Undermenuer til "EU": EU-Domstolen | Direktiver | Forordninger | Spørgsmål, rapporter mm. | Køreplan fobi og forskelsbeh.
EU
Europa-Parlamentes beslutning A 3-0016/89 af 12. september 1989 om diskriminering af transseksuelle.
Europa-Parlamentet vedtog på sin session 1989/90 den 12. september 1989 beslutning A 3-0016/89 om diskriminering af transseksuelle. Beslutningen er optaget på side 40 - 42 i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 256, 32. årgang, 9. oktober 1989. Beslutningen gengives herunder. 2. Transseksuelle — dok. A 3-0016/89 ... Vis forekomsten
P mod S og Cornwall County Council – C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996.
p-mod-s-og-Cornwall-county-council C-13/94, EF-Domstolen, transseksuel, EF-domstolen, kønsskifte, ligebehandling af mænd og kvinder, P mod S og Cornwall County Council P mod S og Cornwall County Council - C-13/94. Afskedigelse af en transseksuel var ulovlig. EF-domstolen den 30. april 1996. EF-Domstolen afgjorde den 30. ... Vis forekomsten
Spgsm. E-3542/97 af 12. november 1997 til Kommissionen om transseksuelle borgere i Den Europæiske Union. Svar den 5. december 1997.
Skriftlig forespørgsel E-3542/97 af James Moorhouse (PSE) til Kommissionen den 12. november 1997 om transseksuelle borgere i Den Europæiske Union. Har Kommissionen på baggrund af Europarådets henstilling 1117 såvel som medlemsstaternes meget forskellige bestemmelser om transseksuelle europæiske borgeres retlige ... Vis forekomsten
Spørgsmål P-2625/10 af 15. april 2010 til om at fjerne transseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Svar den 11. maj 2010.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 15. april 2010 spørgsmål til EU-Kommissionen - P-2625/10 - om EU har sit eget klassifikationssystem for sygdomme og om at fjerne transseksualitet fra listen over psykiske lidelser. Europa-Kommissionen svarede den 11. maj 2010. Spørgsmål Transseksualitet er på nuværende ... Vis forekomsten
Spgsm. E-1842/02 af 28. juni 2002 til Kommissionen om EF-traktatens artikel 13 om foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. køn, race, etnisk oprindelse m.v. Svar den 29. juli 2002.
Skriftlig forespørgsel E-1842/02 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen den 28. juni 2002. Falder diskrimination af transseksuelle ifølge Kommissionen ind under EF-traktatens artikel 13? Er denne form for diskrimination ligeledes omhandlet af direktivet om forskelsbehandling på arbejdspladsen? Hvilke planer har ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse om, at K.B., der har fået foretaget kønsskifte, skal kunne indgå ægteskab og kunne få efterladtepension fra sin partner. Sag C-117/01.
EF-Domstolen traf den 7. januar 2004 afgørelse i sagen K.B. mod "National Health Service Pensions Agency og Secretary of State for Health" i England. Domstolen konstaterede, at den engelske lovgivning forhindrede K.B. og R i at indgå ægteskab, hvilket var i strid med EU-retten, hvorfor den lokale domstol skulle ... Vis forekomsten
Pasforordning fra EU af 13. december 2004 om sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter.
Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder EU-Tidende nr. L 385 af 29/12/2004 s. 0001 - 0006 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om.
Formålet med direktiv 2004/113/EF er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse ... Vis forekomsten
Homofobi og transfobi blev den 18. januar 2006 fordømt af Europa-Parlamentet – P6_TA(2006)0018.
Europa-Parlamentet vedtog den 18. januar 2006 under sit plenarmøde med stemmerne 468 for og 114 imod en tekst - P6_TA(2006)0018 - der fordømte homofobi, som de under pkt. A definerede som: "en irrationel frygt for og uvilje mod homoseksualitet og bøsser, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle, svarende til racisme, ... Vis forekomsten
EF-Domstolen traf den 27. april 2006 afgørelse om, at en MtK kønsskifteopereret fra England var berettiget til pension fra kvinders pensionsalder. Sag C-423/04.
Sagen vedrører Sarah Margaret Richards, der har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation, men som de engelske myndigheder nægtede pension fra hun fyldte 60 år, hvilket er normal pensionsalder for kvinder. Myndighederne ville først tildele hende pension, fra hun fyldte 65 år, som er normal pensionsalderen ... Vis forekomsten
Stigende racistisk og homofobisk vold i Europa. EU-Parlamentets beslutning P6_TA(2006)0273 af 15. juni 2006.
Europa-Parlamentets beslutning den P6_TA(2006)0273 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa henviser bl.a. under punkt 2.6 til drabet i Portugal den 22. februar 2006 på den 22 årige brasilianske transseksuelle, Gisberta. * * * Herunder den vedtagne beslutning. Torsdag den 15. juni 2006 - ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006.
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på ... Vis forekomsten
FRA’s juridiske analyserapport af februar 2008 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og kønsidentitet i Danmark.
Rapporten, der er på engelsk (Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation - Denmark), er udarbejdet februar 2008 af Birgitte Kofod Olsen, der er vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder. Rapporten er det danske bidrag til den samlede rapport Homophobia and Discrimination on ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning P6_TA(2008)0212 af 20. maj 2008 om fremskridt på områderne ligebehandling og ikke-diskriminering i EU.
Europa-Parlamentet vedtog den 20. maj 2008 en beslutning, der opfordrer til, at der på EU-niveau gennemføres nødvendige direktiver til at sikre, at enhver form for diskrimination gøres ulovlig. Der opfordres ligeledes til, at der tages skridt mod de medlemsstater, der endnu ikke har gennemført nødvendig lovgivning ... Vis forekomsten
FRA’s juridiske analyserapport af juni 2008 om homofobi og diskrimination pga. seksuel orientering i EU. Part 1.
Rapporten, der er på engelsk (Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I - Legal Analysis) identificerer forskelsbehandling og mangelfuld lovmæssig beskyttelse af LGBT, lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede personer inden for de områder, som EU har ... Vis forekomsten
Spgsm. P-0076/09 af 14. januar 2009 om gennemførelse af ligestillingsdirektiv 2006/54/EF i relation til transpersoner. Svar 3. februar 2009.
Den 14. januar 2009 stillede Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) spørgsmål P-0076/09 om gennemførelse af det omarbejdede ligestillingsdirektiv (2006/54/EF) for så vidt angår transseksuelle, til Kommissionen, der svarede den 3. februar 2009. I spørgsmålets originale engelske tekst anvendes ordet "transgender". Det er i ... Vis forekomsten
The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Denmark. Marts 2009.
Rapporten er en landerapport fra Institut for Menneskerettigheder vedrørende Danmark til brug for European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) og redegør for de lovmæssige forhold omkring homoseksualitet, ligeberettigelse og diskrimination, men kommer kun meget kort ind på transforhold. Rapporten er udarbejdet ... Vis forekomsten
FRA’s rapport af juni 2009 om homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU’s medlemsstater Part II: Den sociale situation.
Denne rapport, der udkom i juni 2009, beskæftiger sig med de sociale forhold for LGBT personer og er anden del af en stor europæisk undersøgelse fra European Union Agency for Fundamental Rights - FRA. Første del (Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I - Legal ... Vis forekomsten
EU værktøjskasse af 17. juni 2010 om LGBT menneskerettigheder.
EU værktøjskasse om LGBT menneskerettigheder. (17. juni 2010) I Rådet for Den Europæiske Union - EU's ministeråd - har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og derefter offentliggjort et værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle ... Vis forekomsten
Transgender Persons’ Rights in the EU Member States. Rapport – PE 425.621 – fra Europa-Parlamentet af 9. juli 2010.
Rapport bestilt af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker - European Parliament's Directorate-General for Internal Policies - om transkønnede personers rettigheder i de enkelte medlemsstater i EU. Rapporten indeholder desuden en kopi af den første vedtagelse om transkønnedes rettigheder vedtaget ... Vis forekomsten
Spgsm. E-9039/2010 den 3. november 2010 om at fjerne sygdomsbetegnelsen kønsidentitetsforstyrrelse. Svar den 4. januar 2011.
I anledning af den internationale dag for fjernelse af sygeliggørelse af transidentiteter den 23. oktober 2010 har den tværpolitiske gruppe for LGBT-rettigheder - The European Parliaments Intergroup on LGBT Rights - den 3. november 2010 fået stillet et skriftligt spørgsmål til Europa-Kommissionen om, hvad den ville ... Vis forekomsten
FRA’s rapport fra af 30. november 2010 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og kønsidentitet.
Den 30. november 2010 offentliggjorde Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder - European Union Agency for Fundamental Rights - FRA - sin rapport om homofobi, transfobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet for medlemmer af Europa-Parlamentet. I forordet indleder ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet opfordrede den 16. december 2010 til beskyttelse af LGBT-personers menneskerettigheder på verdensplan – P7_TA(2010)0489.
Intergroup on LGBT Rights fremsatte den 16. december 2010 følgende udtalelse: Den 16. december 2010 stemte Europa-Parlamentet om sin årlige rapport - P7_TA(2010)0489 - om menneskerettighederne i verden. Rapporten lægger særlig vægt på krænkelser af menneskerettighederne på grund af seksuel orientering og ... Vis forekomsten
EU’s beslutning P7_TA(2010)0489 af 16. december 2010 om menneskerettighederne i verden 2009 og EU’s menneskerettighedspolitik.
Europa-Parlamentets beslutning - P7_TA(2010)0489 - af 16. december 2010 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2009 og EU's menneskerettighedspolitik. Europa-Parlamentet, der henviser til EU's ellevte årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden, der dækker perioden fra juli 2008 til december ... Vis forekomsten
Spgsm. E-9039/2010 af 3. november 2010 om depatologisering af kønsidentitetsforstyrrelse. Svar 4. januar 2011.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 3. november 2010 spørgsmål til EU-Kommissionen - E-9039/2010 - om depatologisering af kønsidentitetsforstyrrelse, herunder om Kommissionen var enig med Europarådets menneskerettighedskommissær i, at »tvungen skilsmisse« og »tvangssterilisation« er i strid med principperne om ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser forbudt efter 2012 jf. EU-Domstolens dom – C-236/09 – den 1. marts 2011.
Den 4. marts 2011 orienterede Folketingets Erhvervsudvalg - 2010-11 ERU alm. del Bilag 174 - om, at EU-Domstolen forbyder forskelsbehandling mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringsydelser efter 2012. Sammenfatning EU-Domstolen har i dommen af 1. marts 2011 - C-236/09 - slået fast, at forskelsbehandling af ... Vis forekomsten
Spgsm E-002442/2011 af 7. marts 2011 om at tildele midler til organisationer, der arbejder for transkønnedes ligestilling.
Europaparlamentsmedlemmer stillede den 7. marts 2011 spørgsmål til EU-Kommissionen - E-002442/2011 - om Kommissionen vil tildele øremærkede midler til organisationer, der arbejder for transseksuelles ligestilling og grundlæggende rettigheder. Svar den 29. april 2011. Spørgsmål Den Europæiske Domstols dom i sagen P ... Vis forekomsten
EU-Parlamentets beslutning A7-0029/2011 om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU i 2010 offentliggjort den 8. marts 2011.
Beslutningen - A7-0029/2011 - blev offentliggjort den 8. marts 2011 - på Kvindernes Internationale Kampdag. Den indledes med en lang række henvisninger til støtte for indholdet i betænkningen og derefter en række forhold, som ligger til grund for betænkningens egentlige indhold, som er oplistet i 75 punkter. I ... Vis forekomsten
Håndbog om europæisk lovgivning om ikke-forskelsbehandling på dansk.
Håndbog om den europæiske lovgivning om ikke-diskrimination. Bogen er udarbejdet i fællesskab af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Fundamental Rights Agency - FRA. Det er en omfattende guide til lovgivningen og retspraksis om ikke-diskrimination. Indeholder og beskriver desuden en række relevante ... Vis forekomsten
EU-høring den 30. juni 2011 om LGBTI rettigheder i verden afholdt af Intergroup on LGBT Rights Rights.
Europa-Parlamentets Intergroup on LGBT Rights Rights afholdt den 30. juni 2011 en høring om LGBTI rettigheder i verden. Medlemmer af Europa-Parlamentet, personale fra Europa-Parlamentet og Europa-Kommission, ambassadører for og medlemmer af offentligheden hørte indlæg fra menneskerettighedsforkæmpere, repræsentanter ... Vis forekomsten
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – Bind 1 – 2 med kommentarer. 3. udgave
Der findes et utal af menneskerettighedskonventioner. Det, der adskiller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra de andre, er etableringen af et effektivt håndhævelsessystem i form af en fælles europæisk domstol. Denne domsstol kan træffe bindende afgørelser for medlemsstaterne på grundlag af klager fra ... Vis forekomsten
EU’s beslutning P7_TA(2011)0427 af 280911 til WHO om at ændre transkønnethed til en ikke-sygeliggørende placering i ICD.
Europa-Parlamentet vedtog torsdag den 28. september 2011 i en beslutning - P7_TA(2011)0427 - at opfordre WHO til at stoppe med at betragte transkønnede mennesker som psykisk syge. Kønsidentitetsforstyrrelse er i øjeblikket klassificeret som en mental og adfærdsmæssige forstyrrelse i WHO's International Statistical ... Vis forekomsten
EU-direktiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse asyl.
Europa-Parlamentet vedtog den 27. oktober 2011 EU-direktiv P7_TA(2011)0469 om af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse - dvs. berettigede til asyl. Kønsidentitet anføres i direktivet som en mulig grund til at få asyl. Det er ... Vis forekomsten
Asyldirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for ... Vis forekomsten
Fordømmelse af russisk forslag om forbud mod information om seksuel orientering og kønsidentitet i EU-Parlamentets beslutning P7_TA(2011)0575 af 14. december 2011.
Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om det kommende topmøde mellem EU og Rusland den 15. december 2011 og resultatet af valget til Dumaen den 4. december 2011. Fra Europa-Parlamentets tekst - P7_TA(2011)0575 - gengives kun et par enkelte punkter. Beslutningen indeholder mange andre forhold, end de her ... Vis forekomsten
Menneskerettighederne i verden og EU’s menneskerettighedspolitik – P7_TA(2012)0126 – 18. april 2012.
Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder følgerne for EU's menneskerettighedspolitiske strategi. Selv om skrivelsen omtaler en lang række forskellige forhold, så er ... Vis forekomsten
Bekæmpelse af homofobi og transfobi i Europa. Beslutning P7_TA(2012)0222 af 24. maj 2012 fra EU-Parlamentet.
Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2012 om bekæmpelse af homofobi og transfobi i Europa. Europa-Parlamentet, der henviser til Verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen til beskyttelse af ... Vis forekomsten
Årlig rapport fra EU’s agentur for grundlæggende rettigheder – FRA: Grundlæggende rettigheder: udfordringer og resultater i 2011.
Den årlige rapport om menneskerettighedsforholdene i de forskellige lande i EU og om tiltag til forbedringer, der er taget i de enkelte land og af EU indeholder så at sige alle aspekter om menneskerettigheder. Her skal ud over overskrifterne på hovedafsnittene alene omtales afsnit: 5.4. Forskelsbehandling på grund af ... Vis forekomsten
Trans and intersex people: Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression. 11. juni 2012. Dansk oversættelse af resuméet.
Rapportens titel kan oversættes til: Trans og interkønnede mennesker: Diskrimination mod trans- og interkønnede mennesker på grund af køn, kønsidentitet og kønsudtryk. Europa-Kommissionen havde tidligere studeret forskelsbehandling baseret på seksuel orientering, men det er første gang, kønsidentitet og ... Vis forekomsten
Ofre for kriminalitet. EU direktiv KOM(2011)275 af 4. oktober 2012 om minimumsstandarder for.
Den 4. oktober 2012 vedtog EU-Ministerrået - kaldet Rådet - direktivet COM (2011) 275 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse. Som repræsentant for Danmark deltog daværende social- og integrationsminister, Karen Hækkerup. Direktivet fastsætter ... Vis forekomsten
Frem mod en EU-køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Oktober 2012.
Resumé Denne undersøgelse giver et overblik over de problemer, som møder LGBTI personer står som identificeret i EU undersøgelser og EU-tiltag på dette område frem til dato. Undersøgelsen fokuserer navnlig på ligestillingsområderne (herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, adgang til varer og ... Vis forekomsten
Frem mod en EU-køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Oktober 2012.
Resumé Denne undersøgelse giver et overblik over de problemer, som møder LGBTI personer står som identificeret i EU undersøgelser og EU-tiltag på dette område frem til dato. Undersøgelsen fokuserer navnlig på ligestillingsområderne (herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, adgang til varer og ... Vis forekomsten
EU direktiv 2012/29/EU (Offerdirektivet) af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (også betegnet som "Offerdirektivet") af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA * * * Direktivet indledes med en række henvisninger og ... Vis forekomsten
Discrimination in the EU in 2012. Undersøgelsesrapport fra EU-Kommissionen.
Diskrimination mod transpersoner i Danmark: 32 % mener, at diskriminationen er udbredt mod 45 % i hele EU. 54 % mener, at diskriminationen er er sjældent mod 39 % i hele EU. 1 % mener, at diskriminationen ikke eksisterer mod 3 % i hele EU. 7 % "ved ikke" mod 13 % i hele EU. Europa-Kommissionen har offentliggjort sin ... Vis forekomsten
EU-Parlamentet vedtog den 12. december 2012 en rapport, P7_TA(2012)0500, om grundlæggende rettigheder i EU.
Onsdag den 12. december 2012 vedtog Europa-Parlamentet en rapport - P7_TA(2012)0500 - om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Foruden et specielt afsnit i rapoporten om seksuel orientering og kønsidentitet omfattende punkt 90 til 103 er seksuel orientering og kønsidentitet medtaget flere steder i ... Vis forekomsten
EU-Parlamentet vedtog den 13. december 2012 sin årsberetningen – P7_TA(2012)0503 – om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU’s politik om menneskerettigheder og demokrati.
Den 13. december 2012 vedtog Europa-Parlamentet på sit møde i Strasbourg sin årsberetning - P7_TA(2012)0503 - om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati. Herunder gengives uddrag af årsberetningen Europa-Parlamentet, (Her følger i højtidelige vendinger ... Vis forekomsten
Opfordring af 1. oktober 2013 om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering til vedtagelse.
Den 1. oktober 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling et forslag til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Forslaget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende ... Vis forekomsten
Forslag af 14. oktober 2013 til betænkning om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 14. oktober 2013 udgav Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender et forslag til betænkning om Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med Ulrike Lunacek som ordfører, som gengives herunder Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om EU-køreplan mod homofobi og ... Vis forekomsten
Asyl til homoseksuelle flygtninge. Sag C-199/12, C-200/12 og C-201/12 – den 7. november 2013.
EU-Domstolen afsagde den 7. november 2013 dom i tre sager om asyl til homoseksuelle, som grundet deres ensartethed blev behandlet samlet. Sagerne blev afgjort efter det nu ophævede asyldirektiv - 2004/83/EF af 29. april 2004. Det nye asyldirektiv - 2011/95/EU af 13. december 2011 - indskrænker ikke asylmylighederne for ... Vis forekomsten
Ændringsforslag 1 – 45 til forslag om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering fremlagt den 19. november 2013.
Den 19. november 2013 fremlagde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender en skrivelse med 45 ændringsforslag til om forslaget til EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Ændringsforslagene gengives herunder Ændringsforslag 1 - 45 til forslag om EU ... Vis forekomsten
Kommissionsberetning – COM(2013) 861 – af 6. december 2013 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.
Beretning den 6. december 2013 - COM(2013) 861 - fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet * * * Beretningen i pdf-format hos EurLex. * * * Afsnit 3, punkt 4. Vedrører bl.a. kønsskifte Afsnit 3.4. Vedrører alene kønsskifte * * * Beretning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af ... Vis forekomsten
Udtalelse af 6. december 2013 fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 6. december 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling en udtalelse til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslaget til EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering til vedtagelse. Udtalelsen FORSLAG Udvalget om Kvinders ... Vis forekomsten
Årsberetning fra Europa-Parlamentet af 11. december 2013 om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU’s politik på området.
Europa-Parlamentet vedtog den 11. december 2013 sin årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2012 og EU's politik på området. Rapporten gennemgår situationen på menneskerettighedsområdet - herunder menneskerettighederne for LGBTI personer - i hele verden og anbefalinger om EU's indsats. ... Vis forekomsten
Rapport af 17. december 2013 til Europa-Parlamentet om en EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 17. december 2013 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en rapport om en EU-køreplan mod homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual ... Vis forekomsten
Betænkning A7-0009/2014 af 8. januar 2014 om en EU køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.
Den 8. januar 2014 vedtog Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under Europa-Parlamentet en betænkning om EU-køreplanen mod homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. (Report on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 4. februar 2014 en anmodning til EU-Kommissionen om en LGBTI køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Europa-Parlamentet vedtog den 4. februar 2014 en ikke-bindende henstilling om en kommende EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet. Vedtagelsen skete med 394 stemmer for og 176 imod. To danske europaparlamentsmedlemmer var fraværende og en stemte hverken for eller ... Vis forekomsten
EU-Parlamentets pressemeddelelse af 5. februar 2014 om en LGBTI køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Europa-Parlamentets pressemeddelelse om deres initiativ-betænkning, der opfordrer Kommissionen til at formulere en EU-køreplan mod diskriminerende handlinger mod LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og intetkønnede) blev offentliggjort den 10. februar 2014 af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 27. februar 2014 sin årlige rapport – P7_TA(2014)0173 – om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012).
Torsdag den 27. februar 2014 vedtog Europa-Parlamentet sin årlige betænkning om de grundlæggende rettigheder i EU. Rapporten indeholder en omfattende oversigt over situationen for LGBT-personer og anbefalinger til at nå de normer for europæisk ligestilling, der er fastlagt i Den Europæiske Unions chartret om ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of the EU LGBT survey data.
Transpersoner eller de, hvis kønsidentitet og/eller kønsudtryk adskiller sig fra det køn, de fik tildelt ved fødslen, står i dag ofte over for diskrimination, chikane og vold i hele EU. Denne virkelighed udløser frygt og fører til, at mange skjuler eller hemmeligholder deres sande jeg. Denne rapport undersøger ... Vis forekomsten
LGBT rettigheder pr. 10. oktober 2012 i ni EU tiltrædelseslande.
Europa-Kommissionens årlige rapporter om tiltrædelseslandene blev offentliggjort den 10. oktober 2012. Rapporterne indeholder væsentlige oplysninger - både positive og negative - om udviklingen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i de ni lande. EU-kommissær Stefan Füle præsenterede rapporterne for ... Vis forekomsten
Rapport om de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) – P8_TA(2015)0286 – vedtaget af Europa-Parlamentet den 8. september 2015.
Europa-Parlamentet vedtog den 8. september 2015 en ny omfattende rapport - P8_TA(2015)0286 - om de grundlæggende rettigheder i EU. På trods af et forsøg fra PPE-gruppen om at vedtage en alternativ rapport, som ville have slettet næsten alt indhold om LGBTI-rettigheder og andre relevante menneskerettighedsspørgsmål, ... Vis forekomsten
Rapport om bl.a. opfordring til oplysning om LGBTI-spørgsmål i skolernes læreplaner og bekæmpelse af transfobi – P8_TA(2015)0312 – vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. september 2015.
Europa-Parlamentet vedtog den 9. september 2015 en rapport – P8_TA(2015)0312 – om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse. I rapporten er der flere transrelevante punkter. Herunder gengives rapportens transrelevante punkter. der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 – P8_TA(2015)0351 – om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.
Torsdag den 8. oktober 2015 vedtog Europa-Parlamentet beslutning - P8_TA(2015)0351 - om anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Opmærksomhenden ... Vis forekomsten
Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed. 7. december 2015.
Europa-Kommissionen udsendte den 7. december 2015 publikation, en liste til fremme af LGBTI lighed, som Kommissionen har til hensigt at arbejde med. Publikataionen, der er på engelsk har den engelske titel: List of actions by the Commission to advance LGBTI quality. Herunder bringes en oversættelse til dansk af ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning P8_TA(2016)0020 om EU’s prioriteter for samlingerne i FN’s Menneskerettighedsråd i 2016.
Europa-Parlamentet vedtog i sin beslutning P8_TA(2016)0020 torsdag den 21. januar 2016 på sit møde i Strasbourg at udtrykke sin bekymring over diskriminerende love og praksis samt voldshandlinger mod enkeltpersoner på grundlag af deres seksuelle orientering og kønsidentitet og henstillede til EU-medlemsstaterne at ... Vis forekomsten
EPSCO’s rådskonklusioner den 16. juni 2016 som svar på Europa-Kommissionens Liste over tiltag til fremme af LGBTI lighed.
EPSCO-rådsmødet vedtog den 16. juni 2016 i enighed en konklusion som svar på Europa-Kommissionens "Liste over tiltag til fremme af LGBTI lighed" af 7. december 2015. Danmark fremlagde sammen med Sverige, Belgien og Østrig en erklæring om, at de gerne havde set, at rådskonklusionerne var mere ambitiøse. På ... Vis forekomsten
Ellen Trane Nørbys orientering den 8. juli 2016 til Ligestillingsudvalget (Bilag 84) om EPSCO-rådsmødets erklæring om LGBTI-personers rettigheder.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, Venstre sendte den 8. juli 2016 en orientering til Ligestillingsudvalget (LIU) - Alm. del 2015-16: Bilag 84 - om, at EPSCO-rådsmødet den 16. juni 2016 i enighed havde vedtaget en konklusion som svar på Europa-Kommissionens "Liste over tiltag til ... Vis forekomsten
Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU 2015. EU-Parlamentets beslutning P8_TA-PROV(2016)0485 af 13. december 2016.
Europa-Parlamentet vedtog den 13. december 2016 en ny omfattende rapport (P8_TA-PROV(2016)0485) om de grundlæggende rettigheder i EU. Rapporten vurderer, hvordan grundlæggende rettigheder gennemføres i EU, og hvad skal stadig bør gøres for at nå de standarder, der er fastsat i charteret om grundlæggende ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentets beslutning – P8_TA-PROV(2017)0028 – af 14. februar 2017 om fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning.
Europa-Parlamentet vedtog den 14. februar 2017 en tekst - P8_TA-PROV(2017)0028 - med opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning. Herunder gengives alene tekstens transrelevante punkter. Europa-Parlamentet, der henviser ... Vis forekomsten
Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst (P8_TA(2017)0073) om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU.
Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2017 en tekst - P8_TA(2017)0073 - om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU. The European Parlament’s Intergroup on LGBT Rights skrev den 15. marts 2017 følgende om den vedtagne tekst. Europa-Parlamentet vedtog tirsdag den 14. marts 2017 en nøglerapport med krav om en styrket ... Vis forekomsten
FRA’s rapport af 7. juli 2016: 2016-rapport om grundlæggende rettigheder. FRA’s udtalelser.
Fra rapporten gengives herunder alene hovedparten af et enkelt afsnit indeholdende tekst om ligebehandling og forskelsbehandling i relation til køn, kønsidentitet, kønsskifte og seksuel orientering. 2 Ligebehandling og ikke-forskelsbehandling (side 7) EU's dedikerede indsats for at bekæmpe forskelsbehandling og ... Vis forekomsten