Børne- og Socialministeriet.

Vist 38 gange.
Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22,
1060 København K.
Tlf.: 33929300
sim@sim.dk

Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældremyndighed.
Under ministeriet hører bl.a. Ægteskabsloven.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
28. november 2016   Mai Mercado – Konservative – som Børne- og Socialminister.
28. juni 2015 28. november 2016 Karen Ellemann – Venstre – som Social- og Indenrigsminister.
3. februar 2014 19. juni 2015 Manu Sareen – Det Radikale Venstre – minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
9. august 2013 3. februar 2014 Annette Vilhelmsen – SF – som social-, børne- og integrationsminister
3. oktober 2011 9. august 2013 Karen Hækkerup – Socialdemokraterne – som social- og integrationsminister
3. oktober 2011 9. august 2013 Christine Antorini – Socialdemokraterne – som børne- og undervisningsminister i Børne- og Undervisningsministeriet

Historisk
 • Social-, Børne- og Integrationsministeriet blev dannet den 9. august 2013 ved statsminister, Helle Throning Schmidts regeringsrokade, hvor børneområdet blev overført fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvor det havde hørt hjemme fra den 3. oktober 2011.
 • I forbindelse regeringsomlægningen den 3. februar 2014, som statsminister Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne foretog på grund af, at Socialistisk Folkeparti (SF) udtrådte af regeringen den 30. januar 2014, blev Ligestillingsafdelingen i Ligestillings- og Kirkeministeriet nedlagt. Ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområdet blev overført til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der samtidig blev ændret til: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
 • Den 28. juni 2015 dannede Lars Løkke Rasmussen en ren Venstreregering efter folketingsvalget den 19. juni 2015.
  Social-, Børne- og Integrationsministeriet blev herunder omdannet til Social- og Indenrigsministeriet.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
  Herunder blev Social- og Indenrigsministeriet omdannet til Børne- og Socialministeriet.

Landspatientregisteret (LPR)

Vist 0 gange.
Landspatientregisteret (LPR)
Landspatientregisteret,
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5,
2300 København S.
Tlf.: 72216800
E-mail:kontakt@sundhedsdata.dk

Registret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.
Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.
Landspatientregisteret (LPR) administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Dokumentation af registrene
Dokumentationen af de nationale sundhedsregistre beskriver både hver enkelt registers overordnede indhold og formål kort og beskriver mere detaljeret, hvilke datastruktur, variable, tabeller m.m., registeret er bygget op over.
Yderligere oplysninger om Landspatientsregistret.

Klagenævnet for Specialundervisning

Vist 0 gange.
Klagenævnet for Specialundervisning
Kontaktoplysninger
Klagenævnets hjemmeside.

Klagenævnet for Specialundervisning er et uafhængigt klagenævn. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet, men det er alene nævnet, der træffer afgørelser i sagerne.

Transpersoner, der har fået afslag på stemmetræning (taleundervisning), kan klage over afslaget til Klagenævnet.

* * *
Vejledning om ansøgning om/henvisning til stemmetræning (taleundervisning) og om klage ved afslag af Tina Thranesen.

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)

Vist 0 gange.
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.
Skriv til udvalget via
kontaktformular

Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets sagsområder er bl.a.: Dagtilbud til børn inden skolestart, sociale forhold, herunder hjælp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber m.v., kommuners og regioners opgaver, kommunal udligning, bevillinger og generelle tilskud til kommuner og regioner, valglovgivning, folkeregistrering, Danmarks Statistik og digitalisering af den offentlige sektor m.v.

Social- og Indenrigsministeriet er udvalgets ressortministerium.

På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde.
Der kan skrives til udvalget, og der kan søges om foretræde for udvalget.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.

Vist 0 gange.
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg
B195 Ambulatorium for unge
Lersø Parkallé 107, 1.,
2100 København Ø.
Tlf.: 38641173
E-mail: rhp-B195@regionh.dk

Transkønnede børn og unge får en del af deres udredning og behandling hos Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg.

At en del af udredningen og behandlingen foregår i psykiatrien skyldes, at de har ekspertise til at vurdere, om barnet eller den unge har psykiske vanskeligheder, der vil kunne komplicere det videre forløb. Samtidig har centeret erfaring med at hjælpe og støtte børn og unge, der sideløbende med deres transkønnethed slås med andre problemer, som f.eks. angst eller depression.

Hvor længe forløbet i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center varer, afhænger af en individuel vurdering, men børnene/de unge og deres pårørende vil løbende blive inddraget og være med til at træffe de endelige beslutninger.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, afd. Bispebjerg beskæftiger sig overordnet med unge i alderen 14 – 17 år med forskellige former for psykiske lidelser og forstyrrelser. De psykiske vanskeligheder skal være af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle ved privat-praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatrien i den unges hjemkommune eller ved Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR).

Gynækologisk Klinik

Vist 0 gange.
Gynækologisk Klinik
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø.
Kontaktmuligheder

Gynækologisk Klinik forestår kønshormonbehandlingen af voksne transkønnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen.

Udover almindelige gynækologiske lidelser, varetager klinikken også behandlingen af patienter med gynækologiske cancerlidelser, endometriose, hormonforstyrrelser, kønsidentitetsproblemer samt behandling af seksuelle overgreb.

Klinikken har bl.a. udarbejdet følgende pjecer:

Klinik for Vækst og Reproduktion.

Vist 0 gange.
Klinik for Vækst og Reproduktion
Blegdamsvej 58,
2100 København Ø.
Kontaktmuligheder

Klinik for Vækst og Reproduktion forestår kønshormonbehandlingen af transkønnede, der af Sexologisk Klinik er godkendt til behandlingen.

Klinikken tager sig af patienter fra hele landet med vækstproblemer, pubertetsforstyrrelser, mandlig infertilitet og sjældne hormonsygdomme.

Klinikken har bl.a. udarbejdet følgende pjecer:

eSundhed.dk (Ventetider)

Vist 0 gange.
eSundhed
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5,
2300 København S.
Tlf.: 72216800
E-mail:kontakt@sundhedsdata.dk

eSundhed.dk er Sundhedsdatastyrelsens indgang til sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau. eSundhed.dk er både til borgere og sundhedsfaglige. Nogle informationer vil primært være rettet mod professionelle brugere, mens andre er rettet mod borgere. Alle oplysningerne på eSundhed.dk er tilgængelige for offentligheden.

Ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler.

Sundhedsdatastyrelsen

Vist 0 gange.
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5,
2300 København S.
Tlf.: 72216800
E-mail: kontakt@sundhedsdata.dk

Styrelsen har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.
Styrelsen har herunder ansvaret for Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), der bl.a. indeholder den danske version af WHO’s International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD).

Etableringen af Sundhedsdatatastyrelsen blev offentliggjort den 1. november 2015 ved, at National Sundhedsdokumentation og -IT (NSI) med virkning fra årsskiftet 2015/2016 blev udskilt fra Statens Serum Institut og omdannet til en selvstændig styrelse.
Den 1. februar 2016 fik Sundhedsdatatastyrelsen sin egen hjemmeside.

Foruden informationerne Sundhedsdatatastyrelsens hjemmeside, giver Sundhedsdatatastyrelsen oplysninger om offentlige sundhedsdata til både borgere og sundhedsfaglige på eSundhed.dk.

Folketinget

Vist 0 gange.
Christiansborg

Christiansborg

Folketinget
Christiansborg
1240 København K.
Tlf.: 3337 5500
E-mail: folketinget@ft.dk

Folketinget er sammen med den regerende monark den lovgivende magt i Damark. Monarkens rolle er i praksis begrænset til at underskrive de love, som Folketinget har vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter vedtagelsen.
Folketinget består af 179 medlemmer valgt for maksimalt fire år. Heraf er to valgt på Færøerne og to valgt på Grønland.

På Folketingets hjemmeside er der adgang til en omfattende mængde information om lovgivningsarbejdet (lovforslag, beslutningsforslag m.v.), folketingsmedlemmerne, folketingsudvalgene og meget andet.
Det kan være vanskeligt at finde lige nøjagtigt det, der ønskes.
Folketingets Oplysning og Folketingets EU-Oplysning er altid meget behjælpelig med at finde de ønskede oplysninger.

Folketingets Oplysning
Hjemmeside for Folketingets Oplysning.
Tlf.: 33373338. Åbent for telefonhenvendelser mandag til fredag fra klokken 1000 til 1600 – i Folketingets mødefri perioder dog kun fra klokken 1000 til 1500.
E-mail: fo@ft.dk

EU-Oplysning
Hjemmeside for EU-Oplysning.
Tlf.: 33373337. Åbent for telefonhenvendelser mandag til fredag fra klokken 1000 til 1600 – i Folketingets mødefri perioder dog kun fra klokken 1000 til 1500.
E-mail: euopl@ft.dk

Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

Vist 0 gange.
Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
Øster Farimagsgade 5 A, 2.,
1353 København K.
Tlf.: 65507777
E-mail: sif@si-folkesundhed.dk

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed.
Det vil kort fortalt sige, at der forskes i befolkningens sundhedsstilstand, og i hvordan befolkningen kan blive sundere, leve længere og undgå de store folkesygdomme, såsom kræft og hjertekarsygdomme.

Statens Institut for Folkesundhed har nationale forpligtelser og har en særlig opgave med at bistå myndighederne med forskningsbaseret rådgivning og andre opgaver indenfor sundhedsforhold.
Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.
Statens Institut for Folkesundhed har eksisteret siden 1950 og har skiftet navn to gange.

Instituttet udgiver forskellige typer publikationer. Alt fra kortere notater til omfattende rapporter og bøger. Instituttet har sit eget forlag, og udgiver ofte også rapporter i samarbejde med eksterne partnere.
SIF-forskernes videnskabelige artikler publiceres hovedsaligt i internationale videnskabelige tidsskrifter.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Vist 0 gange.
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67,
2300 København S.

Tlf.: 72227400
E-mail: sst@sst.dk

Styrelsen blev skabt i august 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder. Styrelsen hører under Sundheds- og Ældreministeriet.

Styrelsen udfører en række opgaver, som indgår i visionen om at styrke patientsikkerheden.
Dette inkluderer nedenstående opgaver:
 • at føre tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer
 • at udstede autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper omfattende både danske og udenlandske sundhedspersoner.
  at meddele ret til selvstændigt virke for læger, tandlæger og kiropraktorer
 • at udstede speciallægeanerkendelser til de 38 lægelige specialer samt speciallægeanerkendelser til de 2 tandlægespecialer.
 • at afgøre klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundhedsperson.
 • at varetage den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og bidrage til, at viden om utilsigtede hændelser og viden fra patient- og erstatningssager benyttes forebyggende.
 • at vejlede om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

Derudover er Styrelsen for Patientsikkerhed sekretariat for:
 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling.
 • Ankenævnet for Patienterstatningen, som behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om behandlings- og lægemiddelskader.
 • Det Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling.
 • Abortankenævnet, som har til opgave at behandle klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd.

Sundheds- og Ældreudvalget – SUU

Vist 126 gange.
Sundheds- og Ældreudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.
Skriv til udvalget
via kontaktformular.
3 filer á 4 MB kan vedhæftes.

Sundheds- og Ældreudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget forkortes SUU.

På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde.

Der kan skrives til udvalget, og der kan søges om foretræde for udvalget.

* * *
Historik
 • Den 19. juni 2015 blev Sundheds- og Forebyggelsesudvalget omdannet til Sundheds- og Ældreudvalget, idet Venstre efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede regering.

Sundheds- og Ældreministeriet.

Vist 80 gange.
Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6,
1057 København K.
Tlf: 72269000
sum@sum.dk

Sundheds- og Ældreministeriet har bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut ,Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik under sig. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Ministeriet har dermed stor betydning i relation til transpersoners forhold.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
11. maj 2017   Ellen Trane Nørby – Venstre – som sundhedsminister efter barsel
20. februar 2017 11. maj 2017 Karen Ellemann – Venstre – fungerende sundhedsminister pga., at Ellen Trane Nørby afvikler barsel
28. november 2016   Ellen Trane Nørby – Venstre – som sundhedsminister
28. november 2016   Thyra Frank – Liberal Alliance – som ældreminister
19. juni 2015 28. november 2016 Sophie Løhde – Venstre – som sundheds- og ældreminister
3. februar 2014 19. juni 2015 Nick Hækkerup – Socialdemokraterne – som sundheds- og forebyggelsesminister
3. oktober 2011 3. februar 2014 Astrid Krag – SF – som sundheds- og forebyggelsesminister
23. februar 2010 3. oktober 2011 Bertel Haarder – Venstre – som indenrigs- og socialminister
7. april 2009 23. februar 2010 Karen Ellemann – Venstre – som indenrigs- og sundhedsminister
23. februar 2007 27. november 2001 Karen Jespersen – Venstre – som velfærds- og ligestillingsminister
23. november 2007 23. februar 2010 Jakob Axel Nielsen – Konservative – som indenrigs- og socialminister
27. november 2001 23. november 2007 Lars Løkke Rasmussen – Venstre – som indenrigs- og socialminister

Historik
 • Den 23. november 2007 blev det daværende Indenrigs- og Socialministerie omdannet til Velfærdsministeriet ved statsminister, Anders Fogh Rasmussens regeringsrokade. Ministeriet havde ligestillingsområdet under sig.
 • Den 7. april 2009 blev Velfærdsministeriet omdøbt til Indenrigs- og Socialministeriet ved statsminister, Lars Løkke Rasmussens regeringsrokade. Ved samme lejlighed blev ligestillingsområdet overgivet til Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet.
 • Den 23. februar 2010 blev Indenrigsministeriet udskilt fra Indenrigs- og Socialministeriet og blev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Den 5. oktober 2011 ændrede ministeriet navn til Sundheds- og Forebyggelsesministeriet på grund af resortomlægninger foretaget af den regering, som Helle Throning-Schmidt, Socialdemokraterne sammen med SF og Det Radikale Venstre dannede, som følge af resultatet af folketingsvalget den 15. september 2011.
 • Den 19. juni 2015 blev Sundheds- og Forebyggelsesministeriet omdannet til Sundheds- og Ældreministeriet, idet Venstre efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede regering.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
  Herunder fik ministeriet to ministre: En sundhedsminister og en ældreminister.

Datatilsynet.

Vist 13 gange.
Datatilsynet

Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
Tlf: 33193200
dt@datatilsynet.dk

Central uafhængig myndighed, der rådgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven.
Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan imidlertid indbringes for domstolene samt Folketingets Ombudsmand.
Datatilsynet afgiver hvert år en årsrapport.
Årsrapporterne fra Datatilsynet kan hentes på Datatilsynets hjemmeside i pdf-format.
Alle kan klage til Datatilsynet, hvis de mener, at en behandling af oplysninger om dem ikke lever op til lovens krav.
Datatilsynet udøver sine funktioner i medfør af persondataloven.

Beskæftigelsesudvalget (BEU)

Vist 0 gange.
Beskæftigelsesudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.
Skriv til udvalget
via kontaktformular.

Beskæftigelsesudvalgets (BEU) sagsområder er: Arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsretlige spørgsmål, arbejdsløshedsforsikring, arbejdsmiljø, arbejdsformidling, delpension, aktiv socialpolitik, dagpenge ved sygdom eller fødsel, arbejdsskadesikring, statens tjenestemænd m.v.

Statens Serum Institut (SSI)

Vist 0 gange.
Statens Serum Institut

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut
Artillerivej 5,
2300 København S.
Tlf: 32683268
serum@ssi.dk

Statens Serum Institut (SSI), der blev oprettet i 1902, er en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation ejet af staten og organiseret under Sundheds- og Ældreministeriet.
SSI skal sikre et tidssvarende smitteberedskab, der også omfatter nye infektioner og biologiske trusler.

Udlændinge- og Integrationsudvalget – UUI, Folketingets

Vist 0 gange.
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.
Skriv til udvalget via kontaktformular.

Udlændinge- og Integrationsudvalget sagsområder er: udlændingelovgivning, sager vedrørende flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter, for så vidt angår ophold i Danmark, samt integrationslovgivningen.
Udvalget forkortes UUI.

På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde.
Der kan skrives til udvalget, og der kan søges om foretræde for udvalget.

Europa-Huset, EU InfoPoint, Europa-Parlamentets informationskontor og Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark.

Vist 0 gange.
Europa-Huset
Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark
Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark
Gothersgade 115,
1123 København K.
E-mail: info@europa-huset.dk

Europa-Parlamentets Informationskontor og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark agerer bindeled mellem Kommissionens hovedsæde i Bruxelles og Danmark: Det drejer sig om at kommunikere med danskerne om, hvad der foregår i Bruxelles og om at berette om danske forhold til Bruxelles.

Europa-Parlamentets Informationskontor informerer den danske offentlighed om arbejdet i Europa-Parlamentet og assisterer de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

EU InfoPoint er et fælles service- og informationscenter, der tilbyder personlig hjælp og vejledning til at finde viden om Den Europæiske Union.

Civilretsdirektoratet (Nedlagt)

Vist 0 gange.
Civilretsdirektoratet

Civilrets-
direktoratet

I 1982 blev Familieretsdirektoratet oprettet.

I 1989 skiftede det navn til Civilretsdirektoratet.
Civilretsdirektoratet hørte under Justitsministeriet og havde som sagsområdet sager om adoption, faderskab, bidrag, forældremyndighed, kastration, kønsskifte, navne, samkvemsret, sterilisation, svangerskab og ægteskab. Gennem årene har direktoratet også haft andre sagsområdet under sig.

Den 2. august 2004 blev Civilretsdirektoratet nedlagt og dets sagsområder overført til de to nyoprettede styrelser: Familiestyrelsen og Civilstyrelsen.

Patientombuddet. Nedlagt.

Vist 0 gange.
Patientombuddet

Patientombuddet er nedlagt. Det blev i august 2015 en del af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.
Den 1. januar 2011 blev Patientombuddet oprettet som en ny myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Patientombuddet er en uafhængig, statslig institution, der har patienterne og parternes retssikkerhed i fokus. Ud over at sikre en grundig og kvalificeret behandling af patienternes klager, har ombuddet også til opgave at bidrage til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelse.
Patientombuddet fungerer som én ny samlet klageindgang. Alle konkrete klager kan sendes til Patientombuddet. Hvis Patientombuddet ikke selv skal afgøre sagen, vil Patientombuddet sørge for, at sagen bliver sendt til den rette myndighed.

Patientombuddet er sekretariat for
 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling.
 • Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, som behandler klager over afgørelser fra Patientforsikringen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader.
 • Det Psykiatriske Ankenævn, som behandler klager over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling.

Patientombuddet afgør som myndighed selv klager over tilsidesættelse af patientrettigheder og klager over sundhedsfaglig behandling, hvor en eventuel kritik ønskes rettet mod behandlingsstedet og ikke mod en konkret sundhedsperson.

Patientombuddet vejleder om rettigheder til sygehjælp i andre lande efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler.

Patientombuddet er oprettet i medfør af Lov om Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Vist 203 gange.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10 – 12,
1216 København K.

Under Økonomi- og Indenrigsministeriet hører bl.a. statsforvaltningerne, overvågning af dansk og international økonomi, tilsyn med kommunerne og regionerne, Danmarks Statistik, Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) og Ankestyrelsen.
Bl.a. følgende love henhører under ministeriet: CPR loven og Navneloven.

Ministre
Fra Til Minister
28. november 2016   Simon Emil Ammitzbøll – Liberal Alliance – som økonomi- og indenrigsminister.
19. juni 2015   Nedlagt.
2. september 2014 19. juni 2015 Morten Østergaard – Det Radikale Venstre – som økonomi- og indenrigsminister.
3. oktober 2011 2. september 2014 Margrethe Vestager – Det Radikale Venstre – som økonomi- og indenrigsminister.
Afgik for at blive kommissær i Europa-Kommissionen.

Historisk
 • Ministeriet blev oprettet den 3. oktober 2011 i forbindelse med, at Helle Thorning-Schmidt efter folketingsvalget dannede regering. Ministeriet fik overført sagsområdet fra sager fra de hidtidige Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet og fra It- og Telestyrelsen.
 • Efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede Lars Løkke Rasmussen den 28. juni 2015 en ren Venstreregering.
  Dette ministerium blev opdelt, idet:
  • Økonomidelen gik i alt væsentlighed til Finansministeriet.
  • Indenrigsdelen gik til Social- og Indenrigsministeriet.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Herunder blev Økonomi- og Indenrigsministeriet genoprettet.

Undervisningsministeriet

Vist 10 gange.
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21,
1220 København K.
Tlf.: 33925000
E-mail: uvm@uvm.dk

Undervisningsministeriet har ansvar for folkeskoler, friskoler, andre grund- og ungdomsskoler, gymnasiale og erhvervsuddannelser og forskellige områder vedrørende videregående uddannelser samt ligestilling.

Universiteter, erhvervsakademier og andre videregående uddannelser hører dog under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ligestillingsområdet omfatter bl.a. ligestillingsloven, ligebehandlingsloven og ligelønsloven.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
28. november 2016   Merete Riisager – Liberal Alliance – som undervisningsminister
19. juni 2015 28. november 2016 Ellen Trane Nørby – Venstre – som børne- undervisnings- og ligestillingsminister
9. august 2013 19. juni 2015 Christine Antorini – Socialdemokraterne – som undervisningsminister
3. oktober 2011 9. august 2013 Christine Antorini – Socialdemokraterne – som børne- og undervisningsminister

* * *
Historisk
 • Undervisningsministeriet hed fra den 3. oktober 2011 til den 9. august 2013 Børne- og Undervisningsministeriet.
 • Ved statsminister, Helle Throning Schmidts regeringsrokade den 9. august 2013 blev børneområdet overført til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
 • Efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede Lars Løkke Rasmussen den 28. juni 2015 en ren Venstreregering.
  Ministeriet blev samtidig omdannet til Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
  Ligestillingsområdet blev overført til ministeriet fra Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
  Børneområdet blev udskilt til Børne- og socialministeriet.
  Ligestillingsområdet blev udskilt til Ligestillingsministeriet og ministeriet for nordisk samarbejde.

Udlændingestyrelsen

Vist 17 gange.
Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53,
2100 København Ø.
Udlændingestyrelsen administrerer udlændingelovgivningen.
Udlændingestyrelsen hører under Justitsministeriet og står for administration af udlændingeloven herunder førsteinstansbehandlingen af asyl- og visumsager samt sager vedrørende familiesammenføring, opholds- og arbejdstilladelse og forhold vedrørende visum.

Klager over afgørelser i asylsager behandles af Flygtningenævnet. Øvrige klager behandles af Justitsministeriet.

Udlændingestyrelsen varetager desuden opgaver omkring brugervejledning via brugerportalen www.ny i danmark.dk, som bringer information om udlændingeforhold i bred forstand.

Direkte link til detaljerede kontaktoplysninger.
Foruden adressen i Ryesgade, har Udlændingestyrelsen også hjemme hos Justitsministeriet.
Udlændingestyrelsen hos Justitsministeriet.

Historik
Indtil 1993 hed det Direktoratet for Udlændinge.
I 2006 ændrede Udlændingestyrelsen navn til Udlændingeservice.
I 2012 ændredes navnet tilbage til Udlændingestyrelsen.

Udenrigsministeriet (Inkl. ligestilling og nordisk samarbejde samt udviklingssamarbejde)

Vist 0 gange.
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2,
1448 København K.
Tlf. 33920000
um@um.dk

Udenrigsministeriet beskriver deres overordnede opgaver således:
“Udenrigsministeriets opgave er gennem aktivt og engageret diplomati at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle.”

Udenrigsministeriet i København og repræsentationerne i udlandet (det vil sige ambassaderne, generalkonsulaterne, handelskontorerne mv.) varetager Danmarks udenrigspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik og folkeretlige opgaver i forhold til omverdenen. Det betyder også, at Udenrigsministeriet og repræsentationerne assisterer danske virksomheder på eksportmarkedet og hjælper danskere, der havner i nødsituationer i udlandet. Opgaverne løses i tæt samarbejde mellem ministeriet i København og repræsentationerne i udlandet.

Udenrigsministeriet står for udarbejdelse af den såkaldte “Universal Periodic Review” (UPR) til FN’s Menneskerettighedsråd.

Danske repræsentationer i udlandet og om den aktuelle sikkerhedssituation rundt om i verden.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
28. november 2016   Anders Samuelsen, Liberal Alliance
Karen Ellemann, Venstre, som minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde
Ulla Tørnæs, Venstre, som minister for udviklingssamarbejde.
3. februar 2014 28. november 2016 Martin Lidegaard, Det Radikale Venstre. Ikke medlem af Folketinget
12. december 2013 3. februar 2014 Holger K. Nielsen, Socialistisk Folkeparti
3. oktober 2011 12. december 2013 Villy Søvndal, Socialistisk Folkeparti
23. januar 2010 3. oktober 2011 Lene Espersen, Det Konservative Folkeparti
27. november 2001 23. januar 2010 Per Stig Møller, Det Konservative Folkeparti
21. december 2000 27. november 2001 Mogens Lykketoft, Socialdemokratiet
25. januar 1993 30. december 2000 Niels Helveg Petersen, Det Radikale Venstre
10. september 1982 25. januar 1993 Uffe Ellemann-Jensen, Venstre
26. oktober 1979 10. september 1982 Kjeld Olesen, Socialdemokratiet
30. august 1978 26. oktober 1979 Henning Christophersen, Venstre
1. juli 1978 30. august 1978 Anker Jørgensen, Socialdemokratiet
13. februar 1975 1. juli 1978 K.B. Andersen, Socialdemokratiet
19. december 1973 13. februar 1975 Ove Guldberg, Venstre
11. oktober 1971 19. december 1973 K.B. Andersen, Socialdemokratiet
2. februar 1968 11. oktober 1971 Poul Hartling, Venstre
1. oktober 1967 2. februar 1968 Hans Tabor, Socialdemokratiet
28. november 1966 1. oktober 1967 Jens Otto Krag, Socialdemokratiet
3. september 1962 8. november 1966 Per Hækkerup, Socialdemokratiet
8. oktober 1958 3. september 1962 Jens Otto Krag, Socialdemokratiet
30. oktober 1953 8. oktober 1958 H.C. Hansen, Socialdemokratiet
30. oktober 1950 30. september 1953 Ole Bjørn Kraft, Det Konservative Folkeparti
Historisk
 • Efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede Lars Løkke Rasmussen den 28. juni 2015 en ren Venstreregering.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
  Herunder blev Karen Ellemann, Venstre udnævnt til minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde, og Ulla Tørnæs, Venstre, som udviklingsminister, som begge blev placeret under Udenrigsministeriet.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg – SUU Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.

Vist 126 gange.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets sagsområder er: Sundhed, sygdomme og forebyggelse, herunder sygehusvæsenet, sygesikring, den primære sundhedssektor, apoteksvirksomhed, lægemidler, medicinalpersoner, etik og forskning på sundhedsområdet samt foranstaltninger vedrørende alkohol- og narkotikamisbrug. Udvalget forkortes SUU.

På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde.

Den 19. juni 2015 blev udvalget omdannet til Sundheds- og Ældreudvalget, idet Venstre efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede regering.

Sundhedsstyrelsen

Vist 300 gange.
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67,
2300 København S.
Tlf.: 72227400
E-mail: sst@sst.dk
Tilsyn & Patientsikkerhed
Axel Heides Gade 1,
2300 København S.
Tlf.: 72 22 74 00
E-mail: eft@sst.dk
Sundhedsstyrelsen træffer bl.a. afgørelse i ansøgninger om kønsskifteoperationer.
Styrelsen hører under Sundhed- og Forebyggelsesministeriet.
Styrelsens opgaver varetages i en række enheder og centre. Hertil kommer embedslægerne og en række sagkyndige rådgivere.

Sundhedsstyrelsen har udstedt bl.a. følgende vejledninger:
Vejledning om brystimplantater.
Fremgangsmåde i sager om kønsskifte.
Kastrationsvejledningen.
Vejledning vedrørende specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet.

Menuside om kønsskifte hos Sundhedsstyrelsen.
Information om kønsskifte hos Sundhedsstyrelsen.
Information om fremgangsmåde i sager om kønsskifte hos Sundhedsstyrelsen. Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte til Sundhedsstyrelsen, Tilsyn, Islands Brygge 67, 2300 København S.

Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.

Vist 80 gange.
Sundheds- og Forebyggelsesministeriet
Holbergsgade 6,
1057 København K.
Tlf: 72269000
sum@sum.dk

Sundheds- og Forebyggelsesministeriet bl.a. Patientombuddet, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Sexologisk Klinik hører således også under ministeriet. Ministeriet er tillige sekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Ministeriet har dermed stor betydning i relation til transpersoners forhold.

Sundheds- og Forebyggelsesministre i de seneste år
Fra Til Minister
19. juni 2015   Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
3. februar 2014 19. juni 2015 Nick Hækkerup – Socialdemokraterne – som sundheds- og forebyggelsesminister
3. oktober 2011 3. februar 2014 Astrid Krag – SF – som sundheds- og forebyggelsesminister
23. februar 2010 3. oktober 2011 Bertel Haarder – Venstre – som indenrigs- og socialminister
7. april 2009 23. februar 2010 Karen Ellemann – Venstre – som indenrigs- og sundhedsminister
23. februar 2007 27. november 2001 Karen Jespersen – Venstre – som velfærds- og ligestillingsminister
23. november 2007 23. februar 2010 Jakob Axel Nielsen – Konservative – som indenrigs- og socialminister
27. november 2001 23. november 2007 Lars Løkke Rasmussen – Venstre – som indenrigs- og socialminister

Historik
 • Den 23. november 2007 blev det daværende Indenrigs- og Socialministerie omdannet til Velfærdsministeriet ved statsminister, Anders Fogh Rasmussens regeringsrokade. Ministeriet havde ligestillingsområdet under sig.
 • Den 7. april 2009 blev Velfærdsministeriet omdøbt til Indenrigs- og Socialministeriet ved statsminister, Lars Løkke Rasmussens regeringsrokade. Ved samme lejlighed blev ligestillingsområdet overgivet til Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet.
 • Den 23. februar 2010 blev Indenrigsministeriet udskilt fra Indenrigs- og Socialministeriet og blev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 • Den 5. oktober 2011 ændrede ministeriet navn til Sundheds- og Forebyggelsesministeriet på grund af resortomlægninger foretaget af den regering, som Helle Throning-Schmidt, Socialdemokraterne sammen med SF og Det Radikale Venstre dannede, som følge af resultatet af folketingsvalget den 15. september 2011.

Sundhed.dk

Vist 25 gange.
Sundhed.dk
Dampfærgevej 22,
2100 København Ø.
Tlf.: 35298100
E-mail: info@sundhed.dk
Sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet – en fælles sundhedsportal, der samler information og kommunikation om det offentlige sundhedsvæsen.
Sundhedsportalen virker dels mellem sundhedsvæsenet og borgerene, og dels de sundhedsfaglige indbyrdes.
Visioner og mål for sundhedsportalen
Hvad enten man er patient, pårørende, læge, sygeplejerske eller har en anden rolle i det danske sundhedsvæsen, er visionen, at sundhed.dk bliver den elektroniske vej til overblik og effektiv kommunikation.
Visionen er at skabe en direkte adgang til sundhedsvæsenet. Sundhed.dk skal give borgerne bedre muligheder for at bruge deres sundhedsvæsen og gøre det nemmere for sundhedsfaglige at kommunikere med hinanden.

På portalen er det muligt at finde information om:
 • Sygdomme
 • Sundhed og forebyggelse
 • Behandling
 • Lægemidler
 • Hvad siger loven?
 • Tal og fakta
 • Sundhedsvæsenet
 • Nyheder

Staten, regionerne og kommunerne er fælles om portalen.
Med NEM ID og didigal signatur er det muligt at logge ind til sine personlige informationer.

Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.

Vist 38 gange.
Social- Ligestillings- Børne-
og Integrationsministeriet
Holmens Kanal 22,
1060 København K.

Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet har bl.a. ansvar for sociale, familieretslige, ligestillings- og integrationsmæssige forhold.

Ministeriet beskæftiger sig bl.a. med navneforhold (Navneloven), Ægteskabsloven og Lov om ægteskabets retsvirkninger, Lov om ligestilling af mænd og kvinder og Lov om Ligebehandlingsnævnet.

Under ministeriet hører bl.a. Ligebehandlingsnævnet og Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen, der administrerer bl.a. Navneloven, og Ankestyrelsen, der er øverste klageinstans for velfærds- og sundhedsområdet.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
19. juni 2015   Historisk – ikke gældende. 19. juni 2015.
3. februar 2014 19. juni 2015 Manu Sareen – Det Radikale Venstre – minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
9. august 2013 3. februar 2014 Annette Vilhelmsen – SF – som social-, børne- og integrationsminister
3. oktober 2011 9. august 2013 Karen Hækkerup – Socialdemokraterne – som social- og integrationsminister
3. oktober 2011 9. august 2013 Christine Antorini – Socialdemokraterne – som børne- og undervisningsminister i Børne- og Undervisningsministeriet

Historisk
 • Social-, Børne- og Integrationsministeriet blev dannet den 9. august 2013 ved statsminister, Helle Throning Schmidts regeringsrokade, hvor børneområdet blev overført fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvor det havde hørt hjemme fra den 3. oktober 2011.
 • I forbindelse regeringsomlægningen den 3. februar 2014, som statsminister Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne foretog på grund af, at Socialistisk Folkeparti (SF) udtrådte af regeringen den 30. januar 2014, blev Ligestillingsafdelingen i Ligestillings- og Kirkeministeriet nedlagt. Ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområdet blev overført til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der samtidig blev ændret til: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
 • Efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede Lars Løkke Rasmussen den 28. juni 2015 en ren Venstreregering.
  Dette ministerium blev omdannet til Social- og Indenrigsministeriet, idet:
  • Socialdelen gik til Social- og Indenrigsministeriet.
  • Ligestillingsdelen gik til xxx.
  • Børnedelen gik til xxx.
  • Integrationsdelen gik til xxx.

Sexologisk Klinik

Vist 1.586 gange.
Sexologisk Klinik
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø.
Tlf.: 3864 7150
E-mail sexologi@regionh.dk

Sexologisk Klinik (ofte forkortet SK) har landsfunktion i behandling af transseksuelle, der ønsker kønsskifte.
Klinikken, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, arbejder med mennesker, der har sexologiske problemer, f.eks. af psykiatrisk, psykologisk, somatisk og social art. Deres primære opgaver er at undersøge, rådgive og behandle.
Sexologisk Klinik blev oprettet den 1. april 1986 med Preben Hertoft som en af initiativtagerne. Han blev klinikkens første leder – en stilling han bestred til sin pensionering i januar 1998.
Overlæge, lektor i klinisk sexologi Ellids Kristensen blev den næste leder. En funktion hun fortsat har.

Den 1. april 2011 havde Sexologisk Klinik 25 års fødselsdag. Det blev markeret med et arrangement med hyldesttaler og efterfølgende reception samt udgivelsen af jubilæumsbogen: 25 år med Sexologisk Klinik. Alle deltagere i arrangementet fik udleveret et eksemplar af bogen.

Retsudvalg – REU, Folketingets

Vist 63 gange.
Retsudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.
Skriv til Retsudvalget
via kontaktformular.
3 filer á 4 MB kan vedhæftes.
Retsudvalgets sagsområder er: Rets- og politivæsen herunder retsplejeloven, retsafgifter, straffelovgivning, almindelig formueret herunder tinglysning og færdselslovgivning m.v. Udvalget forkortes REU.

På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde.

Der kan skrives til udvalget, og der kan søges om foretræde for udvalget.

Ligestillingsudvalg – LIU, Folketingets

Vist 34 gange.
Ligestillingsudvalget
Folketinget, Christiansborg,
1240 København K.
Skriv til Ligestillingsudvalget
via kontaktformular.
3 filer á 4 MB kan vedhæftes.
Ligestillingsudvalgets sagsområder er: ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde. Udvalget forkortes LIU.

På udvalgets hjemmeside er der adgang til dagsordener for udvalgets møder, udvalgets dokumenter, kontaktinformationer og information om udvalgets arbejde.

Der kan skrives til udvalget, og der kan søges om foretræde for udvalget.

Historisk
Ligestillingsudvalget blev oprettet torsdag den 19. maj 2011 af et enigt Folketing.
“Den første minister for ligestilling blev udnævnt i 1999. Folketinget har derimod indtil nu ikke haft et udvalg med ligestillingsområdet som sit sagsområde. Der har dog udviklet sig den praksis, at Det Politisk-Økonomiske Udvalg har haft ligestilling som en del af sit sagsområde.

Folketingets beslutning om at oprette Ligestillingsudvalget skal ses i sammenhæng med, at det har været diskuteret, om der er behov for et udvalg, som kan have det overordnede og tværgående blik på ligestillingsområdet i Folketinget på samme vis som ministeren for ligestilling har det overordnede ansvar for regeringens ligestillingspolitik.

Ligestillingsudvalget får ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde som sagsområde. Ligestillingsudvalget får dermed et sagsområde, som svarer til ligestillingsministerens ressort. Ligestillingsudvalget skal behandle lov- og beslutningsforslag på ligestillingsområdet og føre kontrol med regeringen på dette område.

Folketingets hjemmeside med oplysningen den 19. maj 2011 om oprettelsen af Ligestillingsudvalget.

* * *
Udvalget for Forretningsordenen – UFO – fremsatte den den 11. maj 2011 beslutningsforslag B 135 – Samling: 2010-11 – om oprettelse af udvalget. Beslutningsforslaget blev 1. behandlet i Folketinget den 17. maj 2011 og endelig vedtaget ved 2. behandlingen den 19. maj 2011.
Folketingets journal vedrørende beslutningsforslaget.

Ligestillingsafdelingen. (Kaldet ligestillingsministeriet). Nedlagt 3. februar 2014.

Vist 88 gange.
Ligestillingsafdelingen. (Kaldet ligestillingsministeriet)
Stormgade 2-6,
1470 København K.
Tlf.: 22688565
E-mail: lige@ams.dk

Ligestillingsafdelingen i Ministeriet for Ligestilling og Kirke arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne. Det er imidlertid de enkelte ressortministrier, som har ansvar for ligestilling inden for deres eget område.
Ligestillingsafdelingens opgave er derfor i høj grad at koordinere regeringens ligestillingsarbejde og udstikke rammen for den overordnede ligestillingspolitik.
Lov om ligestilling af mænd og kvinder, Ligebehandlingsnævnet og Lov om Ligebehandlingsnævnet, og vielsesritualer hører under ministeriet.

I forbindelse regeringsomlægningen den 3. februar 2014, som statsminister Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne foretog på grund af, at Socialistisk Folkeparti (SF) udtrådte af regeringen den 30. januar 2014, blev ministeriet nedlagt.
Ligestillingsafdelingen med tilhørende sagsområdet blev overført til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der samtidig blev ændret til: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ministre i de seneste år
Fra Til Minister
3. oktober 2011 3. februar 2011 Manu Sareen – Det Radikale Venstre – som kirke- og ligestillingsminister
23. februar 2010 3. oktober 2011 Lykke Friis – Venstre – som Klima- og energiminister og minister for ligestilling
7. april 2009 23. februar 2010 Inger Støjberg – Venstre – som beskæftigelses- og ligestillingsminister
12. september 2008 3. april 2009 Karen Jespersen – Venstre
2. august 2004 12. september 2007 Eva Kjer Hansen – Venstre
27. november 2001 2. august 2004 Henriette Kjær – Konservative
21. december 2000 27. november 2001 Lotte Bundsgaard – Socialdemokraterne
27. september 1999 21. december 2000 Jytte Andersen – Socialdemokraterne

Ligebehandlingsnævnet

Vist 70 gange.
Ligebehandlingsnævnet
Besøgsadresse i Aalborg:
Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg
Besøgsadresse i København:
Teglholmsgade 3, 2450 København SV.
Tlf.: 33411200
E-mail: ast@ast.dk
Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Ligebehandlingsnævnet er et samlet nævn for behandling af klager over forskelsbehandling.
Ligebehandlingsnævnet indledte sit virke den 1. januar 2009 og virker i overensstemmelse med
Lov om Ligebehandlingsnævnet.

Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet. For medlemmer af en fagforening, kan der gælde særlige forhold. Kontakt din fagforening eller Ligebehandlingsnævnet i tvivlstilfælde.
Ligebehandlingsnævnet består af tre dommere og ni juridiske medlemmer med særlig viden om forholdene på arbejdsmarkedet og/eller ligebehandling.
Ankestyrelsen er sekretariat for Ligebehandlingsnævnet.

Ligebehandlingsnævnet behandler sager inden for følgende lovområder:

Ligebehandlingsnævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

Justitsministeriet

Vist 183 gange.
Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10,
1216 København K.
Tlf.: 72268400.
E-mail: jm@jm.dk

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen.

Af særlig interesse for transpersoner kan nævnes:
Pasloven, Pasbekendtgørelsen, Retsplejeloven, Straffeloven, Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v.

Justitsministre de seneste år
Fra Til Ministre
28. november 2016   Søren Pape Poulsen – Konservative
19. juni 2015 28. november 2016 Søren Pind – Venstre
10. oktober 2014 19. juni 2015 Mette Frederiksen – Socialdemokraterne
12. december 2013 10. oktober 2014 Karen Hækkerup – Socialdemokraterne
3. oktober 2011 12. december 2013 Morten Bødskov – Socialdemokraterne
23. februar 2010 3. oktober 2011 Lars Barfoed – Konservative
10. september 2008 23. februar 2010 Brian Mikkelsen – Konservative
27. november 2001 10. september 2008 Lene Espersen – Konservative

Institut for Menneskerettigheder (IMR)

Vist 91 gange.
Institut for Menneskerettigheder
Wilders Plads 8 K,
1403 København K.
Tlf.: 32698888
E-mail: info@humanrights.dk
Institut for Menneskerettigheder (IMR) er en selvejende institution under den danske stat. IMR arbejder med indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder.
IMR skal være et stærkt center for indsamling, udvikling og formidling af viden om menneskerettigheder, både i forhold til danske, europæiske og internationale forhold. IMR skal tage udgangspunkt i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder, herunder især de menneskerettigheder der er omtalt i FN’s Verdenserklæring, FN’s konventioner og i Europarådets konventioner, samt de i grundloven indeholdte frihedsrettigheder. Instituttet skal fremme arbejdet med menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter. Det gælder bl.a. i forskning, med rådgivning af Folketinget, og fremme af undervisning og information.

Ligebehandlingsrådgivning

Institut for Menneskerettigheder yder bistand til ofre for diskrimination på grund af køn og race eller etnisk oprindelse ved at give rådgivning om retten til ikke at blive diskrimineret, og hvor man kan gå videre med sin sag.
IMR yder desuden juridisk bistand i forbindelse med sager, der allerede har været truffet en afgørelse om ved Ligebehandlingsnævnet. Det kan for eksempel være, hvis nævnet har afvist en sag, fordi den er bedre egnet at blive prøvet ved domstolene, og hvor du ønsker at gå videre med sagen.
Ligebehandlingsrådgivningen er åben for rådgivning tirsdag og torsdag kl. 10 – 15 på adressen eller på tlf. 32698666.

IMR har en særlig klageguide med information om Ligebehandlingsrådgivningen og om, hvad diskrimination er og om den lovgivning, der beskytter mod diskrimination. Der er også oplysning om, hvor det er muligt at få råd og vejledning i tilfælde af diskrimination, og om, hvor der kan indgives en klage.

Historie
I 1987 blev Institut for Menneskerettigheder (IMR) oprettet som Det Danske Center for Menneskerettigheder ved en folketingsbeslutning.
I 2002 blev IMR etableret som en national menneskerettighedsinstitution via lov om etablering af Lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder af den 6. juni 2002.
I foråret 2012 behandlede Folketinget L 154 – en ny lov for IMR, som trådte i kraft den 18. juni 2012 som Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks nationale Menneskerettighedsinstitution – LOV nr. 553 af 18. juni 2012.

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Vist 7 gange.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10,
1216 København K.
Tlf.: 33323501.
E-mail: ufm@ufm.dk

Ministeriets område er videregående voksenuddannelse.
Har ansvaret for forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området.
Under ministeriet hører en lang række uddannelsesinstitutioner og fonde.
Ministeriet varetager forvaltnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministre
Fra Til Ministre
28. november 2016   Søren Pind
29. februar 2016 28. november 2016 Ulla Tørnæs – Venstre – som uddannelses- og forskningsminister
19. juni 2015 29. februar 2016 Esben Lunde Larsen – Venstre – som uddannelses- og forskningsminister
3. oktober 2011 – 19. juni 2015 Morten Østergaard – Det Radikale Venstre – som minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Februar 2010 3. oktober 2011 Charlotte Sahl-Madsen – Konservative
November 2001 Februar 2010 Helge Sander – Venstre
Juli 1999 November 2001 Birte Weiss – Socialdemokratiet
Marts 1998 Juli 1999 Jan Trøjborg – Socialdemokratiet
September 1994 Marts 1998 Jytte Hilden – Socialdemokratiet
Januar 1993 September 1994 Svend Bergstein – Centrum Demokraterne (CD)

Historisk
 • Ministeriet blev oprettet i januar 1993 som Forskningsministeriet.
 • I 1998 blev resortområdet udvidet med den forskningsmæssige og administrative del af universitetsområdet, som dog blev tilbageført i december 2000 og påny tilført ministeriet i november 2001, hvor det samtidig skiftede navn til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
 • Den 3. oktober 2011 – ved regeringsskiftet, hvor Helle Thorning Schmidt blev statsminister – ændredes navnet fra til Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) og resortområdet yderlig udvidet.
 • Efter folketingsvalget den 19. juni 2015 dannede Lars Løkke Rasmussen den 28. juni 2015 en ren Venstreregering. Ministeriet blev omdøbt til Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Flygtningenævnet

Vist 16 gange.
Flygtningenævnet
Adelgade 11 - 13,
1304 København K.
Tlf.: 33923334.E-mail: fln@inm.dk
Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen.
Flygtningenævnet er et uafhængigt domstolslignende organ. Flygtningenævnet er således uafhængigt af den politiske proces og kan ikke modtage direktiver fra regering eller folketing. Nævnets medlemmer er ligeledes uafhængige og kan ikke modtage eller søge instruktion udefra.

Flygtningenævnets afgørelser er endelige, jf. Udlændingelovens § 56, stk. 8. Endelighedsbestemmelsen er af domstolene i praksis forstået således, at domstolene er afskåret fra at pådømme nævnets bevisbedømmelse. Kun retsspørgsmål, herunder mangler ved afgørelsesgrundlaget, sagsbehandlingsfejl og ulovlig skønsudøvelse, kan prøves af domstolene.

Det falder udenfor Flygtningenævnets kompetence at behandle ansøgninger om opholdstilladelse på andet grundlag end risiko for forfølgelse eller overgreb, herunder for eksempel sager om humanitær opholdstilladelse og familiesammenføring.

Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen

Vist 98 gange.
Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen
Amaliegade 25,
1022 København K.
Tlf.: 33411200
ast@ast.dk

Familieretsafdelingen, der er en del af Ankestyrelsen, giver bl.a. tilladelse eller afslag på ansøgninger om fornavneændring.
Godkendte fornavne: Søg i godkendte fornavne giver mulighed for at finde godkendte dreng- og pigefornavne og navne, som må bruges af begge køn – af styrelsen kaldet unisexfornavne.

Ansøgning om navneændring skal som udgangspunkt sendes til bopælssognnet via den digitale løsning på borger.dk.

Familieretsafdelingen beskæftiger sig også med bl.a. følgende lovområder:
Ægteskabsloven, separation, skilsmisse, parrådgivning, adoption, faderskab, forældremyndighed, samvær og bidragssager.
Ankestyrelsens afsnit om børn og familie har mange nyttige informationer om de enkelte lovområder.

* * *
Historie
Den 3. oktober 2011 blev Familiestyrelsen flyttet fra Justitsministeriet til det nyoprettede Social- og Integrationsministerie i forbindelse med, at Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokraterne dannede regering sammen med SF og Det Radikale Venstre som følge af valgresultatet den 15. september 2011.

Ved cirkulæreskrivelse nr. 112 af 21. december 2011 om det familieretlige område blev Familiestyrelsen med tilhørende sagsområder indfusioneret som en afdeling i Ankestyrelsen.

Det Kriminalpreventive Råd

Vist 31 gange.
Det Kriminalpreventive Råd
Odinsvej 19,
2600 Glostrup
Tlf.: 45153650
E-mail: dkr@dkr.dk
Det Kriminalpreventive Råds målsætning er inden for gældende lovgivning at virke for forebyggelse af kriminalitet ved gennemførelse af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, ved oplysningsvirksomhed eller på anden formålstjenstlig måde.
Godt 40 offentlige og private organisationer står bag rådet.
På rådets hjemmeside er der information om aktuelle kampagner og gode råd om mangt og meget.

CPR-kontoret. Det Centrale Personregister

Vist 89 gange.
CPR-kontoret
Det Centrale Personregister

Holmens Kanal 22,
1060 København K.
Tlf.: 72269735
E-mail: cpr@cpr.dk

Det Centrale Personregister (CPR-kontoret) er et centralt, landsdækkende grundregister. Hovedformålet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, som f.eks. bopælsadresse, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri. CPR indeholder således kun personoplysninger knyttet til de registrerede personer.

CPR levere oplysninger fra CPR til offentlige myndigheder og private.
CPR tager sig endvidere af drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, ligesom kontoret er ankeinstans i sager vedrørende folkeregistrering.
På hjemmesiden er der orientering om personnummerforhold og om personnummerets opbygning, omtale af og links til den relevante lovgivning.
CPR hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Juridisk kønsskifte
Pr. 1. september 2014 behandler CPR-kontoret ansøgninger om nyt personnummer i forbindelse med juridisk kønsskifte jf. Lov om Det Centrale Personregister, § 3, stk. 6.
Vejledende information til personer, som har søgt om nyt personnummer fra CPR-kontoret den 1. september 2014.

CPR-kontoret har på denne side en omtale af juridisk kønsskifte med link til de blanketter, der skal anvendes ved ansøgningen og bekræftelsen på ansøgningen.

Det Centrale Personregisters (CPR) virke er reguleret i Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. og Vejledning om folkeregistrering.

CPR kontoret havde indtil den 9. oktober 2015 hjemme på Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.

Borgerrådgiveren under Københavns Kommune

Vist 6 gange.
Københavns Kommune, Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2 A,
Borgerrådgiveren,
1552 København V.
Tlf.: 33661400
E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk
Borgerrådgiveren er en uafhængig klageinstans under Københavns Kommune.
Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Københavns Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til Borgerrådgiveren.
Det er muligt at få en tolk stillet til rådighed ved et eventuelt møde.

Sådan bliver din klage behandlet
Når Borgerrådgiveren modtager en klage, vurderes det, om Borgerrådgiveren kan behandle klagen. Hvis Borgerrådgiveren ikke kan behandle klagen, får du vejledning om, hvordan du så kommer videre med sagen.
I første omgang bør du henvende dig dér, hvor din sag behandles, eller hvor opgaven normalt udføres. Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at klage til den forvaltning, du ønsker at klage over.
Hvis kommunen har begået fejl eller ikke har levet op til kommunens standard, f.eks. ved ikke at møde dig med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, kan Borgerrådgiveren udtale kritik eller komme med en henstilling til den forvaltning, som du har klaget over.

Borger.dk

Vist 44 gange.
Borger.dk
Hjælp til at finde information
eller selvbetjening på borger.dk
Tlf.: 1881 eller 70101881
E-mail: 1881@borger.dk
Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor.
Portalen skal give nem adgang for borgerne til offentlig information og digital selvbetjening samt et overblik over den offentlige sektor på tværs af myndigheder og myndighedsskel.
Borger.dk tilbyder generel information og svar på borgernes generelle spørgsmål til den offentlige sektor.
Portalen hjælper samtidig borgerne med at finde rette myndighed eller tjeneste i de tilfælde, hvor der er behov for mere detaljeret information eller egentlig selvbetjening.

Med NEM ID kan der logges ind til egne informationer.

Beskæftigelsesministeriet

Vist 99 gange.
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8,
1061 København K.
Tlf.: 72205000.
E-mail:bm@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for regler og rammer for ansættelses- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og arbejdsskader, for forsørgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne og for jobformidling, virksomhedsservice og aktive tilbud.

Forhold om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet – hører således under Beskæftigelsesministeriet, og Ligebehandlingsnævnet hører administrativt under ministeriet.

Fra Til Minister
28. november 2016   Troels Lund Poulsen – Venstre – som Beskæftigelsesminister
19. juni 2015 28. november 2016 Jørn Neergaard Larsen – Venstre – som Beskæftigelsesminister
3. oktober 2011 19. juni 2015 Mette Frederiksen – Socialdemokraterne – som Beskæftigelsesminister
23. februar 2010 3. oktober 2011 Inger Støjberg – Venstre – Ligestillings- klima- og energiminister
7. april 2009 23. februar 2010 Inger Støjberg – Venstre – som beskæftigelses- og ligestillingsminister
27. november 2001 7. april 2009 Claus Hjort Frederiksen – Venstre – Velfærdsminister

Historisk
 • Den 27. november 2001 blev ministeriet oprettet som en del af Velfærdsministeriet.
 • Den 7. april 2009 – ved en lille regeringsrokade – ændredes ministereiet fra Beskæftigelsesministeriet til Beskæftigelses- og ligestillingsministeriet.
 • Den 23. februar 2010 – ved en regeringsrokade – overgik Ligestillingsministeriet til Ligestillings-, klima- og energiministeriet.
 • Den 2. oktober 2011 – ved regeringsskift – blev det et selvstændigt ministerium.
 • Den 19. juni 2015 var der folketingsvalg. Venstre dannede regering.
 • Den 28. november 2016 dannede Lars Løkke Rasmussen sin regering III med deltagelse af Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Ankestyrelsen

Vist 40 gange.
Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3,
2450 København SV.
Tlf.: 33411200
E-mail: ast@ast.dk

Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet.
Styrelsen er en domstolslignende myndighed, der hver år træffer afgørelser i mange tusinde klagesager og fastlægger praksis på landsplan ved blandt andet at offentliggøre principielle afgørelser. Desuden udarbejder Ankestyrelsen undersøgelser og udfærdiger statistikker om velfærdsudviklingen til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.

Styrelsen fungerer også som sekritariat for bl.a. Ligebehandlingsnævnet.
Ankestyrelsen henhører administrativt under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Styrelsen havde indtil den 21. juli 2014 hjemme på adressen: Amaliegade 25, 1022 København K.

Statsforvaltningen

Vist 0 gange.
Statsforvaltningen
Adresser
Telefonnumre
Info-center tlf.: 72567000
EU-ophold tlf.: 72567036
Pressetlf.: 25321521
Skriftlige henvendelser

Statsforvaltningen varetager på vegne af den danske stat en række opgaver vedrørende børn, bidrag, skilsmisse, EU, adoption, værgemål, tilsyn og forskellige andre opgaver. Der er på Statsforvaltningens hjemmesides forside en opremsning af opgaverne med link til nærmere oplysninger om de forskellige opgaver.
Samtidig er Statsforvaltningen klageinstans i forskellige sager.

Statsforvaltningen er jf. navnebekendtgørelsens § 13, stk. 3 sagsbehandler vedrørende transpersoners fornavneændring.
Statsforvaltningens hjemmeside har en vejledning om fornavneskift.
Bemærk, at vejledningen ikke beskriver muligheden for, at en transseksuel kan få fornavneskift, hvis Sexologisk Klinik vurderer at pågældende er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed.

Statsforvaltningen blev oprettet den 1. juli 2013 og erstattede de daværende fem regionale statsforvaltninger.
Statsforvaltningen har hovedkontor i Aabenraa.
Derudover er der afdelinger i Aarhus, Ringkøbing, Aalborg, Odense, Nykøbing Falster, Ringsted, København og i Rønne, hvor Statsforvaltningens INFO-center også er placeret.
Statsforvaltningen hører organisatorisk og budgetmæssigt under Børne- og Socialministeriet.

Det Etiske Råd

Vist 0 gange.
Det Etiske Råd
Holbergsgade 6,
1057 København K.
dketik@dketik.dk

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om nye bio- og genteknologier. Rådet arbejder endvidere med etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet.
Rådet er et uafhængigt råd, hvilket indebærer, at Rådet – inden for lovens rammer – er selvstændigt, og ikke kan modtage instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre med hensyn til, hvilke opgaver, der skal tages op i Rådet og med hensyn til indholdet af udtalelser, råd, beslutning om at igangsætte debatarrangementer m.v.

Rådet består af 17 medlemmer, der udpeges for en tre-årig periode med mulighed for genudpegning én gang. Rådsmedlemmerne er ulønnede.

Medlemmer af Det Etiske Råd.

Det er ministeren for sundhed og forebyggelse, der officielt beskikker Rådets medlemmer. Ved udpegning og beskikkelse skal det sikres, at såvel lægfolk som fagfolk er repræsenteret, og der må kun være en mere af det ene køn end af det andet.

Lov om Det Etiske Råd på Retsinformation.

Retslægerådet

Vist 123 gange.
Retslægerådet
Adelgade 13,
1304 København K.
Tlf.: 33923334.
E-mail: retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk

Omtale af rådet og statistik vedr. kønsskifte og navne/cpr.nr. skift
Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Retslægerådet blev oprettet ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse og begyndte sit arbejde den 1. juni 1909. Forud for oprettelsen af Retslægerådet havde der eksisteret forskellige ordninger, således at staten og den offentlige administration havde mulighed for at få lægevidenskabelige vurderinger i retssager og lignende. Så langt tilbage som i begyndelsen af det 16. århundrede er der eksempler på, at det offentlige har ønsket udtalelser af lægevidenskabelig karakter i enkelte sager.

I relation til transseksuelle har Retslægerådet den funktion, at Sundhedsstyrelsen kan forelægge ansøgninger om tilladelse til kønsskifteoperation for Rådet, inden styrelsen træffer endelig beslutning om tilladelse eller afslag.

Retslægerådet henhører organisatorisk under Justitsministeriet og dets virke er reguleret i Lov om Retslægerådet – LOV nr. 60 af 25. marts 1961 – og i Bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet – BEK nr. 1068 af 17. december 2001.

* * *
Loven om Retslægerådet anfører i det væsentligste kun, at Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, og at rådet består af indtil 12 læger. Derudover bemyndiges justitsministeren at fastsætte nærmere regler om rådets virksomhed, hvilket er sket i form af forretningsordenen.

Af Retslægerådets forretningsordenen fremgår bl.a. følgende:
§ 1. Retslægerådet består af indtil 12 læger.
Stk. 2. Rådet arbejder i 2 afdelinger. Den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål.
Stk. 3. Justitsministeren udpeger blandt rådets medlemmer en formand og 2 næstformænd, en for hver afdeling.
§ 2. Justitsministeren beskikker et antal sagkyndige, af hvilke rådet kan tilkalde en eller flere til deltagelse i en sags behandling.
Stk. 2. Hvis en sags behandling forudsætter en særlig sagkundskab, som rådets medlemmer og de i stk. 1 nævnte sagkyndige ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af, kan rådet tilkalde andre sagkyndige til at deltage i sagens behandling.
§ 3. En sag behandles i almindelighed af 3 medlemmer eller sagkyndige.
Stk. 2. Formanden bestemmer i hvilken afdeling, en sag skal behandles, og hvilke medlemmer og sagkyndige, der skal deltage i behandlingen. Den hørende myndighed underrettes efter begæring snarest muligt om formandens bestemmelse herom.
Stk. 3. I rådet erklæringer angives, hvem der har deltaget i sagens behandling.
§ 11. Rådet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til justitsministeren. Beretningen offentliggøres.
§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002.

Indtil 1968 blev den årlige beretning udgivet i bogform, hvori enkelte særligt bemærkelsesværdige sager blev omtalt detaljeret, ligesom der var en oversigt over karakteren af samtlige til rådet indkomne sager. Der blev i årsberetningen navnlig lagt vægt på en grundig redegørelse for sager af mere principiel karakter, og der var således kun en ganske lille del af de indkomne sager, der var genstand for nærmere omtale.
På grund af bevillingsmæssige indskrænkninger ophørte udgivelsen af årsberetninger i denne form fra og med 1968. Rådet tilsendte dog fremover Justitsministeriet en kort oversigt over de behandlede sager.
Fra 1988 blev udgivelsen af årsberetninger genoptaget.

Informationsværdien af årsberetningerne i relation til ansøgninger om kønsskifte forelagt Retslægerådet er imidlertid meget sparsomme, og det fremgår ikke af årsberetningen, hvilket svar Retslægerådet har afgivet i sagerne.

Årsberetninger fra Retslægerådet fra 1988 og frem.
Retslægerådet udgav i 2009 jubilæumsbogen – Retslægerådet 1909-2009 – i anledning af, at Retslægerådet havde bestået i 100 år.