Undermenuer til "Domme – Nævnsafgørelser": Danske | EU-Domstolen. | Menneskerettighedsdomstol | Udenlandske
Domme – Nævnsafgørelser
“Ikke specifikt” kan anerkendes som kønsbetegnelse efter en kønsskifteoperation, afgjorde den australske højesteret den 2. april 2014.
Den australske højesteret afgjorde den 2. april 2014 en sag om, hvorvidt justitssekretæren, der fører registeret over fødsler, dødsfald og ægteskaber, kan anføre en persons køn som "uoplyst". Sagen vedrørte Norrie , der havde fået foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation. Efter operationen måtte det ... Vis forekomsten
0059-drabet. Mand i Nordjylland fik i midten af 1992 ved at udgive sig som kvinde kontakt til en mand via kontakttelefonen 0059, men blev dræbt af ham.
Onsdag den 13. januar 1993 stadfæstede Vestre Landsret dommen over den 22 årige Peter Thorndal på 12 års fængsel, som byretten i Hjørring havde idømte ham for drabet på den 26 årige Martin Agerskov. Sagen var startet en halvt års tid forinden, da Peter Thorndal via kontakttelefonen 0059 kom i forbindelse med ... Vis forekomsten
April Ashley (Inkl. Corbett v. Corbett)
April Ashley blev født den 25. april 1935 som dreng med navnet George Jamieson i 1935 i et arbejderklassehjem i Liverpool, England. Meget tidligt havde hun det svært med sit køn. Hun havde et feminint ydre og et kvindeligt indre. Som 14 årig kom hun ind i søværnet og ud at sejle. Som 16 årig havde hun flere ... Vis forekomsten
Asyl til homoseksuelle flygtninge. Sag C-199/12, C-200/12 og C-201/12 – den 7. november 2013.
EU-Domstolen afsagde den 7. november 2013 dom i tre sager om asyl til homoseksuelle, som grundet deres ensartethed blev behandlet samlet. Sagerne blev afgjort efter det nu ophævede asyldirektiv - 2004/83/EF af 29. april 2004. Det nye asyldirektiv - 2011/95/EU af 13. december 2011 - indskrænker ikke asylmylighederne for ... Vis forekomsten
Asylansøger må ikke underkastes en psykologisk undersøgelse for at fastslå den pågældendes seksuelle orientering, fastslog EU-Domstolen den 25. januar 2018. C-473/16.
Den Europæiske Unions Domstol fastslog i sin dom den 25. januar 2018, en person, der søger om asyl, ikke må underkastes en psykologisk undersøgelse med henblik på at fastslå den pågældendes seksuelle orientering. Dommen drejede sig om en sag fra Ungarn - C-473/16, hvor en nigeriansk statsborger begrundede sin ... Vis forekomsten
B.v. mod Frankrig – Application no. 13343/87. Ret til ændring af kønsbetegnelse efter kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 23. marts 1992.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde den 23. marts 1992, at den franske stat skulle ændre kønsbetegnelse og kønsbestemte fornavne på personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation. Dette fremgår af sagen B. v. mod Frankrig - (Application nr. 133443/87). Sagen drejer sig om Miss B., der er født i ... Vis forekomsten
Billigere entrepris for gæster iklædt pigetøj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 18. oktober 2012. KEN 10044.
Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for gæster, der var iklædt pigetøj, og for gæster, der ikke var iklædt pigetøj. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at tilbyde en ... Vis forekomsten
Billigere entrépriser for gæster i pigetøj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 12. juni 2013. KEN 10034.
Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde billigere entrépriser, hvis man var iklædt pigetøj. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde billigere entrépriser, hvis gæster var iklædt pigetøj. ... Vis forekomsten
Christine Goodwin mod The United Kingdom – Application no. 28957/95. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 11. juli 2002.
Uformel oversættelse af pressemeddelelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols justitssekretær vedrørende dommen fra den 11. juli 2002 i sagen om Christine Goodwin v. The United Kingdom. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske version. Tina ... Vis forekomsten
Cossey mod the United Kingdom – Application no. 10843/84. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 27. september 1990.
Den 27. september 1990 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med stemmerne ti mod otte, at der ikke var sket brud på artikel 8 og med stemmerne fjorten mod fire, at der ikke var sket brud på artikel 12. Frøken Caroline Cossey, der er brittisk statsborger, blev født i 1954 og ved fødslen registreret som ... Vis forekomsten
Domsoversigt marts 2012 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over sager om transforhold.
Domsoversigten gengives herunder alene med sagsnavn, journalnummer (Application no.) og dato (for afgørelse af sagen). Samtlige sager er omtalt i Vidensbanken. Linket i første linje (xx mod yy) fører til omtalen. Rees mod The United Kingdom Application no. 9532/81 Dom den 17. oktober 1986. Se sagen hos Den Europæiske ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afgørelse om, at en MtK kønsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.
Sagen vedrører Sarah Margaret Richards, der har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation, men som de engelske myndigheder nægtede pension fra hun fyldte 60 år, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville først tildele hende pension, fra hun fyldte 65 år, som er normal pensionsalderen ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse om, at K.B., der har fået foretaget kønsskifte, skal kunne indgå ægteskab og kunne få efterladtepension fra sin partner. Sag C-117/01.
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse i sagen K.B. mod "National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health" i England. Domstolen konstaterede, at den engelske lovgivning forhindrede K.B. og R i at indgå ægteskab, hvilket var i strid med EU-retten, hvorfor den lokale domstol skulle ... Vis forekomsten
En transkvinde fik medhold i en klage til Ligebehandlingsnævnet over, at en familievejleder omtalte hende som “han” og tiltalte hende ved hendes tidligere mandenavn. KEN nr. 10023 af 27. september 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-21985. KEN nr 10023 af 27/09/2017. Ligebehandlingsnævnes afgørelse om - køn - chikane - kommuner - sagsbehandling - medhold En transkønnet person klagede over en kommunal familievejleders udtalelser under støttet samvær med klagers børn. Klager har fået bevilget juridisk ... Vis forekomsten
Epilering. Ankestyrelsens principafgørelse den 28. juni 2001 gav afslag på betaling.
Ankestyrelsen traf den 28. juni 2001 principafgørelse - KEN nr 9245 af 01/08/2001 - om, at en kommune ikke skulle yde økonomisk hjælp til en transseksuels epilering, da en sådan ydelse ikke fandtes helbredsmæssigt velbegrundet i lovens forstand. Meddelelse om: kontanthjælp - behandlingsudgift - epilering - ... Vis forekomsten
Esben Esther Pirelli Benestad den 3. oktober 2008 fundet skyldig i flere lovovertrædelser.
Den norske transkønnede læge og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad er af Statens helsetilsyn fundet skyldig i flere lovovertrædelser. Baggrunden er, at Benestad skulle have hjulpet transmænd med at få fjernet brysterne fuldstændigt. Da de ikke havde fået diagnosen transseksuelle, ville de selv skulle betale for ... Vis forekomsten
Filippinernes højesteret afgjorde den 22. oktober 2007, at en kønsskiftet person ikke kan få ændret navn og kønsbetegnelse i sin fødselsattest.
Den 26. november 2002 søgte Mely Silverio underretten i Manila, Filippinerne om tilladelse til ændring af sit fornavn fra "Rommel Jacinto" til "Mely" og kønsbetegnelsen i sin fødselsattest fra "mand" til "kvinde". Underretten Ansøgningen var indgivet under hendes mandlige fødenavn Rommel Jacinto Dantes Silverio. Som ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser forbudt efter 2012 jf. EU-Domstolens dom – C-236/09 – den 1. marts 2011.
Den 4. marts 2011 orienterede Folketingets Erhvervsudvalg - 2010-11 ERU alm. del Bilag 174 - om, at EU-Domstolen forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser efter 2012. Sammenfatning EU-Domstolen har i dommen af 1. marts 2011 - C-236/09 - slået fast, at forskelsbehandling af ... Vis forekomsten
Gratis drinks og billigere fri bar til alle, der mødte op i ”tøsetøj”, var ulovligt. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 9374 af 8. februar 2017.
Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød en times gratis drinks og billigere fri bar på udvalgte drinks og øl til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Baren henviste til, at både kvinder og mænd kunne benytte sig af tilbuddet, hvis de mødte op i ”tøsetøj”. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt ... Vis forekomsten
Gratis entre til et diskotek mod at møde op i stiletter er i strid med ligestillingsloven, konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 5. september 2012 i afgørelse nr. 337/2012. KEN nr. 10007.
Den 5. september 2012 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse om, at det var en overtrædelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder, da et diskotek tilbød gratis entré til gæster, der mødte op i stiletter, idet der utvivlsomt var tale om et tilbud, der i al væsentlighed var rettet mod kvinder. Afgørelsen ... Vis forekomsten
H. mod Finland – Application no. 37359/09. Ændring af personnummer. Den Europæiske den 13. november 2012.
Sagen H. mod Finland - Application no. 37359/09 - blev indbragte for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af H., idet de finske myndigheder kun ville ændre hendes personnummer fra et mandligt til et kvindeligt og dermed reelt anerkende hendes mand til kvinde kønsskifte, hvis hendes og hustruens ægteskab ændredes ... Vis forekomsten
Herreklip må ikke nægtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsnævnet afgørelse – KEN nr 9179 af 27/02/2017 – af 27. februar 2017.
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager, der efter sine egne oplysninger fysisk fremstår som en kvinde, blev udelukket fra ydelsen ”herreklip”. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr. * * * Ligebehandlingsnævnets omtale af sagen. J. nr. 2016-6811-32832 Det var i strid med ... Vis forekomsten
Interkønnede skal kunne vælge en anden kønsbetegnelse end mand kvinde. Den tyske forfatningsdomstol 10. oktober 2017.
Den tyske forfatningsdomstol afsagde den 10. oktober 2017 dom i en sag indbragt for domstolen af en interkønnet person, der klagede over, at det kun var muligt at blive registreret som enten mand eller kvinde. Den interkønnede klager har et atypisk sæt kromosomer (såkaldt Turner syndrom) og føler sig ikke permanent ... Vis forekomsten
Irlands Højesteret pålagde den 19. oktober 2007 staten at ændre navn og kønsbetegnelse i en kønsskifteopererets fødselsattest.
Da den irske "High Court" anden gang behandlede sagen, som Lydia Foy havde anlagt mod staten, fik hun endelig medhold i, at hun havde krav på at få ændret fornavn og kønsangivelse i sin fødselsattest. * * * Den 23. juni 1947 fik Ernest Mark Foy og Annice Mary Foy et drengebarn, der blev døbt Donal Mark. Drengen ... Vis forekomsten
Italien. Kirurgisk indgreb er ikke et absolut krav for tilladelse til kønsskifte, fastslog en Italiensk domstol den 11. marts 2011.
Den civile domstols første afdeling i Rom, Italien afsagde den 11. marts 2011 dom i sag nr. 5896 om, at en mand til kvinde transkønnet person i medfør af artikel 2 og 3 i lov nr. 164 fra 1982 skal have tilladelse til at skifte køn uden sterilisation, idet sterilisation ikke er et absolut krav. Dommen, der blev ... Vis forekomsten
Jens Pilegaard Bjarnesen, speciallæge fik kritik af Patientombudet den 1. november 2012 for den 4. juli 2011 af have fjernet brysterne på den dengang 15-årige transmand, Caspian Drumm.
I løbet af sommeren 2011 omtalte medierne i en længere række artikler, fjernsynsindslag mm. den dengang 15-årige Caspian Drumm, der den 4. juni 2011 operativt fjernet sine bryster. Lige så langt tilbage, Caspian kunne huske, havde han følt sig som en dreng. I begyndelsen af 2011 kom han som 15 årig igang med en ... Vis forekomsten
Jimmy Maurice Lewis II, transkvinde idømt 4 år og 3 mdr.s fængsel.
Jimmy Maurice Lewis II, der er 26 år og kendt under navnene Destinee J. Lewis og Christy Nicole Lewis, lever som og klæder sig som en kvinde og har fået indsat brystimplantater, men er også bankrøver. Lewis er 170 cm høj og vejer 63,5 kg., har langt hår og har en tatoveret sommerfugl i nakken. Lewis kører i en ... Vis forekomsten
Klage over café, der tilbød halv pris på entréen til kunder, der mødte op i lårkort og stiletter, afvist af Ligebehandlingsnævnet. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-02805. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017. Klager havde ikke en individuel og aktuel interesse i sagen, hvorfor klagen ikke kunne behandles af Ligebehandlingsnævnet. * * * Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - retlig interesse En mand klagede over, at en café ... Vis forekomsten
Kommunes forbud, mod at mænd bar korte bukser, var efter Ligestillingsnævnets afgørelse den 4. december 2008 ulovlig. KEN. nr 11085.
Kommunes forbud mod, at mænd bar korte bukser, var efter Ligestillingsnævnets afgørelse den 4. december 2008 ulovlig. Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 23 / 2008 Resume: Nævnet fandt, at en kommune havde handlet i strid med ligebehandlingslovens § 4 i forbindelse med et forbud for mænd mod at bære korte bukser i ... Vis forekomsten
Krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarrätten i Sverige den 19. december 2012.
Kammarrätten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarrätten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Herunder gengives pressemeddelelsen, dommen af 19. ... Vis forekomsten
Kønsidentitet ikke årsag til påstået forskelsbeh. af en transseksuel i et boligselskab fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse nr. 418/2012 den 21. november 2012. KEN nr. 10158.
Den 21. november 2012 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i en sag, hvor klageren, der er transseksuel, har påstået sig forskelsbehandlet på grund af sin kønsidentitet i forbindelse med boligselskabets håndtering af hendes klager over chikane fra andre beboere i lejlighedskomplekset, hvor hun dengang boede. J.nr. ... Vis forekomsten
L. mod Litaun – Application no. 27527/03 – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemte den 11. september 2007, at Litauen skulle indføre lovgivning, der tillader kønsskifteoperationer.
Den 11. september 2007 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i sagen L. mod Litauen - Application no. 27527/03. L. er en transmand, som grundet manglende lovgivning ikke kunne få tilladelse til en kønsskifteoperation i Litaun. Domstolen afgjorde, at Litauen var forplitiget til at gennemføre den ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 171/2013 af 28. august 2013 om påstået forskelsbehandling pga. kønsidentitet i forbindelse med afbrydelse af klagers arbejdsprøvning. KEN nr. 10237.
Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser på skriftligt grundlag. Da sagen krævede en vurdering af forklaringer om sagens omstændigheder, som ikke kan finde sted for nævnet, kunne nævnet ikke behandle klagen. På trods af, at nævnet ikke kunne behandle klagen, har de alligevel lavet en grundig gennemgang af klagen ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 249/2013 af 27. november 2013 om påstået forskelsbehandling pga. køn i fbm. udbetaling af ledighedsydelse til transmand efter dennes kønsskifte. KEN nr. 9419.
En kønsskifteopereret mand fik efter operationen nyt CPR-nummer. Dette medførte, at klager ikke modtog ledighedsydelse rettidigt i oktober måned, samtidig med at han blev trukket for meget i skat idet, der på grund af manglende skattekort, blev trukket 55 % skat af ledighedsydelsen. Den indklagede kommune påpegede, ... Vis forekomsten
Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 32/2005 den 19. december 2005 gav ikke en transseksuel elev medhold i dennes klage over en teaterskole.
Ligestillingsnævnet fandt ikke, at det var godtgjort, at en teaterskoles henstilling til en elev om at overveje det videre forløb på skolen skyldtes klagerens seksualitet. Klageren, der var transseksuel, blev optaget på en teaterskole fra den 30. august 2004. Efter færdiggørelsen af første år på skolen anbefalede ... Vis forekomsten
Maddison Hall, dræbte den 22. december 1987 en mand, blev dømt og fik kønsskifteoperation i australsk fængsel.
Maddison Hall blev prøveløsladt fra Dillwynia kvindefængsel i Windsor, New South Wales, Australien efter at have afsonet 20 år af en dom på 22 år for drab. Det særlige ved Maddison Hall er, at hun fik foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation under sin afsoning. Den 22. december 1987 var den 28-årige Lyn ... Vis forekomsten
Mandlig fysioterapeut (transvestit) udsat for forskelsbehandling pga. køn, da han ikke måtte gå feminint klædt. Ligebehandlingsnævet, KEN nr. 9631 af 5. april 2017.
Ligebehandlingsnævnet. J. nr. 2016-6810-33077. En mandlig fysioterapeut (transvestit) oplyste i foråret 2015 afdelingens oversygeplejerske om, at han ønskede at gå mere feminint klædt. Afdelingen havde ingen særlige uniformeringsregler, og det blev aftalt, at fysioterapeuten måtte prøve sig frem med ballerinasko ... Vis forekomsten
Olin Yuri Winn-Ritzenberg, transmand i New York fik den 21. oktober 2009 ret til fornavneskift.
State Supreme Court - Højesteret - i New York fastslog den 21. oktober 2009, at en transkønnet person, der søger navneskift, ikke behøver at fremlægge bevis for medicinske begrundelser for navneændringen, som en underret havde bestemt. Domstolen bestemte dermed, at der ikke kunne stilles krav til transkønnede, som ... Vis forekomsten
P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.
p-mod-s-og-Cornwall-county-council C-13/94, EF-Domstolen, transseksuel, EF-domstolen, kønsskifte, ligebehandling af mænd og kvinder, P mod S og Cornwall County Council P mod S og Cornwall County Council - C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996. EF-Domstolen afgjorde den 30. ... Vis forekomsten
P.V. mod Spanien – Application no. 35159/09. Transseksuels samkvem med søn. ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den18. juni 2009. Dom den 30. november 2010.
Sagen P.V. mod Spanien. Sagen blev indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 18. juni 2009 og journaliseret under application no. 35159/09. Den 30. november 2010 offentliggjorde justitssekretæren ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en pressemeddelelse om, at domstolen samme dag havde afsagt dom ... Vis forekomsten
Paryk. Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 af 3. september 2003 om hjælpemiddel – paryk “Hår for livet”.
Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 af 3. september 2003 (KEN nr 9337 af 03/09/2003) om hjælpemiddel - paryk "Hår for livet" - konkret og individuel vurdering - bedst egnet og billigst. Resume: En 35 årig kvinde, som var uden hår som følge af hudsygdommen alopecia universalis, var ikke berettiget til hjælp til ... Vis forekomsten
Person født som mand, som har fået juridisk kønsskifte og fremstår som en mand, fik ikke medhold i klage over en jobkonsulent. Ligebehandlingsnævnet, AFG nr. 9495 af 8. marts 2017.
Klager er født som mand og bevilget juridisk kønsskifte. Klager har fået tildelt et nyt kvindeligt personnummer og har skiftet navn. Fysisk fremstår klager som en mand. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med et møde med en kommunal ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.
LGBT Danmark udsendte den 29. juli 2015 en pressemeddelelse vedrørende Retten i Aarhus' dom den 9. juni 2015 om, at Michelle Holst-Fischer havde været udsat for diskrimination, da hun blev fyret – eller mere korrekt betegnet, da jobprøvningen blev bragt til ophør. Pressemeddelelsen gengives herunder. Michelle var ... Vis forekomsten
R og F mod the United Kingdom – Application no. 35748/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen R. og F. v. the United Kingdom - Application no. 35748/05 - som grundløs. Klagerne, R og F var begge britiske statsborgere født i 1977 og 1974 og bosiddende i Skotland. De mødtes i 1997 og blev gift i 1998. F var født som mand, men startede ... Vis forekomsten
Rees mod The United Kingdom – Application no. 9532/81. Om ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986.
I sagen Rees v. The United Kingdom - Application no. 9532/81 - frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 17. oktober 1986 England. Mark Nicholas Alban Rees, der var kvinde til mand transseksuel, klagede til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over, at The United Kingdoms lovgivning ikke gav ham en ... Vis forekomsten
Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag.: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst ... Vis forekomsten
Roetzheim mod Tyskland – Application No. 31177/96. Ret til ændring af kønsstatus uden kønsskifteoperation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996.
Sagen Roetzheim mod Tyskland i korthed Sagen journaliseret hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 25. april 1996 under Application No. 31177/96. Den 5. december 1995 anlagde den tyske statsborger Theodor (Dora) Roetzheim sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod staten Tyskland om, at staten ... Vis forekomsten
Sandy Clarissa Gast, kønsskifteopereret frikendt for dokumentfalsk i Kansas, USA. 12. november 2004.
Den 48 årige Sandy Clarissa Gast fra Kansas, USA blev født som mand og fik navnet Edward. Han blev gift og fik en datter. Da datteren blev voksen blev de skilt, og Sandy har siden levet som kvinde og gennemgik i oktober 2004 en kønsskifteoperation. Hun lever nu sammen med George Somers kaldet Georgi, der også er ... Vis forekomsten
Schlumpf mod Schweiz – Application no. 29002/06. Om retfærdig rettergang, toårig observationsperiode og ret til respekt for privatliv og familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 9. januar 2009.
Nadine Schlumpf fik afslag fra sygeforsikringsselskabet om at betale omkostningerne ved hendes kønsskifteoperation med den begrundelse, at hun ikke havde overholdt en toårig observationsperiode og ikke fik tilladelse til at føre lægelige vidner under retssagen i Schweiz, indbragte sagen for Den Europæiske ... Vis forekomsten
Sexoverfald og vold den 13. april 2009 mod en transkvinde i Storbritannien kostede den 30. september 2009 gerningsmanden otte års fængsel.
Kiron Singh Chand, 20 år fra byen Llanelli i det sydlige Wales i Storbritannien blev den 10. september 2009 kendt skyldig i sexoverfald ved den 13. april 2009 i centrum af Llanelli at have tvunget en transkvinde til at udføre oralsex på sig. Straffen blev den 30. september 2009 af retten fastsat til otte års fængsel. ... Vis forekomsten
Sheffield og Horsham mod the United Kingdom – Application No 22985/93 og 23390/94. Ret til ændring af fødselsattest. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998.
I sagen Sheffield og Horsham v. the United Kingdom - Application No 22985/93 og 23390/94 - som består af to sager, som blev ført samtidig, frikendte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 30. juli 1998 England. Sagen blev ført ved Storkammeret - Grand Chamber - i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I ... Vis forekomsten
Sterilisation er et ulovligt krav som betingelse for at ændre kønsbetegnelse i fødselsattest, fastslog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – ECHR 121 (2017) – den 6. april 2017.
Pressemeddelelse den 6. april 2017 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kravet om sterilisation eller en behandling, der medfører en meget høj sandsynlighed for sterilitet som betingelse for at ændre fødselsattester, var i strid med retten til respekt for privatlivet. Den Europæiske ... Vis forekomsten
Sverige. Voksne må selv bestemme deres fornavn uanset navnets kønskarakter fastslog Regeringsrätten i Stockholm den 28. september 2009.
Regeringsretten i Stockholm afsagde den 28. september 2009 dom om, at voksne, myndige personer selv må bestemme deres fornavn, uanset hvilket køn de har, og uanset hvilket køn fornavnet betegner. Krav mm. Skatteverket påstår, at Regeringsrätten omstøder Kammarrättens dom og ønsker Skatteverkets afgørelse ... Vis forekomsten
Svømmehals tilbud om separat omklædningsrum til person med juridisk kønsskifte var ikke forskelsbehandling på grund af køn afgjorde Ligebehandlingsnævnet den 2. marts 2016. KEN nr. 9383.
Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 2. marts 2016 offentliggjort den 20. maj 2016. Herunder gengives Ligebehandlingsnævnets afgørelse. * * * Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 35 / 2016 Truffet den 2. marts 2016 J.nr. 2015-6811-22682 Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i ... Vis forekomsten
Sygedagpenge. Ankestyrelsens principafgørelse D-15-07 af 9. juni 2006 om fravær på grund af lægeundersøgelser.
Ankestyrelsens principafgørelse D-15-07 af 9. juni 2006 (KEN nr 11170 af 02/11/2007) om fravær til undersøgelserne med et behandlingssigte på grund af helbredsproblemer giver ret til sygedagpenge. * * * Resume: Der var ret til sygedagpenge på dage med fravær på grund af ambulant undersøgelse, idet undersøgelsen ... Vis forekomsten
Transkønnet som fællesbetegnelse var ikke i strid med ligestillingsloven fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse nr. 106/2014 den 14. maj 2014. KEN nr. 9447.
Den 14. maj 2014 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i en sag, Institut for Menneskerettigheder (IMR) gav på deres sigfranu.dk-hjemmeside ikke brugeren mulighed for at angive sig selv som transseksuel. På hjemmesiden var det muligt at registrere sig som mand, kvinde eller transkønnet. Man kunne også vælge ikke at ... Vis forekomsten
Transmand har af Østre Landsret den 24. november 2017 fået dom for, at han kan registreres som far.
Østre Landsret afsagde den 24. november 2017 dom om, at A, der har fået juridisk kønsskifte fra kvinde til mand, kan registreres som far til det barn, som hans hustru, B havde født. Anonymiseret udskrift fra Østre Landsrets retsbog gengives herunder. * * * B1570000- CBW UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG ... Vis forekomsten
Transseksuel fik den 21. november 2001 ikke medhold hos Ligestillingsnævnet i klage over sygeplejerske og læge. KEN nr. 9476.
Afgørelse nr. 23/2001 J.nr. E.2.1.0008. Afgørelse nr. 23/2001 Truffet af Ligestillingsnævnet den 21. november 2001 Medlemmer: Niels Waage (formand) Ruth Nielsen Pia Deleuran Ved skrivelse af 30. september 2001 afviste Ligestillingsnævnets sekretariat en klage fra klageren over udtalelser fremsat af en sygeplejerske og ... Vis forekomsten
Transseksuel fik jf. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 166/2011 den 11. november 2011 ikke medhold i sin klage over Odense kommune om forskelsbehandling på grund af kønsidentitet. KEN nr. 10375 og KEN nr. 10383.
Ligebehandlingsnævnet den 11. november 2011. Afgørelse nr. 166/2011. Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af kønsidentitet i forbindelse med en kommunes behandling af klager fra en transseksuel. Nævnet fandt, at indklagede (kommunen) ikke havde handlet i strid med Ligebehandlingsloven. Nævnet lagde til ... Vis forekomsten
Ulovligt at forfordele kvinder og “alle, der kommer i dametøj” på et diskotek – konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 14. oktober 2011. KEN nr. 9993.
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 156 / 2011 Truffet den 14. oktober 2011 J.nr. 2500034-11 Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde forskellige fordelagtige tilbud til deres kvindelige gæster, heriblandt gratis entré og en gratis drink. ... Vis forekomsten
Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes kønsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.
Af Tina Thranesen. Det er den første dom i Danmark om fyring af en transperson på grund af dennes kønsudtryk - det vil sige dennes påklædning og udseende. Kort om sagen og dens forløb frem til dommen Den 12. marts 2012 påbegyndte Michelle Holst-Fischer, der er transkvinde, et jobprøvningsarbejde med mulighed for ... Vis forekomsten
Vielse af to personer af samme køn er lovlig, afgjorde Højesteret den 23. marts 2017.
Højesteret afsagde den 23. marts 2017 dom om, at vielse af to personer af samme køn er lovlig. Det har stor betydning for LGBT-personer. Sagen blev anlagt af seks personer (John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen) mod Kirkeministeren og Social- og ... Vis forekomsten
Wena og Anita Parry mod the United Kingdom – Application no. 42971/05. Skilsmisse i fbm. kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 28. december 2006.
Den 28. november 2006 afviste Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sagen Wena og Anita Parry mod the United Kingdom - Application no. 42971/05 - som grundløs. Klagerne, Wena og Anita Parry var begge britiske statsborgere født i 1939 og 1940 og bosiddende i Port Talbot, England. De blev gift i 1960 og havde tre ... Vis forekomsten
X, Y og Z mod The United Kingdom – Application no. 21830/93. Ret til familieliv. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 22. april 1997.
I sagen X, Y og Z v. The United Kingdom - Application no. 21830/93 - konkluderede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at der ikke havde været nogen overtrædelse af artikel 8 (ret til respekt for privatliv og familieliv), men anerkendte alligevel, at der var et familieliv mellem den transseksuelle og hans partners ... Vis forekomsten
Y. Y. mod Tyrkiet – Application no. 14793/08. Om afslag på kønsskifte. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 6. marts 2008.
Den 6. marts 2008 blev sagen Y. Y. mod Tyrkiet - Application no. 14793/08 - indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Sagsøgeren var en tyrkisk statsborger født i 1981 og boende i Mersin. Klageren var en ikke-kønsskifteopereret kvinde til mand transseksuel, der i de civile registre var registreret som ... Vis forekomsten
Y.Y mod Tyrkiet – Applikation no. 14793/08. Ret til kønsskifteoperation og ret til anerkendelse af køn uden sterilisation. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 10. marts 2015.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afsagde den 10. marts 2015 dom i sagen YY mod Tyrkiet. Y.Y. er en transmand, som i 2005 søgte om tilladelse til at få en kønsskifteoperation, men fik afslag med den (underlige) begrundelse, at han som biologisk født kvinde var i stand til at blive gravid. I 2013 søgte Y.Y. ... Vis forekomsten