få operationer der udføres i Danmark, er det forbundet med betydelig højere risiko at blive opereret i Danmark end i andre lande i Europa, hvor man foretager flere hundrede operationer årligt.

Domstolen: Sygehusbehandling er en vare i traktatens forstand.

Retten til fri udveksling af varer og tjenesteydelser er en af de helt grundlæggende frihedsrettigheder i traktaten om det indre marked. Det første, som domstolen slår fast er, at læge- og hospitalsydelser er omfattet af reglerne om fri bevægelighed. Det fremgår ifølge domstolen, “af fast retspraksis, at lægelig virksomhed henhører under anvendelsesområdet for traktatens artikel 60, uden at der herved skal son-dres efter, om hjælpen ydes inden for eller uden for hospitalssektoren” (præmis 53).
Domstolen fastslår, at hovedreglen er retten til fri udveksling af læge-og hospitalsydelser i unionen, EØS landene for at være helt korrekt.

Med dette en mente, er det vores opfattelse, at sundhedslovens § 89 og 90, angående udlandsfunktionen, som siger:

Det er vores opfattelse at RHSK ikke kan opnå den fornødne ekspertise i forbindelse med de kirurgiske indgreb under den kønsmodificerende operation, da man opererer mindre end 10 personer årligt, enten mand til kvinde eller kvinde til mand. De seneste par år viser statistikken at der er blevet opereret 7 personer.

Til sammenligning bliver der opereret flere hundrede personer i nogle af vore nabolande i EU. Eksempelvis blev 768 personer opereret i Tyskland sidste år.

Så med henvisning til Peerboms/Smits og sundhedslovens § 90, bør man oplyse at der er mulighed for at gennemføre behandlingen i udlandet og få den betalt efter sundhedslovens § 243.

Da udlandsfunktionen omfatter både diagnostik, behandling og rehabilitering jævnfør ovenstående, så bør dette omfatte hele behandlingsforløbet, idet der ikke findes nogen saglig begrundelse for at det kun bør omfatte det kirurgiske indgreb, hvilket også fremgår af Peerboms/Smits dommen.

Trans-Danmark arbejder på at få foretræde for sundhedsudvalget desangående.

Enhedslistens queerudvalg
EQ havde inviteret Trans-Danmark, PfT, ALMA (Alternative Maskuliniteter) og TiD til et erfaringsudvekslingsmøde i København, som vi valgte at deltage i da vi ønsker kontakter til alle partier repræsenteret i Folketinget. Til mødet dukkede TiD ikke op og havde heller ikke meldt
afbud.
Mødet var ganske interessant for alle parter idet vi fik en indsigt i de holdninger som Enhedslisten har omkring transgender problemstillinger, samtidig med at forskellene mellem foreningerne kom frem. Alt i alt var mødet positivt og EQ forventer at lave en opfølgning på det i anden halvdel af 2006.
Dog var vi lidt overrasket over hvor liden indsigt vore kollegaer har i jura og økonomi.

Samarbejde
I 2005 indgik vi en aftale om samarbejde med Transvestitforeningen i Danmark, TiD, så vore medlemmer frit kan deltage i foreningernes arrangementer, ligesom de to formænd er medlemmer hos den anden forening.
Dette har betydet at vi har haft et par fælles arrangementer i Nordjylland og Sønderjylland i 2006, ligesom at der har været TiD medlemmer til vores arrangementer.

Bog projekt “Håndbog om kønsidentitet”
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen “Håndbog om kønsidentitet”.
Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.
Bogen vil bl.a. behandle følgende områder:
· Definitioner af de relevante ord og begreber.
· Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
· Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
· Medicinske forhold (kønshormonbehandling, kønsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.
Vi regner med at bogen vil udkomme i 4. kvartal 2007.

Andre projekter:
1. Vi arbejder på at få lavet en undersøgelse af hvor mange transvestitter og transseksuelle der findes i Danmark i samarbejde med et universitet.
2. Jobformidling for transpersoner
3. Arbejdsmarkedspolitik
4.CPR-nummeret problematikken

Disse projekter bliver ikke uddybet særlig meget, idet de ikke er nået så langt som vi gerne ville.
Dog har vi nu sat navne på en del af projektgrupperne og håber at vi kan få disse aktiveret bedre i 2007; men hidtil har problemet været at der stort set er de samme personer der står for alt arbejde og derfor har vi måttet prioritere.

Sociale aktiviteter – TS-kontakt:
Hele året har der været afholdt cafe aftener et en gang om måneden i Århus, derudover har vi haft en velbesøgt sommerfest der igen i år fandt sted hos Signe i Skader. Selvom Thor var ude og smide lidt rundt med hammeren så var det en hyggelig fest for de 20 der var mødt op. Der var rigeligt med mad og grillen blev flittig benyttet til Grillmester Bibi’s glæde. Denne gang var der igen en del nye ansigter, og jeg håber vi ser dem som med-lemmer i fremtiden.
Julefrokosten blev i år afholdt i Randers med 25 deltagere til god med og julehygge. Grunden til at dette arrangement var forlagt til Randers var at vi ville forsøge at lade de kendte Randers møder genopstå i TD regi. Faktisk er det lykkedes Pia at få håndslag herpå, så næste Randers møde vil foregå i Vejle den 13. april 2007

Jeg vil gerne her opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv ikke nødvendigvis i bestyrelsen, men i et projekt som man brænder for. Ildsjæle hjælper projekterne til et resultat.

Karin Astrup
Formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for transvestitterog transseksuelle.

Indkaldelse med dagsorden og vedtægtsændringsforslag. 31. marts 2007.

Vist 22 gange. 25. februar 2007

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Trans-Danmark
som finder sted
lørdag den 31. marts 2007 kl. 1300, Langgade 23 i Vivild
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Jane Johansen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen vil gerne have kontingentet sat op, da vi nu på andet år har underskud på driften, og bestyrelsen samtidig mener at vores aktivitetsniveau skal fastholdes. Derfor foreslår vi en forhøjelse til 300,00 dkk i årligt kontingent.
 6. Forslag om vedtægtsændring
  1. Forslag nr. 1
   § 1: Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

   Ny ordlyd:
   Foreningens navn er Trans-Danmark, Landforeningen af Transkønnede og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

   Forslagsstiller: Jane Johansen.

  2. Forslag 2
   Nuværende ordlyd:
   § 3. Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen formål som anført i § 2.
   Stk. 2. Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
   § 6, stk. 5. Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme.

   Forslag:
   § 3. Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen formål som anført i § 2.
   Stk. 2. Pårørende til transpersoner kan optages som støttemedlemmer. Disse betaler det halve af det til enhver tid gældende kontingent.
   Stk. 3. Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
   § 6, stk. 5. Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme. Medlemmer optaget som støttemedlemmer jvnfr. § 3 stk. 2 (nyt forslag) har ret til at deltage i foreningens generalforsamling uden tale og stemmeret.
   Begrundelsen for disse forslag er, at åbne for muligheden for at Trans-Danmark kan forøge sit kontingentgrundlag, samt at par, hvor den ene part er aktivt medlem af foreningen, kan deltage i generalforsamlingen.
   Forslagsstiller: Freja Nordam.

  3. Forslag 3:
   Vi slipper for beskatning, hvis vi er en forening, som har et almennyttigt formål.
   Kravene hertil er vi tæt på at kunne opfylde – men pt ikke helt.

   § 23 i vores vedtægter, som har følgende formulering:

   “Ved foreningens ophævelse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket formål foreningens evt. formue og aktiver i øvrigt skal anvendes.”

   er således ikke tilstrækkelig.
   Ved foreningens ophævelse skal det almennyttige formål således tilgodeses og en eventuel formue må således eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

   “Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue tilgodese foreningens formål jvf. § 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.”

   Forslag: Pia Nielsen.

 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Tina Schuldt (villig til genvalg), samt en erstatning for Erwin Jöhnk. Bestyrelsen peger her på Pia Nielsen
  2. 2 bestyrelsessuppleanter. (Nuværende: Ulla Rørvig. (Villig til genvalg) og 1 vakant).
  3. 2 revisorer. (Nuværende: Pia Hansen (indstillet til bestyrelsespost). Jytte Witt. (Villig til genvalg). Bestyrelsen foreslår revisor Jan Rasmussen.
  4. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterfølgende være fællesspisning. Prisen pr. kuvert er 100,00 dkk. Foreningen giver den første øl eller vand, hvorefter yderligere kan købes til rimelige penge.

Af hensyn til bestilling af maden bedes du tilmelde dig spisningen til Jane på e-mail kasseren@trans-danmark.dk eller Karin på formand@trans-danmark.dk senest den 27. marts 2007.

På foreningens vegne
Karin Astrup
Formand.

* * *
Indkaldelsen med dagsorden i pdf-format.