Skrivelser myndigheder
Spgsm. af 17. oktober 2002 fra Trans-Danmark til Sexologisk Klinik om klinikken og den procedure. Svar 5. marts 2003.
Den 17. oktober 2002 stillede Trans-Danmark de herunder gengivne spørgsmål til Sexologisk Klinik, der svarede den 5. marts 2003 efter at være rykket for svar den 23. januar 2003. Svarene følger indrykket lige efter spørgsmålene. For nogle svars vedkommende omfatter de flere spørgsmål og følger indrykket lige ... Vis forekomsten
Skr. af 12. november 2002 fra trans-danmark.dk til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret.
trans-danmark.dk skrev den 12. november 2002 til folketingsudvalg, ministre og partier om Civilretsdirektoratets midlertidige ordning for fornavneskift og problemer med personnummeret. Skrivelsen gengives herunder Tirsdag den 12. november 2002 Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg, 1240 København K. Vedr. ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar 23. august 2004 til Justitsministeriet vedr. navnelovsbetænkningen.
Foreningen trans-danmark.dk fremsendte den 23. august 2004 sit høringssvar om Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 til Justitsministeriet. I høringssvaret redegør foreningen for sine ønsker til den nye navnelov. Høringsskrivelsen Justitsministeriet Slotsholmsgade 10, 1216 København K. 23. august 2004 Høringssvar ... Vis forekomsten
Høringssvar af 17. august 2006 fra Trans-Danmark til udkast til Vejledning om kastration.
Trans-Danmark indsendte den 17. august 2006 høringssvar til Sundhedsstyrelsens forslag til vejledning om kastration med henblik på kønsskifte udsendt den 30. juni 2006. Høringsskrivelsen gengives herunder Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar ... Vis forekomsten
Anmodning af 21. juli 2008 fra Trans-Danmark om foretræde for beskæftigelsesministeren med oplysninger om transpersoners vanskeligheder på arbejdsmarkedet.
Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen 21. juli 2008 Anmodning om foretræde for Beskæftigelsesministeren Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, har som et af sine vigtigste mål, at medvirke til at ... Vis forekomsten
Skrivelse fra Trans-Danmark den 26. juli 2008 til Københavns Kommune om kommunens diskriminationsundersøgelse.
Trans-Danmark har den 26. juli 2008 skrevet til Københavns Kommune om det uheldige i, at kommunens diskriminationsundersøgelse, der blev startet ultimo juni 2008, ikke gør det muligt at registrere diskrimination på grund af kønsidentitet, og henstillet, at dette ændres. Skrivelsen gengives herunder. Københavns ... Vis forekomsten
Plejesektorens forhold til transpersoner. Trans-Danmark spurgte den 1. september 2008 Socialforvaltningerne derom.
Den 1. september 2008 rettede Trans-Danmark henvendelse til samtlige danske kommuners socialforvaltning og udtrykte bekymring for den behandling transpersoner modtager på plejehjem og hjemmeplejen. Samtidig bad foreningen de enkelte socialforvaltninger om senest den 30. september 2008 at oplyse, om de har erfaring med ... Vis forekomsten
Transpersoner er omfattet af antidiskriminationslovene, fastslog beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen den 22. september 2008.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen svarede den 22. september 2008 på henvendelsen af 21. juli 2008 fra Trans-Danmark, hvor foreningens kasserer, Pia Nielsen redegjorde for de transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet og anmodede om et møde med ministeren. Ministeren bemærkede i sit svar, at med ... Vis forekomsten
Trans-Danmark gentog den 28. september 2008 sit ønske om foretræde for beskæftigelsesministeren.
Foranlediget af svaret af 22. september 2008 fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, har Trans-Danmark den 28. september 2008 fremsendt en fornyet anmodning om foretræde for ministeren. Beskæftigelsesministeriet svarede den 7. oktober 2008. Herunder gengives først henvendelsen fra Trans-Danmark og derefter ... Vis forekomsten
Trans-Danmark søger foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. 9. oktober 2008.
Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K 9. oktober 2008 Anmodning om foretræde Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, har som en af sine vigtigste målsætninger, at de af foreningens medlemmer, der ønsker at arbejde i det modsatte køn og det vil i praksis ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks skrivelse den 17. oktober 2008 til justitsministeren og Retsudvalget om kønsbetegnelse bl.a. i pas. Spgsm. 149. Svar 22. december 2008.
Trans-Danmark sendte den 17. oktober 2008 en skrivelse dateret den 16. oktober 2008 til justitsminister, Brian Mikkelsen med kopi til Retsudvalget, hvori foreningen anførte, at det må anses for en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at ændre en persons civilretslige status fra ... Vis forekomsten
Henvendelse den 11. december 2008 fra Trans-Danmark til Ankestyrelsen vedr. informationsvirksomhed om Ligebehandlingsnævnet.
Den 1. januar 2009 påbegynder Ligebehandlingsnævnet sin funktion. Ligebehandlingsnævnet er oprettet i medfør af Lov om ligebehandlingsnævnet, der blev vedtaget den 27. maj 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009. Beskæftigelsesministeren oplyste den 2. december 2008 i sit svar på spørgsmål 26 af 12. november ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar af 5. marts 2009 ændring af pasbekendtgørelsen.
Justitsministeriet Slotholmsgade 10 1216 København K Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen Karup, den 5. marts 2009. Ang.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. Med henvisning ovennævnte skrivelse af 5. februar 2009 vil Trans-Danmark gerne kommentere udkastet. Det er Trans-Danmarks ... Vis forekomsten
Anmodning af 18. april 2009 om foretræde for beskæftigelsesminister Inge Støjberg om transseksuelles arbejdsløshedsforhold.
Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg 18. april 2009 Anmodning om foretræde. Vi har i Trans-Danmark, der er landsforeningen for transvestitter og transseksuelle, med interesse noteret Deres ønske om, at tale med grupper af personer med særlige ... Vis forekomsten
Trans-Danmark skrev den 24. maj 2009 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. SUU bilag 487.
billeder/TD-Logo.jpg Trans-Danmark skrev dateret den 24. maj 2009 til justitsminister, Jacob Axel Nielsen med kopi til Sundhedsudvalget om ministeren vil tage initiativ til at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Skrivelsen journaliseret hos Folketinget som: Sundhedsudvalget (SUU), Alm. del ... Vis forekomsten
Skrivelse af 24. oktober 2009 til ministre og udvalgsformænd om Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009.
Den 24. oktober 2009 sendte Trans-Danmark en skrivelse til samtlige landets ministre samt til de udvalgsformænd, som skønnes relevante for transpolitiske spørgsmål vedlagt kopi af rapporten af 29. juli 2009 udfærdiget af Europarådets Menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg i forbindelse med World Outgames ... Vis forekomsten
Trans-Danmark foreslog den 10. april 2010 ændringer i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.
Dateret den 10. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til Folketingets Sundhedsudvalg med forslag til ændringer i den igangværende revision af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, som bl.a. indeholder bestemmelse om, at vurdering af indikation for kønsskifteoperation betegnes som højt specialiseret og dermed samles ... Vis forekomsten
Skrivelse af 210410 fra Trans-Danmark til Udenrigsmin. og Udenrigsudv. – URU bilag 167 – om Europarådets anbef. CM/Rec(2010)5 om bekæmpelse af forskelsbeh. pga. kønsidentitet.
Dateret den 21. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til udenrigsminister, Lene Espersen og Udenrigsvalget om om oversættelse og udbredelse af kendskabet til Europarådets anbefaling - CM/Rec(2010)5 - om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Herunder ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar vedrørende udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder Justitsministeriet Kopi til: 21. maj 2010 Høringssvar til - 2009·271-0005 - Justitsministeriets udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte de to foreninger - LGBT Danmark og Trans-Danmark - et fælles høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner ... Vis forekomsten
Bilag 579. Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget den 15. juni 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 15. juni 2010 sendte Trans-Danmark den herunder gengivne skrivelse - Retsudvalget, Alm. del 2009-10 - Bilag 579 - til justitsminister, Lars Barfod og Retsudvalget om ændring af pasbekendtgørelsen. * * * Retsudvalget 15. juni 2010 Ændring af pasbekendtgørelsen Trans-Danmark har dd. sendt den herunder gengivne ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks skrivelse den 16. oktober 2011 til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag om Caspian Drumm. Svar 10. november 2011.
Foranlediget af den opmærksomhed, der i de forudgående dage havde været i medierne, om at den 15-årige unge transmand, Caspian Drumm havde fået fjernet sine bryster, sendte Irene Haffner den 16. oktober 2011 på vegne af Trans-Danmark den herunder gengivne henvendelse til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar af 10. november 2011 til Justitsministeriet vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 10. november 2011 indsendte Trans-Danmark høringssvar til Justitsministeriet i anlednin af, at ministeriet den 20. oktober 2011 sendte et udkast til bekendtgørelse om ændring af pasbekendtgørelsen i høring. Skrivelsen gengives herunder Til Justitsministeriet Dato: 10. november 2011 Høringssvar til Høring over ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 1180 om ændringen af pasbekendtgørelsen offentliggjort den 12. december 2011 med ikrafttrædelse den 1. januar 2012.
Den 12. december 2011 underskrev justitsminister, Morten Bødskov ændringsbekendtgørelse nr. 1180 om ændring af den gældende bekendtgørelse om pas ved at indføre digitalt fingeraftryk i pas, afskaffe de såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter. I ændringsbekendtgørelsen er der ingen ... Vis forekomsten