Et tilbageblik på året der gik (2008) v/formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup.

Vist 108 gange. Af Karin Astrup, formand for Trans-Danmark
2. januar 2009.

Som formand for Trans-Danmark har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol, og nu er tiden nået hertil igen.

Trans-Danmark har i 2008 været meget aktiv, som det vil fremgå herunder

Generalforsamlingen var i 2008 den 15. marts, hvor jeg endnu engang blev genvalgt som formand. Jeg vil gerne takke medlemmerne for tilliden.

Den nye bestyrelse kom til at se således ud:
Formand: Karin Astrup (genvalgt)
Næstformand: Tina Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Victoria Nielsen (Ny)
Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig (genvalgt)
Suppleant: Signe Kruse (genvalgt)
Suppleant: Erwin Jöhnk (Ny)
Revisorer: Jytte Witt og Jan Rasmussen (genvalgt)
Revisorsuppleant: Anna Jonna Armannsdottir (genvalgt)

Generalforsamlingen var præget af en god debat omkring ordlisten, samt diskussionen af vision 2012.

Både formandens beretning og referatet fra generalforsamlingen kan læses på vores hjemmeside.

Desværre trak Erwin og Victoria sig fra bestyrelsen i maj af personlige årsager, hvilket virkelig er at beklage, da begge besidder nogle gode kompetencer. Jeg håber, at de begge på et tidspunkt vælger at komme tilbage.

Det politiske arbejde i Danmark
1. Møde med Familiestyrelsen angående den kommende revision af Straffelov, Navneloven
Karin og Tina var inviteret til møde i Familiestyrelsen den 24. juni 2008, hvor også repræsentanter fra PfT deltog. Fra Familiestyrelsen deltog Malene Vestergaard, Merethe Johansen og Mie Møller.
Familiestyrelsen orienterede om hvad der kan forventes i forbindelse med revisionen af Straffelov, Navneloven i foråret 2009.

Det vil være en mindre revision

Herefter diskuterede vi hvorledes § 13 fungerer i praksis, og sammenlignede den med reglerne i udlandet. Styrelsen er bekendt med de norske regler; da de blev nævnt i Trans-Danmarks høringssvar under behandlingen i 2004. Men de kunne godt tænke sig et bedre vurderingsgrundlag.

Trans-Danmark påtog sig derfor opgaven med at forsyne styrelsen med de gældende regler i andre europæiske lande.

Dette materiale blev sendt til styrelsen den 13.september 2008.

Trans-Danmark vil være høringsberettiget ved revisionen i 2009, og har her den 19. december 2008 modtaget materialet fra Familiestyrelsen, hvor svarfristen til navnelovsudvalget er den 12. januar 2008

Vi er i gang med at forberede svaret.

2. Undersøgelse om forholdende i ældreplejen
Den 1. september udsendte foreningen følgende skrivelse til landets kommuner:

Undersøgelse vedr. transpersoners vilkår på plejecentre
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle, har fået et antal henvendelser fra medlemmer, som forudser snart at skulle på plejehjem eller må søge om hjælp, da det begynder at knibe med at kunne klare sig i eget hjem.

Vi har desuden hørt fra nogle, der allerede er inde under hjemmeplejen, at deres livsførelse bliver vanskelig, når de kommer ind under hjemmeplejen eller kommer på plejehjem.
Det er jo naturligt, at folk tænker over, hvordan og i hvilket omfang de kan fortsætte med deres vante livsførelse, når de flytter på plejehjem eller bliver afhængig af hjælp fra kommunens hjemmepleje

Trans-Danmark har derfor besluttet at rette henvendelse til samtlige Socialforvaltninger i landet i håb om, at de vil drage omsorg for, at de rette personer får forelagt disse spørgsmål og besvarer dem.

Vi vil gerne bede om svar på følgende spørgsmål:
 • Har Jeres kommune nogen erfaring med transpersoner i plejen? Hvis ja: Hvorledes fungerer hverdagen?
 • Er personalet forberedt på, at de kan få et ønske om at iklæde en person, det modsatte køns tøj, ordne paryk og lægge makeup?
 • Vil personalet acceptere, at beboeren lever som det modsatte køn?
 • Personalet bør være forberedt på, at der kan komme en beboer, som udadtil efterlader indtrykket af at tilhøre et køn, men fysisk og psykisk tilhører det modsatte køn i større eller mindre grad.

Resultaterne af alle landets socialforvaltningers besvarelser på denne undersøgelse vil blive sammenfattet i en rapport, der vil blive anvendt overfor Folketingets partier.
Vi fik en svarprocent på mere en 70 % og Trans-Danmark er i gang med at lave rapporten.

3. Arbejdsmarkedspolitik
Den 21. juli 2008 henvendte foreningen sig til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen angående et foretræde for ministeren angående transkønnedes høje arbejdsløshedsprocent; men på trods af to henvendelser så ministeren ikke det fornødent at modtage os.

Derfor kontaktede vi arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget angående det samme emne, og her var man mere åben overfor foreningen, idet vi fik foretræde for udvalget den 12. november 2008, hvor Pia og Tina Vyum repræsenterede foreningen under stor mediebevågenhed.

I medierne var det på TV Øst et glimrende indlæg med Pia-Britt Rubjerg, samt indslag på TV Syd, radiointerview på flere radiostationer.

Afledt af Trans-Danmarks foretræde har arbejdsmarkedsudvalget stillet beskæftigelsesministeren nogle spørgsmål.
1. Ministeren bedes sende udvalget en redegørelse for, hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf ønskes også oplysninger om lovgivningen i de øvrige europæiske lande, der er længst fremme på dette område.
2. Ministeren bedes oplyse, om der i forbindelse med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne rettet mod arbejdsgivere og offentligheden til forebyggelse af diskrimination?

Svarene på spørgsmålene kan ses på foreningens hjemmeside under Christiansborg nyt.

Trans-Danmark ser samtidig med glæde at dagpengeforliget blev taget ud af finanslovsforhandlingerne, idet en forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville gå ud over mange af vore medlemmer.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at arbejdsmarkedsforholdene er et af de vigtigste områder for foreningens indsats nu og i den kommende tid, både herhjemme og internationalt gennem TGEU

4. Retspolitik
Den 16. oktober henvendte Trans-Danmark sig til justitsministeren angående pas forhold, cpr-problematikken, hvor vi gjorde ministeren opmærksom på at Danmark ikke på dette område overholder menneskerettighedskonventionens artikel 8.

Udover at dette understøttes af dommen i B vs. France ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg, så kunne man også finde støtte i Retslægerådets beretning for 2006, samt i Kommissæren for menneskerettigheder Thomas Hammarbergs rapporter i de seneste år.

Retslægerådet fandt således samlet, at “kriterierne for kønnet (må) være den subjektive, private opfattelse af kønsidentiteten og den offentlige manifestation af kønsopfattelsen”.

Konklusionen er, at det er en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 ikke at ændre den civilretslige status fra det øjeblik en person ønsker at leve i det modsatte af det biologiske køn.

Kombinerer man dommen fra ECHR med Retslægerådets definition på kønsidentitet i årsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark,
at transkønnede har en menneskeret til at få ændret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den kønsidentitet som vedkommende lever i, samt ret til at antage et kønsspecifikt fornavn.

Transgender Network Europe
Den 2. konference for transpersoner 2. – 4. maj i Berlin
Trans-Danmark deltog i Council i Berlin med 4 repræsentanter; Pia Nielsen, Tina Vyum, Irene Haffner og Karin Astrup, hvor Irene kom med på et afbud fra Victoria og Erwin.

Data omkring konferencen:
 • Der deltog 204 transkønnede fra 38 lande og 81 organisationer
 • De, som havde den længste rejse, kom fra Peru og Japan
 • Der var tre meget spændende plenum diskussioner, en handlede om konferencens tema “Make Human Rights Work” (Få menneskerettighederne til at fungere) med oplæg fra Dennis Van der Veur fra EU Kommissæren for menneskerettigheder, Michael Cashman MEP (medlem af Europaparlamentet), Nicolas Beger, Amnesty International og Julia Ehrt TGEU
 • Stephen Whittle præsenterede hovedlinjerne i EuroStudy; og uddybede dem senere i en workshop; hele undersøgelsen kan hentes på Trans-Danmark.
 • Der blev afholdt 20 workshops
 • Trans-Danmark afholdte en workshop om diskrimination på arbejdsmarkedet ved Pia og i samarbejde med TENI ved Philippa James.
 • Trans-Danmark holdt en Workshop om “Fund raising” ved Karin og i samarbejde med Alex Kymatow fra Kirgisistan, som talte om fonde til Østeuropa.
 • Council blev dokumenteret af et filmhold, dokumentarfilmen ventes færdig i efteråret 2008
 • Der blev valgt et nyt Executive Board (Direktion), hvor Karin blev valgt
 • Der blev valgt en ny Steering Committee (Bestyrelse), der udover Executive Board består af 5 yderligere medlemmer

Den nye Steering Committee:
Executive Board:
Professor Stephen Whittle, OBE, Press for Change, UK Formand
M. Sc. Julia Ehrt; TransInterQueer, Tyskland Næstformand
M. Sc. Jane Thomas, DTGI, Tyskland Sekretær
Cand.merc. Karin Astrup, Trans-Danmark, Danmark Kasserer

Menige medlemmer:
B. Sc. Philippa James, TENI, Irland
Cand.merc. Pia Nielsen, Trans-Danmark, Danmark
M. Sc. eng. Rosanna Viano, Grupo Luna, Italien
B. Econ. Richard Köhler, TransInterQueer, Tyskland
Phd Carla LaGarta, TransGender Network Berlin, Tyskland

For forståelsens skyld var det det andet møde imellem alle de små transforeninger rundt om i Europa, og med deltagelse af observatører fra andre dele af verden.
Alt i alt ca. 200 deltagere fra 38 lande.
Mødet blev afholdt på Schöneberg Rådhus i Berlin fra fredag den 2. maj – søndag den 4. maj.

“Ich bin ein berliner!” – sagde J.F. Kennedy fra balkonen på Schöneberg Rådhus i det tidligere Vestberlin den 26. juni 1963.
45 år senere kunne det have lydt: “Ich bin ein trans!”
Schöneberg er kendt for sin frie og tolerante holdning til minoritetsgrupperne i samfundet, og er bosted for mange homoseksuelle, der har fundet et tolerant fristed i netop den kommune i Berlin.
Det var derfor måske meget naturligt, og i hvert fald meget symbolsk at mødet fandt sted lige netop der.
Det smukke gamle rådhus med dets atmosfære og den smukke byrådssal hvor plenummøderne fandt sted var en perfekt ramme om en virkelighed som trods de fine titler, ikke lod sig skjule:
Det var transpersonernes møde. Alle former for transpersoner! Smukke, anonyme, androgyne, kvindemænd og mandekvinder, transseksuelle og transvestitter. Hele spektret af det vi forstår som trans, og interessant nok var en workshop netop koncentreret om hvad vi kalder denne mangfoldighed.
Og meget bevægende startede hele mødet med, at en portugisisk deltager dedikerede mødet til minde om 2 transseksuelle, som var blevet myrdet i Portugal. I 2006 var det en ung, fattig brasiliansk transseksuel, der måtte ernære sig som sexarbejder for at overleve, der blev tortureret af en gruppe unge katolske teenagere i 3 dage, for derefter at blive smidt i en hule hvor hun døde. Og så i år i februar 2008 skete der et mord mere på en transseksuel i Portugal.

TGEU holdte strategimøde i Vejle den 6-7. September
TGEU nye Steering Committee skulle på deres næste møde i Manchester fra den 1. – 5. oktober have forelagt en strategiplan, som gerne skulle vedtages, således at man kan påbegynde implementeringen af en handlingsplan baseret på foreningens strategi. Strategiplanen er den europæiske version af Trans-Danmarks vision 2012
Derfor blev der nedsat en strategigruppe, som lavede et oplæg til SC og denne gruppe bestod af Pia Nielsen og Karin Astrup fra Trans-Danmark samt Jane Thomas fra DTGI i Tyskland. Gruppen mødtes den 6. og 7. september hos Pia i Vejle.

Siden har dette oplæg været diskuteret både i Manchester og senest i Bruxelles; men den endelige formulering er endnu ikke blevet udarbejdet.
Vi forventer dog at dette vil ske på et af de kommende møder enten i Dublin eller Berlin.

Træningsseminar i Manchester
TGEU afholdt fra den 2. til den 5. oktober et seminar med den officielle titel “Training in Community Work”, hvilket også blev kaldt træning for transaktivister.

Seminaret var betalt af Europakommissionen og viser altså dens velvilje til at støtte vores sag. Vi skulle dog betale nogle af rejseomkostningerne selv.

Formålet var, at oplære transpersoner rundt omkring i hele Europa i at få indflydelse især overfor det politiske system. Jeg deltog i seminaret som repræsentant for Trans-Danmark

Der var 3 deltagere fra Tyskland, 3 fra Holland, 3 fra Spanien, 2 fra Sverige, 2 fra Irland, 2 fra Danmark inkl. mig selv og 1 fra Polen. Hertil kom arrangørerne/foredragsholderne, hvilket var 4 fra England og 1 fra USA.

Undervejs i seminaret fik deltagerne en indføring i grundbegreberne indenfor transverdenen. En interessant oplysning var, at der i EU er ca. 497.000 transseksuelle og i hele Europa ca. 822.000, hvilket er flere end antallet af indbyggere i Luxembourg. Vi er altså ganske mange. For den engelske befolkning gælder det, at 5,6 % har en højere uddannelse, medens det blandt transseksuelle i England er en andel på 21%. Transseksuelle har altså i England (ligesom i Danmark) en betydeligt højere uddannelse end resten af befolkningen.
Desuden fik deltagerne en særlig grundig indføring i de juridiske regler indenfor området.
Det gælder især de engelske regler, som arrangørerne naturligvis kendte særligt godt.

Seminarets hovedtaler var TGEU’s formand Stephen Whittle, der er OBE (Order of the British Empire – en orden tildelt af den engelske dronning), og professor i jura på Universitetet i Manchester. Han talte både om engelsk lovgivning og meget interessant også om alle afsagte domme ved Menneskerettighedsdomstolen, som Danmark jo må respektere, der har haft transrelaterede spørgsmål involveret. De fleste af dommene overholdes af dansk lovgivning, men ikke alle.
Seminaret havde desuden fået en meget prominent person til at deltage. Det drejer sig om den amerikanske forfatter Jamison Green, der bl.a. har skrevet bogen ”Becoming a Visible Man”. Han har også skrevet en række andre kendte bøger. Han er KtM transseksuel og har ledet den største amerikanske forening for KtM transseksuelle
FTM International gennem adskillige år. Han afløste her Lou Sullivan da han døde i 1991.

I sit indlæg kom Jamison Green langt omkring. Han talte om transkulturens udvikling, om den menneskelige udvikling som transperson, om sit politiske arbejde, om borgerrettigheder, der gælder for alle og om behandlingssystemet, der ofte overtræder blufærdighedsgrænser.
Transpersoner findes i alle samfundslag. Fra forskere, virksomhedsledere, læger, håndværkere, kontorfolk og over til prostituerede, der ikke kan se anden udvej end dette.
Han opfordrede alle til at støtte den fortsatte kamp.
Altså alt i alt et meget interessant indlæg.

Steering Committee møde i Bruxelles.
Dette møde var årets sidste. Det bestod af tre sektioner:
 • Gennemgang af ILGA’s opbygning og historie, hvordan organisationen arbejder med transrelaterede problematikker, hvem er hvem i organisationen, ILGA’s strategier frem til 2011 og flere andre emner omkring ILGA.
  Det var Silvan der holdt foredraget.
 • Seminar om ”advocacy strategies” med Cailin MacKennzie, som var ganske glimrende kursus, hvor man fik megen inspiration. Desværre var hendes kursus kogt ned til 6 timer, normalt varer det 2 dage.

Det skal lige nævnes at der holdes Skype møder i TGEU månedlig; samt fysiske møder hver 3. måned.

SC håber at vi først i det nye år kan offentliggøre hvor det tredje TGEU Council skal afholdes i 2010.

Sociale arrangementer
Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafemøder, forårsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost på Gl. Hornslet Kro. Alle sammenkomster har været vel besøgt.
Derudover er vi begyndt med tema aftener hvor den første blev holdt på G. Hornslet Kro, hvor vi havde et foredrag af psykoterapeut og socialrådgiver Sarah hvilket virkelig var ganske underholdende og lærerigt.
I 2009 vil der komme flere temaaftener.

Opfordring
I denne forbindelse vil jeg gerne minde Jer om at svare på den mail I fik den 9. november og opfordre de af jer der endnu ikke har svaret at komme med jeres input:

Trans-Danmarks bestyrelse diskuterede emnet på det seneste bestyrelsesmøde den 25.oktober og vores holdning er, at vi gerne vil byde på Council, hvis vore medlemmer også stiller op, for det er en krævende opgave at stille et sådant arrangement på benene, idet der forventes at komme mellem 250 og 300 deltagere fra mere end 40 lande

Nu vil vi gerne høre jeres holdning

Jeg vil gerne her i slutningen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
Mød op på generalforsamlingen som afholdes den 7. marts 2009 og giv jeres mening til kende.
Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer, hvilke områder man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.
Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Må alle få et godt og lykkebringende 2009

Kærlig hilsen
Karin Astrup

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.

Et tilbageblik på året der gik (2007) v/formanden for Trans-Danmark, Karin Astrup.

Vist 61 gange. Af Karin Astrup, formand for Trans-Danmark
23. december 2007.

I Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for Trans-Danmark har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol.

På vores general forsamling i den 31. marts 2006 fik vi en bestyrelse med følgende sammensætning:
Formand: Karin Astrup
Næstformand: Tina Schuldt Vyum
Kasserer: Pia Nielsen
Sekretær: Jane Johansen
Bestyrelsesmedlem: Ulla Rørvig
1. suppleant: Pernille Knudsen
2. suppleant: Signe Kruse

Generalforsamlingen vedtog også følgende vedtægtsændring, samt en forhøjelse af kontingentet til 300,00 dkk om året.

§ 23 i vedtægterne ændret:
“Ved foreningens ophævelse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket formål foreningens evt. formue og aktiver i øvrigt skal anvendes. “
Formuleringen er således ikke tilstrækkelig. Ved foreningens ophævelse skal det almennyttige formål således tilgodeses og en eventuel formue må således eksempelvis ikke blive tilbagebetalt til medlemmerne, hvilket er en mulighed med den nuværende formulering.

Den nye formulering ser derfor således ud:
“Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue tilgodese foreningens formål jvf. §2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.”

Jane Johansen trådte ud af bestyrelsen.
I oktober måned besluttede foreningens sekretær Jane at forlade bestyrelsen, da hun vil koncentrere sig om hendes civile job.

Jeg vil gerne takke Jane for hendes mangeårige engagement i foreningen, og jeg håber vi ser hende tilbage igen, når tiden tillader det.

B 142: Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder.
Trans-Danmark fremsendte den 14. maj 2007 en henvendelse til Sundhedsudvalget (SUU), hvor vi udbad os foretræde og samtidig fremsendte vore kommentarer til forslaget. Vores skrivelse skulle danne grundlag for det indlæg vi kom med under høringen i SUU, således at vi ikke skulle bruge tid på at henvise til lovgivningen under foretrædet for SUU; men at vi kunne henvise til det materiale, vi havde fremsendt på forhånd. 15 min er kort tid til at komme igennem et forslag som Enhedslistens.

Den 7. juni 2007 havde vores næstformand Tina Vyumforetræde for SUU, hvor hun i hendes gennemgang, kunne henvise til det dokument som vi havde fremsendt på forhånd.

Kl. 12.15 blev Tina så kaldt ind til udvalget, og efter at formanden for Sundhedsudvalget havde budt velkommen og da Tina havde bekræftet sin identitet og tilhørsforhold, blev hun bedt om at fremlægge vores synspunkter. Dette gjorde Tina så, og hun er rimelig sikker på, at der var mindst et punkt, hvor udvalget blev temmelig rystet. Da Tina fortalte udvalget om proceduren på SK, hvor patienterne bliver bedt om at medbringe deres forældre til samtale (vi taler om personer på over de 40 år), ja så blev der megen uro omkring bordet. Det mente de ikke kunne være rigtigt, hvad hvis ens forældre var gået bort? Skulle man så stille med en værge, var der en der ville vide?

Hvad angår ændring af kønsbestemt cpr.nr, så var det Tinas fornemmelse, at der stod udvalget meget stejlt og der er næppe udsigt til en ændring af dette. Der blev fremsat en mulig åbning i form af fjernelse af kønsbetegnelse, således at den ikke længere ville fremgå. Eller at man kunne gøre brug af en anden mulighed, nemlig et X som skulle betyde “Unspecified gender” den løsning er jeg helt sikker på, at der ikke er nogen der ønsker indført. Vi har ingen vanskeligheder nu, men blev den ordning indført, så er jeg 100% sikker på at vi vil opleve en hel del vanskeligheder.

Det kønsbestemte fornavn, kunne nogle af udvalgets medlemmer ikke forstå vores problemer med. Vi kunne jo da bare vælge et navn fra listen over kønsneutrale navne. Tina tillod sig så, at spørge medlemmet af SUU, om hun synes det er i orden at være tvunget til at hedde Søren, når man faktisk havde det bedst med at hede Sofie? Tina prøvede på at forklare, at de fleste af os ikke bare vælger det første og bedste navn, vi kan komme i tanke om; men derimod faktisk gør os en hel del overvejelser, når vi vælger det navn, der svarer til det køn, vi ønsker at leve som. Der kom ikke noget entydigt svar retur, men Tina tror nu nok medlemmet forstod meningen.

Tina tillod sig ligeledes at slå ned på den der med, at navnet ikke må være til ulempe for bæreren”. Hvem kan mon bedst vurdere, om navnet er til ulempe? Det må da være den person der har dette navn” Hvis ikke, så er vi ude i noget formynderi fra den lovgivende forsamlings side.

Tina gjorde ligeledes udvalget opmærksom på den meget lange behandlingstid på SK, og at Trans-Danmark fandt det temmelig problematisk, at man kan risikere at skulle gå til behandling i årevis, uden udsigt til en afgørelse. I denne forbindelse ønskede Trans-Danmark at gøre udvalget opmærksom på EU Traktatens Artikel 60 som handler om varernes fri bevægelighed over grænserne inden for EU.
Når vi så ser på antallet af kønsmodificerende operationer, der årligt gennemføres her i landet, så er vi af den opfattelse, at der ikke eksistere den fornødne ekspertise i Danmark til at foretage disse operationer, og at der derfor bør være mulighed for at såvel diagnostik, behandling og rehabilitering kan gennemføres i et andet EU-land og at udgifterne som er forbundet hermed betales i henhold til Sundhedslovens § 243. Tina refererede herunder til Smith/Peerboms mod diverse Nederlandske Sygekasser.

Udvalget takkede herefter for Tinas redegørelse, og bekræftede at de videregav relevante oplysninger til de øvrige udvalg.

Efter høringsrunden blev der sendt spørgsmål fra Sundhedsudvalget til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Den 25. september fremsendte Trans-Danmark så vore kommentarer til de svar der på dette tidspunkt forelå; men samme dag som SUU modtog disse kommentarer (kan læses på hjemmesiden), ja så kom der yderligere svar fra Lars Løkke Rasmussen, og endnu engang fremsendte vi vore kommentarer til disse svar den 4. oktober 2007.

I denne forbindelse opdagede vi at forslaget var taget af bordet, da man ikke havde fået det færdigbehandlet i Folketingssamlingen 2006/2007. Trans-Danmark henvendte sig derfor til forslagsstilleren Per Clausen fra Enhedslisten, for at høre om forslaget ville blive genfremsat i denne Folketingssamling. Her er hans svar:

“Kære Karin Astrup
Vi fremsætter et forslag i stil med B 142 i denne samling. Jeg skal først have gennemgået alle spørgsmål, svar og henvendelser samt indlæggene fra første behandling grundigt for at se, om det giver anledning til ændringer/forbedringer eller en eventuel opdeling.

MVH
Per Clausen”

Vi forventer at komme med nogle forslag til Per Clausen senest medio januar 2008.

Den nye hjemmeside

Som I sikkert har opdaget har Trans-Danmark fået en “ny” hjemmeside, som Tina Vyum har lavet sammen med undertegnede.

Vi har forsøgt at gøre den så nem som mulig at navigere rundt på; men vi er selvfølgelig ikke færdige med at udvikle på den endnu. Vi håber, at vore medlemmer har forståelse herfor, da vi også har en masse andre aktiviteter i gang for tiden.

Hjemmesiden er delt op i flere sektioner, hvor der blandt andet er mulighed for at f.eks. booke et foredrag eller se hvilke aktiviteter der er i TS-Kontakt.

Med tiden vil den blive udbygget således, at hjemmesiden vil være at finde på tysk og engelsk i løbet af 2008, samt eventuelt yderligere sprog med tiden. Her kunne vi godt bruge nogle medlemmer, der er villige til at hjælpe med oversættelsen, ligesom vi har brug for oversættere den anden vej.
Såfremt I måtte have ønsker eller materiale som I mener, bør komme på hjemmesiden bedes I sende dem til Tina
naestformand@trans-danmark.dk

Kjole Ole sagen.
Trans-Danmark, der meldte B&O-forhandleren i Viborg på vegne af Kjole-Ole, er tilfreds med bødeforlæg i diskriminationssag.
Mens Kjole-Ole er dybt skuffet over, at det “kun” koster B&O-forhandleren i Viborg en bøde på 3000 kroner at diskriminere mænd i dametøj, så er Trans-Danmark tilfreds.

Det var Trans-Danmark, der i sin tid anmeldte B&O-forhandleren til politiet på vegne af Kjole-Ole, og selv om man i foreningen havde håbet på en retssag, så er et bødeforlæg fuldt tilstrækkeligt.

Bødeforlægget viser jo, at myndighederne rent faktisk reagerer på diskrimination. Bøden er et signal om, at man ikke kan diskriminere andre mennesker ustraffet. Man kan så altid diskutere, om bøden er stor nok, men det er jo en anden diskussion.

Spring ud dag den 30. maj 2007
30. maj var det den første internationale “Spring ud dag” for transvestitter og transseksuelle. Ideen til denne dag kommer fra Katja Tordrup, formanden for TiD, og et par af vore medlemmer brugte denne dag til at dele blomster ud på gågaden i Århus.
Katja håber at denne event kan gentages i 2008.

Conference on LGBT Human Rights, København 27. – 29. juli 2009, World Out Games
Formanden fra LBL havde spurgt om Trans-Danmark ville deltage i planlægningen af denne konference, hvilket vi har indvilliget i.
Det første møde var den 31.10 kl. 17:00 i København, hvor Tina deltog på foreningens vegne. Her blev det besluttet at Trans-Danmark fremover skal stå for den transgender del af konferencen, hvor der skal arrangeres workshops og key-note speakers.
Trans-Danmark deltager nu i de månedlige møder i København.

Interne opgaver i foreningen.
Bestyrelsen har arbejdet meget på at få løftet foreningen videre, fra vort nuværende leje og op på et organisatorisk mere modent niveau.

Vision 2012
På det sidste bestyrelsesmøde i oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tina Vyum, Pia Nielsen og Karin Astrup, som skal arbejde med visionerne for foreningens virke frem til 2012.

Trans-Danmark har nu eksisteret siden juni 2002, og i de forgangne 5½ år er foreningen vokset fra fødselsstadiet til at være nået til det tidspunkt hvor Trans-Danmark skal træde ind i de voksnes rækker. Vi mener selv at de første spæde skridt er lagt; men nu skal vi have formuleret visionerne for de næste 4-5 år, således at bestyrelsen kan lægge en strategi for, hvorledes vi kan nå vore mål, og få lavet handlingsplaner til at få dem ført ud i livet. Dette er et forsøg fra bestyrelsens side at få organisationen professionaliseret yderligere.

Denne gruppe holdte deres første møde den 24. november 2007, og udkastet til vision 2012 kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen har ligeledes defineret arbejdsopgaverne internt i bestyrelsen, hvilket er beskrevet i vores Newsletter nr. 7.

Vi har arbejdet med at få automatiseret vores kontingent procedurer, således at vi får alle vore kontingentkroner i kassen.

Bogprojektet “Håndbog om kønsidentitet”
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen “Håndbog om kønsidentitet”.
Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle.

Bogen vil bl.a. behandle følgende områder:

Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.

2007 har vist os at arbejdet med denne bog er mere tidskrævende end vi har været klar over på forhånd. På trods af at redaktionsudvalget mødes hver anden weekend, så har vi ikke nået at få bogen færdig til det tidspunkt, vi oprindeligt havde forventet. Dette er beklageligt; men vi vil hellere have et godt gennemarbejdet produkt end noget der er hastet igennem.

Det internationale arbejde i TransGender Europe (TGEU)
Trans-Danmark har deltaget i de tre Steering Committee(SC) møder i Amsterdam, Berlin og Torino, som har været afholdt. Tina og Karin er begge medlemmer af SC.

På mødet i Torino deltog Pia også, da hun er den ene af to revisorer i TGEU.

TGEU er efter Trans-Danmarks opfattelse en “once in a life time” mulighed for at få et europæisk samarbejde og netværk op at stå. Hvis ikke vi lykkedes er jeg bange for at der vil gå mange år endnu inden man vil forsøge igen.

Hvorfor skal vi så have et sådant samarbejde på europæisk plan?
 • Fordi at mere og mere lovgivning vil ske i en europæisk kontekst
 • Fordi et europæisk netværk vil bidrage med udveksling af erfaringer på tværs af lande grænser
 • Fordi vi gennem et europæisk samarbejde vil få større indflydelse på vores egen dagligdag
 • Fordi ved at løfte i flok, så får vi også de økonomiske ressourcer til at kunne foretage det fornødne politiske lobby arbejde
 • Som en europæisk paraply organisation vil vi få lettere adgang til de politiske gremier som vi ønsker at påvirke.
 • Vi kan få igangsat mere forskning på det transgender område

Når man står på sidelinien og ser på TGEU så vil de fleste mene at det går alt for langsomt; men man må forstå, at når man skal bygge en organisation hvor medlemmernes baggrund er vidt forskellige og det samme gælder deres organisatoriske niveau, så tager tingene tid.

Bare de kulturelle forskelle mellem de sydeuropæiske deltagere og den germanske kultur gør at mange ting bliver vendt flere gange inden man opnår en fælles forståelse.

De enkelte medlemmer af SC egen baggrund er også forskellige, hvilket igen giver forskellig tilgang til f.eks. økonomi og organisationsformer.

Når dette er sagt så er TGEU nået meget langt, og Trans-Danmarks indflydelse på organisationen er meget stor, dels p.g.a. vores store engagement, men også på grund af vores mere forretningsorienterede tilgang til arbejdet. Med 2 ud af nu 11 medlemmer i SC, samt det faktum at vi sidder på nogle vigtige udvalgsposter gør, at vi i løbet af de sidste næsten 2 år, er ved at have en organisationsform, som vi har advokeret siden starten, men som mange græsrodsorganisationer har haft svært ved at forholde sig til, blandt andet fordi deres egen organisationsgrad ikke har været særlig stor.

På det seneste møde i Torino, fik vi så endelig ændret bestyrelsesopbygningen og stemmeproceduren således, at Steering Committee får 9 medlemmer imod 24 i det oprindelige forslag, og man vælger formand, næstformand og kassereren direkte, og derefter de resterende medlemmer. Foreningerne har 6 stemmer som forening, men man kan godt have flere hvis de delegerede samtidig er individuelle medlemmer. Dette kræver en formel godkendelse af medlemmerne, derfor indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling i februar 2008, hvor ændringerne formelt vedtages. Dette sker af hensyn til Østrigsk lov, hvorunder foreningen virker.

Desværre blev council 2007 udskudt til 2008, men som plaster på såret så afholdes det i Berlin i stedet for Torino.

Mødet med MEP Intergroup i Europa Parlamentet
Den 3. juli havde TGEU en delegation bestående af Jane Thomas fra Tyskland, Justus Eisfeld fra Holland og professor Dr. Jur. Stephen Whittle fra UK i Europa Parlamentet for at holde møde med en af de såkaldte Intergroup.

En Intergroup er officielle komiteer under Europa-parlamentet, hvor medlemmerne er tværpolitisk sammensat, og hvor disse fokuserer på forskellige emner, f.eks. findes der en gruppe som har “freedom of speech” på programmet. Den intergroup vi havde møde med var den såkaldte LGBT, som har en relativ pæn indflydelse i parlamentet, og som fik gennemført resolutionen om Homophobia.

Mødet var et “touch base” møde, hvor Lissy Gröner der er formand for “Womens Rights and Gender Equality”, Eminie Bozkurt og Michael Cashman fra Petions Committee deltog.

Resultatet af dette møde var meget positivt:
 • LGBT Intergroup aftalte at ville afholde et årligt møde der udelukkende beskæftiger sig med transgender emner
 • En diskussion af transgender rettigheder vil være et fast punkt på dagsordnen i fremtiden på alle møder
 • Emine Bozkurt har inviteret hele SC til Bruxelles som besøgsgruppe
 • Michael Cashman vil bære en Petion (EU fagteknisk udtryk for anmodning/appel) igennem komiteen, så SC skal nu udforme en sådan.
 • Emine Bozkurt og Lissy Gröner har lovet at lave lobby arbejde i WRGE for forskning i transgender rettigheder, hvor resultatet gerne skulle være en hvidbog der kan forelægges WRGE og derefter Kommissionen.

Nogle af de punkter vi vil tage op med LGBT Intergroup er:

Internationalt forskningsprojekt om transgender finansieret af EU:
EU kommissionen gav sit ok til gennemførelsen at et trans-europæisk forskningsprojekt, hvor der vil blive lavet en spørgeskema analyse omkring transgender forhold i Europa. Budgettet er 60,258.- ? som finansieres af EU.

Undersøgelsen foretages af Manchester Metropolitan University af professor i jura Stephen Whittle og professor i sociologi Lewis Turner.

Sidste frist for at svare på undersøgelsens spørgeskema var den 30. november. Så derfor kan vi ikke oplyse hvor mange respondenter der har været på undersøgelsen; men ultimo oktober var der 2,377 der havde udfyldt spørgeskemaet, hvoraf 143 havde benyttet den danske version, hertil kommer at 47 danskere havde svaret på den engelske udgave og 26 havde svaret på den tyske version. Årsagen hertil formodes at være den, at den danske version først kom op den 10. oktober, hvor undersøgelsen allerede havde været i gang i 10 dage.

Har vi ellers lavet noget?
 • Tina, Pia og Karin har holdt foredrag på uddannelsesinstitutioner, for LO og DA, samt loger.
 • Tina sidder i et udvalg “Det rummelige arbejdsmarked” som er nedsat af Region Syddanmark
 • Deltaget i IBM’s ligestillingskonference i København
 • Deltaget i SiD’s ligestillingskonference
 • Ulla og Signe har arrangeret sociale arrangementer, 10 cafemøder, forårsfest i Vejle, sommerfest i Skader og julefrokost i Randers

Opfordring
Jeg vil gerne her i slutningen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
Mød op på generalforsamlingen som afholdes den 15. marts 2008 i Skader og giv jeres mening til kende.
Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer, hvilke områder man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.
Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Må alle få et godt og lykkebringende 2008

Kærlig hilsen
Karin Astrup
Formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.

Et tilbageblik på året der gik (2006) v/formanden for Trans-Danmark Karin Astrup.

Vist 12 gange. Af Karin Astrup
Den 7. januar 2007
I Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol.

På vores general forsamling i april 2006 fik vi en bestyrelse med følgende sammensætning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Erwin Jöhnk
Kasserer: Jane Johansen
Sekretær: Tina Schuldt
Bestyrelsesmedlem: Anja Christiansen
1. suppleant: Ulla Rørvig
2. suppleant: Tina Larsen

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år?
Erwin Jöhnk træder ud af bestyrelsen.
I juli måned besluttede foreningens næstformand at forlade bestyrelsen da han vil koncentrere sig om hans landspolitiske karriere i Centrumsdemokraterne, hvor han er indvalgt i regionsbestyrelsen for region Midtjylland. Dette arbejde er meget krævende, så Erwin har valgt at bruge sine kræfter her indtil videre, hvor han forventer at stille op til næste folketingsvalg

Det er et stort tab for foreningen at Erwin ikke længere er med i bestyrelsen, alene i kraft af hans store erfaring. Konsekvensen af dette er at Ulla Rørvig træder ind i bestyrelsen, som vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde i september. Heldigvis kan vi stadig trække på Erwin, hvilket vi selvfølgelig vil gøre.

Foredragsvirksomhed
Bestyrelsen besluttede at få foredragsvirksomheden øget ved at benytte booking firmaer, men resultatet af denne aktivitet i 2006 har ikke været særlig god. Faktisk har de foredrag som vi har afholdt kommet via direkte henvendelser til foreningen. Alligevel har der været en lille stigning i efterspørgslen.

Erwin holdte et foredrag på den 10. Transgender konference i Berlin om transgender personers forhold i Danmark, Norge og Sverige. Foredraget er på 1½ time, og led i en lang række indlæg. Konferencen fandt sted i perioden 30.09 – 03.10. 20

Høringssvar
Kastrationsloven ophæves den 1. januar 2007, idet den bliver indskrevet i sundhedsloven og i § 115 er anført at kastration kan ske med henblik på kønsskifte.

§ 115. En person kan få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse.

I denne forbindelse blev en vejledning fra sundhedsstyrelsen sendt i høring og Trans-Danmark sendte et fyldestgørende svar, hvor vi gjorde opmærksom på hvor vi gerne så ændringer. Efter gennemlæsning af de øvrige høringsparter svar, må vi sige at der kun var meget få der kommenterede forslaget.

TGEU
Som det er de fleste bekendt deltog Trans-Danmark i det første europæiske transgender council i Wien sidste år, hvor vores repræsentant Erwin Jöhnk blev valgt til styregruppen. Samtidig blev det besluttet at Danmark skulle arrangere den næste konference, hvilket jeg vender tilbage til senere.

Trans-Danmark nedsatte i denne forbindelse en arbejdsgruppe som skal tage sig af TGEU arbejdet. Denne arbejdsgruppe består af Karin, Erwin, Tina Schuldt og Pia Nielsen. Erwin og Karin har hidtil været Trans-Danmarks repræsentanter i Steering committee.

TGEU er i øjeblikket i gang med at lave et udkast til vedtægter i et udvalg hvor vi sidder med. Vedtægterne er skrevet på tysk da organisationen vil blive oprettet i Østrig og østrigsk lov kræver at vedtægterne er på tysk.

Trans-Danmark er ikke enig med det første udkast, da man er ved at lave TGEU til en meget lukket forening, hvor man skal godkendes for at blive medlem, derfor har vi netop afleveret vores responsum til den arbejdsgruppe der er i gang med lave vedtægter.

Ønsker I at vide mere er I velkommen til at kontakte bestyrelsen for en uddybning.

Styregruppemøder TGEU
TGEU har i afholdt to møder i Steering Committee det første i marts i Geneve og det andet i Manchester i slutningen af juni.

På mødet i Manchester fremlagde Erwin vores forslag til TGEU konferencen i 2007; men vores oplæg faldt ikke i de øvrige deltageres smag, så Erwin fik en del spørgsmål med hjem, som vi svarede i juli måned; men SC har endnu ikke besluttet om det kommer til Danmark i 2007. Samtidig har man besluttet at det næste council skal være den stiftende generalforsamling for TGEU, hvilket vores oplæg ikke indeholdt da det mere var en konference med workshops.

I perioden 17. – 18. november 2006 blev der afholdt endnu et TGEU Styregruppemøde i Torino. Tina Schuldt deltog i dette i stedet for Karin, da hun var forhindret.

Tina blev modtaget en smule køligt af et par mødedeltagere, forhistorien er den, at vi havde kritiseret udkastet til vedtægterne ret så kraftigt, og kommet med en del mindre heldige udtalelser om disse vedtægtsforslag, det var Østrigerne blevet MEGET sure over, og havde rent faktisk forsøgt ikke bare at forhindre vores deltagelse i møde, men også Karins optagelse i Styregruppen, som TD´s repræsentant i stedet for Erwin, som har valgt at trække sig ud af det, for i stedet at bruge mere tid og kræfter på sin politiske karriere.

Hvis Østrigerne havde haft magt til det, så havde de blokeret for alt hvad der har med TD at gøre. Men demokratiet sejrede og Karin blev valgt ind i Styregruppen med 2 stemmer imod 7, vi behøver vist ikke nævne, hvem der stemte imod.

Det blev til nogle meget lange, men særdeles konstruktive mødedage. Men der mangler meget endnu, det er svært at samle så mange forskellige nationer og så nå frem til en fælles politik, der er mange små problemer der skal løses, ting som vi her i Danmark betragter som bagateller, bliver i andre lande betragtet som alvorlige problemer, og så skal der jo bruges megen tid på disse. Det gør så absolut heller ikke sagen nemmere, at flertallet af de tilstedeværende ikke havde et klap begreb om mødeledelse. Og desværre ser det heller ikke ud til, at de har den store erfaring i foreningsledelse, så der ligger en del svære opgaver forude, en væsentlig opgave er at få styr på det økonomiske grundlag, flertallet er af den overbevisning, at pengene de skal komme via fondsstøtte, hvilket er komplet urealistisk. Vi har drøftet det i TD, og jeg har foreslået dem, at de skal fastsætte et medlemskontingent, det møder voldsom modstand fra bl.a. Tyskland. Et andet væsentligt problem er typer af medlemskab og stemmerettigheder i forhold dertil, som vedtægterne er nu, har enkeltstående medlemmer (altså personer som ikke repræsentere en forening eller gruppe) nøjagtig den samme stemmevægt som en hel forening/gruppe, dette er naturligvis komplet uacceptabelt så det er noget der skal ses på.

Efter planen, skal der holdes noget der minder om en stiftende generalforsamling næste efterår, som tingende se ud nu, vil den blive afholdt enten i Torino eller Amsterdam.

På mødet blev det oplyst, at alle som var medlem af en forening som var tilmeldt TGEU og som har interesse i at følge lidt mere med i TGEU´s arbejde, kan henvende sig via mail til webmaster TGEU og få tilsendt brugernavn og adgangskode til medlemsområdet på TGEU´S hjemmeside.

Næste styregruppe møde er i Amsterdam i foråret 2007

Kjole Ole sagen
” Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken”.
Sådan vedgik Steffen Berg, at han afviste Ole Steen Mortensen som kunde i B&O-forretningen på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Dumpen I Viborg.

Trans-Danmark, besluttede derfor at indgive en politianmeldelse mod Steffen Berg, indehaver af B&O-forretning, Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg, for overtrædelse af “Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.” ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mortensen kendt som “Kjole-Ole” på samme vilkår som andre i sin forretning med ordene “Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken”.

Det er foreningens opfattelse, at Ole Steen Mortensen kendt som “Kjole-Ole” har været udsat for forskelsbehandling alene på grund af, at han var iført kvindetøj.
Dette synspunkt synes Bang & Olufsen i Struer også at dele jf. deres skriftlige beklagelse til Ole Steen Mortensen og reprimanden over for Steffen Berg.

Uagtet det måske af artiklen i Viborg Stifts Folkeblad af 25. november 2006 (nr. 3) kan synes, at Ole Steen Mortensen ikke ønsker videre foretaget, så er det foreningens opfattelse, at der bør rejses tiltale mod Steffen Berg, idet det er væsentligt for alle transvestitter og transseksuelle, at en adfærd som Steffen Berg, har udvist bliver påtalt og straffet og dermed også for at modvirke, at Steffen Bergs holdning og handlemåde af andre erhvervsmæssige eller almennyttige virksomhed bliver opfattet som lovlige.

Foreningen har forståelse for, at Ole Steen Mortensen måske ikke ønsker videre foretaget, men i og med, at han er stået offentligt frem med fulde navn og billede i Viborg Stifts Folkeblad, er det foreningens opfattelse, at han må tåle de ulemper, som en straffesag mod Steffen Berg eventuelt må give ham.
Hensynet til “almenheden” primært forstået som alle transvestitter og transseksuelle i landet må i den sammenhæng vægtes højere.

Til anmeldelsen var artiklerne fra Viborg Stift Folkeblad vedlagt som bilag

Siden hen har Ole Mortensen udtrykt sin glæde over at foreningen har taget sagen op.

Vi afventer nu politiets undersøgelse.

Sociale aktiviteter (TS-Kontakt)
Hele året har der været afholdt cafe aftener et en gang om måneden i Århus, derudover har vi haft en velbesøgt sommerfest der igen i år fandt sted hos Signe i Skader. Selvom Thor var ude og smide lidt rundt med hammeren så var det en hyggelig fest for de 20 der var mødt op. Der var rigeligt med mad og grillen blev flittig benyttet til Grillmester Bibi’s glæde. Denne gang var der igen en del nye ansigter, og jeg håber vi ser dem som medlemmer i fremtiden

Julefrokosten blev i år afholdt i Randers med 25 deltagere til god med og julehygge.

Bog projekt “Håndbog om kønsidentitet”
Trans-Danmark er i øjeblikket ved at udfærdige en bog med arbejdstitlen “Håndbog om kønsidentitet”.

Formålet er at komme “hele vejen rundt” om alle forhold med betydning for transvestitter og transseksuelle..

Bogen vil bl.a. behandle følgende områder:
Definitioner af de relevante ord og begreber.
Sociale forhold (forhold til familie, venner, arbejde, råd og tips m.v.).
Juridiske forhold (Straffelov, Navnelov og diskriminationslove).
Medicinske forhold (kønshormonbehandling, kønsmodificerende operationer og feminiseringskirurgi).
Den vil desuden indeholde en historisk gennemgang af transvestismen og transseksualismen gennem årene.
Endelig vil bogen indeholde artikler fra en række fagfolk og fra forskellige typer af transpersoner.
Vi regner med at bogen vil udkomme i 3. kvartal 2007.

Opfordring
Jeg vil gerne her i begyndelsen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.

Mød op på generalforsamlingen som afholdes den 31. marts 2007 i Vivild og giv jeres mening til kende.

Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer hvilke område man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.

Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Må alle få et godt og lykkebringende 2007

Kærlig hilsen
Karin Astrup
Formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for transvestitter og Transseksuelle

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.

Et tilbageblik på året der gik (2005) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.

Vist 30 gange. Af Karin Astrup
Den 5. januar 2006.
I Danmark er det en tradition, at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året, der gik, og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol.

På vores general forsamling i april 2005 fik vi en bestyrelse med følgende sammensætning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Erwin Jöhnk.
Kasserer: Jane Johansen.
Sekretær: Tina Schuldt.
Bestyrelsesmedlem: Qvickie.
1. suppleant: Anja Christiansen.
2. suppleant: Tina Larsen.

Jane Johansen blev altså valgt til kasserer efter hun sidste år havde matte overtage posten, da den tidligere kasserer desværre gik bort. I 2005 har vi også måtte erstatte et bestyrelsesmedlem, da Qvickie bad om at træde ud af bestyrelsen af private årsager, hvorved Anja Christiansen trådte ind på hendes plads. I denne forbindelse overtog Jane Johansen opgaven som web-master fra Qvickie; men vi håber at Qvickie vender tilbage til denne post på et senere tidspunkt.

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år.
Foredragsvirksomhed
Tina Schuldt og Karin Astrup har i 2005 holdt foredrag om transvestisme og transseksualitet på skoler, seminarier, bibliotekarer, foreninger så som Womens Circle og Rotary, samt Dansk Industri. Emnerne har været enten generelle eller “Den transseksuelle på arbejdspladsen”. I forbindelse med gay-pride i København holdte Erwin et foredrag om hans bog, “Smil, verden er ikke gået i dag, der er liv endnu” og Tina Schuldt holdte et foredrag “Soldaten der blev lotte”.
Bestyrelsen har besluttet at få foredragsvirksomheden øget ved at benytte booking firmaer, så må vi afvente resultatet af denne aktivitet i 2006.

Navneloven
Navneloven har betydet meget i 2005, da den blev vedtaget i juni måned med ikrafttrædelse den 1. april 2006.

Vi skrev følgende til ministeren i september måned
Med henvisning til vores tidligere korrespondance henvender vi, trans-danmark.dk, os igen nu da loven er vedtaget, idet vi formoder at de regler som skal gælde for vore medlemmer, jf. §13 stk. 2, skal fastlægges inden lovens ikrafttræden den 1. april 2006.

trans-danmark har i vores høringssvar anført, at foreningen finder, at den eksisterende ordning for transseksuelle er yderst bureaukratisk, og at mange på forhånd opgiver at søge navneskift efter ordningen. Det er foreningens opfattelse, at ordningen også bør gælde for transvestitter der lever på fuld tid, og at ansøgning om at tage et navn, der betegner det modsatte køn, bør imødekommes alene på baggrund af
en erklæring fra den pågældende om at være transseksuel eller transvestit på fuld tid.

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender er af den opfattelse, at den eksisterende forsøgsordning fungerer tilfredsstillende, og at denne ordning på tilfredsstillende vis imødekommer hensynet til transseksuelle personers behov for at erhverve et fornavn, der betegner det ønskede køn, samtidig med at den helt klare hovedregel om krav om fornavnes kønskorrekthed beskyttes på tilfredsstillende vis. Ministeriet finder således ikke, at muligheden for at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, på nuværende tidspunkt bør udvides yderligere. Derimod finder Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, at ordningen bør udvides til også at omfatte adgang til at tage et kønsspecifikt efternavn.

trans-danmark.dk er ikke enig med ministeriet for Familie- & Forbrugsanliggender om at den gældende forsøgsordning fungerer tilfredsstillende. Vi mener, den nugældende ordning ikke længere eksisterer. Umiddelbart efter ordningens indførelse fik 16 personer pr. 23. august 2003 lov til at få et nyt fornavn; men siden da og indtil 12. august 2005 er der kun bevilliget et navneskift, hvilket er til en person som man forventer gennemgår en kønsmodificerende operation. De fleste ansøgere får afslag på deres ansøgninger om navneskifte. Vi har eksempler på personer som både får hormonbehandlinger og som har levet i det modsatte køn i op til 10 år, får afslag.

trans-danmark.dk er af den opfattelse at ordningen ikke dækker bredt nok. I tidligere korrespondance med Civilretsdirektoratet, 12/8/2003, dækker forsøgsordningen følgende grupper:

1. Personer, der går i et observationsforløb på Sexologiske Klinik med henblik på senere at søge tilladelse til et kønsskifte.
2. Personer, der ikke aktuelt ønsker et kønsskifte; men som gennem længere tid har levet som det andet køn.

I begge grupper skal Sexologiske Klinik bekræfte at personen er transseksuel, hvilket betyder at personen skal være henvist til hormonbehandling, hvilket Sexologiske Klinik kun gør til de personer som tilhører gruppe 1; ligeledes har Sexologiske Klinik store problemer med at acceptere at personer får hormonbehandling udenom dem, f.eks. gennem egen læge.

For gruppe 2 kræver man at “ønsket om at leve som det modsatte kønsskifteoperation skal være stabilt og det er en betingelse at ansøgerens livskvalitet skønnes væsentlig forbedret ved et fornavn der svarer til den kønslige fremtoning.”

Det er trans-danmark’s opfattelse, at personer der søger om et navneskifte, gør det ud fra et dybfølt ønske, og at det forbedrer livskvaliteten for den pågældende person, hvilket vi ved fra de medlemmer der har fået tilladelsen, ligesom vi mærker frustrationerne fra dem der afvises, fordi de ifølge Harry Benjamin ikke er transseksuelle. Vi har oplevet at personer der har levet som det modsatte køn i mere end 5 år og været på hormonbehandling, er blevet afvist. Vi har hørt at man ikke er transseksuel, hvis man har yngre børn!

Foreningen vil derfor forslå ministeren at man ser på de norske regler:
Det er muligt for transseksuelle personer, der er i gang med en kønsskifteproces, at tage et kønsukorrekt navn, uanset om kønsskiftet er afsluttet, hvis dog hormonbehandling er påbegyndt. Det samme gælder personer med “transgender identitet” (transpersoner), uanset om den pågældende er i gang med en kønsskifteproces.
Også transvestitter antages at være omfattet af dette begreb. Der kræves ikke nogen særlig dokumentation for at ansøgeren er transseksuel eller transvestit. Det er således tilstrækkeligt , at den pågældende erklærer at være dette i forbindelse med ansøgningen, Endvidere kan enhver tage et kønsneutralt fornavn.”
(Kilde: betænkning 1446, Personavne, p. 59 ff. , p. 108 ff. Samt p.193ff)

Den praktiske håndtering af den nugældende ordning er efter vores opfattelse også at for tung. Det faktum at man skal via Rigshospitalet Sexologiske Klinik (RHSK), så kræver det at man bliver henvist hertil af egen læge, samt at det amt hvori man har bopæl vil betale for konsultationerne. Vi mener at dette bureaukrati afholder flere fra at komme i gang, især de personer der ikke har et ønske om operation. Vi ved fra vore medlemmer, at RHSK heller ikke påbegynder en hormonbehandling, med mindre patienten formodes at ville gennemgå en operation, og at de ikke gerne ser at patienten er begyndt en sådan inden de kommer derind. Dette er jo i sig selv et problem, for dem i gruppe 2 som ønsker et navneskift men ikke operation. Hertil kommer at de fleste ansøgninger også skal forelægges Retslægerådet, hvilket vi finder fuldstændigt overflødigt.

Preben Hertoft udtalte til Ritzau om forsøgsordningen:
Den forsøgsordning, som nu er kommet i stand, er en begyndelse, men den burde følges op af en ny og tidssvarende lovgivning. Danmark var en gang et foregangsland på det her område, men i dag halter vi bagefter. Andre lande har for længst kommet de transseksuelle i møde

Som tidligere overlæge på Sexologiske Klinik har han haft samtaler med hovedparten af de cirka 200 personer, som i Danmark har gennemgået en kønsskifteoperation, og jævnligt har han hørt ønsket om blot at få lov til at skifte navn og CPR-nummer. Flere gange har han opfordret jurister og politikere til at lave lovgivningen om, så det også for mennesker, der ikke opereres, bliver muligt at få et nyt navn. Samtidig mener han, at der er brug for en særskilt lov om kønsskifte, så det retlige grundlag ikke længere hører under kastrationsloven fra 1935.

Som nævnt i loven og dens bemærkninger er der en ganske vid adgang for ministeren til at fastsætte regler om transseksuelles og transvestitters navneforhold i lyset af de til enhver tid eksisterende forhold. Der vil i den forbindelse bl.a. kunne fastsættes regler om, hvilket krav til dokumentation der bør stilles for at være omfattet af de særlige regler om transseksuelle, herunder om der fortsat bør stilles krav om en udtalelse fra Sexologiske Klinik og evt. Retslægerådet, eller om det bør være tilstrækkeligt med en erklæring fra ansøgeren.

Udvalget var i den forbindelse opmærksom på, at sondringen mellem transvestitter og transseksuelle i praksis i særlige tilfælde kan give anledning til betydelig tvivl, også for den pågældende selv. Det gælder navnlig i forholdet mellem transseksuelle, der ikke ønsker en kønsskifteoperation, og transvestitter, der overvejende eller udelukkende klæder sig som personer af det modsatte kønsskifteoperation.

Foreningen trans-danmark vil i forbindelse med ovenstående gerne i dialog med ministeren desangående og møder gerne op , idet vi som repræsentanter for den berørte samfundsgruppe kender til alle problemstillingerne i praksis og derfor kan bidrage med at få lavet et regelsæt som er tidssvarende

Den 28. december modtog trans-danmark.dk et udkast til den nye navnelovsbekendtgørelse, som vi skal afgive høringssvar til ministeriet senest den 13, januar 2006.
Dette vil være vores sidste chance i denne omgang til at få RHSK skrevet ud af bekendtgørelsen.

Anden lovgivning:
Kastrationsloven ophæves den 1. januar 2007, idet den bliver indskrevet i sundhedsloven og i § 115 er anført at kastration kan ske med henblik på kønsskifte.
§ 115. En person kan få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse.

Transgender konference i Wien:
trans-danmark.dk deltog i november måned i den første internationale transgender konference i Europa, som blev afholdt i Wien. Erwin Jöhnk var vores repræsentant.

Det har været en forrygende forlænget weekend i Wien, med en god snak med andre folk fra andre foreninger fra det meste af Europa. Der var repræsentanter fra bøsse lesbiske forening, ILGA, transvestit foreninger og en del foreninger for transseksuelle.
Der var mødt 123 personer fra 65 forskellige organisationer og de er fra 23 forskellige lande.
Det var en meget intensiv snak som vi havde på engelsk alle dagen.
Noget af det mest interessante er at i følge en dom ved EU-domstolen har den Hollandske sygesikring været nødt til at betale for en behandling af en transperson i et andet EU-land.
Det samme gælder her i landet. Vi er en del af EU og ifølge EU skulle vi have fri valg af lægebehandling indenfor EU, men her i Danmark som i Holland har man et sæt regler som gør det svært umiddelbart at få lov til det.
Det kan være at der først skal køres en retssag herhjemme for at få det betalt, vi vil nok få et afslag og ved at anke dommen vil vi nok også fået afslag, men så er der mulighed for at gå til EU-domstolen hvor vi får medhold.
Dette er for mig at se noget af en besværlig vej. Jeg vil nu satse på at vi kommer i en fornuftig dialog med sundhedsstyrelsen/sundhedsministeren. Dette tager vi op i de nye år.

Et andet interessant oplysning er omkring fallos operationer. Der er kun et sted hvor man kan lave dem med næsten ingen komplikationer i forhold de andre steder hvor man laver dem. Det er i Belgien hos Dr. Montrey (pris ca. 20.000 Euro.

Men inden man tager ud i verden og bliver opereret for et eller andet, så er det vigtigt at man har sit bagland i orden, dvs. have lavet en aftale med egen læge, hjemmesygeplejerske evt. hjemmehjælp, eller noget lignende. At man har lavet aftaler hvem man kan kontakte hvis der opstår noget uforudset efter hjemkomsten.

Til selve konferencen, den første dag gik med oplæg fra forskellige foreninger rundt omkring. Næste dag gik med workgroups, hver gruppe kiggede på de indkomne forslag om hvordan man mente at det burde være af regler i EU. Samme aften blev der lavet afstemning omkring de ændringer og om de nye forslag der kom frem fra de forskellige workgroups. Afstemningen gik ud på hvad der var vigtigst at gribe fat i.
Lørdag aften var der så fest i anledningen af Trans-X 10 års jubilæum. Jeg må nok lige nævne at det var Trans-X i Østrig som har fået denne Tgeu konference op og stå.
Søndag eftermiddag fik vi så resultatet af afstemningen. Noget af de vigtige punkter var ændring af navn uden at man skal gennem et operativt indgreb, at man kan vælge læge behandler team indenfor EU dvs. at man ikke absolut skal være anvist et enkelt sted i ens eget land.

At oplysninger om ens kønsskifte ikke er tilgængelig at alle ens papirer bliver ændret uden anmærkninger om hvorfor.

Til sidst kan jeg nævne, at der er blevet nedsat en styringsgruppe som vil arbejde videre med dette her. Vi er 21 personer fra flere forskellige lande. Vi har fået oprettet et forum til dette formål og det er først nu i de her dage der kommer lidt liv i det.
I forbindelse med gaypride 2006 i London møde svi igen os fra styringsgruppen,
Inden jeg gik fra konferencen blev der lige nævnt at denne næste konference bliver holdt her i Danmark i 2007. Vi er så småt gået i gang med dette projekt.

Erwin holdte i november et foredrag om denne konference i København.

TS-kontakts fusion med trans-danmark.dk
I efteråret 2005 besluttede foreningen TS-kontakt sig for at fusionere med trans-danmark.dk hvilket har glædet mig meget. Dette skete på TS-kontakts ekstraordinære generalforsamling i august. Vi har siden vores start for 3½ år siden haft et fortrinligt samarbejde med foreningen. TS-kontakt vil være trans-danmark.dk afdeling for sociale aktiviteter og et af foreningens bestyrelsesmedlemmer vil være ansvarlig for denne afdeling, hvilket vil være Erwin Jöhnk.
På den kommende generalforsamling i trans-danmark vil fusionen komme op til debat.

Alle medlemmer af trans-danmark.dk deltage i TS-kontakts arrangementer og omvendt.
Vi har i år holdt en sommerfest på Djursland, der havde 24 deltagere, samt en julefrokost i december med 17 deltagere. Hvis i går ind på TS-kontakts hjemmeside finder i en kalender med deres kommende arrangementer. Håber at alle får mulighed for at deltage i et eller flere arrangementer.

Samarbejde
I 2005 indgik vi en aftale om samarbejde med Transvestitforeningen i Danmark, TID, så vore medlemmer frit kan deltage i foreningernes arrangementer, ligesom de to formænd er medlemmer hos den anden forening.
Dette er et positivt tegn, og måske lykkes det os også at få et formaliseret samarbejde op at stå med andre foreninger i det nye år

Opfordring
Jeg vil gerne her i begyndelsen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
Mød op på generalforsamlingen og giv jeres mening til kende.

Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer hvilke område man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.

Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Det kan undre mig at en undersøgelse på transportalen viste:
Kan foreningerne bruges til noget.
Nej, deres tid er forbi
16% [7 Stemmer] Ja, vi kan ikke klare os uden
63% [27 Stemmer] Ved ikke
21% [9 Stemmer] Stemmer: 43
Påbegyndt: d. 12-05-04
Afsluttet: d. 26-06-04
At flertallet mener at foreningerne kan bruges til noget; så benyt jer af jeres medlemskab og bliv aktiv i foreningen, alle kan bidrage med et eller andet.

Må alle få et godt og lykkebringende 2006

Kærlig hilsen Karin Astrup
Formand
trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

* * *
Tilbagblikket i pdf-format.

Et tilbageblik på året der gik (2004) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.

Vist 19 gange. Af Karin Astrup
Danmark er det en tradition at vi alle hører eller ser dronningens og statsministerens nytårstale, hvor man gør status på året der gik og hvad der ligger foran os i det kommende år. Som formand for trans-danmark.dk har jeg også gjort det til en tradition at beskrive det forgangne år set fra min stol.

På vores general forsamling i Marts 2004 fik vi en bestyrelse med følgende sammensætning:
Formand: Karin Astrup.
Næstformand: Tina Schuldt.
Kasserer: Karen-Lis Andersen.
Sekretær: Tina Thranesen.
Bestyrelsesmedlem: Qvickie.
1. suppleant: Jane Johansen
2. suppleant: Tina Larsen

Desværre gik der ikke lang tid, før vores nyvalgte kasserer blev alvorlig syg og efter flere måneders kamp med hendes kræftsygdom, døde Karen-Lis Andersen i begyndelsen af august 2004. Ære være hendes minde.

Jane Johansen overtog kassererposten i slutningen af september 2004 og inden diverse formalia med banken var på plads gik der yderligere en måned. Jane og jeg er nu ved at lave regnskabet for 2004 og jeg ved at der er flere af jer som har meldt jer ind i foreningen men endnu ikke betalt kontingentet. Jeg vil i denne forbindelse gøre alle opmærksom på følgende: at jeres kontingent dækker 1 års medlemskab af trans-danmark.dk gældende fra den dag i melder jer ind, altså ikke kalenderåret.

Beløbet på de 200.00 dkk kan foreningen meget godt bruge til at dække vores omkostninger i forbindelse med de aktiviteter vi har iværksat. Så gør jer selv en tjeneste og betal kontingentet snarest, pengene bruges til hjælp til selvhjælp.

Hvad har foreningen så brugt tiden til i år?
Foredragsvirksomhed
Tina Schuldt og Karin Astrup har i 2004 holdt foredrag om transvestisme og transseksualitet på skoler, seminarier, bibliotekarer, foreninger så som Womens Circle og Rotary , samt Dansk Industri. Emnerne har været enten generelle eller ‘Den transseksuelle på arbejdspladsen’. Vi har til disse emner lavet foredragsmateriale i form af power point præsentationer, som alle medlemmer der vil holde et foredrag om emnet kan låne af foreningen. Desuden har Jane Johansen holdt et lille foredrag for SID i Allingåbro. Da alle foredragsholderne bor i Jylland, vil vi meget gerne have personer fra resten af landet til at melde sig som foredragsholdere, så vi kan begrænse omkostningerne i forbindelse hermed, da det ikke er alle steder vi får omkostningsdækning.

Navneloven
Som de fleste af jer er bekendt med, så har trans-danmark.dk været den eneste transorganisation, der er høringsberettiget overfor justitsministeriets navnelovsudvalg, der i juni 2004 kom med deres betænkning (1446) og hvor vi skulle afgive vores høringssvar senest den 1.septenber 2004.
trans-danmark.dk Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle fremsendte mandag den 23. august d.å. sit høringssvar til Justitsministeren vedrørende den betænkning, som det af Justitsministeriet nedsatte Navnelovsudvalg har udarbejdet. (Betænkning nr. 1446 af 9. juni 2004).
Foreningen noterer med glæde, at Navnelovsudvalget i meget stor udstrækning har fulgt de henstillinger, som foreningen fremlagde mundtligt og skriftligt under sit møde med Navnelovsudvalget.
 • Især noterer foreningen med glæde, at Navnelovsudvalget anbefaler, at Justitsministeren bemyndiges til at fastsætte særlige regler for transseksuelle, så der kan gøres undtagelse fra kravet om fornavnes kønskorrekthed.
 • Foreningen er derimod ikke tilfreds med, at Navnelovsudvalget ikke kan anbefale at give samme mulighed for transvestitter, som lever fuldtids som det modsatte køn.
 • Navnelovsudvalget har imidlertid ganske rigtigt set, at der er en bevægelse i samfundet mod større tolerance over for transpersoner, og begrunder bemyndigelsen til Justitsministeren med, at Justitsministerens særlige regler lettere kan ajourføres i overensstemmelse med samfundets udvikling.
 • trans-danmark.dk har derfor i sit høringssvar foreslået, at Justitsministerens bemyndigelse udstrækkes til at omfatte både transseksuelle og transvestitter.
 • Foreningen er heller ikke tilfreds med, at Navnelovsudvalget ikke finder, at der i den nye navnelov skal være en bestemmelse om ændring af legitimationspapirer, eksamensbeviser m.v. for transpersoner, der har fået tilladelse til fornavneændring.
 • trans-danmark.dk har derfor i sit høringssvar foreslået, at Justitsministerens bemyndiges til at udforme retningslinier for transpersoners ret til at få ændret legitimationspapirer, eksamensbeviser m.v. efter navneskift.
 • trans-danmark.dk har samtidig anmodet Justitsministeren om at blive taget med på råd ved udformning af de særlige regler.

Vi forventer at Justitsministeren tager os med på råd, når reglerne for transseksuelle og transvestitter skal laves, hvilket vi forventer vil ske i sidste halvdel af 2005.

Hormonbehandling
trans-danmark.dk har i 2004 henvendt sig til Sundhedsministeren for at få nogle mere ensartede regler for at få hormonbehandling.
Ønsker en transperson (fælles betegnelse for transseksuelle og transvestitter) at begynde en feminisering/maskulinisering er det mest naturlige, at vedkommende kontakter sin egen praktiserende læge. Lægen vil så vurdere om personen kan tåle den påtænkte behandling, og hvis lægen er i tvivl, vil lægen henvise til en gynækolog.
Hvis personen findes egnet, udskrives der en recept, og personen går til jævnlige kontrolbesøg hos lægen.

Ovenstående beskriver, hvorledes det bør foregå, men virkeligheden er anderledes.
I dag er det meget tilfældigt og til dels afhængig af ens bopæl, hvorledes transpersoner bliver behandlet af de praktiserende læger. I nogle amter sendes patienter konsekvent til Rigshospitalets Sexologiske Klinik (RHSK). Ofte afhængig af lægens viden.

RHSK giver ikke hormonbehandling til de transpersoner, der ikke ønsker en kønsmodificerende operation; og patienterne skal ofte igennem flere runder af samtaler, før RHSK træffer afgørelsen herom. En proces, der koster det amt, patienten kommer fra, ca. 5 500,00 kr. pr. gang. Det er en omkostning, der i mange tilfælde kan spares.

For de transpersoner, der ønsker en kønsmodificerende operation, er et behandlingsforløb på RHSK fornuftigt.

Men de transpersoner, der ikke er afklarede med deres situation, eller ønsker at tage det første skridt ved at teste, om de kan leve et normalt liv i det køn, de vælger, fungerer det mildest talt utilfredsstillende.

Derfor vil det være meget gavnligt, hvis sundhedsministeren udsteder retningslinier for de praktiserende læger, så de er i stand til at hjælpe transpersonerne.

Det vil også være hensigtsmæssigt, at der bliver ensartede tilstande i hele landet.

Det må være rimeligt, at den praktiserende læge kan hjælpe den transperson, der kun ønsker en hormonbehandling for at tilpasse sin krop til det køn, pågældende mentalt føler at tilhøre.

Der vil være mange fordele ved at oplyse de praktiserende læger om behandlingen af transpersoner:
 1. Amterne sparer de omkostninger, der fremkommer ved at sende transpersoner til RHSK, når de alligevel ikke kan hjælpes dér.
 2. RHSK skal ikke bruge ressourcer på personer, der ikke ønsker den kønsmodificerende operation.
 3. Det undgås, at transpersoner anskaffer sig hormonal medicin på det sorte eller grå marked.
 4. Det sikres, at behandlingen sker med lægekontrol.

AD 1:
Som nævnt ovenfor, så vil amterne spare mange penge.
Det koster et sted mellem 25.000 og 35.000 kr. pr. person, der unødigt henvises til RHSK for at få hormonbehandlingen.
Da RHSK i gennemsnit har ca. 150 personer i behandling om året, og det faktum, at der kun bevilliges ca. 10 operationer om året i Danmark, betyder jo, at mange aldrig når operationsbordet.
Det betyder, at amterne betaler for en behandling, som i måske mere end halvdelen af tilfældene, kunne være klaret af den praktiserende læge.
Tager vi udgangspunkt i de tal, vi kender, kan vi opstille følgende regnestykke:
75 personer x 5.500 kr. x 8 samtaler = 3.300.000 kr.
Hertil kommer, at amterne refunderer rejseomkostningerne til København for de personer, der bor udenfor København.

AD 2:
Med en reduktion i antallet af patienter, der unødigt henvises RHSK, vil RHSK få frigivet ressourcer, der kan anvendes på andre behandlingsområder, hvilket kan reducere eventuelle ventelister. Altså en samfundsøkonomisk gevinst.

AD 3:
I dag er det mulig via internettet at købe mandlige og kvindelige kønshormonpreperater, selv om de er receptpligtige. Risikoen for opdagelse er lille. Og sker der opdagelse, så er sanktionen minimal. Konfiskation af medicinen og en mindre bøde.
Mange transpersoner ved, at deres læge vil henvise dem til RHSK. De ved også, at de ikke vil få en hormonbehandling tilbudt af RHSK, hvis de ikke ønsker en kønsmodificerende operation.
Det er frustrerende at leve som en kvinde i dagligdagen, og samtidig slås med de problemer, der kommer af at være født som mand. Hårvæksten på kroppen, ingen bryster, stemmen, etc.
Det fører til, at mange skaffer sig hormonbehandlingen via uautoriserede kanaler. Resultatet er, at mange eksperimenterer med hormonbehandlinge på sig selv – uden kontrol fra en læge. Går det galt, kan det medføre meget alvorlige sygdomme, der koster samfundet yderligere udgifter.
Det svar vi fik fra Sundhedsministeriet i november 2004, kunne vi ikke bruge til noget. I svaret henviser man til at sundhedsstyrelsen mener at kun RHSK kan ordinere denne behandling. Vi mener ikke at der er noget lægefagligt argument herfor, og vi vil derfor i løbet af de kommende måneder skaffe os lægefaglige argumenter til at tage sagen op igen. Østradirol ordineres af praktiserende læger til prostata patienter og gynækologer ordinerer dem dagligt. Dette vil blive en af vore mærkesager i 2005.

Andre projekter
 1. Vi arbejder på at få lavet en undersøgelse af hvor mange transvestitter og transseksuelle der findes i Danmark i samarbejde med et universitet.
 2. Kontaktnetværket
 3. ID- problematikken for transvestitter og pre-op transseksuelle
 4. Jobformidling for transpersoner
 5. Arbejdsmarkedspolitik

Disse projekter bliver ikke uddybet, idet de ikke er nået så langt som vi gerne ville, blandt andet på grund af dødsfaldet i bestyrelsen, idet Karen-Lis var tovholder på 2 af projekterne.

Vi så gerne, at nogle af foreningens medlemmer ville deltage i projektgrupper sammen med bestyrelsen, så arbejdsbyrden kunne fordeles lidt bedre.

Skulle der være medlemmer der har et projekt man gerne vil have taget op, så henvend jer til bestyrelsen, vi vil hellere end gerne tage jeres ønsker op.

TS-kontakts indmeldelse
I efteråret 2004 meldte foreningen TS-kontakt sig ind i trans-danmark.dk hvilket har glædet mig meget. Vi har siden vores start for 3½ år siden haft et fortrinligt samarbejde med foreningen.

Nu kan alle medlemmer af trans-danmark.dk deltage i TS-kontakst arrangementer og omvendt. Vi har i år holdt en sommerfest på Djursland, der havde 24 deltagere, samt en julefrokost i december med 17 deltagere. Hvis i går ind på TS-kontakst hjemmeside finder i en kalender med deres kommende arrangementer. Håber at alle får mulighed for at deltage i et eller flere arrangementer.

Hjemmesiden
I løbet af foråret vil vi have gennemført ændringer og forbedringer på vores hjemmeside. Jeg ved vi har lovet det skulle ske i 2004; men det har vist sig at det er et betydeligt større arbejde end vi havde regnet med, og vi har kun en der kan programmere det rigtigt, vores Webmistress Qvickie. Så bær over med os, vi vil gøre alt for at den nye hjemmeside fungerer i løbet af kortest mulige tid.

Opfordring
Jeg vil gerne her i begyndelsen af året opfordre til at I bruger foreningen mere. Det kræver at man betaler sit kontingent og at man er aktiv.
Mød op på generalforsamlingen og giv jeres mening til kende.
Hvis man ikke er aktiv, så er det bestyrelsen alene der bestemmer hvilke område man skal bruge tid på og ikke medlemmerne.
Vær ikke bange for at give os jeres mening.

Det kan undre mig at en undersøgelse på transportalen viste:
Kan foreningerne bruges til noget?
Nej, deres tid er forbi 16 % [7 stemmer] Ja, vi kan ikke klare os uden 63% [27 Stemmer] Ved ikke 21% [9 Stemmer] Stemmer: 43
Påbegyndt: d. 12-05-04
Afsluttet: d. 26-06-04

At flertallet mener at foreningerne kan bruges til noget; så benyt jer af jeres medlemskab og bliv aktiv i foreningen, alle kan bidrage med et eller andet.

Må alle få et godt og lykkebringende 2005.

Kærlig hilsen
Karin Astrup
Formand
trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle.

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.

Et tilbageblik på året der gik (2002) v/formanden for trans-danmark.dk, Karin Astrup.

Vist 22 gange. Af Karin Astrup, formand for trans-danmark.dk
Det er jo en tradition i dette land, at vi omkring årsskiftet ser tilbage på det forgangne år.

Nu har trans-danmark.dk ikke eksisteret i mere end syv måneder; men optakten til stiftelsen af foreningen foregik i første halvdel af 2002, da Netstrømperne forsøgte at få etableret et samarbejde med TiD; men vores mål passede ikke helt sammen og konklusionen blev at Netstrømperne kunne starte deres egen forening.

En lille håndfuld af transpersoner, som på baggrund af Navnesagen, dannede Netstrømperne, hvilket skete lige omkring årsskiftet 2001/2002, og som efterfølgende udviklede sig med mange andre emner på programmet. Der blev således udarbejdet en programerklæring og et handlingsprogram, som blev tilstillet bestyrelsen i TiD, idet Netstrømperne ønskede dem indfældet i TiD’s handlingsprogram (hvis et sådant fandtes?). Der blev dannet en arbejdsgruppe, som på behørig vis meldte sig ind i TiD, og derfor også mødte op på TiD’s ordinære generalforsamling, for her at fortælle forsamlingen om initiativet. Desværre gik det ikke helt som ønsket og forventet – TiD og de fremmødte medlemmer var ganske enkelt ikke interesseret. Netstrømperne opgav ikke sådan umiddelbart, hvorfor der blev indkaldt til endnu et medlemsmøde den 12. april 2002 i TiD, hvor også Netstrømperne var inviteret. Vi mødte med fire (Jeanette, Tina Thranesen, Solveig og mig selv) fra Netstrømperne, i håbet om at dette sidste forsøg på et samarbejde måtte bære frugt. Det blev desværre til et afslag fra TiD’s side, idet man ikke var indstillet på at gøre fælles sag med de transseksuelle og deres behov, som i nogen grad prægede vores handlingsprogram. Vi blev opfordret til at danne vores egen forening.

Dette gjorde vi så den 29. juni 2002, hvor vi holdt stiftende generalforsamling i Hvidovre. Foreningen fik navnet trans-danmark.dk, og stort set alle fra den oprindelige initiativgruppe Netstrømperne sidder nu i bestyrelsen i trans-danmark.dk.

Allerede inden vi havde haft møderne med TiD, var vi aktive med at støtte Solveig i Navnesagen Omkring årsskiftet 2001/2002 udarbejdede gruppen således en protestskrivelse (e-mail), som alle kunne gå ind og underskrive på følgende hjemmesider: Tina Thranesen, Charlotte Nielsen, Qvickie, Sort Rose og Solveig. Det var således etableret, at de der underskrev protestskrivelsen og trykkede på “Send”, umiddelbart sendte protestskrivelsen til henholdsvis Justitsministeriet og Civilretsdirektoratet. I løbet af januar og februar måneder blev de to instanser tæppebombet med omkring 121 protest e-mails vedrørende “Solveigs Navnesag”. Denne aktivitet har givetvis gjort indtryk på de to nævnte institutioner, og har dermed også været medvirkende årsag til at Civilretsdirektoratet den 8. maj 2002 indførte den nævnte forsøgsordning. Meget apropos den løbende debat omkring foreninger m.v., så var det bemærkelsesværdigt, at over 80 % af dem der underskrev protest e-mailen var fra personer der ikke er tv‘ere eller ts‘ere.

Umiddelbart efter stiftelsen af trans-danmark.dk fik vi en fantastisk respons fra medierne. Vi fik forsiden af Berlingske Tidende, samt en hel side inde i avisen, Solveig måtte møde op i Go’ morgen Danmark på TV2, Jeanette og Qvickie blev portrætteret af TV2 Lorry, Kitt kom i Go ‘aften Danmark. Der blev skrevet om os i Ekstra Bladet og i flere lokalaviser, samt at både tekst tv på DR, samt JydskeVestkysten og de 3 Stifttidender skrev om den manglende retssikkerhed for transseksuelle og transvestitter i Danmark.

Vi begyndte at bearbejde ministerierne for at få gjort opmærksom på de manglende rettigheder. Dette har resulteret i at trans-danmark.dk er blevet høringsberettiget i flere ministerier, og det første synlige resultat af dette, er at foreningen skal foretræde for det af justitsminister Lene Espersen nedsatte navnelovsudvalg i begyndelsen af 2003, sandsynligvis ultimo januar eller primo februar.

Både sundheds- og indenrigsministeriet har tilkendegivet at de gerne vil i dialog med trans-danmark.dk, når det drejer sig om cpr-nummer ved juridisk kønsskifte, samt omkring procedurerne ved kønsskifte, adgangen til hormonbehandling, hvor der ikke findes generelle regler og procedurer. Ligesom vi har henvendt os til Civilretsdirektoratet og Rigshospitalets Sexologisk Klinik med en masse spørgsmål, for at få klarlagt forskellige ting, som vi kan anvende i vores fremtidige lobbyisme overfor beslutningstagerne.

trans-danmark.dk har påpeget at vi bør have en fælles lovgivning i EU på dette område, og derfor har vi henvendt os til vore søsterorganisationer i udlandet med henblik på at skabe et grænseoverskridende samarbejde.

En arbejdsgruppe er i gang med at opbygge en database, hvor man samler oplysninger om transvestisme og transseksualitet, som vil blive gjort delvis tilgængelig for offentligheden.

På det seneste har vi fået en del kritik omkring vores hjemmeside. Meget af kritikken har været berettiget; men jeg vil gerne til vores forsvar sige, at en af hovedårsagen til at der ikke skete så meget skyldtes at en af de bærende kræfter i redaktionen, har arbejdet i udlandet siden august 2002 og derfor ikke kunne bidrage med så meget. Men vi har taget kritikken ad notam, og I vil se at der sker noget på hjemmesiden i fremtiden.

Qvickie har programmeret og udviklet nogle ualmindelig spændende sider. Jeg kan skrive meget om det, men vil opfordre jer til at kigge selv. www trans-danmark.dk men vil dog oplyse, at det drejer sig om et omfattende system til brug ved annoncering.
Der er mulighed for at oprette kontaktannoncer, annoncere ting til salg eller bytte.
Og noget at det fine ved det er, at den enkelte besøgende selv kan indskrive sin annonce inkl. billede, at den enkelte selv kan foretage rettelser og slette sin annonce igen.
Der er mulighed for at afprøve systemet.
Og så er der lavet et genialt linksystem. Den besøgende kan også her selv indskrive links efter eget valg.
Søgemulighederne er mange og yderst enkle at bruge. Også her kan jeg kun opfordre jer til selv at kigge se det på wwwtrans-danmark.dk

Al begyndelse er svær!

Dette har vi også måttet sande. Jeg må indrømme, at jeg havde troet at vi ville have flere medlemmer på nuværende tidspunkt, da jeg selv synes at vi har opnået meget på kort tid. Men det er karakteristisk, at det kun er en meget lille, ja mikroskopisk lille, kreds af transer der ønsker at gøre noget som helst for at ændre de eksisterende tilstande.

Og så lige til sidst en opfordring til jer om at melde jer ind i trans-danmark.dk.

Et godt og lykkebringende nytår til alle

Kærlig hilsen
Karin Astrup
Formand for trans-danmark.dk

* * *
Tilbageblikket i pdf-format.