Bilag 1, B 128 den 13. maj 2016 om, at der ikke skal afgives betænkning.

Vist 0 gange. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets sekretær oplyste den 13. maj 2016, at forslagsstillerne (Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) til beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet har oplst, at de ikke ønsker beslutningsforslaget til betænkningsafgivelse.

* * *
Folketingets journal vedr. bilaget.
Bilaget i pdf-format hos Folketinget.

Spgsm. 2, B 128 den 12. maj 2016 om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet.

Vist 0 gange. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 12. maj 2016 på foranledning af Josephine Fock (ALT) spørgsmål nr. 2 til beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, hvad der bliver gjort i dag i forhold til restauratørerne for at imødekomme diskrimination i nattelivet.

* * *
Folketingets journal vedr. spørgsmålet og svaret.
Spørgsmålet i pdf-format hos Folketinget.

Spgsm. 1, B 128 den 2. maj 2016 om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet.

Vist 0 gange. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget stillede den 2. maj 2016 på foranledning af Pelle Dragsted (EL) spørgsmål nr. 1 til beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om hvilke regler, der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet, til erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler der findes i dansk ret i forhold til diskrimination i nattelivet. Herudover bedes ministeren redegøre for hvordan reguleringen er i Norge og Sverige, samt evt. i andre lande, hvor ministeren er bekendt med lovgivningen, eller finder det relevant at sammenligne regelgrundlag.

* * *
Folketingets journal vedr. spørgsmålet og svaret.
Spørgsmålet i pdf-format hos Folketinget.

B 128. Tidsplan.

Vist 0 gange. Tidsplan for B 128 – Samling: 2015-16– om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.

Handling Dato Bemærkning
Fremsat 1. april 2016  
1. behandling 28. april 2016 Henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Betænkning 13. maj 2016 Bilag 1. Der skal ikke afgives betænkning.

Tidsplanen hos Folketinget.

B 128. Beslutningsforslag den 1. april 2016 om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.

Vist 0 gange. Josephine Fock (ALT) , René Gade (ALT) , Rasmus Nordqvist (ALT) fremsatte den 1. april 2016 beslutningsforslag B 128 – Samling: 2015-16 – om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.

Beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet

Folketinget opfordrer regeringen til inden den 1. november 2016 at tage de fornødne initiativer til indførelse af en standardiseret menneskerettighedspolitik for restaurationer, der er i overensstemmelse med FN’s retningslinjer, og som følger tildeling af alkoholbevillinger, således at nye bevillinger og forlængelser forudsætter tilslutning til en sådan menneskerettighedspolitik. Derudover opfordres regeringen til at indføre et branchespecifikt klageorgan, der kan fungere for både gæster og restaurationer i sager vedrørende diskrimination i nattelivet.

Bemærkninger til forslaget

Baggrund og formål
Beslutningsforslaget har som overordnet mål at komme diskrimination i nattelivet til livs.

Forslaget vil sikre respekten for menneskerettigheder i nattelivet ved, i overensstemmelse med FN’s retningslinjer, at etablere en politik, der kan hjælpe virksomhederne med at løfte opgaven samt sikre en effektiv klageadgang.

Hvis borgere gentagene gange oplever at blive »dømt ude« på grund af hudfarve, religion, seksualitet, handicap eller andet kan det føre til en følelse af tilsidesættelse og fremmedgjorthed fra resten af samfundet. Følelsen af ikke at høre til er gift for den enkelte borger såvel som for samfundet som helhed. Det er sådanne negative oplevelser og følelser, der fører til kriminalitet, misbrug og radikalisering.

Det er et område, der allerede er lovgivet om, men ikke desto mindre er diskrimination i nattelivet fortsat et omfattende problem. Derfor skal der gøres yderligere for at ændre på den dårlige kultur.

Inspireret af Øjne i natten, der er et initiativ under projektet Stop Had, af Den Internationale Juristkommission og af GLOBAL CSR, opfordrer Alternativet regeringen til at indføre regler vedrørende diskriminering i nattelivet. Løsningerne tager udgangspunkt i de forpligtigelser, som både den danske stat og de involverede virksomheder allerede har, og de er udviklet som en hjælp til virksomhederne, så de kan leve op til disse forpligtelser. Dette uden at pålægge virksomhederne yderligere belastninger.

Der findes allerede to instrumenter, der anviser en løsning på problemet med diskrimination i nattelivet. Dels menneskerettighederne, der blandt andet indeholder retten til ikkediskrimination, dels FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, der fastlægger forpligtelserne for både stat og virksomheder til at sikre, at enhver virksomhed respekterer menneskerettighederne på et operationelt plan. Under FN’s retningslinjer skal virksomhederne således udarbejde en menneskerettighedspolitik, hvilket indeholder en række forpligtigelser.

De danske virksomheder er på denne måde allerede underlagt en række menneskeretlige forpligtelser som resultat af Danmarks tilslutning til FN’s retningslinjer.

Forslaget
Det foreslås at udarbejde en generel menneskerettighedspolitik, der følger alkoholbevillingen, og som vil hjælpe virksomhederne med at løfte deres menneskeretlige ansvar og øge bevidstheden omkring diskriminering i nattelivet.
Herved foræres en løsning, som virksomhederne ellers skulle ofre ressourcer på at skabe.

Derudover foreslås det at indføre et branchespecifikt klageorgan, der skal leve op til FN’s retningslinjer om effektive klageadgange og sikre en omkostningseffektiv klagemekanisme for både virksomheder og gæster.

* * *
Folketingets journal vedrørende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.