L 74. 2005. Sundhedslov

Lovforslag L 74 af 24. februar 2005 til sundhedslov. Vedtaget.

Vist 17 gange. Den 24. februar 2005 fremsatte Indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) L 74 – Samling 2004-05 (2. samling) – forslag til sundhedslov.
Lovforslaget blev vedtaget den 16. juni 2005.

Resumé
Det er med lovforslaget hensigten at fastsætter den nye struktur m.v. på sundhedsområdet på baggrund af gennemførelsen af kommunalreformen.

Fra forslaget skal nævnes følgende af særlig interesse for transkønnede personer:

Kapitel 33
Kastration
§ 116. En person kan få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse.
Stk. 2. En person kan få tilladelse til kastration, hvis ansøgerens kønsdrift udsætter denne for at begå forbrydelser.
Stk. 3. Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.
§ 117. Tilladelse til kastration gives af indenrigs- og sundhedsministeren.
Stk. 2. § 111 og § 112 finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger om kastration. De afgørelser, der ved ansøgning om sterilisation efter § 111 og § 112 træffes af et samråd eller ankenævnet, træffes dog af indenrigs- og sundhedsministeren, når der er tale om en ansøgning om kastration.
Stk. 3. § 114 finder tilsvarende anvendelse ved kastration.
§ 118. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om kastration og om behandlingen af sager herom.

Bemærkninger til lovforslaget
Kapitel 20
Udvidet frit sygehusvalg
Til § 88
… det udvidede frie sygehusvalg gælder for henvisning til alle behandlinger, bortset fra organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk operation, kønsskifteoperation, psykiatrisk behandling og ophold på rekonvalescenthjem. Retten gælder heller ikke forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling.

Kastration
Bestemmelserne om kastration er en videreførelse af følgende bestemmelser i lov om sterilisation og kastration: §§ 6-7, som ændret ved L 1995 389, § 9, som senest ændret ved L 1993 1136, § 13, som ændret ved L 2003 435, § 14, som senest ændret ved L 2003 435 samt §§ 15-16. Der henvises til bilag.

Ved kastration forstås indgreb, hvorved kønskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt sættes ud af funktion, jf. § 105.

Kastration kan kun foretages efter tilladelse fra indenrigs- og sundhedsministeren (Sundhedsstyrelsen), jf. § 117, stk. 1.

Efter § 116 kan en person få tilladelse til kastration, herunder med henblik på kønsskifte, hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse.

Tilladelse til kastration kan også gives, hvis ansøgerens kønsdrift udsætter denne for at begå forbrydelser.

Dog må kastration af personer under 21 år ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor. §§ 111 og 112 som nævnt ovenfor finder tilsvarende anvendelse, jf. § 117, stk. 2, idet afgørelser, når der er ansøgt om kastration, dog træffes af indenrigs- og sundhedsministeren og ikke af de nævnte samråd.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Samtidig ophæves:
Pkt. 13) Lov om sterilisation og kastration, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. juli 1994.

* * *
Folketingets journal vedrørende lovforslaget.

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 17. juni 2005.
Lovforslaget som vedtaget.

Det vedtagne lovforslag trådte i kraft den 1. januar 2007 som LOV nr. 546 af 24. juni 2005. (Historisk – ikke gældende).

Udgivet i: L 74. 2005. Sundhedslov.
Søgeord: , , , , , .