Transpersoners møde med sundhedsvæsnet. Nyhed udsendt af Sundhedsstyrelsen den 15. februar 2017.

Vist 0 gange. Nyheden vedrørende revisionen af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede udsendt af Sundhedsstyrelsen den 15. februar 2017 kl. 0929.
Revisionen startede den 14. juni 2016 med, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm under et møde den 14. juni 2016 mellem Sundhedsstyrelsen og LGBT Danmark gav tilsagn om at Vejledning om udredning og behandling af transkønnede ville blive revideret. Se nærmere om mødet i mødereferatet. Tilsagnet er anført under pkt. 7.
Som følge af tilsagnet og som bidrag til revisionen fremsendte LGBT Danmark den 29. juni 2016 foreningens forslag til en ny vejledning betegnet “Vejledning om kønsmodificerende behandlinger” til Sundhedsstyrelsen.

* * *
Nyheden fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Transpersoners møde med sundhedsvæsnet.
Når en transkønnet har brug for hjælp til at afklare sin kønsidentitet, er det en sundhedsfaglig opgave at tilbyde både rådgivning og afklaring. Sundhedsstyrelsen planlægger i april at sende en helt ny vejledning i høring, som handler om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og kønsmodificerende behandling.

”Vores nye vejledning skal sikre både høj kvalitet og lige adgang. Samtidig skal de transkønnede have mere differentierede sundhedsfaglige tilbud på tværs af landet” siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der samtidig fremhæver, at styrelsen regner med i starten af marts at udmelde den nye specialeplan, som åbner op for at transpersoner også kan få specialiseret behandling på Ålborg Universitetshospital.

”Vi ser at flere og flere søger sundhedsfaglig hjælp for kønsidentitetsforhold. Det skal sundhedsvæsenet imødekomme, og det duer ikke, at der kun er et sted i landet, som har de særlige tværfaglige kompetencer på området. Der har været for lange ventetider, og vi vil derfor følge området tæt sammen med regionerne, for at se om der på sigt er behov for flere behandlingssteder”, siger Søren Brostrøm.

Med den nye vejledning vil Sundhedsstyrelsen samtidig sætte nogle meget klare rammer for sundhedsvæsenets møde med transpersoner, både når de søger hjælp til kønsmodificerende behandling, men også helt generelt.

”Det sundhedsfaglige personale skal respektere den enkeltes situation og præferencer, og sundhedsvæsenet skal bidrage til at fjerne stigmatisering. De sundhedsfaglige indsatser skal bygge på lydhørhed, rummelighed og fleksibilitet” siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsens direktør understreger at ’nedre’ kønsskiftekirurgi samt behandlingen af transpersoner under 18 fastholdes i København, mens bl.a. opstart af hormonbehandling og brystkirurgi når den nye specialeplan træder i kraft fremover vil varetages i både København og Ålborg.

Før Sundhedsstyrelsen lægger sidste hånd på vejledningen afholdes en konference, hvor både transpolitiske organisationer samt danske og udenlandske fagfolk deltager.

Alle er velkomne til at deltage i konferencen, både borgere, interesseorganisationer, fagpersoner, politikere og journalister.

Arrangementet finder sted d. 28. marts 2017 kl. 12.00-16.30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, København. Deltagelse er gratis. Program og link til tilmelding følger snarest her på siden. [1]

Sundhedsstyrelsen regner med at sende den nye vejledning i høring i april måned, så vejledningen kan træde i kraft før sommerferien.

* * *
Nyheden hos Sundhedsstyrelsen.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Med “her på siden” menes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, men programmet og link til tilmelding vil også blive bragt her i Vidensbanken.

Spgsm. 099-16 den 17. maj 2016 til Region Hovedstaden om behandling af transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar den 1. juli 2016.

Vist 0 gange. En moder til en ung transkønnet i Regions Syd har rettet henvendelse til regionsrådspolitiker, Hanne Andersen (A) om behandling af transkønnedeSexologisk klinik, hvilket fik Hanne Andersen til den 17. maj 2016 at stille spørgsmål derom til Region Hovedstadens administration, der svarede den 1. juli 2016.

Spørgsmålet og svaret gengives herunder

Spørgsmål nr.: 099-16
Dato: 17. maj 2016
Stillet af: Hanne Andersen (A)
Besvarelse udsendt den: 01.07.2016

Spørgsmål:
Da jeg har fået en henvendelse fra en borger, en mor, hvis unge transkønnede pårørende, der bor i Region Syd, har søgt om behandling på Sexologisk klinik Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, har det afstedkommet følgende spørgsmål:

Behandling af transkønnede hører under psykiatrien, men det at være transkønnet, bliver vel ikke betragtet som en psykiatrisk lidelse?

Har Sexologisk klinik her i Region Hovedstaden Landsfunktion for behandling af transkønnede?

Eller er der andre sexologiske klinikker i Danmark?

I givet fald, Sexologisk klinik i Region Hovedstaden, har Landsfunktion, hvordan foregår visitationen?
Er det gennem egen læge eller kan man selv henvende sig og i givet fald hvor og hvordan?

Går henvisningen igennem den centrale visitation?

Når ovenfor nævnte pågældende unge blev henvist i efteråret 2015, hvor lang/kort tid kan vedkommende med rimelighed forvente, at det tager før der kommer svar om tid og sted for behandling?

Svar:
Ad 1:
Transkønnethed indgår på nuværende tidpunkt i WHOs diagnosesystem ICD10, som har været anvendt i Danmark siden 1994. Transkønnethed betragtes ikke som en sygdom, men Region Hovedstadens Psykiatri har forskellige tilbud, hvis man oplever sig selv, sin krop og sin seksualitet så anderledes, at man er generet af det. Det kan være enkeltstående rådgivning og vejledning, længerevarende samtaleterapi, hormonbehandling, som ændrer kroppens udseende, og for nogle enkeltes vedkommende en kønsskifteoperation efter det fyldte 18. år. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har gennem flere år presset på for at ændre på den formelle SKS-klassifikation af transkønnethed.

Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af drøftelser i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg besluttet, at diagnosekoderne vedrørende transkønnethed ikke længere klassificeres som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand. Det forventes, at WHO ultimo 2016 vil ændre på diagnosekoderne internationalt, men beslutningen om ændring i den danske klassificering gælder uanset, hvordan WHO’s beslutning bliver. Sundheds- og Ældreminister, Sophie Løhde, har givet tilsagn om, at Danmark pr. 1. januar 2017 vil etablere en særskilt løsning for disse diagnosekoder. [1]

Ændringen i diagnosekoderne har ikke betydning for selve tilbuddet til transkønnede, men Sexologisk klinik arbejder sideløbende med processen angående diagnoseændringer med at revidere procedurerne, herunder spørgeskemaer. Dette sker i samarbejde med de to foreninger LGBT (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner), samt FATID (Foreningen af Transkønnede i Danmark).

Ad 2:
Sundhedsstyrelsen har i specialeplanlægningen fastlagt, at den højt specialiserede funktion for behandling af transkønnede skal varetages af Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Københavns Sexologiske Klinik. Det er Sexologisk klinik, der har den koordinerende funktion, men funktionen varetages tværfagligt i et samarbejde mellem følgende specialer:

Region Hovedstadens Psykiatri
 1. Sexologisk klinik, Psykiatrisk Center København,
 2. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg

Rigshospitalet
 1. Afdeling for Vækst og Reproduktion (børneendokrinologer), Juliane Marie Centret
 2. Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret
 3. Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Juliane Marie Centret
 4. Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, HovedOrtoCentret

Ad 3:
Alle regioner i Danmark har en sexologisk klinik, – ambulatorie eller enhed på regionsfunktionsniveau.

Ad 4:
Henvisningen til Sexologisk klinik går via egen læge, som sender en henvisning til den centrale visitation i Region Hovedstadens Psykiatri, der visiterer til Psykiatrisk Center Københavns Sexologiske Klinik.

Alle forløb starter på Psykiatrisk Center Københavns Sexologiske Klinik, og der vil undervejs i forløbet være kontakter i flere – og for nogle i alle – af de seks føromtalte specialer.

Ad 6:
Det højt specialiserede behandlingstilbud, hvor børn og unge under 18 år, kan henvises og behandling blev godkendt af Sundhedsstyrelsen den 1. juni 2015. Derefter blev Region Hovedstaden bedt om at udarbejde en implementeringsplan, ligesom Sundhedsstyrelsen har opdaterede specialevejledningerne. Behandlingstilbuddet har fra 1. marts 2016 haft åbent indtag af henvisninger fra alle regioner i landet. Klinikken modtog i tiden omkring Sundhedsstyrelsens godkendelse af det nye tilbud en del henvisninger fra de forskellige regioner. På det tidspunkt var der ikke etableret et tilbud til børn og unge, hvorfor klinikken desværre måtte afvise at udrede og behandle. Alle, der blev henvist inden tilbuddet var etableret, blev oplyst om muligheden for at kunne blive henvist igen når tilbuddet var etableret.

En gen-henvisning kræver dog, at egen læge sender henvisningen igen.

Det er ikke muligt at kommentere på en konkret sag, men generelt forholder det sig således, at når Psykiatrisk Center Københavns Sexologiske Klinik har modtaget en henvisning fra den centrale visitation, vil den unge inden 8 dage modtage et brev med tid til første samtale. Samtalen vil finde sted på Psykiatrisk Center Københavns Sexologiske Klinik.

Da der fortsat pågår introduktion og oplæring af nye medarbejdere i det højt specialiserede område, kan udrednings- og behandlingsretten på 30 dage fra henvisningen er modtaget og til første samtale finder sted, desværre endnu ikke helt overholdes. Men det kan forventes, at første samtale kan finde sted, mellem 30 og 40 dage fra henvisning er modtaget.

* * *
Spørgsmålsoversigt hos Region Hovedstaden. Scroll ned til: “100 Hanne Andersen (A) 17/5-16”.
Spørgsmål og svar i pdf-format hos Region Hovedstaden.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Ministerens beslutning om at flytte transdiagnoserne.
  I besvarelse den 13. maj 2016 af spørgsmål 13 under beslutningsforslag B 7 oplyste sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V) bl.a. følgende:
  Jeg kan også meddele, at WHO, blandt andet på baggrund af danske bidrag, har taget initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualisme i regi af ICD-10, frem for at vente på ICD-11.

  Med dette initiativ foreslås diagnosekoden for transseksualisme, F64, ændret og flyttet til en ny kategori i Z-kapitlet med startkaraktererne Z77 og med den engelsksprogede titel: ”Gender incongruence”.

  Diskussion af oplægget og afstemning af resultatet forventes afsluttet i oktober 2016.
  Når ændringsforslaget er vedtaget, kan det umiddelbart implementeres i den danske version, hvilket ifølge Sundhedsdatastyrelsen kan blive effektueret pr. 1. januar 2017.

  Det er følgelig Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at der allerede i indeværende år vil blive vedtaget kodeændringer i WHO-regi, der er i overensstemmelse med kodeønskerne fra LGBT Danmark.

  På denne baggrund vil jeg tage initiativ til at flytte diagnosekoden for transseksualitet med effekt den 1. januar 2017. Det er min forventning, at denne flytning kan gennemføres i overensstemmelse med WHO’s klassifikationssystem. Såfremt kodeændringen, mod forventning, ikke vedtages i WHO til oktober, vil Danmark etablere en særskilt national løsning for diagnosekoden for transseksualisme pr. 1. januar 2017.