Bestyrelseskonstituering den 15. marts 2008.

Vist 184 gange. På det konstituerende bestyrelsesmøde i Trans-Danmark umiddelbart efter generalforsamlingen lørdag den 15. marts 2008 fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand: Karin Astrup (generalforsamlingsvalgt)
Næstformand: Tina Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Victoria Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig
Suppleant: Signe Kruse
Suppleant: Erwin Maria Jöhnk
Revisor: Jan Rasmussen
Revisor: Jytte Witt
Revisorsuppleant: Anna Jonna Armannsdottir (Reykjavik)

Referat. 15. marts 2008.

Vist 72 gange. Den 23. marts 2008.

Referat fra generalforsamlingen i Trans-Danmark
afholdt den 15. marts 2008 i Skader hos Signe Kruse.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6) Forslag til vedtægtsændringer. (Der foreligger intet forslag)
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af:
a) Formand
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Formanden Karin Astrup indledte kl. 13.00 generalforsamlingen med at byde velkommen.

1. Valg af dirigent
Første punkt var valg af dirigent. Der var ét forslag Tina Thranesen, som derfor blev valgt.
Hun takkede for valget og begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
Desuden var bestemmelsen, om at generalforsamlingen skal afholdes i marts, overholdt.
Hun konstaterede dernæst, at der var indkommet 2 forslag, som begge var indkommet rettidigt.
Af tekniske årsager var kun det ene forslag udsendt straks til medlemmerne, hvorimod materialet til det andet forslag først var udsendt dagen før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vedtog, at også det for sent rundsendte forslag kunne behandles under pkt. 7 indkomne forslag.
Der var 18 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Hun afsluttede punktet med at konstatere, at generalforsamlingen derfor på alle punkter fulgte vedtægterne.
Hun overlod herefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
Karin Astrup aflagde bestyrelsens beretning for 2007.
Herunder gengives de væsentligste punkter af formandens beretning, idet der henvises til den skriftloige udgave af beretningen.
Formanden indledte med at konstatere, at Trans-Danmark har haft et underskud i 2007, hvilket skyldes det højere aktivitetsniveau.
Herefter orienterede hun om en udskiftning i bestyrelsen i oktober 2007. Jane Johansen blev her afløst af suppleanten Pernille Knudsen. Formanden takkede Jane Johansen for hendes indsats.
Tina Vyum har desuden i juni haft foretræde for Sundhedsudvalget i forbindelse med Beslutningsforslag nr. 142 fremsat af Enhedslisten.
Forslaget nåede på grund af folketingsvalget ikke at blive færdigbehandlet, men er genfremsat i indeværende folketingssamling. Trans-Danmark vurderer dog ikke, at forslaget har store chancer for vedtagelse. Derfor forsøger foreningen at påvirke regeringen via Karin Jespersen til selv at fremlægge et forslag.
Trans-Danmark foretog i 2006 politianmeldelse mod B&O forhandleren i Viborg, idet han ikke ville sælge til Kjole-Ole. Det førte i 2007 til en bøde på 3.000 kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende.
Den 30. maj 2007 var der Spring ud dag for transvestitter og transseksuelle arrangeret af Katja Tordrup, der er TiD’s formand. Et par af Trans-Danmark’s medlemmer deltog i uddelingen af blomster i Århus.
I juli 2009 afholdes der i forbindelse med World Outgames en konference om bøsser og lesbiske samt transpersoners menneskerettigheder. Trans-Danmark har indvilget i at tage sige af transdelen af det pågældende arrangement.
Trans-Danmark økonomi har kunnet mærke det stigende aktivitetsniveau i foreningen. Derfor arbejdes der på at finde alternative finansieringsmuligheder, såsom fondsmidler samt indtægter fra foredragsvirksomhed.
En arbejdsgruppe i bestyrelsen har udarbejdet et udkast til visionen for Trans-Danmark frem til år 2012 bestående af 10 punkter.
Projektet omkring “Håndbog om kønsidentitet” skrider fremad. Det har taget længere tid end forventet, men Trans-Danmark har prioriteret at lave et gennemarbejdet produkt frem for at haste tingene igennem.
Der er ligeledes introduceret en ny hjemmeside i årets løb. Den har givet en række nye muligheder, f.eks. kan man direkte bestille et foredrag. Et næste skridt vil være at lave hjemmesiden på engelsk og tysk. Formanden efterlyste medlemmer, som kan hjælpe med oversættelsen.
Foreningen har desuden afholdt en række foredrag, vi sidder i et udvalg kaldt “Det rummelige arbejdsmarked” og vi har deltaget i en række ligestillingskonferencer.
Formanden og næstformanden deltager i TGEU’s Steering Committee og har derfor deltaget i årets 3 møder. Der er tale om en betydelig mulighed for at påvirke den europæiske udvikling, som samtidig påvirker den danske udvikling. Foreningen fungerer som paraplyorganisation for europæiske transforeninger og strukturen er nu lagt fast.
I årets løb har TGEU blandt haft foretræde for en af Europaparlamentets Intergroups. Det medførte en gennemførelse af resolutionen om homofobi.
Desuden medførte det en afsættelse af 60.238 EUR til finansiering af en spørgeskemaundersøgelse omkring transforhold i Europa.
Året igennem har der været afholdt en række sociale arrangementer. TS-kontakt har således holdt cafe aftener både i Århus og Skader, ligesom der har været en sommerfest og en julefrokost. Endvidere har der været afholdt Randersmøde både i Randers og Vejle.

Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat.
Freja Nordam spurgte til, hvad der vil ske, hvis der ikke bliver solgt det fornødne antal annoncer til at finansiere trykningen af den nye håndbog eller hvis der ikke bliver tildelt fondsmidler.
Pia Nielsen svarede, at så bliver bogen ikke trykt, idet trykkeomkostningerne er af en størrelse, der gør dette umuligt.
Lykkes det imidlertid at skaffe den fornødne finansiering, tilføjede Pia, at bogen vil være klar til udgivelse i sensommeren 2008.
Irene Haffner spurgte om der er en forbindelse mellem det europæiske arbejde og resultaterne i Danmark.
Formanden besvarede dette med et ja. Som eksempel nævnte hun Hammarberg rapporten, som siger, at en operation ej er nødvendig for at kunne få et juridisk kønsskifte. Hammarberg er kommissær for Menneskerettigheder i Europakommissionen. Rapporten er møntet på østrigske forhold, men da lovgivningen i Østrig er lig med den danske på dette område, bør vi kunne nå et tilsvarende resultat i Danmark.
Sheila Jane spurgte om tidshorisonten for forbedringer af Navneloven og tidshorisonten for offentliggørelse af den omtalte europæiske undersøgelse.
Formanden svarede, at Navneloven sandsynligvis skal revideres i folketingssamlingen 2008/09, og at offentliggørelsen af undersøgelsesresultatet afventer, at det først skal forelægges for EU-Kommissionen, hvilket sker i juni måned då.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
Dirigenten overlod herefter ordet til kassereren Pia Nielsen.
Pia Nielsen omdelte det reviderede årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance.
Omsætningen har udvist en svag stigning frem til 12.726 kr. i forhold til 2006. Baggrunden for kontingentstigningen er, at kontingentet fra starten af 2007 er hævet fra 200 kr. til 300 kr. Antallet af medlemmer har samtidig udvist et mindre fald.
Pia Nielsen kunne dog tilføje, at dette fald i starten af 2008 er blevet modvirket af en ny stigning i medlemstallet.
Udgifterne har med 24.582 kr. haft en stigning på ca. 10.000 kr. i forhold til 2006. Baggrunden herfor er en stigning i rejseomkostningerne, hvilket skyldes rejser til TGEU møderne.
Balancen udgør totalt set beskedne 1.402 kr.
Imidlertid er der en gæld på 11.922 kr. til rejsedeltagerne, idet der ikke har været tilstrækkelige midler på foreningens bankkonto. Derfor har Trans-Danmark ved udgangen af 2007 en negativ egenkapital på 10.520 kr.
Freja og Signe stillede spørgsmål om gælden til enkeltpersoner.
Pia forklarede, at gælden var til bestyrelsesmedlemmer og skyldes manglende kassebeholdning til at betale rejseomkostningerne, samt at disse var fuldt bekendt med den økonomiske risiko derved.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Dirigenten overlod atter ordet til kassereren.
Pia Nielsen fremlagde budgettet for 2008 og indledte med oplysningen om, at det består af 2 elementer. Det første er sammenligneligt med 2007 regnskabet. Her er der blot indlagt beskedne stigninger både på indtægter og omkostninger.
Det næste er indtægter og omkostninger forbundet med den kommende “Håndbog om Kønsidentitet”. Af forsigtighedshensyn er der indlagt 50 % af det oprindelige budget for bogen både på indtægter og omkostninger. Omsætningen er derfor ansat til 162.500 kr. og omkostningerne til bogprojektet er ansat til 83.596 kr.
Det betyder et samlet budgetoverskud for 2008 på 64.804 kr.
Freja kom med den kommentar, at det ikke er nogen let opgave at finde 40 annoncører til bogen. Pia var enig, men benyttede lejligheden til at efterlyse interesserede til at hjælpe med annoncesalget og andre praktiske ting.
Det er dog bestyrelsens bedste bud, at det vil kunne lade sig gøre at sælge de omtalte annoncer.
Karin Astrup tilføjede, at der i budgettet ikke er indregnet indtægt fra fondsmidler samt indtægter fra afholdelse af foredrag, hvilket kan give en pæn indtægt.
Der var herefter en generel drøftelse af realismen i bogprojektets budget.
Det mundede ud i, at budgettet for 2008 blev taget til efterretning.

Pause fra kl. 1406 til kl. 1430.

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Der forelå et indsendt forslag fra Freja Nordam om at hæve medlemskontingentet fra 300 kr. til 650 kr. gældende fra 1. januar 2008.
Dirigenten overdrog ordet til Freja Nordam, for at hun kunne begrunde forslaget.
Freja Nordam indledte med at ændre forslaget til en stigning på 500 kr., således at kontingentet skulle udgøre 800 kr.
Baggrunden herfor var, at der skulle gives bestyrelsen mulighed for at afholde den nødvendige rejseaktivitet. Ændringen i forslaget blev begrundet med de nye oplysninger, der var fremkommet omkring fremlæggelsen af regnskabet.
Forslaget mødte generel modstand.
Freja Nordam trak forslaget tilbage.

Bestyrelsens forslag om at fortsætte med et årligt kontingent på 300 kr. blev herefter vedtaget.

6. Forslag om vedtægtsændring
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

7. Behandling af indkomne forslag
 1. I det af Freja Nordam indsendte forslag var der indeholdt et forslag om, at generalforsamlingen skulle pålægge “foreningens bestyrelse at udarbejde retningslinier for hvorledes omkostningsdækningen udbetales”.

  Freja begrundede sit forslag.

  Formanden oplyste, at bestyrelsen allerede har udarbejdet sådanne retningslinjer på et bestyrelsesmøde i oktober 2007.

  Freja trak herefter sit forslag tilbage.

 2. Forslag om vedtagelse af en række ord og begreber
  Derfor gik dirigenten straks til det andet indkomne forslag nemlig et forslag om at foreningen dels selv skal anvende og dels skal anbefale brugen af en række ord indenfor transområdet til relevante medier m.v.
  Listen var rundsendt kort forinden og fremgår af særskilt bilag.

  Pia Nielsen indledte med at komme med en baggrund for forslagene, som var, at der i forbindelse med bogprojektet har vist sig en række behov for på en kort og præcis måde at kunne omtale en række transrelaterede forhold.

  De enkelte ord blev herefter gennemgået af dirigenten med efterfølgende drøftelse af hvert enkelt ord.

  Det blev vedtaget, at ordene Harry Benjamin Syndrom, kønsbekræftelse, kønsmodificerende operation og translobbyist ikke anvendes.

  Den efterfølgende drøftelse var ganske lang.

  Sheila spurgte herunder til situationen i Norge og Sverige.
  Tina Thranesen svarede, at de ikke har vedtaget en tilsvarende ordliste.

  Især ordene transkønnet og transperson gav en længere drøftelse.
  Ordet transkønnet tillægges nogen forskellig betydning – dels entydigt transseksuel, som i Norge og dels en fællesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle.

  Jane Sørensen fremsatte efter længere debat et motiveret beslutningsforslag:

  “Generalforsamlingen vedtager, at både ordet transkønnet og ordet transperson kan anvendes i betydningen af en fællesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle“.

  Ved den efterfølgende afstemning blev beslutningsforslaget vedtaget med stemmerne 13 for og 3 imod.

  Ordet transvetisk transvestit var forkert anført i det fremlagte forslag. Det skulle have været fetichistisk transvestit.

  Brugen af de øvrige ord blev alle vedtaget med den tilføjelse, at ordet “trans” ikke skulle anvendes som forstavelser i ord, der i sig selv var entydige, og at første gang et givet ord anvendes, bør det afhængig af den sammenhæng ordet anvendes i følge af den forklaring, som fremgår af det fremlagte forslag.

  Med de nævnte vedtagelser blev det samlede forslag vedtaget.

Under drøftelserne af forslaget om ord og begreber blev der holdt pause fra kl. 1537 til 1552.

8. Valg af:
 1. Formand
  Dirigenten startede med at høre, hvilke forslag der var til posten som formand for Trans-Danmark. Der var kun ét nemlig Karin Astrup.
  Karin Astrup blev derfor genvalgt.
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  Dirigenten indledte med at høre, hvilke forslag der lå. Der var 3 kandidater: Ulla Rørvig, Victoria Nielsen og Erwin Jöhnk. Victoria var på grund af sygdom ikke tilstede, men havde før generalforsamlingen bekendtgjort hendes kandidatur. Ved det efterfølgende valg fik de henholdsvis 17, 12 og 7 stemmer. 1 var blank.
  Ulla og Victoria blev derfor valgt.
 3. 2 bestyrelsessuppleanter
  Her var der følgende kandidater: Erwin Jöhnk, Natasja Bosse og Signe Kruse. De fik henholdsvis 12, 9 og 15 stemmer.
  Derfor blev Signe Kruse valgt til 1. suppleant og Erwin Jöhnk til 2. suppleant.
 4. 2 revisorer
  De 2 nuværende revisorer nemlig Jytte Witt og Jan Rasmussen var begge villige til genvalg. Der var ingen yderligere kandidater.
  Jytte Witt og Jan Rasmussen blev derfor genvalgt.
 5. 1 revisorsuppleant
  Der var blot én kandidat nemlig den nuværende Anna Jonna Armannsdottir.
  Anna Jonna Armannsdottir blev derfor genvalgt.

Formanden afsluttede punktet med at overrække en gave til de to i årets løb afgåede bestyrelsesmedlemmer nemlig Jane Johansen og Pernille Knudsen.

9) Eventuelt
Bestyrelsen havde i indkaldelsen til generalforsamlingen anført, at den ønskede en drøftelse af Vision 2012.
Dirigenten startede derfor med dette punkt og overlod ordet til formanden.
Formanden gennemgik de 10 punkter i visionen.
Chris spurgte om, hvor stor arbejdsløshedsprocenten er for transseksuelle.
Pia svarede, at den ikke opgøres af Danmarks Statistik eller andre. Den er dog meget høj og i hvert fald over 50 %.
Freja tilføjede derfor, at det vil være meget vanskeligt at opfylde visionen om, at arbejdsløshedsprocenten skal ned på det øvrige arbejdsmarkeds niveau.
Pia var enig, men som Karin havde udtalt til indledning, så er overliggeren lagt højt på nogle af punkterne. Det betyder, at også en delvis opfyldelse af en vision kan være en betydelig forbedring.
Jeanette sagde, at visioner og mål ikke er det samme.
Karin tilføjede, at der er mange indsatsmuligheder. Eksempelvis skal der udarbejdes en række informationsmateriale ligesom der vil blive afholdt foredrag på området.
Irene nævnte, at visionen også skal tage højde for transvestitters situation.
Pia svarede, at der i visionen bestemt også er tænkt på transvestitters situation. Skulle der være nogle konkrete forslag for transvestitter, som der ikke er taget højde for, ville hun dog gerne høre dem.
Tina Thranesen udtalte, at visionen om at arbejde for, at transpersoner deltager aktivt i den politiske proces, er problematisk. Trans-Danmark må ikke blive partipolitisk, hvilket kan blive vanskeligt at overholde, hvis en kandidat fra et bestemt parti støttes.
Karin svarede, at der er tale om at støtte, at der kommer kandidater frem, således som Erwin Jöhnk eksempelvis har været det, men ikke at støtte deres partipolitiske program. Hvilket parti, de støtter, er i denne sammenhæng ligegyldig.
Tina Vyum nævnte, at Trans-Danmark allerede er begyndt med en rådgivning. Victoria Nielsen, der er psykolog, tilbyder således psykologisk rådgivning. Denne rådgivning vil hen ad vejen blive udbygget.
Natasja Bosse udtalte, at forskellene mellem transvestitter og transseksuelle er små. Derfor er visionen god.
Jane Sørensen udtalte både på egne og TiD’s vegne en stor støtte til visionen og roste bestyrelsen for udarbejdelsen af den.
Der var derfor generelt stor støtte til visionen blandt deltagerne på generalforsamlingen.

Yderligere drøftelser under punktet eventuelt
Michelle ønskede en differentieret pris til sociale arrangementer for medlemmer og ikke-medlemmer.
Signe svarede, at det giver administrative problemer at styre dette.
Karin efterlyste deltagere til Steering Committee Meeting i Berlin fra den 1. til den 4. maj. Der afholdes 24 workshops omkring forskellige transpolitiske områder. 2 af dem ledes af danskere – nemlig af Pia Nielsen og Karin selv. En af hovedtalerne er Thomas Hammarberg, Kommissær for Menneskerettigheder i Europakommissionen.
Irene nævnte herefter, at Sheila, Tinie og hende selv har lejet Mellerup Forsamlingshus den 10. maj. Her vil der blive afholdt et socialt arrangement.
Sheila og Irene deltager i årets Spring ud dag.

Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.

Formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 17.30 og takkede for god ro og orden.

Tina Thranesen
Dirigent
Pia Nielsen
Referent

* * *
Referatet i pdf-format.

Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber.

Vist 682 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Trans-Danmarks ordliste og henstilling af 15. marts 2008 om anvendelse af ord og begreber.

Gennem årene har Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle gentagne gange konstateret, at der anvendes forskellige og ofte forkerte og/eller misvisende ord og begreber i artikler og i anden omtale af transvestitter og transseksuelle.
På engelsk findes en del ord, som i en vis udstrækning også anvendes i dansk sprogbrug – desværre ofte med forskellig udlægning af betydningen og nogle af pornografisk og nedladende karakter.

Trans-Danmark henstiller derfor at bruge de i ord og begreber, der er anført i ordlisten herunder.
I den udstrækning, det er hensigtsmæssigt for fuld forståelse af et ord, anbefales det at tilføje dets betydning første gang det anvendes.

Ordliste
Dansk Betydning og bemærkninger Engelsk
Fetichistisk transvestit En transvestit – oftest en mand, der ifører sig det modsatte køns tøj og typisk undertøj udelukkende eller primært af seksuelle grunde. Fetishistic transvestism
Juridisk kønsskifte 1. Betegnelse for processen med at få ændret kønsbetegnelse, personnummer og fornavn efter en gennemført kønsskifteoperation.
2. Betegnelse for muligheden for at få ændret kønsbetegnelse, personnummer og fornavn uden forudgående kønsskifteoperation.
 
Kønshormonbehandling Behandling med kønshormoner for at udvikle de sekundære kønskarakterer for det køn, som personen identificerer sig som og dæmpe det biologiske køns egenproduktion af kønshormoner. Hormone Replacement Therapy
Kønsidentitet Det køn, som en person i sit indre føler sig som. Gender identity
Kønsidentitetsforstyrrelse Uoverensstemmelse mellem en persons biologiske køn og det køn personen i sit indre føler sig som.
Forkortes nogle steder som KIF.
Andre bruger forkortelsen KIK – kønsidentitetskonflikt, men i samme betydning.
Gender identity Disorder,
Gender Disphoria Syndrom
Kønsskifteoperation Ændring af de ydre kønsorganer, så de svarer til det modsatte køns. Sex Reassignment Surgery (SRS),
Gender Reassignment Surgery (GRS),
Sex Change Operation,
Sex Change Surgery
Trans Kan anvendes som fællesbetegnelse for transvestitter og transseksuelle og som forstavelse i sammensatte ord.

Som eksempler på sammensatte ord kan nævnes:
transvestit, transseksuel, transkønnet, transperson, transbarn, transteenager.
Gennemgående, så er det sammensatte ord betegnelsen for den pågældendes kønsidentitet.

Oprindelsen er latinsk, hvor ordet er en forstavelse til andre ord med betydningen: over til, modsat.

Transgender
Transkvinde En kvinde, der inden sin kønsskifteoperation var en mand.
En transkvinde er udtryk for kvindens aktuelle kønsstatus. Forstavelsen trans viser, at hun har en fortid som mand.
Transwoman
Transkønnet Kan anvendes som fællesbetegnelse om transvestitter og transseksuelle. Transgender
Transmand En mand, der inden sin kønsskifteoperation var en kvinde.

En transmand er udtryk for mandens aktuelle kønsstatus. Forstavelsen trans viser, at han har en fortid som kvinde.

Transman
Transperson Kan anvendes som fællesbetegnelse om transvestitter og transseksuelle. Transgender
Transpolitik Politik om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme. Transgender policy
Transseksuel Person, der føler sig som tilhørende det modsatte køn.

Latinsk oprindelse bestående af ordene Trans og Sexus.
Trans er en forstavelse til andre ord med betydningen over til, modsat.
Sexus betyder køn.
Trans-sexus = transkøn = transseksuel altså en person, der føler sig som det modsatte køn.

Transsexual
Transvestit Person, der klæder sig i det modsatte køns tøj.

Latinsk oprindelse bestående af ordene trans og vestis.
Trans er en forstavelse til andre ord med betydningen over til, modsat.
Vestis betyder tøj, dragt, beklædning.
Trans-vestis = transvestit = en person – oftest en mand – i det modsatte køns tøj.

Transvestite
Crossdresser

Ordlisten og dermed de enkelte ord og begreber og disses betrydning blev drøftet og den herover gengivne ordliste godkendt på Trans-Danmarks generalforsamling den 15. marts 2015.

Formandens beretning lørdag den 15. marts 2008.

Vist 55 gange. 2007 var et år, hvor vores aktivitetsniveau blev skruet endnu højere op end tidligere. Dette vil desværre fremgå af vores regnskab, hvor vi kommer ud med et driftsunderskud igen i 2007. Under gennemgangen af regnskabet vil kassereren komme ind på hvad der er årsagen til dette underskud.

Hvilke aktiviteter har vi så haft i 2007?
Lad mig begynde med generalforsamlingen:
På vores generalforsamling i den 31. marts 2007 fik vi en bestyrelse med følgende sammensætning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Tina Schuldt Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Jane Johansen
Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig
1. suppleant: Pernille Knudsen
2. suppleant: Signe Kruse

Generalforsamlingen vedtog også følgende vedtægtsændring, samt en forhøjelse af kontingentet til 300,00 dkk om året.
§ 23 i vedtægterne ændret:
Ved foreningens ophævelse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket formål foreningens evt. formue og aktiver i øvrigt skal anvendes. “er således ikke tilstrækkelig. Ved foreningens ophævelse skal det almennyttige formål således tilgodeses og en eventuel formue må således eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

Den nye formulering ser derfor således ud:
“Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue tilgodese foreningens formål jvf. § 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.”

Jane Johansen trådte ud af bestyrelsen.
I oktober måned besluttede foreningens sekretær Jane at forlade bestyrelsen, da hun vil koncentrere sig om hendes civile job.
Jeg vil gerne takke Jane for hendes mangeårige engagement i foreningen, og jeg håber vi ser hende tilbage igen, når tiden tillader det.

B 142: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder
Trans-Danmark fremsendte den 14. maj 2005 en henvendelse til Sundhedsudvalget (SUU), hvor vi udbad os foretræde og samtidig fremsendte vore kommentarer til forslaget. Vores skrivelse skulle danne grundlag for det indlæg vi kom med under høringen i SUU, således at vi
ikke skulle bruge tid på at henvise til lovgivningen under foretrædet for SUU; men at vi kunne henvise til det materiale, vi havde fremsendt på forhånd. 15 minutter er kort tid til at komme igennem et forslag som det af Enhedslisten fremsatte forslag.

Den 7. juni 2007 havde vores næstformand Tina Vyumforetræde for SUU, hvor hun i hendes gennemgang, kunne henvise til det dokument som vi havde fremsendt på forhånd.

Efter høringsrunden blev der sendt spørgsmål fra Sundhedsudvalget til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Den 25. september fremsendte Trans-Danmarkvore kommentarer til de svar der på dette tidspunkt forelå; men samme dag som SUU modtog disse kommentarer (kan læses på hjemmesiden), ja så kom der yderligere svar fra Lars Løkke Rasmussen, og endnu engang fremsendte vi vore kommentarer til disse svar den 4. oktober 2007.

I denne forbindelse opdagede vi at forslaget var taget af bordet, da man ikke havde fået det færdigbehandlet i Folketingssamlingen 2006/2007. Trans-Danmark henvendte sig derfor til forslagsstilleren Per Clausen fra Enhedslisten, for at høre om forslaget ville blive genfremsat i denne Folketingssamling. Her er hans svar:

“Kære Karin Astrup
Vi fremsætter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg skal først have gennemgået alle spørgsmål, svar og henvendelser samt indlæggene fra første behandling grundigt for at se, om det giver anledning til ændringer/forbedringer eller en eventuel opdeling.
MVH
Per Clausen”

Det er bestyrelsens opfattelse, at initiativet fra Enhedslisten er meget positivt; men real politisk har det nok ikke den store chance for at blive vedtaget, alene af den grund at EL er forslagsstilleren.

Bestyrelsen har derfor valgt en strategi hvor vi selvfølgelig bakker op omkring et hvert forslag der kan forbedre vore vilkår; men vi vil gerne prøve at påvirke regeringen til at fremsætte et forslag, derfor vil vi i det kommende år tage kontakt til den nye superminister, Karen Jespersen, samt prøve at få møder i stand med relevante folketingsmedlemmer i de store partier. Vi har allerede initiativer i gang på området.

Via af vores TGEU samarbejde har vi modtaget ammunition til at give os i kast med det juridiske kønsskifte, hvor navne- og cpr-problematikken stadig ikke er optimal. I den såkaldte Hammarberg rapport fra december 2007 (Thomas Hammarberg er EU kommissær for menneskerettigheder) omtales, det vi kalder juridisk kønsskifte, som en menneskerettighed, og de lande hvor man kræver at man skal have en kønsmodificerende operation for at opnå en ændring af civilretsligstatus, ikke overholder menneskerettighederne. Denne konklusion vil vi benytte overfor de danske myndigheder.

Kjole Ole sagen.
Trans-Danmark, der meldte B&O-forhandleren i Viborg på vegne af Kjole-Ole, er tilfreds med bødeforlæg i diskriminationssag.
Mens Kjole-Ole er dybt skuffet over, at det “kun” koster B&O-forhandleren i Viborg en bøde på 3000 kroner at diskriminere mænd i dametøj, så er Trans-Danmark tilfreds.
Det var Trans-Danmark, der i sin tid anmeldte B&O-forhandleren til politiet på vegne af Kjole-Ole, og selv om vi havde håbet på en retssag, så er et bødeforlæg fuldt tilstrækkeligt.

Spring ud dag den 30. maj 2007
30. maj var det den første internationale “Spring ud dag” for transvestitter og transseksuelle. Ideen til denne dag kommer fra Katja Tordrup, formanden for TiD, og et par af vore medlemmer brugte denne dag til at dele blomster ud på gågaden i Århus.
Katja håber at denne event kan gentages i 2008.

Conference on LGBT Human Rights, København 27-29. juli 2009, World Out Games
Formanden fra LBL forespurgte om Trans-Danmark ville deltage i planlægningen af denne konference, hvilket vi har indvilliget i.
Det første møde var den 31.10 kl. 17:00 i København, hvor Tina deltog på foreningens vegne. Her blev det besluttet at Trans-Danmark fremover skal stå for den transgender del af konferencen, hvor der skal arrangeres workshops og key-note speakers.
Trans-Danmark deltager nu i de månedlige møder i København.

Interne opgaver i foreningen.
Bestyrelsen har arbejdet meget på at få løftet foreningen videre, fra vort nuværende leje og op på et organisatorisk mere modent niveau.
Økonomien
Med større og større krav til foreningens aktivitetsniveau betyder det at der stilles større og større krav til finansieringen af disse aktiviteter.
Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at finde indtægtskilder udover kontingent indtægterne. Desværre oplever vi gang på gang, at medlemmerne glemmer at meddele os at de skifter e-mail adresse, hvilket betyder at vi ikke kan sende dem kontingentopkrævning eller newsletter m.m. Jeg vil derfor opfordre jer til at huske at meddele foreningen hvis I skifter jeres e-mail adresse.
Vi arbejder på at finde alternative finansieringsmuligheder, og har i 2007 søgt om fondsmidler for et beløb på mere end 100,000 dkk; hvoraf vi har fået 3,000 dkk af Græsrodsfonden; og de øvrige fonde behandler vores ansøgninger i foråret 2008.
Dette arbejde skal forsætte de kommende år, da det er meget omkostningskrævende at have vores høje aktivitetsniveau og kravene vil ikke mindskes i de kommende 5 år.

Vision 2012
På det sidste bestyrelsesmøde i oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skulle arbejde med visionerne for foreningens virke frem til 2012.

Trans-Danmark har nu eksisteret siden juni 2002, og i de forgangne 5½ år er foreningen vokset fra fødselsstadiet til at være nået til det tidspunkt hvor Trans-Danmark skal træde ind i de voksnes rækker. Vi mener selv at de første spæde skridt er lagt; men nu skal vi have formuleret visionerne for de næste 4-5 år, således at bestyrelsen kan lægge en strategi for, hvorledes vi kan nå vore mål, og få lavet handlingsplaner til at få dem ført ud i livet. Dette er et forsøg fra bestyrelsens side at få organisationen professionaliseret yderligere.

Arbejdsgruppen havde en lang og frugtbar diskussion som førte til at man fik udvalgt 10 emner som skal være med til at udvikle foreningen og bringe os nærmere vore mål:

Visionen:
Arbejdsløshedsprocenten for transpersoner skal ned på samme niveau som det generelle arbejdsmarked
Forbedrede behandlings tilbud i sundhedsvæsenet herunder fri adgang til behandling i udlandet.
Juridisk kønsskifte skal stadfæstes i lovgivningen, herunder adgangen til ændringen i civilretslig status.
Trans-Danmark skal påvirke den europæiske udvikling på transgender området, således at vilkårene for transpersoner forbedres på europæisk plan
Rådgivningsfunktionen hos Trans-Danmark skal videreudvikles og udbygges.
Trans-Danmark skal arbejde for øget forskning indenfor transgender området.
Skabe finansielle rammer for den øgede aktivitet
Trans-Danmark skal arbejde for at opbygge et internationalt netværk til erfaringsudveksling.
Trans-Danmarks skal arbejde for at blive anerkendt som den førende transgender forening i Danmark.
Trans-Danmark vil arbejde for at få transpersoner til deltage aktivt i den politiske proces.

Jeg håber at den diskussion af vision 2012 som vi skal have under eventuelt vil blive frugtbar for alle medlemmer.
Bestyrelsen har ligeledes defineret arbejdsopgaverne internt i bestyrelsen, hvilket vi har kommunikeret ud til vore medlemmer i Newsletter nr. 7
Vi har arbejdet med at få automatiseret vores kontingent procedurer, således at vi får alle vore kontingentkroner i kassen, et stort arbejde som Tina Vyum har lavet og som nu virker som det skal.

Bogprojektet – Håndbog om kønsidentitet
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen – Håndbog om kønsidentitet.
Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle..
Bogen vil bl.a. behandle følgende områder:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (kønshormonbehandling, kønsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.

2007 har vist os at arbejdet med denne bog er mere tidskrævende end vi har været klar over på forhånd. På trods af at redaktionsudvalget mødes hver anden weekend, så har vi ikke nået at få bogen færdig til det tidspunkt, vi oprindeligt havde forventet. Dette er beklageligt; men vi vil hellere have et godt gennemarbejdet produkt end noget der er hastet igennem.

Den nye hjemmeside
Som I sikkert har opdaget har Trans-Danmark fået en “ny” hjemmeside, som Tina Vyum har lavet sammen med undertegnede.
V i har forsøgt at gøre den så nem som mulig at navigere rundt på; men vi er selvfølgelig ikke færdige med at udvikle på den endnu. Vi håber, at vore medlemmer har forståelse herfor, da vi også har en masse andre aktiviteter i gang for tiden.
Hjemmesiden er delt op i flere sektioner, hvor der blandt andet er mulighed for at f.eks. booke et foredrag eller se hvilke aktiviteter der er i TS-kontakt.
Med tiden vil den blive udbygget således, at hjemmesiden vil være at finde på tysk og engelsk i løbet af 2008, samt eventuelt yderligere sprog med tiden. Her kunne vi godt bruge nogle medlemmer, der er villige til at hjælpe med oversættelsen, ligesom vi har brug for oversættere den anden vej.

Har vi ellers lavet noget?
Tina, Pia og Karin har holdt foredrag på uddannelsesinstitutioner, for LO og DA, samt loger.
Tina sidder i et udvalg “Det rummelige arbejdsmarked” som er nedsat af Region Syddanmark
Deltaget i IBM’s ligestillingskonference i København
Deltaget i SiD’s ligestillingskonference
Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafemøder, forårsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost i Randers

Det internationale arbejde i TransGender Europe – TGEU
Trans-Danmark har deltaget i de tre Steering Committee(SC) møder som har været afholdt i Amsterdam, Berlin og Torino. Tina og Karin er begge medlemmer af SC.
På mødet i Torino deltog Pia også, da hun er den ene af to revisorer i TGEU.
Trans-Danmarks engagement i TGEU har været udsat for en del kritik fra enkelte medlemmer; men TGEU er efter bestyrelsens opfattelse en “once in a life time” mulighed for at få et europæisk samarbejde og netværk op at stå. Hvis ikke vi lykkedes er jeg bange for at der vil gå mange år endnu inden man vil forsøge igen.

Hvorfor skal vi så have et sådant samarbejde på europæisk plan?
Fordi at mere og mere lovgivning vil ske i en europæisk kontekst
Fordi et europæisk netværk vil bidrage med udveksling af erfaringer på tværs af lande grænser
Fordi vi gennem et europæisk samarbejde vil få større indflydelse på vores egen dagligdag
Fordi ved at løfte i flok, så får vi også de økonomiske ressourcer til at kunne foretage det fornødne politiske lobby arbejde
Som en europæisk paraply organisation vil vi få lettere adgang til de politiske gremier som vi ønsker at påvirke.
Vi kan få igangsat mere forskning på det transgender område

Når man står på sidelinien og ser på TGEU så vil de fleste mene at det går alt for langsomt; men man må forstå, at når man skal bygge en organisation hvor medlemmernes baggrund er vidt forskellige og det samme gælder deres organisatoriske niveau, så tager tingene tid.

Bare de kulturelle forskelle mellem de sydeuropæiske deltagere og den germanske kultur gør at mange ting bliver vendt flere gange inden man opnår en fælles forståelse.

De enkelte medlemmer af SC egen baggrund er også forskellige, hvilket igen giver forskellig tilgang til f.eks. økonomi og organisationsformer.

Når dette er sagt så er TGEU nået meget langt, og Trans-Danmarks indflydelse på organisationen er meget stor, dels p.g.a. vores store engagement, men også på grund af vores mere forretningsorienterede tilgang til arbejdet. Med 2 ud af nu 11 medlemmer i SC, samt det faktum at vi sidder på nogle vigtige udvalgsposter gør, at vi i løbet af de sidste næsten 2 år, er ved at have en organisationsform, som vi har advokeret siden starten, men som mange græsrodsorganisationer har haft svært ved at forholde sig til, blandt andet fordi deres egen organisationsgrad ikke har været særlig stor.

På det seneste møde i Torino, fik vi så endelig ændret bestyrelsesopbygningen og stemmeproceduren således, at Steering Committee får 9 medlemmer imod 24 i det oprindelige forslag, og man vælger formand, næstformand og kassereren direkte, og derefter de resterende medlemmer. Foreningerne har 6 stemmer som forening, men man kan godt have flere hvis de delegerede samtidig er individuelle medlemmer. Denne ændring af vedtægterne kræver en formel godkendelse af medlemmerne, derfor indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling i februar 2008, hvor ændringerne formelt vedtages. Dette sker af hensyn til Østrigsk lov, hvorunder TGEU virker.

Desværre blev council 2007 udskudt til 2008, men som plaster på såret så afholdes det i Berlin i stedet for Torino.
Trans-Danmarks rolle i TGEU
Vi har en vision for hvad TGEU skal blive til med tiden og det er følgende:
Vores vision er at TGEU vil blive organisationen som på europæisk plan
Kan være med til at sætte dagsordnen for de betingelser og levevilkår som transpersoner har i dagligdagen
I løbet af det kommende år finder den rigtige organisationsstruktur, gennem en strømligning af organisationen og dens strukturer
Får økonomien til at gennemføre visionerne gennem en økonomisk planlægning der ikke baserer sig på offentlige tilskud alene.
Får den politiske indflydelse både på europæisk plan men også på nationalt plan
Vi ser vores rolle i det fremtidige TGEU som dem der tilfører TGEU lederskab, forretningsforståelse og organisatorisk forståelse. Vi har en stor rolle i at gennemføre visionerne for TGEU, på kort og lang sigt.

Mødet med MEP Intergroup i Europa Parlamentet
Den 3. juli havde TGEU en delegation bestående af Jane Thomas fra Tyskland, Justus Eisfeld fra Holland og professor Dr. Jur. Stephen Whittle fra UK foretræde i Europa-Parlamentet for at holde møde med en af de såkaldte Intergroup.

En Intergroup er officielle komiteer under Europa-Parlamentet, hvor medlemmerne er tværpolitisk sammensat, og hvor disse fokuserer på forskellige emner, f.eks. findes der en gruppe som har “freedom of speech” på programmet. Den intergroup vi havde møde med var den såkaldte LGBT, som har en relativ pæn indflydelse i parlamentet, og som fik gennemført resolutionen om Homophobia.

Mødet var et “touch base” møde, hvor Lissy Gröner der er formand for “Womens Rights and Gender Equality”, Eminie Bozkurt og Michael Cashman fra Petions Committee deltog.

Resultatet af dette møde var meget positivt:

LGBT intergroup aftalte at ville afholde et årligt møde der udelukkende beskæftiger sig med transgender emner
En diskussion af transgender rettigheder vil være et fast punkt på dagsordnen i fremtiden på alle møder
Emine Bozkurt har inviteret hele SC til Bruxelles som besøgsgruppe
Michael Cashman vil bære en Petion (EU fagteknisk udtryk for anmodning/appel) igennem komiteen, så SC skal nu udforme en sådan.
Emine Bozkurt og Lissy Gröner har lovet at lave lobby arbejde i WRGE for forskning i transgender rettigheder, hvor resultatet gerne skulle være en hvidbog der kan forelægges WRGE og derefter Kommissionen.

Nogle af de punkter vi vil tage op med LGBT intergroup er:
Lovgivning – menneskerettigheder
Adgang til sundhedsvæsenet
Diskrimination af transgender på arbejdsmarkedet
Antidiskrimination – gadevold og “hate crimes”
Transgender asyl rettigheder

Internationalt forskningsprojekt om transgender finansieret af EU:
EU kommissionen gav sit ok til gennemførelsen at et trans-europæisk forskningsprojekt, hvor der vil blive lavet en spørgeskema analyse omkring transgender forhold i Europa. Budgettet er 60,258.- ? som finansieres af EU.

Undersøgelsen foretages af Manchester Metropolitan University af professor i jura Stephen Whittle og professor i sociologi Lewis Turner.

Sidste frist for at svare på undersøgelsens spørgeskema var den 30. november. Så derfor kan vi ikke oplyse hvor mange respondenter der har været på undersøgelsen; men ultimo oktober var der 2,377 der havde udfyldt spørgeskemaet, hvoraf 143 havde benyttet den danske version, hertil kommer at 47 danskere havde svaret på den engelske udgave og 26 havde svaret på den tyske version. Årsagen hertil formodes at være den, at den danske version først kom op den 10. oktober, hvor undersøgelsen allerede havde været i gang i 10 dage.

Den endelige rapport forventes færdig i marts 2008, hvorefter man vil anvende resultaterne fra undersøgelsen til at få flere midler stillet til rådighed for yderligere forskning på området.

Sociale aktiviteter (TS-kontakt):
Hele året har der været afholdt cafe aftener et en gang om måneden i Århus og som noget nyt også hos Signe i Skader, samt haft en velbesøgt sommerfest der igen i år fandt sted hos Signe i Skader.

Julefrokosten blev i år afholdt i Randers med 25 deltagere til god med og julehygge.

De kendte Randers møder blev genoplivet i Trans-Danmarks regi i 2007; også selvom det ene møde blev holdt i Vejle. Alle arrangementerne har været velbesøgte.

Jeg vil gerne her opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv ikke nødvendigvis i bestyrelsen, men i et projekt som man brænder for. Ildsjæle hjælper projekterne til et resultat.

Karin Astrup
Formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

Indkaldelse med revideret dagsorden. (16. februar 2008).

Vist 44 gange. Den 16. februar 2008.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark
som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300,
Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt.
  Freja har stillet forslag om kontingentfastsættelse, som kan ses i bilag 1.
 6. Forslag om vedtægtsændring
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Ulla Rørvig. (Villig til genvalg) og Pernille Knudsen. (Ønsker ikke at genopstille).
   Victoria Nielsen har bekendtgjort, at hun opstiller til en post i bestyrelsen.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. Signe Kruse, Erwin Jöhnk og Natascha Bosse har bekendtgjort, at de opstiller til en post som suppleant.
  4. 2 revisorer. Jytte Witt. (Villig til genvalg). Revisor Jan Rasmussen.
  5. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.
  Her ønsker bestyrelsen en diskussion af vision 2012:
  Visionen:
  1. Arbejdsløshedsprocenten for transpersoner skal ned på samme niveau som det generelle arbejdsmarked.
  2. Forbedrede behandlings tilbud i sundhedsvæsenet herunder fri adgang til behandling i udlandet.
  3. Juridisk kønsskifte skal stadfæstes i lovgivningen, herunder adgangen til ændringen i civilretslig status.
  4. Trans-Danmark skal påvirke den europæiske udvikling på transgender området, således at vilkårene for transpersoner forbedres på europæisk plan.
  5. Rådgivningsfunktionen hos Trans-Danmark skal videreudvikles og udbygges.
  6. Trans-Danmark skal arbejde for øget forskning indenfor transgender området.
  7. Skabe finansielle rammer for den øgede aktivitet.
  8. Trans-Danmark skal arbejde for at opbygge et internationalt netværk til erfaringsudveksling.
  9. Trans-Danmark skal arbejde for at blive anerkendt som den førende transgender forening i Danmark.
  10. Trans-Danmark vil arbejde for at få transpersoner til deltage aktivt i den politiske proces.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterfølgende være fællesspisning.
Prisen pr. kuvert er 100,00 kr. Foreningen giver den første øl eller vand, hvorefter yderligere kan købes til rimelige penge.
Af hensyn til bestilling af maden bedes du tilmelde dig spisningen via e-mail til Signe eller Karin senest den 12. marts 2007.

På foreningens vegne.

Karin Astrup
Formand
[Retur] Bilag 1:
Forslag til generalforsamlingen i Trans-Danmark

Debatten om Trans-Danmarks engagement i TGEU har været præget af de udgifter som der er forbundet med denne aktivitet. Jeg fremsætter derfor dette forslag:

Budgettet for foreningen udvides med DKK 20.000, således at der sikres et rimeligt grundlag for at dække udgifterne til rejse, forplejning og ophold for foreningens officielle deltagere: Dette skal gælde for møder og arrangementer, hvor deltagelse er vedtaget af foreningens bestyrelse, herunder møder der afholdes af TGEU.

Det pålægges endvidere foreningens bestyrelse at udarbejde retningslinjer for hvorledes omkostningsdækningen udbetales.

Budgetudvidelsen skal dækkes ved en kontingentforhøjelse.

Konsekvens:
Skønsmæssigt vil det betyde at kontingentet skal hæves fra DKK 300,00 til DKK 650,00/år gældende fra og med 2008.

Begrundelse:
Til dato har Trans-Danmarks repræsentanter i TGEU møderne selv afholdt udgifterne til mødeaktiviteterne. Det er uholdbart på længere sigt, ligesom det kan afholde medlemmer fra at stille op til bestyrelsen, såfremt de risikerer at skulle afholde relativt store rejseudgifter af egen lomme. Sagt med andre ord: Den nuværende ordning virker begrænsende for demokratiet.

Viborg, den 11. feb. 2008
Freja Nordam

* * *
Indkaldelsen i pdf-format.
Den første indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden.

Indkaldelse den 22. januar 2008 med foreløbig dagsorden til den 15. marts 2008.

Vist 40 gange. Dato: 22. januar 2008.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark
som finder sted lørdag den 15. marts 2008 kl. 1300,
Jens Basse Vej 3 i Skader, 8543 Hornslet
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
  (Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup).
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt.
 6. Forslag om vedtægtsændring
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af formand. På valg: Karin Astrup. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Ulla Rørvig (villig til genvalg) og Pernille Knudsen (ønsker ikke at genopstille).
   Nanna Nielsen, Victoria Nielsen og Layla Nielsen har bekendtgjort, at de opstiller til en post i bestyrelsen.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. Nanna Nielsen, Victoria Nielsen og Layla Nielsen har bekendtgjort at de opstiller til en post som suppleant.
  4. 2 revisorer. Jytte Witt. (Villig til genvalg). revisor Jan Rasmussen.
  5. 1 revisorsuppleant. (Anna Jonna Armannsdottir).
 9. Eventuelt.

Eventuelle ændringsforslag til vedtægterne vil blive distribueret til medlemmerne efter fristen for indsendelse den 15. februar 2008.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterfølgende være fællesspisning. Prisen pr. kuvert er 100,00 dkk. Foreningen giver den første øl eller vand, hvorefter yderligere kan købes til rimelige penge.

Af hensyn til bestilling af maden bedes du tilmelde dig spisningen til Signe på e-mail skruse@lite.dk eller Karin på formand@trans-danmark.dk senest den 12. marts 2008.

På foreningens vegne
Karin Astrup, Formand.

* * *
Dagsordenen i pdf-format.