Undermenuer til "Det offentlige i Danmark": Det Etiske Råd | Nedlagte danske ministerier
Det offentlige i Danmark
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet. Styrelsen er en domstolslignende myndighed, der hver år træffer afgørelser i mange tusinde klagesager og fastlægger praksis på landsplan ved blandt andet at offentliggøre principielle afgørelser. Desuden udarbejder Ankestyrelsen undersøgelser og ... Vis forekomsten
Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for regler og rammer for ansættelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og arbejdsskader, for forsørgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne og for jobformidling, virksomhedsservice og aktive tilbud. Forhold om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet - Lov om ... Vis forekomsten
Beskæftigelsesudvalget (BEU)
Beskæftigelsesudvalgets (BEU) sagsområder er: Arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsretlige spørgsmål, arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljø, arbejdsformidling, delpension, aktiv socialpolitik, dagpenge ved sygdom eller fødsel, arbejdsskadesikring, statens tjenestemænd m.v. ... Vis forekomsten
Borger.dk
Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Portalen skal give nem adgang for borgerne til offentlig information og digital selvbetjening samt et overblik over den offentlige sektor på tværs af myndigheder og myndighedsskel. Borger.dk tilbyder generel information og svar på borgernes ... Vis forekomsten
Borgerrådgiveren under Københavns Kommune
Borgerrådgiveren er en uafhængig klageinstans under Københavns Kommune. Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til Borgerrådgiveren. Det er muligt at få en tolk stillet til rådighed ved et eventuelt møde. Sådan bliver din klage ... Vis forekomsten
Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet har bl.a. ansvar for sociale, familieretslige, ligestillings- og integrationsmæssige forhold. Ministeriet beskæftiger sig bl.a. med navneforhold (Navneloven), Ægteskabsloven og Lov om ægteskabets retsvirkninger, Lov om ligestilling af mænd og kvinder og Lov om ... Vis forekomsten
Børne- og Socialministeriet.
Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ... Vis forekomsten
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.
Transkønnede børn og unge får en del af deres udredning og behandling hos Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg. At en del af udredningen og behandlingen foregår i psykiatrien skyldes, at de har ekspertise til at vurdere, om barnet eller den unge har psykiske vanskeligheder, der vil kunne komplicere ... Vis forekomsten
Center for Kønsidentitet, Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital.
Center for Kønsidentitet, som er placeret i Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital, behandler voksne transkønnede og patienter med andre kønsidentitetsforhold med kvindelige og mandlige kønshormoner. Dette sker i tæt samarbejde med Sexologisk Klinik, Plastikkirurgisk Klinik og Klinik for Vækst og ... Vis forekomsten
Civilretsdirektoratet (Nedlagt)
I 1982 blev Familieretsdirektoratet oprettet. I 1989 skiftede det navn til Civilretsdirektoratet. Civilretsdirektoratet hørte under Justitsministeriet og havde som sagsområdet sager om adoption, faderskab, bidrag, forældremyndighed, kastration, kønsskifte, navne, samkvemsret, sterilisation, svangerskab og ægteskab. ... Vis forekomsten
CPR-kontoret. Det Centrale Personregister
Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) er et centralt, landsdækkende grundregister. Hovedformålet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, som f.eks. ... Vis forekomsten
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik óg har til opgave at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. ... Vis forekomsten
Datatilsynet.
Central uafhængig myndighed, der rådgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven. Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan ... Vis forekomsten
Det Etiske Råd
Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet. Rådet er et uafhængigt råd, hvilket indebærer, at Rådet – inden for lovens ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 20. juni 2014 om SST’s udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Det Etiske Råd Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45 7221 6860 vwwv.etiskraad.dk 20. juni 2014 Til Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att: jevb@sst.dk Vedrørende høring vedr. udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i ... Vis forekomsten
Det Kriminalpreventive Råd
Det Kriminalpreventive Råds målsætning er inden for gældende lovgivning at virke for forebyggelse af kriminalitet ved gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed eller på anden formålstjenstlig måde. Godt 40 offentlige og private organisationer står bag rådet. På rådets ... Vis forekomsten
eSundhed.dk (Ventetider)
eSundhed.dk er Sundhedsdatastyrelsens indgang til sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau. eSundhed.dk er både til borgere og sundhedsfaglige. Nogle informationer vil primært være rettet mod professionelle brugere, mens andre er rettet mod borgere. Alle oplysningerne på eSundhed.dk er tilgængelige ... Vis forekomsten
Europa-Huset, EU InfoPoint, Europa-Parlamentets informationskontor og Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.
Europa-Parlamentets Informationskontor og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint. Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, ... Vis forekomsten
Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen, der er en del af Ankestyrelsen, giver bl.a. tilladelse eller afslag på ansøgninger om fornavneændring. Godkendte fornavne: Søg i godkendte fornavne giver mulighed for at finde godkendte dreng- og pigefornavne og navne, som må bruges af begge køn - af styrelsen kaldet unisexfornavne. Ansøgning ... Vis forekomsten
Flygtningenævnet
Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ. Flygtningenævnet er således uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regering eller folketing. Nævnets medlemmer er ... Vis forekomsten
Folketinget
Folketinget er sammen med den regerende monark den lovgivende magt i Damark. Monarkens rolle er i praksis begrænset til at underskrive de love, som Folketinget har vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter vedtagelsen. Folketinget består af 179 medlemmer valgt for maksimalt fire år. Heraf er to valgt på ... Vis forekomsten
Gynækologisk Klinik
Gynækologisk Klinik forestår kønshormonbehandlingen af voksne transkønnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen. Udover almindelige gynækologiske lidelser, varetager klinikken også behandlingen af patienter med gynækologiske cancerlidelser, endometriose, hormonforstyrrelser, ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Institut for Menneskerettigheder (IMR) er en selvejende institution under den danske stat. IMR arbejder med indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder. IMR skal være et stærkt center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder, både i forhold til danske, europæiske ... Vis forekomsten
Justitsministeriet
Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen. Af særlig interesse for transpersoner kan nævnes: Pasloven, Pasbekendtgørelsen, Retsplejeloven, Straffeloven, Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v. Justitsministre de seneste år ... Vis forekomsten
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der træffer afgørelser i sagerne. Transpersoner, der har fået afslag på stemmetræning (taleundervisning), kan klage over afslaget til Klagenævnet. * * * ... Vis forekomsten
Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er Danmarks største plastikkirurgiske afdeling. Plastikkirurgi omfatter diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi er et led i behandlingen. Klinikken er ... Vis forekomsten
Klinik for Vækst og Reproduktion.
Klinik for Vækst og Reproduktion forestår kønshormonbehandlingen af transkønnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen. Klinikken tager sig af patienter fra hele landet med vækstproblemer, pubertetsforstyrrelser, mandlig infertilitet og sjældne hormonsygdomme. Klinikken har bl.a. udarbejdet ... Vis forekomsten
Kropumulig! Om sundhed, skønhed og selvværd
Et undervisningshæfte om unges forhold til kroppen og dens betydning for unges identitet. Materialet kan bruges som diskussionsoplæg, som inspiration til projektopgaver eller tværfaglige forløb i grundskolens afgangsklasser (8. - 10. klasse), men også 1.g. Det Etiske Råd lægger med dette materiale op til en debat ... Vis forekomsten
Landspatientregisteret (LPR)
Registret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder. Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet er et samlet nævn for behandling af klager over forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet indledte sit virke den 1. januar 2009 og virker i overensstemmelse med Lov om Ligebehandlingsnævnet. Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet. For medlemmer af en fagforening, kan der gælde særlige ... Vis forekomsten
Ligestillingsafdelingen. (Kaldet ligestillingsministeriet). Nedlagt 3. februar 2014.
Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne. Det er imidlertid de enkelte ressortministrier, som har ansvar for ligestilling inden for deres eget område. Ligestillingsafdelingens opgave er derfor i høj grad at koordinere regeringens ... Vis forekomsten
Ligestillingsudvalg – LIU, Folketingets
Ligestillingsudvalgets sagsområder er: ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde. Udvalget forkortes LIU. På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde. Der kan skrives til ... Vis forekomsten
Patientombuddet. Nedlagt.
Patientombuddet er nedlagt. Det blev i august 2015 en del af Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Den 1. januar 2011 blev Patientombuddet oprettet som en ny myndighed under Indenrigs- og ... Vis forekomsten
Retsinformation
Retsinformation er det fælles statslige retsinformationssystem indeholdende love, tidligere love, nogle af Folketingets dokumenter, statslige myndigheders bekendtgørelser, cirkulærer mv. ... Vis forekomsten
Retslægerådet
Omtale af rådet og statistik vedr. kønsskifte og navne/cpr.nr. skift Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet blev oprettet ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse og ... Vis forekomsten
Retsudvalg – REU, Folketingets
Retsudvalgets sagsområder er: Rets- og politivæsen herunder retsplejeloven, retsafgifter, straffelovgivning, almindelig formueret herunder tinglysning og færdselslovgivning m.v. Udvalget forkortes REU. På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, ... Vis forekomsten
Sexologisk Klinik
Sexologisk Klinik (ofte forkortet SK) har landsfunktion i behandling af transseksuelle, der ønsker kønsskifte. Klinikken, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, arbejder med mennesker, der har sexologiske problemer, f.eks. af psykiatrisk, psykologisk, somatisk og social art. Deres primære opgaver er at ... Vis forekomsten
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)
Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets sagsområder er bl.a.: Dagtilbud til børn inden skolestart, sociale forhold, herunder hjælp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber m.v., kommuners og ... Vis forekomsten
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed. Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedsstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme. Statens ... Vis forekomsten
Statens Serum Institut (SSI)
Statens Serum Institut (SSI), der blev oprettet i 1902, er en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation ejet af staten og organiseret under Sundheds- og Ældreministeriet. SSI skal sikre et tidssvarende smitteberedskab, der også omfatter nye infektioner og biologiske trusler. ... Vis forekomsten
Statsforvaltningen
Statsforvaltningen varetager på vegne af den danske stat en række opgaver vedrørende børn, bidrag, skilsmisse, EU, adoption, værgemål, tilsyn og forskellige andre opgaver. Der er på Statsforvaltningens hjemmesides forside en opremsning af opgaverne med link til nærmere oplysninger om de forskellige opgaver. ... Vis forekomsten
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
Styrelsen blev skabt i august 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder. Styrelsen hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Styrelsen udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden. Dette inkluderer nedenstående opgaver: at føre tilsyn ... Vis forekomsten
Sundhed.dk
Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet - en fælles sundhedsportal, der samler information og kommunikation om det offentlige sundhedsvæsen. Sundhedsportalen virker dels mellem sundhedsvæsenet og borgerene, og dels de sundhedsfaglige indbyrdes. Visioner og mål for sundhedsportalen Hvad enten man er ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet bl.a. Patientombuddet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Sexologisk Klinik hører således også under ministeriet. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til ... Vis forekomsten
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – SUU Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget ... Vis forekomsten
Sundheds- og Ældreministeriet.
Sundheds- og Ældreministeriet har bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut ,Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik under sig. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Ministeriet har dermed stor betydning i relation til transpersoners forhold. ... Vis forekomsten
Sundheds- og Ældreudvalget – SUU
Sundheds- og Ældreudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget forkortes ... Vis forekomsten
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet. Styrelsen har herunder ansvaret for Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), der bl.a. indeholder den danske version af ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen træffer bl.a. afgørelse i ansøgninger om kønsskifteoperationer. Styrelsen hører under Sundhed- og Forebyggelsesministeriet. Styrelsens opgaver varetages i en række enheder og centre. Hertil kommer embedslægerne og en række sagkyndige rådgivere. Sundhedsstyrelsen har udstedt bl.a. følgende ... Vis forekomsten
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ministeriets område er videregående voksenuddannelse. Har ansvaret for forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Under ministeriet hører en lang række uddannelsesinstitutioner og fonde. Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder. Ministre ... Vis forekomsten
Udenrigsministeriet (Inkl. ligestilling og nordisk samarbejde samt udviklingssamarbejde)
Udenrigsministeriet beskriver deres overordnede opgaver således: "Udenrigsministeriets opgave er gennem aktivt og engageret diplomati at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med ... Vis forekomsten
Udlændinge- og Integrationsudvalget – UUI, Folketingets
Udlændinge- og Integrationsudvalget sagsområder er: udlændingelovgivning, sager vedrørende flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter, for så vidt angår ophold i Danmark, samt integrationslovgivningen. Udvalget forkortes UUI. På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets ... Vis forekomsten
Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen administrerer udlændingelovgivningen. Udlændingestyrelsen hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet og står for administration af udlændingelovgivningen - Asyl, familiesammenføring, arbejds- og opholdstilladelse og visum. Udlændingestyrelsen varetager desuden opgaver omkring ... Vis forekomsten
Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har ansvar for folkeskoler, friskoler, andre grund- og ungdomsskoler, gymnasiale og erhvervsuddannelser og forskellige områder vedrørende videregående uddannelser samt ligestilling. Universiteter, erhvervsakademier og andre videregående uddannelser hører dog under Uddannelses- og ... Vis forekomsten
Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Under Økonomi- og Indenrigsministeriet hører bl.a. statsforvaltningerne, overvågning af dansk og international økonomi, tilsyn med kommunerne og regionerne, Danmarks Statistik, Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) og Ankestyrelsen. Bl.a. følgende love henhører under ministeriet: CPR loven og Navneloven. ... Vis forekomsten