Direktiver
Asyldirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for ... Vis forekomsten
EU direktiv 2012/29/EU (Offerdirektivet) af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (også betegnet som "Offerdirektivet") af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA * * * Direktivet indledes med en række henvisninger og ... Vis forekomsten
EU-direktiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse asyl.
Europa-Parlamentet vedtog den 27. oktober 2011 EU-direktiv P7_TA(2011)0469 om af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse - dvs. berettigede til asyl. Kønsidentitet anføres i direktivet som en mulig grund til at få asyl. Det er ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om.
Formålet med direktiv 2004/113/EF er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006.
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på ... Vis forekomsten
Ofre for kriminalitet. EU direktiv KOM(2011)275 af 4. oktober 2012 om minimumsstandarder for.
Den 4. oktober 2012 vedtog EU-Ministerrået - kaldet Rådet - direktivet COM (2011) 275 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse. Som repræsentant for Danmark deltog daværende social- og integrationsminister, Karen Hækkerup. Direktivet fastsætter ... Vis forekomsten