Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue

Vist 28 gange.
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue

Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue

Titel Human Rights and Gender Identity
Best Practice Catalogue
Redigeret af Silvan Agius, Richard Köhler,
Sophie Aujean og Julia Ehrt
Udgivet af ILGA-Europe og TGEU
Udgivet December 2011
Antal sider 68
Sprog Engelsk
ISBN-13 978-92-95066-08-3

Kataloget er en opfølgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg. Kataloget præsenterer en række politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan gennemføres.
TGEU og ILGA-Europe håber, at kataloget vil være nyttigt for fremme af ligestilling af transpersoner i alle livets områder.

På den ene side er kataloget et svar på de hyppige anmodninger om oplysninger fra aktivister og politiske beslutningstagere, og på den anden side et ønske om at stimulere til større politisk lederskab for at overvinde (opfattede) forhindringer ved henvisning til eksisterende eksempler som virker.

Kataloget er udgivet med støtte fra EU.

Anbefaling 1
Implementere internationale menneskerettighedsstandarder
Implementere internationale menneskerettighedsstandarder uden forskelsbehandling og udtrykkeligt forbyde forskelsbehandling på grund af kønsidentitet i national ikke-diskriminationslovgivning.
Yogyakarta principperne bør anvendes i internationale love om menneskerettigheder i forhold til seksuel orientering og kønsidentitet og anvendes som vejledning ved den nationale gennemførelse på dette område.
Anbefaling 2
Vedtage hadforbrydelseslovgivning
Vedtage hadforbrydelseslovgivning, som yder en særlig beskyttelse for transkønnede personer mod transfobiske forbrydelser og hændelser.
Anbefaling 3
Vedtagelse hurtig og gennemsigtige procedurer for ændring af navn og køn
Udvikle hurtige og gennemskuelige procedurer til at ændre navn og køn på en transkønnet persons fødselsattest, identitetskort, pas, eksamensbeviser og andre lignende dokumenter.
Anbefaling 4
Afskaffe sterilisation og andre obligatoriske medicinske behandlinger
Afskaffe sterilisation og andre obligatoriske medicinske behandlinger som juridiske krav for at anerkende en persons kønsidentitet i love, der regulerer processen for navn og kønsskifte.
Anbefaling 5
Tilgængelig sundhedspleje og offentlig sygeforsikring
Gøre kønsskifteprocedurer såsom hormonbehandling, kirurgi og psykologisk støtte tilgængelige for transseksuelle personer, og sikre, at de refunderes af offentlige sygesikringsordninger.
Anbefaling 6
Adskille civilstand fra kønsanerkendelsesprocess
Fjern eventuelle begrænsninger i retten for transkønnede personer til at forblive i et eksisterende ægteskab efter et anerkendt kønsskifte.
Anbefaling 7
Gøre ligestilling til virkelighed i alle livets forhold
Forberede og gennemføre politikker til bekæmpelse af diskrimination og udstødelse af transkønnede personer på arbejdsmarkedet, inden for uddannelse og inden for sundhedspleje.
Anbefaling 8
Implementere internationale menneskerettighedsstandarder
Inddrage og høre transkønnede personer og deres organisationer ved udarbejdelse og gennemførelse politiske og juridiske foranstaltninger, der vedrører dem.
Anbefaling 9
Tilvejebringelse af uddannelse og bevidstgørelse
Sætte fokus på menneskerettigheder for transkønnede personer og diskrimination baseret på kønsidentitet gennem undervisning i menneskerettigheder, i uddannelsesprogrammer, og oplysningskampagner.
Anbefaling 10
Formidle uddannelse til specifikke erhverv
Tilbyde uddannelse til sundhedspersonale, herunder psykologer, psykiatere og praktiserende læger om transkønnede personers behov og rettigheder og krav om at respektere deres værdighed.
Anbefaling 11
Inkludere kønsidentitet i ligestillingsorganers anvendelsesområde
Medtage menneskerettighedsforhold for transkønnede personer som anvendelsesområder i ligestillingsorganers og nationale menneskerettighedsinstitutioners strukturer.
Anbefaling 12
Indsamling af data om situationen for transpersoner
Udvikle forskningsprojekter til at indsamle og analysere data om menneskerettighedssituationen for transkønnede personer, herunder den diskrimination og intolerance de møder under behørig hensyntagen til retten til privatlivets fred for de berørte personer.

* * *
Omtale af katalogetTGEU’s hjemmeside.
Kataloget i sin helhed i pdf-format hos ILGA-Europe.


Lovindeks maj 2011 vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet i Europa fra ILGA-Erope.

Vist 24 gange.
Lovindeks maj 2011

Lovindeks maj 2011

Det europæiske regnbuekort og indeks fra ILGA-Europe viser lovgivning og administrative praksis, der beskytter eller krænker menneskerettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i de europæiske lande. Kortet viser ikke den sociale situation for dem.
Lovindekset for Europa er opdelt i et kort og et indeks for henholdsvis seksuel orientering og kønsidentitet. Det blev publiceret den 17. maj 2011 af ILGA-Europe i samarbejde med TGEU

Indekset for seksuel orientering varierer fra -4 til 11. Danmark scorer 9 – overgået af Sverige med 11 og Norge, Holland, Belgien og Spanien med 10.
Indekset for kønsidentitet varierer fra -3 til 7. Danmark scorer 1 point – overgået af Tyskland med 5, UK med 4,5, Ungarn med 4, Østrig, Spanien og Portugal med 3 og Sverige med 2.

* * *
Kort og indeks for lovgivning på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i Europa maj 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.
Kort og indeks hos ILGA-Europe med mulighed for download af kort og index for seksuel orientering og kønsidentitet.

Direkte link til download af kort og indeks.
Rainbow Europe Map 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.
Rainbow Europe Indeks 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.

Individuelle kort og indeks for seksuel orientering og kønsidentitet
Kort over: Legal situation for lesbian, gay and bisexual people in Europe (Kort over lovligheden for lesbiske og bøsser i Europa) maj 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.
Indeks over: Diskrimination på grund af seksuel orientering i Europa, maj 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.
Kort over: Legal situation for transpeople in Europe (Lovligheden for transpersoner i Europa) maj 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.
Indeks over: Diskrimination på grund af kønsidentitet i Europa, maj 2011 i pdf-format hos ILGA-Europe.

Transgender People and the Gender Recast Directive. Implementation Guidelines.

Vist 13 gange.
Implementation Guidelines

Implementation Guidelines

Titel Transgender People and
the Gender Recast Directive
Implementation Guidelines
Forfatter Stefano Fabeni og Silvan Agius
Udgivet af ILGA-Europe
Udgivet December 2010
Sprog Engelsk
Antal sider 35
ISBN-13 978-92-95066-03-8

Den 5. juli 2006 vedtog EU et nyt ligestillingsdirektiv – Ligestillingsdirektiv 2006/54/EF – om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, så de vigtigste bestemmelser på området blev samlet i ét direktiv.

Særlig vigtigt var punkt 2 og 3 i ligestillingsdirektiv med den udtrykkelige bemærkning om, at forskelsbehandling på grund af kønsskifte var omfattet af direktivet. Det var første gang kønsskifte blev optaget i EU-lovgivningen.

Formålet med vejledningerne i denne rapport er at give en introduktion til indholdet i ligestillingsdirektivet, en oversigt over retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol og relevansen for transkønnede i EU. Rapporten indeholder også vejledning til forbedring af arbejdet med at sikre gennemførelsen af ligestillingsdirektivet i relation til kønsidentitet og ligestilling for alle transpersoner i de lande, hvor ligestillingsdirektivet gælder.

På side 29 i rapporten er der en chekliste med ni punkter, som ILGA-Europe har bedt transorganisationer i Europa om at kommentere senest den 15. februar 2011.

* * *
Transgender People and the Gender Recast Directive – Implementation Guidelines i pdf-format hos ILGA-Europe.

Pressemeddelelse om at bekæmpe forskelsbehandling af transkønnede. 28. oktober 2009.

Vist 11 gange. Onsdag den 28. oktober 2009 udsendte ILGA-Europe i forbindelse med afholdelse af organisationens årlige konference følgende

PRESSEMEDDELELSE
ILGA-Europes 13. konference.

ILGA-Europes 13. konference.

Europæiske organisationer indgår forpligtigende samarbejde om at bekæmpe forskelsbehandling af transkønnede.

I dag afholdtes “Transrettighedskonference: Sæt transrettigheder på den europæiske dagsorden” (Trans Rights Conference: Putting Trans Rights on the European Agenda) som en for-konference til ILGA-Europes 13. årlige konference, som begynder i morgen den 29. oktober 2009.

Konferencen havde til formål at samle relevante europæiske og nationale offentlige organer i en direkte dialog med trans- og LGBT-aktivister fra hele Europa. Det var den første konference, der udelukkende handlede om god praksis i den politiske og retlige udvikling.

Betydningsfulde indlæg blev fremført af

Europa-Kommissionen vil se på den måde, EU-medlemsstaterne implementerer 2004-ligestillingsdirektivet i relation til transkønnede mennesker i 2010-rapporten. Kommissionen vil også offentliggøre sin første undersøgelse om særlige juridiske og politiske forhold i relation til transkønnede mennesker.

Europarådet vil blive nøje omtalt af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i dennes rapport om homofobi og transfobi.

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder vil opdatere sine faktuelle oplysninger om transkønnedes forhold i løbet af 2010.

Endelig vil Equinet afgive en erklæring om forskellene i lovgivning mod forskelsbehandling med relation til transkønnede med anbefalinger til at løse manglende ligestilling for disse i EU-medlemsstaterne.

Ved afslutningen af konferencen blev en erklæring om rettigheder for transkønnede mennesker oplæst, diskuteret og godkendt. Erklæringen vil blive fremlagt på ILGA-Europes årlige konference og for TGEU til godkendelse, og når den er godkendt, bør de to organisationer koordinere deres fælles indsats de kommende år.

Slut.

* * *
Pressemeddelelsen fra ILGA-Europe.
Den 13. årlige konference i ILGA-Europe den 29. oktober til den 1. november 2009 på Malta.

Destination>>EQUALITY. EU debates new anti-discrimination Directive. Volume 8, issue 2, autum 2008. Magazine of ILGA-Europe.

Vist 19 gange.

Destination>>EQUALITY

Titel Destination>>EQUALITY
EU debates new anti-discrimination Directive
Volume 8, issue 2, autumn 2008
Magazine of ILGA-Europe
Redigeret af Juris Lavrikovs
Bidragsydere Silvan Agius, Maxim Anmeghichean,
Ben Baks, Mark Bell, Kristine Dupate,
European Disability Forum,
European Network Against Racism,
European Older People’s Platform,
European Women’s Lobby,
European Youth Forum,
Anne Gaspard, Lissy Gröner, Sara Martinho,
Gay Moon, Niraj Nathwani, Bruce Roch,
Evelyne Paradis, Catelene Passchier,
Fabio Saccà og Suzana Tratnik
Udgivet af ILGA-Europe
Udgivet 29. oktober 2008
Sprog Engelsk
Antal sider 52
ISSN 2070-2353

Siden 2001 har ILGA-Europe udsendt et nyhedsbrev om udviklingen i forhold af betydning for LGBT personer i Europa. Det blev i 2008 ændret til et magasin med navnet Destination>>EQUALITY.
Magasinet fokuserer på bestemte temaer i hvert nummer.

Dette nummer beskæftiger sig med EU’s direktivforslag om forbud mod diskrimination.
Pr. 5. januar 2014 var direktivforslaget fortsat under behandling.

Magasinet – EU debates new anti-discrimination Directive i pdf-format.
Da magasinet er på engelsk, er den herunder viste indholdsfortegnelsen ikke oversat til dansk.

Indholdsfortegnelse
12th ILGA-Europe Annual Conference:
Thinking Globally, Acting Locally. Plotting the Vision Together
3   Businesses and discrimination:
Further improvement required on the labour market
28
Political analysis:A very ‘political’ directive 4   Trade union:
Active for LGBT rights
32
Combating discrimination outside employment:
The new EU proposed directive
8   Real lives, real stories:
“Leave, our place is not for people of your kind!”
“Sorry, you are not really a family”
School bullying which led to suicide
35
36
37
Countering opposition:
“Germany’s arguments against the Directive are flimsy”
10  
National equality body:
Why Latvia needs one more anti-discrimination directive
12   Together we can achieve it!
European Network Against Racism
European Women’s Lobby
European Disability Forum
European Older People’s Platform
European Youth Forum
39
40
41
42
43
Fundamental Rights Agency
Calling for better EU protection from homophobia
14
National government and proposed directive
Negotiations about the horizontal directive have started
16 Multiple discrimination:
The need for justice for the whole person
44
European Commission:
Interview with Commissioner Spidla
18   Gender identity and expression
A case for full transgender equality
46
New EU anti-discrimination initiative
What it means for national equality bodies and EQUINET
26      

Oversigt over udgivelser af nyhedsbrevet/magasinet fra 2001 og fremad med mulighed for at downloade dem i pdf-format.

Handbook on monitoring and reporting homophobic and transphobic incidents. 10. september 2008.

Vist 31 gange.
Handbook on monitoring and reporting homophobic and transphobic incidents

Handbook on monitoring and reporting

Titel Handbook on monitoring and reporting
homophobic and transphobic incidents
Udfærdiget af Christine Loudes og Evelyne Paradis
Udgivet af ILGA-Europe
Udgivet 10. september 2008
Sprog Engelsk
Antal sider 95
ISBN-13 9789079823017

Håndbog er beregnet for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedeLGBT – og menneskerettighedsorganisationer, der vil overvåge, registrere og informere om omfanget af homofobisk og transfobisk kriminalitet og som på nationalt, europæisk og internationalt plan vil arbejde for lovændringer for at øge den retslige beskyttelse af LGBT-personer mod had-motiveret kriminalite.

Håndbogen er omfattende og indeholder bl.a.:

 • gennemgang af og definition af homofobi og transfobi,
 • beskriver, hvordan informationer om homofobi og transfobi kan indsamles,
 • oplyser hvilke informationer, der bør indsamles om de enkelte forhold af homofobi og transfobi,
 • gennemgår de forskellige konventioner, der yder beskyttelse mod diskrimination af forskellig art,
 • omtaler godt samarbejde med bl.a. politiet,
 • omtaler de forskellige internationale organisationer, som der med fordel kan ske indberetning til af stedfundet homofobi og transfobi,
 • beskriver, hvordan sådanne indberetninger bør finde sted, og
 • en lang række nyttige referencer.

* * *
Rapporten i pdf-format hos ILGA-Europe.

Destination>>EQUALITY. Trans-Europe. Volume 8, issue 1, summer 2008. Magazine of ILGA-Europe.

Vist 30 gange.
Destination>>EQUALITY

Destination>>EQUALITY

Titel Destination>>EQUALITY
Trans-Europe
Volume 8, issue 1, summer 2008
Magazine of ILGA-Europe
Redigeret af Juris Lavrikovs
Bidragsydere Silvan Agius, Ruth Baldacchino,
Niall Crowley, Sarah Graham,
Thomas Hammarberg, Loveday Hodson,
Luísa Reis, Stephen Whittle og Jane Thomas
Udgivet af ILGA-Europe
Udgivet 29. juli 2008
Sprog Engelsk
Antal sider 36
ISSN 2070-4984

Siden 2001 har ILGA-Europe udsendt et nyhedsbrev om udviklingen i forhold af betydning for LGBT personer i Europa. Det blev i 2008 ændret til et magasin med navnet Destination>>EQUALITY.
Magasinet fokuserer på bestemte temaer i hvert nummer.

Dette nummer beskæftiger sig med transforhold.

Magasinet – Trans-Europe i pdf-format.
Da magasinet er på engelsk, er den herunder viste indholdsfortegnelsen ikke oversat til dansk.

Indholdsfortegnelse
ILGA-Europe’s annual conference:
“Think globally, act locally”
3   Transphobic hate crime:
Brutal killing of Gisberta
16
Gender identity in EU legislation:
Achievements and challenges ahead
4   Real lives, real stories:  
Secret of my sex 18
“Sterile yet? Don’t be alarmed, it’s standard procedure!” 21
The Irish Equality Authority:
Mainstreaming equality and gender identity
6   Transforming politics:
The transgender equality struggle taken to parliament
24
Transgender EuroStudy:
A call for change
8   Thomas Hammarberg:
Determined to fight for trans rights
27
TransGender Europe – TGEU:
Improving trans people’s living conditions
10   Creative families:
Reproducing the non-nuclear family
28
European Courts on trans rights:
Mapping the transition towards full legal equality
12   Sociology of gender:
Disassembling the social construct
30

Oversigt over udgivelser af nyhedsbrevet/magasinet fra 2001 og fremad med mulighed for at downloade dem i pdf-format.

ILGA-Europe.

Vist 66 gange.
ILGA-Europe

ILGA-Europe

ILGA-Europe
Rue du Trône/Troonstraat 60,
1050 Brussels, Belgium

Europæisk paraplyorganisation for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
ILGA-Europe er den europæiske afdeling af den internationale sammenslutning International Lesbian and Gay Association (ILGA-International).
Organisationen arbejder for ligestilling og menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) i Europa og er en uafhængig paraplyorganisation, der repræsenterer sine medlemmer, som primært er organisationer for LGBT‘er på europæisk plan. Der er mere end 200 medlemsorganisationer i hele Europa.
Organisationen blev stiftet i 1996.

Vision:
ILGA-Europe arbejder hen imod en verden, hvor menneskerettigheder for alle respekteres, og hvor alle kan leve ligeværdigt og fri for diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk.

Mission:
 1. at være en stemme på europæisk plan til fordel for de mennesker, der udsættes for diskrimination på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk.
 2. at fremme retten til lighed og frihed fra diskrimination gennem lobbyvirksomhed og støtte og ved at uddanne og informere de europæiske institutioner, medierne og civilsamfundet.
 3. at styrke europæiske menneskerettighedsorganisationers muligheder for at bekæmpe diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk gennem udbygning af netværk, vidensudveksling og uddannelsesprogrammer.

Medlemskab:
Enhver person eller organisation, der deler organisationens værdier og målsætninger, kan blive medlem af ILGA-Europe. Alle europæiske medlemmer af ILGA-International bliver automatisk medlemmer af ILGA-Europe.

* * *
ILGA-Europe meddelte den 7. september 2015, at de var flyttet fra deres hidtidige adresse, rue Belliard straat 12,
Brussels B-1040, til større lokaliteter på rue du Trône/Troonstraat 60, 1050 Brussels, Belgium.
Belgien.