Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen den 7. marts 2009.

Vist 193 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 7. marts 2009 i Trans-Danmark konstituerede den nye bestyrelse sig.

Bestyrelsens har herefter følgende sammensætning:

Formand
Karin Astrup Karin Astrup
(Valgt direkte af
generalforsamlingen)
Næstformand
Tina Vyum Tina Vyum
Kasserer
Pia Nielsen Pia Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Ulla Rørvig
Bestyrelsesmedlem
Irene Haffner Irene Haffner
 
1. suppleant
Sheila Frik Sheila Frik
(Valgt direkte af
generalforsamlingen)
2. suppleant
Jessica Kempf
(Valgt direkte af
generalforsamlingen)
 
Revisorer
Jytte Witt Jytte Witt
(Valgt direkte af
generalforsamlingen)
Revisorer
Jan Rasmussen
(Valgt direkte af
generalforsamlingen)
Revisorsuppleant
Anna Jonna Armannsdottir
(Valgt direkte af
generalforsamlingen)

Referat 7. marts 2009.

Vist 92 gange. 16. april 2009.

Referat fra
Trans-Danmarks generalforsamling
lørdag den 7. marts 2009 kl. 1300 i Vejle

Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag om vedtægtsændring – ændring af foreningens navn.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg.
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
  2. 2 bestyrelsessuppleanter.
  3. 2 revisorer.
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen startede kl. 1312 med, at formanden, Karin Astrup bød velkommen.

 1. [Til dagsordenen] Valg af dirigent
  Tina Thranesen blev valgt til dirigent.

  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen:
  var lovligt varslet,
  blev afholdt rettidigt,
  dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne, og at
  forslaget til vedtægtsændringer var rettidigt indsendt.
  Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig.

  Irene Haffner havde påtaget sig at være referent.

  Der var 15 medlemmer og 1 person uden medlemskab (revisoren Jan Rasmussen) til stede.
  Jan Rasmussen erklærede, at ville overholde den krævede diskretion, hvorefter generalforsamlingen godkendte hans tilstedeværelse.

 2. [Til dagsordenen] Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
  Trans-Danmark har i 2008 været meget aktiv, som det vil fremgå af denne beretning. Et af vores fokuspunkter har været økonomien, hvor vi i 2007 havde et underskud, har vi i 2008 vendt dette til et overskud. Dette vil kassereren komme nærmere ind på senere i dag.

  Generalforsamlingen var i 2008 den 15. marts, hvor jeg endnu engang blev genvalgt som formand. Jeg vil gerne takke medlemmerne for tilliden.
  Den nye bestyrelse kom til at se således ud:

  Formand: Karin Astrup (genvalgt).
  Næstformand: Tina Vyum.
  Kasserer: Pia Nielsen.
  Sekretær: Victoria Nielsen (nyvalg).
  Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig (genvalg).
  Suppleant: Signe Kruse (genvalg).
  Suppleant: Erwin Jöhnk (nyvalg).
  Revisorer: Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalg).
  Revisorsuppleant: Anna Jonna Armannsdottir (genvalg).

  Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, samt diskussionen af vision 2012.

  Desværre trak Erwin og Victoria sig fra bestyrelsen i maj af personlige årsager, hvilket virkelig er at beklage, da begge besidder nogle gode kompetencer. Jeg håber, at de begge på et tidspunkt vælger at komme tilbage.

  Det politiske arbejde i Danmark

  1. Møde med Familiestyrelsen angående den kommende revision af Navneloven

   Karin og Tina var inviteret til møde i Familiestyrelsen den 24. juni 2008, hvor også repræsentanter fra PfT deltog. Fra Familiestyrelsen deltog Malene Vestergaard, Merethe Johansen og Mie Møller.
   Familiestyrelsen orienterede om hvad der kan forventes i forbindelse med revisionen af Navneloven i foråret 2009.

   Det vil være en mindre revision
   Herefter diskuterede vi hvorledes § 13 fungerer i praksis, og sammenlignede den med reglerne i udlandet. Styrelsen er bekendt med de norske regler; da de blev nævnt i Trans-Danmarks høringssvar under behandlingen i 2004. Men de kunne godt tænke sig et bedre vurderingsgrundlag.

   Trans-Danmark påtog sig derfor opgaven med at forsyne styrelsen med de gældende regler i andre europæiske lande.

   Dette materiale blev sendt til styrelsen den 13.september 2008.

   Trans-Danmark vil være høringsberettiget ved revisionen i 2009, og har her den 19. december 2008 modtaget materialet fra Familiestyrelsen, hvor svarfristen til navnelovsudvalget er den 12. januar 2008

   Trans-Danmark afleverede vores høringssvar den 30. december 2008 og I kan læse hele høringssvaret på vores hjemmeside.

  2. Undersøgelse om forholdende i ældreplejen
   Den 1. september udsendte foreningen følgende skrivelse til landets kommuner:

   Undersøgelse vedr. transpersoners vilkår på plejecentre
   Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, har fået et antal
   henvendelser fra medlemmer, som forudser snart at skulle på plejehjem eller må søge om hjælp, da det begynder at knibe med at kunne klare sig i eget hjem.

   Vi har desuden hørt fra nogle, der allerede er inde under hjemmeplejen, at deres livsførelse bliver vanskelig, når de kommer ind under hjemmeplejen eller kommer på plejehjem.
   Det er jo naturligt, at folk tænker over, hvordan og i hvilket omfang de kan fortsætte med deres vante livsførelse, når de flytter på plejehjem eller bliver afhængig af hjælp fra kommunens hjemmepleje

   Trans-Danmark har derfor besluttet at rette henvendelse til samtlige Socialforvaltninger i landet i håb om, at de vil drage omsorg for, at de rette personer får forelagt disse spørgsmål og besvarer dem.

   Vi vil gerne bede om svar på følgende spørgsmål:
   • Har Jeres kommune nogen erfaring med transpersoner i plejen? Hvis ja: Hvorledes fungerer hverdagen?
   • Er personalet forberedt på, at de kan få et ønske om at iklæde en person, det modsatte køns tøj, ordne paryk og lægge makeup?
   • Vil personalet acceptere, at beboeren lever som det modsatte køn?
   • Personalet bør være forberedt på, at der kan komme en beboer, som udadtil efterlader indtrykket af at tilhøre et køn, men fysisk og psykisk tilhører det modsatte køn i større eller mindre grad.

   Resultaterne af alle landets socialforvaltningers besvarelser på denne undersøgelse vil blive sammenfattet i en rapport, der vil blive anvendt overfor Folketingets partier.

   Vi fik en svarprocent på mere en 70 % og Trans-Danmark er i gang med at lave rapporten.

  3. Arbejdsmarkedspolitik
   Den 21. juli 2008 henvendte foreningen sig til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen angående et foretræde for ministeren angående transkønnedes høje arbejdsløshedsprocent; men på trods af to henvendelser så ministeren ikke det fornødent at modtage os.

   Derfor kontaktede vi arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget angående det samme emne, og her var man mere åben overfor foreningen, idet vi fik foretræde for udvalget den 12. november 2008, hvor Pia og Tina Vyum repræsenterede foreningen under stor mediebevågenhed.

   I medierne var det på TV Øst et glimrende indlæg med Pia-Britt Rubjerg, samt indslag på TV Syd, radiointerview på flere radiostationer.

   Afledt af Trans-Danmarks foretræde har arbejdsmarkedsudvalget stillet beskæftigelsesministeren nogle spørgsmål.
   1. Ministeren bedes sende udvalget en redegørelse for, hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf ønskes også oplysninger om lovgivningen i de øvrige europæiske lande, der er længst fremme på dette område.
    [Spørgsmål nr. 25 – AMU alm. del 2008-09. /Tina Thranesen.]
   2. Ministeren bedes oplyse, om der i forbindelse med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne rettet mod arbejdsgivere og offentligheden til forebyggelse af diskrimination?
    [Spørgsmål 26 – Alm. del 2008-09. /Tina Thranesen.]

   Svarene på spørgsmålene kan ses på foreningens hjemmeside under Christiansborg nyt.

   Trans-Danmark så med glæde at dagpengeforliget er taget ud af finanslovsforhandlingerne, idet en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville gå ud over mange af vore medlemmer.

   Det er Trans-Danmarks opfattelse, at arbejdsmarkedsforholdene er et af de vigtigste områder for foreningens indsats nu og i den kommende tid, både herhjemme og internationalt gennem TGEU

  4. Retspolitik
   Den 16. oktober henvendte Trans-Danmark sig til justitsministeren angående pas forhold, cpr-problematikken, hvor vi gjorde ministeren opmærksom på at Danmark ikke på dette område overholder menneskerettighedskonventionens artikel 8.

   Udover at dette understøttes af dommen i B vs. France ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg, så kunne man også finde støtte i Retslægerådets beretning for 2006, samt i Kommissæren
   for menneskerettigheder
   Thomas Hammarbergs rapporter i de seneste år.

   Retslægerådet fandt således samlet, at “kriterierne for kønnet (må) være den subjektive, private opfattelse af kønsidentiteten og den offentlige manifestation af kønsopfattelsen”.

   Konklusionen er, at det er en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 ikke at ændre den civilretslige status fra det øjeblik en person ønsker at leve i det modsatte af det biologiske køn.

   Kombinerer man dommen fra ECHR med Retslægerådets definitionkønsidentitet i årsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark, at transkønnede
   har en menneskeret til at få ændret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den kønsidentitet som vedkommende lever i, samt ret til at antage et kønsspecifikt fornavn.

   Justitsministeriet har efterfølgende udsendt et forslag til en ændring af pasbekendtgørelsen som vi som høringsberettiget organisation skal afgive høringssvar på inden den 6. marts 2009.
   Hovedpunktet i den nye pasbekendtgørelse er anvendelsen af kønsbetegnelsen X for uspecificerede; desværre lægges der op til at RHSK skal indblandes for at man kan få ændringen.

   Vi må erkende, at der stadig er lang vej igen, indtil at alle menneskerettigheder for transkønnede er rodfæstet i dansk lovgivning.

   Specielt er det lidt frustrerende for os at se på, at i alle oplæg fra ministerierne, bliver RHSK altid indblandet.

  5. Transgender Network Europe
   Den 2. konference for transpersoner 2. – 4. maj i Berlin
   Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med
   på et afbud fra Victoria og Erwin.

   Data omkring konferencen:
   • Der deltog 204 transkønnede fra 38 lande og 81 organisationer
   • De, som havde den længste rejse, kom fra Peru og Japan
   • Der var tre meget spændende plenum diskussioner, en handlede om konferencens tema “Make Human Rights Work” (Få menneskerettighederne til at fungere) med oplæg fra Dennis Van der Veur fra EU Kommissæren for menneskerettigheder, Michael Cashman MEP (medlem af Europarlamentet), Nicolas Beger, Amnesty International og Julia Ehrt TGEU
   • Stephen Whittle præsenterede hovedlinjerne i EuroStudy; og uddybede dem senere i en workshop; hele undersøgelsen kan hentes på Trans-Danmark
   • Der blev afholdt 20 workshops
   • Trans-Danmark afholdte en workshop om diskrimination på arbejdsmarkedet ved Pia og i samarbejde med TENI ved Philippa James.
   • Trans-Danmark holdt en Workshop om “Fund raising” ved Karin og i samarbejde med Alex Kymatow fra Kirgisistan, som talte om fonde til Østeuropa.
   • Council blev dokumenteret af et filmhold, dokumentarfilmen ventes færdig i efteråret 2008
   • Der blev valgt et nyt Executive Board (Direktion), hvor Karin blev valgt
   • Der blev valgt en ny Steering Committee (Bestyrelse), der udover Executive Board består af 5 yderligere medlemmer

   Den nye Steering Committee:

   Executive Board:
   Professor Stephen Whittle, OBE, Press for Change, UK: Formand
   M. Sc. Julia Ehrt; TransInterQueer, Tyskland: Næstformand
   M. Sc. Jane Thomas, DTGI, Tyskland: Sekretær
   Cand.merc. Karin Astrup, Trans-Danmark, Danmark: Kasserer

   Menige medlemmer:
   B. Sc. Philippa James, TENI, Irland
   Cand.merc. Pia Nielsen, Trans-Danmark, Danmark
   M. Sc. eng. Rosanna Viano, Grupo Luna, Italien
   B. Econ. Richard Köhler, TransInterQueer, Tyskland
   Phd Carla LaGarta, TransGender Network Berlin, Tyskland

   For forståelsens skyld var det det andet møde imellem alle de små transforeninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observatører fra andre dele af verden.
   Alt i alt ca. 200 deltagere fra 38 lande.
   Mødet blev afholdt på Schöneberg Rådhus i Berlin fra fredag den 2. maj – søndag den 4. maj.

   “Ich bin ein berliner!” – sagde J.F. Kennedy fra balkonen på Schöneberg Rådhus i det tidligere Vestberlin den 26. juni 1963.
   45 år senere kunne det have lydt: “Ich bin ein trans!”
   Schöneberg er kendt for sin frie og tolerante holdning til minoritetsgrupperne i samfundet, og er bosted for mange homoseksuelle, der har fundet et tolerant fristed i netop den kommune i Berlin.
   Det var derfor måske meget naturligt, og i hvert fald meget symbolsk at mødet fandt sted lige netop der.
   Det smukke gamle rådhus med dets atmosfære og den smukke byrådssal hvor plenummøderne fandt sted var en perfekt ramme om en virkelighed som trods de fine titler, ikke lod sig skjule:
   Det var transpersonernes møde. Alle former for transpersoner! Smukke, anonyme, androgyne, kvindemænd og mandekvinder, transseksuelle og transvestitter. Hele spektret af det vi forstår som trans, og interessant nok var en workshop netop koncentreret om hvad vi kalder denne mangfoldighed.
   Og meget bevægende startede hele mødet med, at en portugisisk deltager dedikerede mødet til minde om 2 transseksuelle, som var blevet myrdet i Portugal. I 2006 var det en ung, fattig brasiliansk transseksuel, der måtte ernære sig som sexarbejder for at overleve, der blev tortureret af en gruppe unge katolske teenagere i 3 dage, for derefter at blive smidt i en hule hvor hun døde. Og så i år i februar 2008 skete der et mord mere på en transseksuel i Portugal.

   TGEU holdte strategimøde i Vejle den 6. – 7. september
   TGEU nye Steering Committee skulle på deres næste møde i Manchester fra den 1. – 5. oktober have forelagt en strategiplan, som gerne skulle vedtages, således at man kan påbegynde implementeringen af en handlingsplan baseret på foreningens strategi. Strategiplanen er den europæiske version af Trans-Danmarks vision 2012

   Derfor blev der nedsat en strategigruppe, som lavede et oplæg til SC og denne gruppe bestod af Pia Nielsen og Karin Astrup fra Trans-Danmark samt Jane Thomas fra DTGI i Tyskland. Gruppen mødtes den 6. og 7. september hos Pia i Vejle.

   Siden har dette oplæg været diskuteret både i Manchester og senest i Bruxelles; men den endelige formulering er endnu ikke blevet udarbejdet.
   Vi forventer dog at dette vil ske på et af de kommende møder enten i Dublin eller Berlin.

   Træningsseminar i Manchester
   TGEU afholdt fra den 2. til den 5. oktober et seminar med den officielle titel “Training in Community Work”, hvilket også blev kaldt træning for transaktivister.

   Seminaret var betalt af Europakommissionen og viser altså dens velvilje til at støtte vores sag. Vi skulle dog betale nogle af rejseomkostningerne selv.

   Formålet var, at oplære transpersoner rundt omkring i hele Europa i at få indflydelse især overfor det politiske system. Jeg deltog i seminaret som repræsentant for Trans-Danmark.
   Der var 3 deltagere fra Tyskland, 3 fra Holland, 3 fra Spanien, 2 fra Sverige, 2 fra Irland, 2 fra Danmark inkl. mig selv og 1 fra Polen. Hertil kom arrangørerne/foredragsholderne, hvilket var 4 fra England og 1 fra USA.

   Undervejs i seminaret fik deltagerne en indføring i grundbegreberne indenfor transverdenen. En interessant oplysning var, at der i EU er ca. 497.000 transseksuelle og i hele Europa ca. 822.000, hvilket er flere end antallet af indbyggere i Luxembourg. Vi er altså ganske mange. For den engelske befolkning gælder det, at 5,6 % har en højere uddannelse, medens det blandt transseksuelle i England er en andel på 21 %. transseksuelle har altså i England (ligesom i Danmark) en betydeligt højere uddannelse end resten af befolkningen.
   Desuden fik deltagerne en særlig grundig indføring i de juridiske regler indenfor området. Det gælder især de engelske regler, som arrangørerne naturligvis kendte særligt godt.

   Seminarets hovedtaler var TGEU’s formand Stephen Whittle, der er OBE (Order of the British Empire – en orden tildelt af den engelske dronning), og professor i jura på Universitetet i Manchester. Han talte både om engelsk lovgivning og meget interessant også om alle afsagte domme ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo må respektere, der har haft transrelaterede spørgsmål involveret. De fleste af dommene overholdes af dansk lovgivning, men ikke alle.
   Seminaret havde desuden fået en meget prominent person til at deltage. Det drejer sig om den amerikanske forfatter Jamison Green, der bl.a. har skrevet bogen “Becoming a Visible Man“. Han har også skrevet en række andre kendte bøger. Han er KtM transseksuel og har ledet den største amerikanske forening for KtM transseksuelle FTM International gennem adskillige
   år. Han afløste her Lou Sullivan da han døde i 1991.
   I sit indlæg kom Jamison Green langt omkring. Han talte om transkulturens udvikling, om den menneskelige udvikling som transperson, om sit politiske arbejde, om borgerrettigheder, der gælder for alle og om behandlingssystemet, der ofte overtræder blufærdighedsgrænser.
   Transpersoner findes i alle samfundslag. Fra forskere, virksomhedsledere, læger, håndværkere, kontorfolk og over til prostituerede, der ikke kan se anden udvej end dette.
   Han opfordrede alle til at støtte den fortsatte kamp.
   Altså alt i alt et meget interessant indlæg.

   Steering Committee møde i Bruxelles.
   Dette møde var årets sidste. Det bestod af tre sektioner:
   • Gennemgang af ILGA’s opbygning og historie, hvordan organisationen arbejder med transrelaterede problematikker, hvem er hvem i organisationen, ILGA’s strategier frem til 2011 og flere andre emner omkring ILGA.
    Det var Silvan der holdt foredraget.
   • Seminar om “advocacy strategies” med Cailin MacKennzie, som var ganske glimrende kursus, hvor man fik megen inspiration. Desværre var hendes kursus kogt ned til 6 timer, normalt varer det 2 dage.

   Det skal lige nævnes at der holdes Skype møder i TGEU månedlig; samt fysiske møder hver 3. måned.

   SC håber at vi først i det nye år kan offentliggøre hvor det tredje TGEU Council skal afholdes i 2010.

   Sociale arrangementer
   Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafemøder, forårsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost på Gl. Hornslet Kro. Alle sammenkomster har været vel besøgt.
   Derudover er vi begyndt med tema aftener hvor den første blev holdt på G. Hornslet Kro, hvor vi havde et foredrag af psykoterapeut og socialrådgiver Sarah hvilket virkelig var ganske underholdende og lærerigt.
   I 2009 vil der komme flere temaaftener. Programmet kan ses på hjemmesiden.

   Opfordring
   Trans-Danmarks bestyrelse diskuterede emnet på det seneste bestyrelsesmøde den 25.oktober og vores holdning er, at vi gerne vil byde på Council, hvis vore medlemmer også stiller op, for det er en krævende opgave at stille et sådant arrangement på benene, idet der forventes at komme mellem 250 og 300 deltagere fra mere end 40 lande.

   Vores største hurdle i denne forbindelse er om vi kan finde hænder nok til at kunne gennemføre et arrangement af denne størrelse.

   Jeg vil gerne her i slutningen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.

  Karin Astrup
  Formand
  Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

  Dirigenten satte beretningen til debat.

  Sanne Minet udtrykte stor glæde for arbejdet angående arbejdsmarkedet og opfordrer til vedvarende arbejde på dette felt. Angående plejehjem er det borgerne, der bestemmer navn og behandling.
  Pia Nielsen: Der er stadig manglende viden trods de gode oplysninger.
  Sanne Minet: Alle arrangementer foregår i Jylland, kan der ikke laves 1 eller 2 på Sjælland/København. Sanne melder sig som tovholder til arrangementer på Sjælland.
  Sheila Frik: Er vi store nok til at løfte Council i Danmark?
  Karin Astrup: I Berlin bestod arbejdsgruppen af 6 personer. Council kan muligvis finansieres af EU. Reykjavik eller Edinburgh byder måske på arrangementet. Jeg er TGEU ansvarlige for Council 2010.
  Signe Kruse: 30 – 40 mennesker på gulvet, er vi nok til det?
  Jessica Kempf: Kan man ikke lave det sammen med f.eks. patientforeningen eller andre?
  Karin Astrup: Et samarbejde med LBL og TiD er det mest sandsynlige.

  Formandens beretning taget til efterretning.

 3. [Til dagsordenen] Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
  Kassereren, Pia Nielsen fremlagde og kommenterede regnskabet.
  Regnskabet viste en stigning i indtægterne fra 12.726 kr. i 2007 til 22.684,75 kr. i 2008.
  Udgifterne i 2008 var 20.803,17 kr., hvilket betød, at foreningen kom ud af 2008 med et overskud på 1.881,17 kr. mod et underskud i på 11.856,57 kr. i 2007.
  Udgifterne i 2008 havde en ekstraordinær udgift på 7.500,- til telemarketing på bogprojektet.

  Rejseomkostningerne var faldet betydeligt, da TGEU nu betaler for disse.
  Medlemstallet var øget med 3 i forhold til 2007, men i 2008 har alle betalt kontingentet.
  Pt. har foreningen 56 medlemmer.

  Dirigenten satte regnskabet til debat.
  Jan Rasmussen, revisor: Foreningen er god til at kradse penge ind.
  Signe Kruse: Hvor er TS-kontakts penge, og hvad er rejseomkostningerne gået til?
  Pia Nielsen: De er gået til f.eks. togbilletter og lidt til TGEU. 940,- kr. er TS-kontakts beholdning.
  Karin Astrup: Der har været en del møder med World Out Games samt rejseudgifter til møder på Christiansborg og i ministerierne.

  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 4. [Til dagsordenen] Budget 2009
  Kassereren, Pia Nielsen fremlagde og kommenterede budgettet.

  Der budgetteres med en stigning i indtægterne til 29.425 kr. i 2009 og med en svag stigning i omkostningerne hvilket medfører et budgetteret overskud i 2009 på 15.015,- kr. altså en resultatforbedring på 698 %.

  Signe Kruse: Hvor skaffer vi penge til at få bogen udgivet?
  Pia Nielsen: Vi har lavet fondsansøgninger, der er blevet afleveret i februar.

  Jan Rasmussen: Er bogen opgivet?
  Pia Nielsen: Nej, men den er ikke medtaget i budgettet, da vi ikke kender udgivelsestidspunktet endnu.

  Budgettet taget til efterretning.

 5. [Til dagsordenen] Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 300,- kr.

  Debat om kontingentets størrelse blandt andet set i forhold til andre foreningers. Nogle var for en tilpasning af kontingentet til f.eks. TiD, andre mente ikke, det er nødvendigt.

  Sanne Minet foreslog, at kontingentet blev sat op til 320,- kr.
  Signe Kruse foreslog, at kontingentet blev nedsat til 250,- kr.

  Afstemning om kontingentet.
  320,- kr.: 1 for og 14 imod. Forslaget forkastet.
  300,- kr.: 13 for og 2 imod. Forslaget vedtaget.
  Dermed ikke afstemning om forslaget på 250,- kr.

  Kontingent for det kommende år uændret 300,- kr.

 6. [Til dagsordenen] Forslag til vedtægtsændring
  Forslag til ændring af foreningens navn fremsat af Tina Vyum:

  Jeg foreslår at foreningen ændre navn således: Trans-Danmark Landsforeningen for Transkønnede
  Begrundelse: Transvestitter og Transseksuelle har til tider svært ved, at være i samme forening, den ene part mener at der gøres mere for den anden part og vise versa. Med denne navneændring, mener jeg at vi mødes på midten. Såvel transvestitter som transseksuelle er jo transkønnede.
  Derudover mener jeg, at betegnelsen transseksuel leder for mange tanker hen i mod det rent seksuelle, det er særdeles uheldigt, eftersom det rent seksuelle ikke er af nogen betydning, såfremt man ønsker at skifte køn.
  Fordele:
  Ved at ændre navnet som foreslået, sender vi et budskab til omverdenen, om at vi netop ikke er en seksuel minoritet, i stil med LBL.
  Dette kan måske være med til, at få nogen til at flytte blikket op til at se på, hvad der foregår imellem ørene på os, i stedet for at fokusere så meget på, hvad der foregår eller ikke foregår i skridthøjde.
  Tina Vyum

  Irene Haffner fremsatte ændringsforslag lydende på:

  Debat: En del for og imod – hvad forstår befolkningen egentlig?
  Det fremførtes, at Norge bruger betegnelsen transkønnede.
  Tina Thranesen gjorde opmærksom på, at i Norge anvendes ordet transkønnede udelukkende som betegnelse for transseksuelle.
  Der blev af flere fremført forslag om at sende forslaget i udvalg.

  Jan Rasmussen. Foreslog, at vi finder fælles fodslag med de øvrige foreninger.
  Irene Haffner foreslog, at debattere foreningsnavnet i udvalg det næste år indtil næste generalforsamling.
  Jessica Kempf hilste ordet transkønnet velkommen. Fandt det bedre, især i forbindelse med jobsøgning.
  Pia Nielsen mente, at befolkningen ikke var klar til en ny betegnelse.
  Signe Kruse foreslog, at en ændring af foreningens navn sattes til debat på foreningens hjemmeside og offentligt og blev genoptaget på næste års generalforsamling.

  Dirigenten opsummerede, at der forelå følgende:
  1. Tina Vyums fremsatte forslag:
   Trans-Danmark, Landsforeningen for Transkønnede.
  2. Irene Haffners ændringsforslag:
   Trans-Danmark, Landsforeningen for transkønnede (transvestitter og transseksuelle).
  3. Dirigentens konkluderende forslag på grundlag af debatten, hvis ordlyd blev oplæst og accepteret af generalforsamlingen:
   Beslutning om en eventuel ændring af foreningens navn udsættes og overgives til et udvalg nedsat af bestyrelsen med mulighed for offentlig debat blandt foreningens medlemmer, og at udvalget på næste års generalforsamling fremsætter forslag om eventuel navneændring.

  Dirigenten satte det konkluderende forslag til afstemning.
  For 12. Imod 2. Undlod at stemme 1.

  Det konkluderende forslag vedtaget.

 7. [Til dagsordenen] Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.

 8. [Til dagsordenen] Valg
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer
   1. [Til dagsordenen] 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
    Tina Vyum og Pia Nielsen på valg og villige til genvalg.
    Ikke andre forslag.
    Tina Vyum og Pia Nielsen genvalgt.
   2. [Til dagsordenen] 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
    Victoria Nielsen udtrådte af bestyrelsen i maj 2008. Som suppleant indtrådte Signe Kruse.
    Forslag: Irene Haffner.
    Irene Haffner valgt som bestyrelsesmedlem for et år.

  2. [Til dagsordenen] 2 bestyrelsessuppleanter
   Forslag: Jessica Kempf, Sheila Frik, Sanne Minet.
   Afstemning: Sheila Frik 12. Jessica Kempf 10. Sanne Minet 6.
   Valgt: Sheila Frik som 1. suppleant. Jessica Kempf som 2. suppleant.

  3. [Til dagsordenen] 2 revisorer
   Jan Rasmussen og Jytte Witt på valg og villige til genvalg.
   Ikke andre forslag.
   Jan Rasmussen og Jytte Witt genvalgt.

  4. [Til dagsordenen] 1 revisorsuppleant
   Anna Jonna Armannsdottir på valg.
   Ikke andre forslag.
   Anna Jonna Armannsdottir genvalg.

 9. [Til dagsordenen] Eventuelt
  En del debat om fremtiden, samt samarbejde med andre minoritetsgrupper.
  Orientering om løbende opgaver: høringssvar til pasbekendtgørelsen, høringssvar til Navneloven, TGEU opgaver og møder i 2009.

  Hvordan giver vi bedre oplysninger, og hvordan får vi flere medlemmer?

  En del debat med mange gode indlæg.

  Signe Kruse: Tak for et godt samarbejde.

  Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden til en afsluttende bemærkning.

  Formanden, Karin Astrup takkede for en god generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1657.

Irene Haffner
Referent
Tina Thranesen
Dirigent
[Til dagsordenen]

* * *
Referatet i pdf-format.

Indkaldelse med dagsorden til den 7. marts 2009.

Vist 47 gange. 17. februar 2009.

Indkaldelse til generalforsamling i Trans-Danmark den 7. marts 2009
i Bygningen, Ved Anlæget 14 B, 7100 Vejle

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægten.
  Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt.
 6. Forslag om vedtægtsændring
  Forslag til ændring af foreningens navn, § 1.
  Jeg foreslår at foreningen ændrer navn således:

  Trans-Danmark Landsforeningen for Transkønnede og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

  Begrundelse:
  Transvestitter og Transseksuelle har til tider svært ved, at være i samme forening, den ene part mener at der gøres mere for den anden part og vise versa. Med denne navneændring, mener jeg at vi mødes på midten. Såvel transvestitter som transseksuelle er jo transkønnede.
  Derudover mener jeg, at betegnelsen Transseksuel leder for mange tanker hen i mod det rent seksuelle, det er særdeles uheldigt, eftersom det rent seksuelle ikke er af nogen betydning, såfremt man ønsker at skifte køn.
  Fordele:
  Ved at ændre navnet som foreslået, sender vi et budskab til omverdenen, om at vi netop ikke er en seksuel minoritet, i stil med LBL.
  Dette kan måske være med til, at få nogen til at flytte blikket op til at se på, hvad der foregår imellem ørene på os, i stedet for at fokusere så meget på, hvad der foregår eller ikke foregår i skridthøjde.
  Tina Vyum
  Nuværende formulering i vedtægterne:
  § 1: Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: næstformand Tina Vyum. (Villig til genvalg) og kassereren Pia Nielsen samt den ledige bestyrelsespost som Signe Kruse har fået som følge af Victorias udtræden.
  2. 2 bestyrelsessuppleanter. Signe Kruse, og Sheila Frik har bekendtgjort at de opstiller til en post som suppleant
  3. 2 revisorer. Jytte Witt. (Villig til genvalg). Revisor Jcn. (Villig til genvalg).
  4. 1 revisorsuppleant. Anna Jonna Armannsdottir.
 9. Eventuelt.

Spisning efter generalforsamlingen
Spisningen foregår på restaurant Jensens Bøfhus, hvor vi gerne skulle have tilmeldingen til spisning, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding til Tina Vyum på mail: naestformand@trans-danmark.dk
Vi skal give restauranten besked om hvor mange der deltager af hensyn til bordbestillingen.

Karin Astrup,
Formand

Indkaldelse med foreløbig dagsorden til den 7. marts 2009.

Vist 81 gange. 1. februar 2009.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Trans-Danmark
den 7. marts 2009 kl.1300 i Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle.

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Nielsen eller Karin Astrup.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jf. § 19 i vedtægterne. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 300,00 dkk årligt.
 6. Forslag om vedtægtsændring.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af:
  1. Valg af kasserer. På valg: Pia Nielsen. (Villig til genvalg).
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: næstformand Tina Vyum. (Villig til genvalg) og en ledig bestyrelsespost.
  3. 2 bestyrelsessuppleanter. Signe Kruse, og Sheila Frik har bekendtgjort at de opstiller til en post som suppleant.
  4. 2 revisorer. Jytte Witt. (Villig til genvalg). Revisor Jan Rasmussen.
  5. 1 revisorsuppleant. Anna Jonna Armannsdottir.
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen indstiller Irene Haffner til den ledige bestyrelsespost.

Som det fremgår af foreningens vedtægter skal forslag til ændringer være formanden i hænde senest den 15. februar 2009.
Der er i skrivende stund modtaget et forslag til vedtægtsændringer.

Koordinering af transport til generalforsamlingen.
Vi har kendskab til at en del medlemmer har svært ved at komme til generalforsamlingen, da de ikke har bil.
Trans-Danmark vil forsøge at koordinere transporten til generalforsamlingen i år, og vil derfor gerne opfordre jer til at meddele os, hvis I påtænker at køre til Vejle.
Ligeledes vil vi koordinere afhentning på Vejle Station, hvis I tager toget.

Spisning efter generalforsamlingen
Spisningen foregår på en restaurant i Vejle; formodentlig Jensens Bøfhus, hvor vi gerne skulle have tilmeldingen til spisning, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi skal give restauranten besked om hvor mange der deltager af hensyn til bordbestillingen.

[Retur] Indkomne forslag:
Som nævnt ovenfor er der kommet et forslag til vedtægtsændring; men da tidsfristen ikke er udløbet endnu, vil der stadig være mulighed for at fremsende forslag til formanden. Alle forslag vil blive fremsendt sammen med den endelige dagsorden den 16.februar 2009.

Forslag til ændring af foreningens navn.
Jeg foreslår at foreningen ændrer navn således: Trans-Danmark Landsforeningen for Transkønnede

Begrundelse:
Transvestitter og Transseksuelle har til tider svært ved, at være i samme forening, den ene part mener at der gøres mere for den anden part og vise versa. Med denne navneændring, mener jeg at vi mødes på midten. Såvel transvestitter som transseksuelle er jo transkønnede.
Derudover mener jeg, at betegnelsen Transseksuel leder for mange tanker hen i mod det rent seksuelle, det er særdeles uheldigt, eftersom det rent seksuelle ikke er af nogen betydning, såfremt man ønsker at skifte køn.

Fordele:
Ved at ændre navnet som foreslået, sender vi et budskab til omverdenen, om at vi netop ikke er en seksuel minoritet, i stil med LBL. Dette kan måske være med til, at få nogen til at flytte blikket op til at se på, hvad der foregår imellem ørene på os, i stedet for at fokusere så meget på, hvad der foregår eller ikke foregår i skridthøjde.

Tina Vyum

Formandens bemærkning:
Transkønnet er den danske version af det internationale begreb transgender, der jævnfør vores ordliste er: “Kan anvendes som fællesbetegnelse om transvestitter og transseksuelle.”