Danske
0059-drabet. Mand i Nordjylland fik i midten af 1992 ved at udgive sig som kvinde kontakt til en mand via kontakttelefonen 0059, men blev dræbt af ham.
Onsdag den 13. januar 1993 stadfæstede Vestre Landsret dommen over den 22 årige Peter Thorndal på 12 års fængsel, som byretten i Hjørring havde idømte ham for drabet på den 26 årige Martin Agerskov. Sagen var startet en halvt års tid forinden, da Peter Thorndal via kontakttelefonen 0059 kom i forbindelse med ... Vis forekomsten
Epilering. Ankestyrelsens principafgørelse den 28. juni 2001 gav afslag på betaling.
Ankestyrelsen traf den 28. juni 2001 principafgørelse - KEN nr 9245 af 01/08/2001 - om, at en kommune ikke skulle yde økonomisk hjælp til en transseksuels epilering, da en sådan ydelse ikke fandtes helbredsmæssigt velbegrundet i lovens forstand. Meddelelse om: kontanthjælp - behandlingsudgift - epilering - ... Vis forekomsten
Transseksuel fik den 21. november 2001 ikke medhold hos Ligestillingsnævnet i klage over sygeplejerske og læge. KEN nr. 9476.
Afgørelse nr. 23/2001 J.nr. E.2.1.0008. Afgørelse nr. 23/2001 Truffet af Ligestillingsnævnet den 21. november 2001 Medlemmer: Niels Waage (formand) Ruth Nielsen Pia Deleuran Ved skrivelse af 30. september 2001 afviste Ligestillingsnævnets sekretariat en klage fra klageren over udtalelser fremsat af en sygeplejerske og ... Vis forekomsten
Paryk. Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 af 3. september 2003 om hjælpemiddel – paryk “Hår for livet”.
Ankestyrelsens principafgørelse C-35-03 af 3. september 2003 (KEN nr 9337 af 03/09/2003) om hjælpemiddel - paryk "Hår for livet" - konkret og individuel vurdering - bedst egnet og billigst. Resume: En 35 årig kvinde, som var uden hår som følge af hudsygdommen alopecia universalis, var ikke berettiget til hjælp til ... Vis forekomsten
Sygedagpenge. Ankestyrelsens principafgørelse D-15-07 af 9. juni 2006 om fravær på grund af lægeundersøgelser.
Ankestyrelsens principafgørelse D-15-07 af 9. juni 2006 (KEN nr 11170 af 02/11/2007) om fravær til undersøgelserne med et behandlingssigte på grund af helbredsproblemer giver ret til sygedagpenge. * * * Resume: Der var ret til sygedagpenge på dage med fravær på grund af ambulant undersøgelse, idet undersøgelsen ... Vis forekomsten
Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag.: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst ... Vis forekomsten
Kommunes forbud, mod at mænd bar korte bukser, var efter Ligestillingsnævnets afgørelse den 4. december 2008 ulovlig. KEN. nr 11085.
Kommunes forbud mod, at mænd bar korte bukser, var efter Ligestillingsnævnets afgørelse den 4. december 2008 ulovlig. Ligestillingsnævnets afgørelse nr. 23 / 2008 Resume: Nævnet fandt, at en kommune havde handlet i strid med ligebehandlingslovens § 4 i forbindelse med et forbud for mænd mod at bære korte bukser i ... Vis forekomsten
Ulovligt at forfordele kvinder og “alle, der kommer i dametøj” på et diskotek – konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 14. oktober 2011. KEN nr. 9993.
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 156 / 2011 Truffet den 14. oktober 2011 J.nr. 2500034-11 Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde forskellige fordelagtige tilbud til deres kvindelige gæster, heriblandt gratis entré og en gratis drink. ... Vis forekomsten
Transseksuel fik jf. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 166/2011 den 11. november 2011 ikke medhold i sin klage over Odense kommune om forskelsbehandling på grund af kønsidentitet. KEN nr. 10375 og KEN nr. 10383.
Ligebehandlingsnævnet den 11. november 2011. Afgørelse nr. 166/2011. Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af kønsidentitet i forbindelse med en kommunes behandling af klager fra en transseksuel. Nævnet fandt, at indklagede (kommunen) ikke havde handlet i strid med Ligebehandlingsloven. Nævnet lagde til ... Vis forekomsten
Billigere entrepris for gæster iklædt pigetøj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 18. oktober 2012. KEN 10044.
Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek opkrævede forskellige entrépriser for gæster, der var iklædt pigetøj, og for gæster, der ikke var iklædt pigetøj. Nævnet fandt, at indklagede havde overtrådt lov om ligestilling af mænd og kvinder ved at tilbyde en ... Vis forekomsten
Jens Pilegaard Bjarnesen, speciallæge fik kritik af Patientombudet den 1. november 2012 for den 4. juli 2011 af have fjernet brysterne på den dengang 15-årige transmand, Caspian Drumm.
I løbet af sommeren 2011 omtalte medierne i en længere række artikler, fjernsynsindslag mm. den dengang 15-årige Caspian Drumm, der den 4. juni 2011 operativt fjernet sine bryster. Lige så langt tilbage, Caspian kunne huske, havde han følt sig som en dreng. I begyndelsen af 2011 kom han som 15 årig igang med en ... Vis forekomsten
Kønsidentitet ikke årsag til påstået forskelsbeh. af en transseksuel i et boligselskab fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse nr. 418/2012 den 21. november 2012. KEN nr. 10158.
Den 21. november 2012 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i en sag, hvor klageren, der er transseksuel, har påstået sig forskelsbehandlet på grund af sin kønsidentitet i forbindelse med boligselskabets håndtering af hendes klager over chikane fra andre beboere i lejlighedskomplekset, hvor hun dengang boede. J.nr. ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 171/2013 af 28. august 2013 om påstået forskelsbehandling pga. kønsidentitet i forbindelse med afbrydelse af klagers arbejdsprøvning. KEN nr. 10237.
Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser på skriftligt grundlag. Da sagen krævede en vurdering af forklaringer om sagens omstændigheder, som ikke kan finde sted for nævnet, kunne nævnet ikke behandle klagen. På trods af, at nævnet ikke kunne behandle klagen, har de alligevel lavet en grundig gennemgang af klagen ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 249/2013 af 27. november 2013 om påstået forskelsbehandling pga. køn i fbm. udbetaling af ledighedsydelse til transmand efter dennes kønsskifte. KEN nr. 9419.
En kønsskifteopereret mand fik efter operationen nyt CPR-nummer. Dette medførte, at klager ikke modtog ledighedsydelse rettidigt i oktober måned, samtidig med at han blev trukket for meget i skat idet, der på grund af manglende skattekort, blev trukket 55 % skat af ledighedsydelsen. Den indklagede kommune påpegede, ... Vis forekomsten
Gratis entre til et diskotek mod at møde op i stiletter er i strid med ligestillingsloven, konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 5. september 2012 i afgørelse nr. 337/2012. KEN nr. 10007.
Den 5. september 2012 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse om, at det var en overtrædelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder, da et diskotek tilbød gratis entré til gæster, der mødte op i stiletter, idet der utvivlsomt var tale om et tilbud, der i al væsentlighed var rettet mod kvinder. Afgørelsen ... Vis forekomsten
Transkønnet som fællesbetegnelse var ikke i strid med ligestillingsloven fastslog Ligebehandlingsnævnet i afgørelse nr. 106/2014 den 14. maj 2014. KEN nr. 9447.
Den 14. maj 2014 traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i en sag, Institut for Menneskerettigheder (IMR) gav på deres sigfranu.dk-hjemmeside ikke brugeren mulighed for at angive sig selv som transseksuel. På hjemmesiden var det muligt at registrere sig som mand, kvinde eller transkønnet. Man kunne også vælge ikke at ... Vis forekomsten
Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes kønsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.
Af Tina Thranesen. Det er den første dom i Danmark om fyring af en transperson på grund af dennes kønsudtryk - det vil sige dennes påklædning og udseende. Kort om sagen og dens forløb frem til dommen Den 12. marts 2012 påbegyndte Michelle Holst-Fischer, der er transkvinde, et jobprøvningsarbejde med mulighed for ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.
LGBT Danmark udsendte den 29. juli 2015 en pressemeddelelse vedrørende Retten i Aarhus' dom den 9. juni 2015 om, at Michelle Holst-Fischer havde været udsat for diskrimination, da hun blev fyret – eller mere korrekt betegnet, da jobprøvningen blev bragt til ophør. Pressemeddelelsen gengives herunder. Michelle var ... Vis forekomsten
Svømmehals tilbud om separat omklædningsrum til person med juridisk kønsskifte var ikke forskelsbehandling på grund af køn afgjorde Ligebehandlingsnævnet den 2. marts 2016. KEN nr. 9383.
Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 2. marts 2016 offentliggjort den 20. maj 2016. Herunder gengives Ligebehandlingsnævnets afgørelse. * * * Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 35 / 2016 Truffet den 2. marts 2016 J.nr. 2015-6811-22682 Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i ... Vis forekomsten
Billigere entrépriser for gæster i pigetøj end for andre til et diskotek er ulovligt konstaterede Ligebehandlingsnævnet den 12. juni 2013. KEN 10034.
Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at et diskotek havde billigere entrépriser, hvis man var iklædt pigetøj. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede havde billigere entrépriser, hvis gæster var iklædt pigetøj. ... Vis forekomsten
Gratis drinks og billigere fri bar til alle, der mødte op i ”tøsetøj”, var ulovligt. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 9374 af 8. februar 2017.
Det var i strid med ligestillingsloven, at en bar tilbød en times gratis drinks og billigere fri bar på udvalgte drinks og øl til alle, der mødte op i ”tøsetøj”. Baren henviste til, at både kvinder og mænd kunne benytte sig af tilbuddet, hvis de mødte op i ”tøsetøj”. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt ... Vis forekomsten
Herreklip må ikke nægtes en person med kvindeligt personnummer. Ligebehandlingsnævnet afgørelse – KEN nr 9179 af 27/02/2017 – af 27. februar 2017.
Det var i strid med ligestillingsloven, at klager, der efter sine egne oplysninger fysisk fremstår som en kvinde, blev udelukket fra ydelsen ”herreklip”. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr. * * * Ligebehandlingsnævnets omtale af sagen. J. nr. 2016-6811-32832 Det var i strid med ... Vis forekomsten
Person født som mand, som har fået juridisk kønsskifte og fremstår som en mand, fik ikke medhold i klage over en jobkonsulent. Ligebehandlingsnævnet, AFG nr. 9495 af 8. marts 2017.
Klager er født som mand og bevilget juridisk kønsskifte. Klager har fået tildelt et nyt kvindeligt personnummer og har skiftet navn. Fysisk fremstår klager som en mand. Klager havde ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at klager i forbindelse med et møde med en kommunal ... Vis forekomsten
Vielse af to personer af samme køn er lovlig, afgjorde Højesteret den 23. marts 2017.
Højesteret afsagde den 23. marts 2017 dom om, at vielse af to personer af samme køn er lovlig. Det har stor betydning for LGBT-personer. Sagen blev anlagt af seks personer (John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen) mod Kirkeministeren og Social- og ... Vis forekomsten
Mandlig fysioterapeut (transvestit) udsat for forskelsbehandling pga. køn, da han ikke måtte gå feminint klædt. Ligebehandlingsnævet, KEN nr. 9631 af 5. april 2017.
Ligebehandlingsnævnet. J. nr. 2016-6810-33077. En mandlig fysioterapeut (transvestit) oplyste i foråret 2015 afdelingens oversygeplejerske om, at han ønskede at gå mere feminint klædt. Afdelingen havde ingen særlige uniformeringsregler, og det blev aftalt, at fysioterapeuten måtte prøve sig frem med ballerinasko ... Vis forekomsten
Klage over café, der tilbød halv pris på entréen til kunder, der mødte op i lårkort og stiletter, afvist af Ligebehandlingsnævnet. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-02805. KEN nr. 9794 af 7. juni 2017. Klager havde ikke en individuel og aktuel interesse i sagen, hvorfor klagen ikke kunne behandles af Ligebehandlingsnævnet. * * * Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - retlig interesse En mand klagede over, at en café ... Vis forekomsten
En transkvinde fik medhold i en klage til Ligebehandlingsnævnet over, at en familievejleder omtalte hende som “han” og tiltalte hende ved hendes tidligere mandenavn. KEN nr. 10023 af 27. september 2017.
Ligebehandlingsnævnet J. nr. 2017-6811-21985. KEN nr 10023 af 27/09/2017. Ligebehandlingsnævnes afgørelse om - køn - chikane - kommuner - sagsbehandling - medhold En transkønnet person klagede over en kommunal familievejleders udtalelser under støttet samvær med klagers børn. Klager har fået bevilget juridisk ... Vis forekomsten
Transmand har af Østre Landsret den 24. november 2017 fået dom for, at han kan registreres som far.
Østre Landsret afsagde den 24. november 2017 dom om, at A, der har fået juridisk kønsskifte fra kvinde til mand, kan registreres som far til det barn, som hans hustru, B havde født. Anonymiseret udskrift fra Østre Landsrets retsbog gengives herunder. * * * B1570000- CBW UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG ... Vis forekomsten