Eksamensbeviser 2018

Eksamensbeviser og juridisk kønsskifte. Ændringsforslag giver fra 1. sept. 2018 retskrav på genudstedelse med nyt CPR-nr. påført.

Vist 0 gange.
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse sendte den 4. juni 2018 ændring af eksamensbekendtgørelserne i høring. Ændringerne indeholder bl.a. bestemmelse om, at personer, der har fået juridisk kønsskifte, har krav på at få udstedt nyt eksamensbevis med deres nye CPR-nummer.
Det foreslås foretaget ved at indsætte tre enslydende stykker i hver af de fire bekendtgørelser, som forslaget vedrører.

Eventuelle bemærkninger til høringsudkastet skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 2. august 2018 og sendes til hoering@ufm.dk med angivelse af ref. nr. 18/022367.
Høringen på Hørngsportalen.

* * *
Herunder gengives høringsbrevet og de dele af ændringsforslagene, som vedrørende genudstedelse af eksamensbeviser til personer, der har fået juridisk kønsskifte.


Indhold

* * *
[Til indhold] Høringsbrevet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

3. juni 2018

Emne: Høring over ændring af eksamensbekendtgørelserne

Hermed sender Styrelsen for Forskning og Uddannelse udkast til ændring af eksamensbekendtgørelserne:

  • bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen),
  • bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i de erhvervsrettede videregående uddannelser,
  • bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og
  • bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december 2016 om prøve i de maritime uddannelser.

Ændringerne skal ses som opfølgning på censorrapporten, hvorefter blandt andet de fire eksamensbekendtgørelser på det videregående uddannelsesområde skal ændres.

Ud over disse ændringer er der i udkastene medtaget andre tekniske og præciserende ændringer.

Der henvises til vedhæftede notater om ændringerne i de respektive ændringsbekendtgørelser.

Bekendtgørelsesændringerne forventes at træde i kraft den 1. september 2018.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 2. august 2018 og sendes til hoering@ufm.dk med angivelse af ref. nr. 18/022367.

Bemærkningerne bedes fremsendt til styrelsen med henvisning til de enkelte bestemmelser i udkastet, jf. notaterne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pia thor Straten, pts@ufm.dk.

Udkastene vil tillige blive lagt på høringsportalen.

Med venlig hilsen
Pia thor Straten
Chefkonsulent
Høringsbrevet på Høringsportalen.

* * *
[Til indhold] Ændringsforslag til: Bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 33.
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 31, stk. 1 – 7 og stk 9. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller gennemført uddannelse med det nye CPR-nummer.
Stk. 4. Såfremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen, jf. § 31, stk. 8, ny dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Ændringsforslaget på Høringsportalen.

Bekendtgørelse nr. 1062, som ændringerne skal foretages i på Retsinformation.

[Til indhold] Ændringsforslag til: Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1502 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 38.
Stk. 4. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 37, stk. 1 – 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 5. Såfremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen, jf. § 37, stk. 8, ligeledes ny dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 6. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye CPR-nummer.
Ændringsforslaget på Høringsportalen.

Bekendtgørelse nr. 1500, som ændringerne skal foretages i på Retsinformation.

[Til indhold] Ændringsforslag til: Bekendtgørelse nr. 1526 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1502 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 40.
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis, jf. § 39, stk. 1 – 7. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. Såfremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen ligeledes ny dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 4. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye CPR-nummer.
Ændringsforslaget på Høringsportalen.

Bekendtgørelse nr. 1526, som ændringerne skal foretages i på Retsinformation.

[Til indhold] Ændringsforslag til: Bekendtgørelse nr. 1585 af 13. december 2016 om prøver i de maritime uddannelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1505 af 28. november 2017.
De tre stykker indsættes som:

§ 34.
Stk. 2. Efter anmodning fra en person, der fremlægger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen nyt eksamensbevis. Det oprindelige eksamensbevis destrueres.
Stk. 3. Såfremt der foreligger dokumentation, som institutionen har udstedt, hvis den studerende har forladt uddannelsen uden at have gennemført denne, udsteder institutionen, jf. stk. 8, ligeledes ny dokumentation for beståede dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.
Stk. 4. Såfremt der ikke foreligger et originalbevis, udsteder institutionen dokumentation for beståede fag eller bestået uddannelse med det nye CPR-nummer.
Ændringsforslaget på Høringsportalen.

Bekendtgørelse nr. 1585, som ændringerne skal foretages i på Retsinformation.

* * *
[Til indhold] To notater
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse har endvidere den 1. juni 2018 udsendt to notater med følgende tekster:

[…] Ændringen følger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives personer, der får kønsskifte og heraf følgende juridisk kønsskifte, et retskrav på at få udstedt nyt eksamensbevis. Der henvises til vedlagte bilag 3.
Notatet på Høringsportalen.

* * *
[…] Ændringerne i stk. 4 – 6 følger af en udenretlig forpligtelse, hvorefter der skal gives personer, der får kønsskifte og heraf følgende juridisk kønsskifte, et retskrav på at få udstedt nyt eksamensbevis.
Notatet på Høringsportalen.

* * *
[Til indhold] Referencer
Udgivet i: Eksamensbeviser 2018.
Søgeord: , , , , , , , , , , .