L 106-2012-Ægteskab

L 106. 14. marts 2012. Lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn. Vedtaget.

Vist 46 gange. Den 14. marts 2012 frensatte social- og integrationsminister, Karen Hækkerup (S) lovforslag L 106 – Samling: 2011-12 – om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.(Ægteskab mellem to personer af samme køn).

Resumé
Det overordnede formål med loven er at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab ved en borgerlig handling.
Det fastslås derfor, at ægteskabsloven finder anvendelse på ægteskab både mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn.
Samtidig ophæves partnerskabsloven, og det bliver muligt at omdanne et registreret partnerskab til et ægteskab.
Endelig får et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn indtil videre de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.

Loven skal ses i sammenhæng med loven om præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn, fremsat af ministeren for ligestilling og kirke.
Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

Udkast til lovforslaget blev fremsat den 18. januar 2012.
Der blev både til udkastet og til selve lovforslaget afgivet adskillige høringssvar. LGBT Danmark afgav høringssvar til udkastet til lovforslaget.
I det fremsatte lovforslag er der en del ændringer i forhold til udkastet, men det overordnede – ægteskab mellem to personer af samme køn – er uændret.

Lovforslaget blev efter 1. behandlingen den 20. marts 2012 henvist til Socialudvalget, der afgav betænkning den 29. maj 2012 og en tilføjelse til betænkningen den 31. maj 2012.
Efter 2. behandlingen den 6. juni 2012 blev lovforslaget påny henvist til Socialudvalget, der afgav en tillægsbetænkning samme dag.
Ved 3. behandlingen den 7. juni 2012 blev lovforslaget vedtaget med 85 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF), 24 stemmer imod forslaget (Anne-Mette Winther Christiansen (V), Peter Juel Jensen (V), Lars Christian Lilleholt (V), Ulla Tørnæs (V), Troels Lund Poulsen (V), Birthe Rønn Hornbech (V), Hans Andersen (V), Jane Heitmann (V), Anni Matthiesen (V), DF, Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF)) og 2 stemmer hverken for eller imod forslaget (Louise Schack Elholm (V), Torsten Schack Pedersen (V)).

Lovforslaget

Forslag
til
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning,
lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven
og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

§ 1

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2007, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 349 af 6. maj 2009, § 5 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:
»Lovens anvendelsesområde og ægteskabsbetingelser«

2. § 1 ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn.
§ 1 a. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne. Den myndighed, som efter § 13 skal prøve ægteskabsbetingelserne, kan ved meddelelse af tilladelse til indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år.«

3. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »indgå ægteskab eller registreret partnerskab« til: »indgå ægteskab«.

4. I § 43 a, stk. 1, ændres »§ 448 c, stk. 1 og 3« til: »§ 448 c, stk. 1, 2 og 4«.

5. I § 58 b, stk. 1, ændres »§§ 1« til: »§§ 1 a«.

6. Overskriften til kapitel 6 affattes således:
»Ikrafttrædelsesbestemmelser, internationale forhold m.v.«

7. Efter § 66 indsættes:
»§ 66 a. Bestemmelser i internationale overenskomster finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.«

§ 2

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995, som ændret senest ved § 83 i lov nr. 594 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:
1. Efter § 53 a indsættes:
»§ 53 b. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn.
Stk. 2. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.«

§ 3

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, som ændret senest ved lov nr. 156 af 28. februar 2012 og ved § 2 i lov nr. 158 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:
1. I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Endvidere kan sag om ægteskab mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her, og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den danske.«

2. I § 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2012.
Stk. 2. Lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab ophæves, men finder fortsat anvendelse på partnerskaber, som er registreret før den 15. juni 2012.

§ 5

Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab af den myndighed, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af anmodninger om omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Loven, bortset fra § 3, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.
Uddrag af bemærkninger til lovforslaget
Det overordnede formål med lovforslaget er at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab. I forhold til den gældende retstilstand får personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab ved en borgerlig handling.

– – –
I forhold til den gældende retstilstand får personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab ved en borgerlig handling.

– – –
Det foreslås derfor, at det i ægteskabsloven fastslås, at loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn.
Det foreslås samtidig, at lov om registreret partnerskab ophæves, og at det skal være muligt for registrerede partnere at omdanne deres partnerskab til et ægteskab.

– – –
Det foreslås endeligt, at et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn indtil videre skal have de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab, jf. nærmere nedenfor. Dette indebærer, at der indsættes en bestemmelse i retsvirkningsloven (lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 37 af 5. januar 1995) om, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse på et ægteskab mellem to personer af samme køn, og at bestemmelser i internationale traktater ikke finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.

– – –
Regeringen ønsker nu at sikre en ligestilling af par af samme køn med par af forskelligt køn på det familieretlige område og dermed bringe dansk ægteskabslovgivning på linje med ægteskabslovgivningen i en række andre europæiske lande, navnlig de skandinaviske.
Derfor fremsætter regeringen forslag om, at par af samme køn på samme måde som par af forskelligt køn kan indgå ægteskab. Der tages med forslaget således et stort skridt i retning af at gøre op med den skelnen, der igennem mange år har været mellem på den ene side ægteskab som et retsligt institut forbeholdt en mand og en kvinde, og på den anden side registreret partnerskab mellem par af samme køn.
Samtidig med fremsættelse af dette lovforslag fremsætter ministeren for ligestilling og kirke forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.,), der skal sikre, at præster i folkekirken får en ret til at undlade at vie to personer af samme køn.

– – –
Da ægteskabsloven er udformet ud fra en forudsætning om, at ægteskab indgås mellem to personer af forskelligt køn, og den øvrige familieretlige lovgivning, herunder navnlig reglerne om faderskab i børneloven, relaterer sig hertil, er der tale om grundlæggende problemstillinger, som bør undergives selvstændige overvejelser, inden der foretages yderligere tiltag i retning af en kønsneutral ægteskabslovgivning. Der er derfor samtidig med lovforslaget iværksat en udredning herom.

* * *
Folketingets journal vedrørende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende A i pdf-format.

Udgivet i: L 106-2012-Ægteskab.
Anført i: Tidslinjen: 2012.
Søgeord: , , , , , .