Ændringsbekendtgørelse – BEK nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af pasbekendtgørelsen muliggør X som kønsbetegnelse i pas. Ikrafttrædelse 1. juli 2009.

Vist 1.021 gange. Justitsminister, Brian Mikkelsen udstedte den 4. maj 2009 en ændringsbekendtgørelse på baggrund af det den 5. februar 2008 i høring udsændte udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Ændringsbekendtgørelsen gør det muligt for transseksuelle at få et X som kønsbetegnelse i deres pas

Ændringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 4-6:
  »Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.
Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet

2. I § 34 indsættes efter »§ 4, stk. 3,«: »§ 5, stk. 5,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Justitsministeriet, den 4. maj 2009
Brian Mikkelsen

Offentliggjort den 7. maj 2009 af Justitsministeriet.

* * *
Ændringsbekendtgørelse – BEK 357 af 4. maj 2009 på Retsinformation. Pasbekendtgørelsen er efterfølgende ændret.

Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 20. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.

Vist 65 gange. Institut for Menneskerettigheder
Fra: Helle Schaumann [hsc@humanrights.dk] Sendt: 20. marts 2009 12:26
Til:Lasse Risager
Emne:Jeres j.nr. 2008-271-0004
Vedhæftede filer: Pasbekendtgørelse, transseksuelle.doc

Institut for Menneskerettigheder sender vedhæftet som fil vores høringssvar vedrørnde ovennævnte j.nr. og beklager samtidigt den forsinkede fremsendelse af svaret.

Med venlig hilsen
HELLE SCHAUMANN
FULDMIEGTIG I LEGAL OFFICER
FRIHEDSRETTIGHEDER 0G BORGERDELTAGELSE I
FREEDOMS AND CIVIC PARTICIPATION

* * *
Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Færdsels- og vabenkontoret
E-mailes til jm@jm.dk

19/3-09
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv.

Institut for Menneskerettigheder har den 6. februar 2009 modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. med anmodning om eventuelle bemærkninger.

I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med F eller M, da betegnelsen af køn i pas automatisk dannes på baggrund af ansøgerens CPR-nummer. En transseksuel person, som har gennemgået en konsskifteoperation, vil få tildelt et nyt CPR-nummer svarende til den nye konsidentitet, hvilket således også
får betydning for oplysningen om køn i denne persons pas. Der kan i den forbindelse også henvises til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom (EMD) i sagen Christine Goodwin mod UK, hvorefter en stat er positivt forpligtet til at sikre, at en kønsskifteopereret transseksuels
kønsskifte anerkendes i retlige sammenhænge, herunder i dennes identifikationsdokumenter.

Ifølge udkastet får transseksuelle personer mulighed for at få udstedt pas, hvor deres biologiske køn ikke er angivet med den sædvanlige kønsbetegnelser F for female (kvinde) ellr M for male (mand), men i stedet markeres med et X for unspecified (Ikke præcist oplyst). Disse betegnelser er i overensstemmelse med retningslinjerne for International Civil Aviation Organization (ICAO), og ICAO har ifølge høringsbrevet oplyst, at betegneLsen X bL.a. kan anvendes i transseksuelles
pas.

Udkastet vedrører alene personer, som ikke har gennemgået et kønsskifte, jf. udkastets forslag til nyt stk. 5 i den gældende pasbekendtgørelses § 5.

Instituttets vurdering
Yogyakarta principperne opstiller standarder for et ønsket beskyttelsesniveau under anvendelsen af internationale menneskerettighedskonventioner på området for seksuel orientering og kønsidentitet. Retningslinjeme er udarbejdet af internationale menneskerettighedseksperter og blev præsenteret den 26. marts 2007 i forbindelse med FN’s Menneskerettighedsrådsmode i Geneve. Det fremgår blandt andet af princip nr. 3, at enhver persons selv-definerede seksuelle
orientering
og kønsidentitet er uløseligt knyttet til dennes personlighed og et af de mest grundlæggende aspekter af selvbestemmelse, værdighed og frihed. Efter litra c i samme princip skal stater sikre procedurer for, at identitetspapirer, herunder fødselsattester, pas mv., afspejler personens selv-definerede køn.

Yogyakarta principperne er ikke bindende for Danmark, men indeholder retningslinjer for, hvordan der bedst muligt tages hensyn til den transseksuelle person.

Instituttet foreslår på denne baggrund, at der foretages en nærmere vurdering af, hvordan der i Danmark i højere grad kan tages hensyn til den transseksuelle persons opfattelse af sit køn, f.eks. således at et nyt personnummer kan tildeles efter Rigshospitalets Sexologiske Kliniks anerkendelse af transseksualiteten. På denne baggrund viI der efterfølgende kunne udstedes pas med denne kønsangivelse. Dette skal også ses på baggrund
af, at der ved den løbende indførsel af biometriske pas efterhånden skabes en høj grad af sikkerhed for identifikation af den enkelte person, uafhængigt af biologisk status.

Der henvises til j.nr. 2008-271-0004.

Med venlig hilsen
Jonas Christoffersen
Direktør

* * *
Høringsportalen om udkastet til ændring af pasbekendtgørelsen.
Høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder i pdf-format.
Samtlige høringssvar i pdf-format på Høringsportalen.

Dansk Erhvervs høringssvar af 5. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.

Vist 11 gange. Dansk Erhverv
5. marts 2009

Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Att: Lasse Risager

Sendt pro mail tillar@jm.dk

Dansk Erhvervs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. – Journalnr. 2008-271-0004

Tak for muligheden for at kommentere på fremsendte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. jf. e-mail af 6. februar 2009.

Med forslaget får transseksuelle mulighed for at få udstedt pas, hvor deres biologiske køn ikke er angivet med den sædvanlige kønsbetegnelse F eller M, men i stedet markeres med et X.

Generelle kommentarer
Dansk Erhverv kan støtte forslaget. Dansk Erhverv vurderer på baggrund af oplysninger fra medlemmer i hotel- og rejsebranchen, at branchernes udgifter til evt. tilpasning af egne IT-systemer, vil være begrænsede.

Med venlig hilsen
Dansk Erhverv

Christian Sestoft
Souschef

* * *
Høringsportalen om udkastet til ændring af pasbekendtgørelsen.
Høringssvaret i pdf-format.
Samtlige høringssvar i pdf-format på Høringsportalen.

Trans-Danmarks høringssvar af 5. marts 2009 ændring af pasbekendtgørelsen.

Vist 49 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K
Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen

Karup, den 5. marts 2009.

Ang.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv.

Med henvisning ovennævnte skrivelse af 5. februar 2009 vil Trans-Danmark gerne kommentere udkastet.

Det er Trans-Danmarks generelle holdning, at kønsbetegnelsen skal betegne det køn, som personen lever fuldtids i. Dette skal gælde fra første dag for alle officielle papirer, herunder pas samt CPR-registrering (også uden operativt indgreb).

§5 stk. 4
Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens CPR-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.

Sådan som CPR-registreringen for transkønnede fungerer i dag, kræves der et operativt indgreb for at få ændret dette. Trans-Danmark anbefaler, at man i stedet for den automatiske tildeling af kønsbetegnelsen anvender personens egenopfattelse, altså det køn som personen opfatter sig som.

Dette er anerkendt af Retslægerådet i deres kommentarer i Årsberetningen for 2006, udgivet i 2007, hvor konklusionen er:

Rådet fandt således samlet, at “kriterierne for kønnet (må) være den subjektive, private opfattelse af kønsidentiteten og den offentlige manifestation af kønsopfattelsen

Registreringen af kønnet vil kunne ske via den i stk.2 nævnte blanket.

§5 stk. 5

Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.

Trans-Danmark ønsker at man bibeholder de nuværende kønsbetegnelser F og M for transkønnede personer, hvilket ikke kolliderer med specifikationerne i Sexologiske Klinik (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition.
Vore nabolande kan sagtens håndtere, at personer der lever i det modsatte af deres biologiske køn, kan få en kønsbetegnelse i passet der svarer til den offentlige manifestation af kønsopfattelsen.

I den tyske paslovgivning kan man læse i § 4 følgende:

Die Angabe des Geschlechts richtet sich nach der Eintragung im Melderegistger.
Abweichend von Satz 3 ist einem Passbewerber, dessen Vornamen auf Grund gerichtlicher Entscheidung gemäß § 1 des Transsexuellengestzes geändert wurden, auf Antrag ein Pass mit der Angabe des anderen, von dem Geburtseintrag abweichenden Geschlechts auszustellen.

“Kønsangivelsen retter sig efter registreringen i folkeregistret. Afvigelser fra pkt. 3 skal gives til en pasansøger, hvis fornavn på grund af en retskendelse i henhold til § 1 i loven om transseksuelle er blevet ændret til et kønsspecifikt fornavn der afviger fra fødselsattestens kønsangivelse.”

Dette betyder med andre ord, at nationalstaten, i dette tilfælde Tyskland, godt kan anvende betegnelserne F eller M for transkønnede personer. Trans-Danmark har derfor vanskeligt ved at forstå begrundelsen for kun at ville tillade X for transkønnede personer i passet.

I forbindelse med den igangværende revision af Navneloven, vil der åbnes muligheder for transkønnede til at ændre fornavnet til et kønsspecifikt fornavn, derfor mener Trans-Danmark at kønsbetegnelsen i passet skal følge det kønsspecifikke fornavn. I tilfælde af, at personen har et fornavn fra fælleslisten med navne, der både kan betegne mænd og kvinder, skal personen selv have mulighed for at angive den ønskede kønsbetegnelse.

Ligeledes mener Trans-Danmark, at man ikke har overvejet de økonomiske konsekvenser af at personerne skal via Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Foreningen er bekymret over udsigten til, at transseksuelle personer, som ønsker at forbedre deres livskvalitet væsentligt, ved at ændre deres fornavn til et, der passer til deres ydre fremtoning og kønsidentitet, samt ændret kønsbetegnelsen i passet, kan se frem til at skulle konsultere Sexologisk Klinik på Rigshospitalet et ukendt antal gange over et ligeså ukendt antal år. Skal ansøgeren følge de kendte procedurer, vil udgiften for den enkelte region løbe op i minimum 130.000 DKK pr. person. (24 x ca. 5.500 DKK.). Det er samtidig Trans-Danmarks klare opfattelse, at behandlingstiden på Sexologisk Klinik markant overstiger de af Sexologisk Klinik oplyste 2 år.
Det vil efter Trans-Danmark opfattelse være helt uforsvarligt at bruge skatteydernes penge på denne måde.
Såfremt en transseksuel person IKKE ønsker et kønsmodificerende indgreb, ser foreningen ikke det formålstjenlige i, at personen skal konsultere sexologer og lignende.
Det må siges, at man i sådanne tilfælde “Skyder gråspurve med kanoner”.
Under folketingsdebatten om navneloven bemærkede vi, at der blev talt meget om mobning. At blive mobbet kan gå meget hårdt ud over det psykiske velbefindende såvel hos børn som hos voksne. Det være sig fornavn eller en “forkert” kønsbetegnelse i passet.

§5 stk. 6

“Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.”

Med udgangspunkt i Trans-Danmarks kommentarer til § 5 Stk. 4 og 5, overflødiggøres stk. 6.

Skulle vi ikke få medhold i vores forslag til ændring, så mener Trans-Danmark, at bekendtgørelsen har en væsentlig mangel, idet der ikke gives ansøgeren adgang til at anke afgørelsen om kønsbetegnelsen. Dette anser vi som et brud på den retssikkerhed som ellers er gældende her i landet.

Med venlig hilsen

Trans-Danmark
Karin Astrup
Formand

* * *
Høringsportalen om udkastet til ændring af pasbekendtgørelsen.
Høringssvar fra Trans-Danmark i pdf-format.
Samtlige høringssvar i pdf-format på Høringsportalen.

Kommunernes Landsforenings høringssvar af 5. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.

Vist 9 gange. Kommunernes Landsforening – KL
Den 5. marts 2009

Justitsministeriet

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. – Journalnr. 2008-271-0004

Kommunernes Landsforening har i brev af 6. februar 2009 anmodet om KL’s bemærkninger til ovenstående udkast til bekendtgørelse, der indebærer, at transseksuelle får mulighed for at få udstedt pas, hvor deres biologiske køn ikke er angivet med den sædvanlige kønsbetegnelse F eller M, men i stedet markeres med et X..

Foranlediget heraf har KL anmodet en række repræsentanter for de kommunale pasudstedende myndigheder om bemærkninger til udkastet.

Med udgangspunkt i de indkomne svar skal KL bemærke:

Det fremgår ikke klart af udkast til bekendtgørelse, hvilken form for dokumentation for, at borgeren har ret til et X, der skal foreligge, før de pasudstedende myndigheder skal udstede et pas med X-markeringen. Hvis der ikke er entydig beskrivelse af, hvilke krav der stilles til dokumentationen for, at en borgers anmodning om X-markering i passet skal imødekommes, vil dette betyde et administrativ merlastning for de pasustedende myndigheder.

Det skal endvidere bemærkes, at det forudsættes, at det oprindelige cpr. nummer fastholdes, indtil kønsskifte er helt afsluttet, og borgeren har fået tildelt nyt cpr. nummer, I modsat fald vii dette give problemer såvel i de offentlige sam private systemer.

Med venlig hilsen
Jakob Harder

* * *
Høringsportalen om udkastet til ændring af pasbekendtgørelsen.
Høringssvar fra Kommunernes Landsforening – KL – i pdf-format.
Samtlige høringssvar i pdf-format på Høringsportalen.

Rigspolitiets høringssvar af 4. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.

Vist 8 gange. RIGSPOLITIET
Den 4. marts 2009

Justitsministeriet
Færdsels- og Våbenkontoret

Ved brev af 6. februar 2009 har Justitsministeriet anmodet Rigspolitiet om eventuelle bemærkninger til ministeriets udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv.

Rigspolitiet har ikke bemærkninger til udkastet, hvorefter Rigspolitiet kan tillade, at der ved udstedelse af pas til en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske KIinik vurderes at være transseksuel, kan angives kønsbetegnelsen X.

Rigspolitiet forudsætter i den forbindelse, at følgende procedure iagttages i forbindelse med udstedelsen af et pas med kønsbetegnelsen X:
  1. Ansøgeren opnår forud for pasansøgningen tilladelse hos Rigspolitiet til kønsbetegnelsen X.
  2. Ansøgeren henvender sig med tilladelsen fra Rigspolitiet til et kommunalt borgerservicecenter, hvor ansøgningen registreres og stamkort udfyldes.
  3. Borgerservicecenteret sender stamkortet og en kopi af tilladelsen til Rigspolitiet, der herefter foretager en særlig bestilling hos pasproducenten.
  4. Pasproducenten producerer passet og sender det færdige pas til ansøgeren.

Den beskrevne fremgangsmåde forudsretter mindre ændringer i pasproducentens produktionssystem. Producenten har oplyst, at omkostningeme hertil vil være ca. 35.000 kr. ekskl. moms samt en 1øbende ekstra betaling på 550 kr. pr. pas, der skal have kønsbetegnelsen X. Rigspolitiet forventer, at disse omkostninger kan afholdes inden for den eksisterende bevilling.

Rigspolitiet viI i forbindelse med ændringen af pasbekendtgørelsen udsende retningslinjer til kommunerne med en nærmere beskrivelse af proceduren i forbindelse med udstedelsen af pas med kønsbetegnelsen X.

Med venlig hilsen

Jens Henrik Højbjerg
rigspolitichef

* * *
Høringsportalen om udkastet til ændring af pasbekendtgørelsen.
Høringssvar fra Rigspolitiet i pdf-format.
Samtlige høringssvar i pdf-format på Høringsportalen.

Justitsministeriet sendte den 5. februar 2009 udkast til ændring af bekendtgørelsen om pas i høring.

Vist 140 gange.
Dansk pas

Dansk pas

Ændring af bekendtgørelsen om pas går kort ud på, at Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.
Det er altså i udkastet anført som en betingelse, at Sexologisk Klinik afgiver en erklæring om, at den pågældende er transseksuel.

Høringssvar sendes til Justitsministeriet og skal være modtaget senest den 6. marts 2009.

Ændringsforslaget er en følge af henvendelsen fra Trans-Danmark til Justitsministeriet den 17. oktober 2008 og til Retsudvalget den 16. oktober 2008, der førte til, at Retsudvalget stillede spørgsmål S 149 derom til Justitsministeren. I sit svar til Retsudvalget og Trans-Danmark
lovede Justitsministeren at udsende en ny bekendtgørelse, som indeholdt mulighed for, at transseksuelle som kønsbetegnelse kunne få anført et X i deres pas.
Det udsendte udkast er første skridt til at opfylde løftet.

Justitsministeriets høringsbrev
  Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
Vedhæftet sendes Justitsministeriets udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 6. marts 2009.
Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til fuldmægtig Lasse Risager på telefon 72 26 85 89 eller e-mail lar@jm.dk.
Udkastet indebærer, at transseksuelle får mulighed for at få udstedt pas, hvor deres biologiske køn ikke er angivet med den sædvanlige kønsbetegnelse F eller M, men i stedet markeres med et X.
Det bemærkes herved, at en pasindehavers køn efter retningslinjerne fra ICAO (International Civil Aviation Organization) kan angives med F for female, M for male eller X for unspecified. ICAO har oplyst, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelles pas.
Til orientering vedhæftes fortegnelse over de myndigheder, organisationer m.v., der høres over udkastet. Justitsministeriet skal for god ordens skyld bemærke, at udstedte bekendtgørelser ikke sendes til de hørte parter. Derimod indeholder ministeriets nyhedsbrev information om udstedte bekendtgørelser. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på www.jm.dk.

Med venlig hilsen
Kira Gandrup

Justitsministeriets udkast til ændring af bekendtgørelsen

U D K A S T

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 4-6:
  »Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.
Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet

2. I § 34 indsættes efter »§ 4, stk. 3,«: »§ 5, stk. 5,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Justitsministeriet, den 4. maj 2009
Brian Mikkelsen

* * *
Samtidig udsendtes også den herunder gengivne høringsliste

Fortegnelse over myndigheder, organisationer m.v., der høres over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
Advokatrådet
Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Dansk Erhverv
Danske Advokater
Den Danske Dommerforening
Dommerfuldmægtigforeningen
Fagligt Fælles Forbund (3F)
Familiestyrelsen
Foreningen af Offentlige Anklagere
Foreningen af Politidirektører i Danmark
Institut for Menneskerettigheder
Kommunernes Landsforening (KL)
Landsforeningen af beskikkede advokater
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Patientforeningen for Transseksuelle
Politiforbundet i Danmark
Rigsadvokaten
Rigspolitiet
Retslægerådet
Retssikkerhedsfonden
Rigshospitalets Sexologiske Klinik
Sundhedsstyrelsen
Trans-Danmark
Udenrigsministeriet
Velfærdsministeriet

Høringsportalens journal om høringen om pasbekendtgørelsen.
Udkastet i pdf-format hos Høringsportalen.

Trans-Danmarks skrivelse den 17. oktober 2008 til justitsministeren og Retsudvalget om kønsbetegnelse bl.a. i pas. Spgsm. 149. Svar 22. december 2008.

Vist 146 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Trans-Danmark sendte den 17. oktober 2008 en skrivelse dateret den 16. oktober 2008 til justitsminister, Brian Mikkelsen med kopi til Retsudvalget, hvori foreningen anførte, at det må anses for en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at ændre en persons civilretslige status fra det øjeblik personen begynder at leve som det modsatte køn, og om kønsbetegnelse i pas.

Justitsminister, Brian Mikkelsen anførte i sit svar den 22. december 2008, at han ikke var enig i, at der var tale om en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
I sit svar tilkendegav han imidlertid, at han i den nærmeste fremtid sende et udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring, som vil indeholde mulighed for at få et X som kønsbetegnelse i pas.

Indhold
Skrivelsen til Retsudvalget
Skrivelsen til justitsministeren
Retsudvalgets spørgsmål til justitsministeren
Svaret til Retsudvalget fra justitsministeren
Svaret til Trans-Danmark fra justitsministeren
Kildehenvisning

Til indhold] Skrivelsen til Retsudvalget

Folketinget
Att.: Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Vedr.: Trans-Danmarks brev til justitsministeren den 16. oktober 2008

Til orientering for Retsudvalget fremsender Trans-Danmark en kopi af foreningens henvendelse til justitsminister Brian Mikkelsen angående retten til ændring af civilretslig status, herunder ændring af kønsbetegnelsen i pas.

Vi vil i denne forbindelse gøre Retsudvalget opmærksom på, at Danmark ikke i praksis følger retspraksis fra dommen B v France (ECHR), 1992 57/1990/248/319.
Konklusionen er, at det er en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 ikke at ændre den civilretslige status fra det øjeblik en person ønsker at leve i det modsatte af det biologiske køn.

Med venlig hilsen
Karin Astrup, formand
Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

* * *
Til indhold] Skrivelsen til justitsministeren

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen

Karup, 16. oktober 2008

Vedr.: Retten til ændring af civilretslig status, herunder ændring af kønsbetegnelse i pas.

Kære Brian Mikkelsen,
Med henvisning til behandlingen af B 65, hvorunder Sundhedsudvalget fremsendte følgende til Justitsministeriet:

De oplysninger, der er indeholdt i passet, følger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Her fremgår det af specifikationerne, for så vidt angår kønsangivelsen i passet, at indehaverens køn skal fremgå ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anføres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

Udvalget konstaterer på den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Eftersom det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer udvalget justitsministeren til at undersøge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at få et X i deres pas i stedet for den sædvanlige kønsangivelse F eller M. Idet en eventuel ændring af reglerne vedrørende kønsangivelse i de danske pas forudsætter ændringer i det nuværende pasproduktionssystem, opfordrer udvalget ligeledes justitsministeren til at undersøge de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger herfor.

I denne forbindelse blev det ikke klargjort hvilke ændringer i det nuværende pasproduktionssystem, der ville være nødvendige.

Det er Trans-Danmarks opfattelse, at man ikke behøver at begynde med at anvende X i forbindelse med transseksuelle. I den tyske paslovgivning kan man læse i § 4 følgende:

Die Angabe des Geschlechts richtet sich nach der Eintragung im Melderegister.
Abweichend von Satz 3 ist einem Passbewerber, dessen Vornamen auf Grund Gerichtlicher Entscheidung gemäß § 1 des Transsexuellengesetzes geändert wurden, auf Antrag ein Pass mit der Angabe des anderen, von dem Geburtseintrag abweichenden Geschlechts auszustellen

“Kønsangivelsen retter sig efter registreringen i folkeregistret. Afvigelser fra pkt. 3 skal gives til en pas ansøger, hvis fornavn på grund af en retskendelse i henhold til § 1 i loven om transseksuelle er blevet ændret til et kønsspecifikt fornavn der afviger fra fødselsattestens kønsangivelse.”

Dette betyder med andre ord, at nationalstaten, i dette tilfælde Tyskland, godt kan anvende betegnelserne F eller M for transkønnede personer. Trans-Danmark har derfor vanskeligt ved at forstå begrundelsen for kun at ville tillade X for transkønnede personer i passet.

Yderligere forstærkes kravet om ændring af civilretslig status med Retslægerådet kommentarer i Årsberetningen for 2006 udgivet i 2007
I Retslægerådets årsberetning for 2006, der kan læses på Justitsministeriets hjemmeside, refereres på side 75 til 79 til en sag om en 61-årig transseksuel, der havde fortrudt sit mand til kvinde kønsskifte. Sundhedsstyrelsen gav tilladelse til, at den 61-åriges kønsangivelse blev ændret fra kvinde til mand efter anbefaling fra Retslægerådet.

Det er den første sag af sin art, der har været forelagt Retslægerådet.

Sagen gav anledning til mange overvejelser i Retslægerådet, såvel ved forelæggelsen i 1982 som ved den aktuelle.
I 1982 overvejede man blandt andet, om A var transseksuel, ligesom der på daværende tidspunkt var en vis usikkerhed om, hvad rådet egentlig skulle udtale sig om. Hertil var der terminologiske overvejelser, hvilket blandt andet viste sig i, at rådet anvendte betegnelsen “kønsskifte“, hvor citationstegnene blandt andet var udtryk for, at de (med rådets daværende terminologi) “kønsmodificerende indgreb” ikke medfører et egentligt kønsskifte, idet det biologiske køn er forankret i kromosomerne i hver enkelt celle.
I den aktuelle sag, som er den første af sin art, der har været forelagt Retslægerådet, blev rådet anmodet om “…særligt at forholde sig til spørgsmålet om, hvilke kriterier, der på nuværende tidspunkt bør lægges vægt på ved anerkendelsen af kønsskiftet.” Rådet fandt, at kromosomsammensætningen alene ikke kan lægges til grund for fastlæggelsen af kønnet.” Der kendes således sjældent forekomne tilstande, hvor en biologisk dreng ved fødslen har testiklerne ligger i bughulen, hvorfor hormonproduktionen aldrig kommer i gang. Barnet opfattes som pige og vil oftest også senere i livet opfatte sig som kvinde.

Kønsorganerne er heller ikke afgørende – en mand, der ved et ulykkestilfælde læderer penis og pungen, som derfor må fjernes operativt, vil stadig opfatte sig som – og være – en mand.
Rådet fandt således samlet, at “kriterierne for kønnet (må) være den subjektive, private opfattelse af kønsidentiteten og den offentlige manifestation af kønsopfattelsen”.

Det virker således urimeligt, at man fra myndighedernes side stadig fastholder krav om et operativt kønsmodificerende indgreb (læs: kastration) for at få ændret civilretslig status, når der samtidig findes en dom omkring civilretslig status fra 1992, en dom som Danmark ikke har rettet sig efter:

B v France (ECHR), 1992, 57/1990/248/319
I domsudskriften kan man læse følgende på side 13 afsnit 46:
According to the applicant, science appears to have contributed two new elements to the debate on the contrast between appearance (changed somatic sex and constructed gonadal sex) and reality (unchanged chromosomal sex but contrary psycho-social sex) as regards the sex of transsexuals. Firstly, the chromosomal criterion was not infallible (cases of persons with intra-abdominal testicles, so-called testicular feminisation, or with XY chromosomes despite their feminine appearance); secondly, current research suggested that the ingestion of certain substances at a given stage of pregnancy, or during the first few days of life, determined transsexual behaviour, and that transsexualism might result from a chromosome anomaly. There might thus be a physical, not merely psychological explanation of the phenomenon, which would mean that there could be no excuse for refusing to take it into account in law.

Efterfølgende på side 16 afsnit 59 a:
The applicant stressed that an increasing number of official documents indicated sex: extracts of birth certificates, computerised identity cards, European Communities passports, etc. Transsexuals could consequently not cross a frontier, undergo an identity check or carry out one of the many transactions of daily life where proof of identity is necessary, without disclosing the discrepancy between their legal sex and their apparent sex.

Dommen fastslår således følgende på side 17, afsnit 63:
The Court thus reaches the conclusion, on the basis of the above-mentioned factors which distinguish the present case from the Rees and Cossey cases and without it being necessary to consider the applicant’s other arguments, that she finds herself daily in a situation which, taken as a whole, is not compatible with the respect due to her private life. Consequently, even having regard to the State’s margin of appreciation, the fair balance which has to be struck between the general interest and the interests of the individual (see paragraph 44 above) has not been attained, and there has thus been a violation of Article 8 (art. 8).
The respondent State has several means to choose from for remedying this state of affairs. It is not the Court’s function to indicate which is the most appropriate (see inter alia the Marckx v. Belgium judgment of 13 June 1979, Series A no. 31, p. 25, para. 58, and the Airey v. Ireland judgment
of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 15, para. 26).

Konklusionen er, at det er en overtrædelse af Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at ændre den civilretslige status fra det øjeblik en person ønsker at leve i det modsatte af det biologiske køn.

Kombinerer man dommen fra ECHR med Retslægerådets definition på kønsidentitet i årsberetningen fra 2006 mener Trans-Danmark, at transkønnede har en menneskeret til at få ændret alle officielle dokumenter, herunder pas og cpr-nummer til den kønsidentitet som vedkommende lever i.

Med henvisning til CommDH(2007)26, 12 December 2007 af THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, MR. THOMAS HAMMARBERG, hvor der i afsnit 5.2 #57 står følgende:

“57 repræsentanter informerede kommissæren om, at transseksuelle personer i Østrig står over for store vanskeligheder på grund af deres kønsidentitet, efter at reglerne omkring kønsskifte blev ophævet af Forfatningsdomstolen i 2006.
På grund af manglende retningslinjer, kræver myndighederne nu et omfattende kirurgisk indgreb i genitialområdet før de vil anerkende et kønsskifte.
Kommissæren anbefaler de Østrigske myndigheder at udarbejde et sæt retningslinjer for dette område.
Ved udarbejdelsen af disse retningslinjer, bør der tages hensyn til følgende: Forfatningsdomstolens afgørelse, Retningslinjer fra Menneskerettighedsdomstolen (F.eks. Christine Goodwin mod den Engelske stat) og den aktuelle videnskabelige stand i spørgsmål omkring kønsskifte

Trans-Danmark vil med henvisning til ovenstående gerne bede om Justitsministeriets holdning til at få lovgivningen tilpasset, således at der tages hensyn til de af Retslægerådet fremførte konklusioner og at Danmark lever op til dommen fra ECHR fra 1992, samt de anbefalinger som Thomas Hammarberg fremkom med i december 2007.

Med venlig hilsen
Karin Astrup
Formand

* * *
[Til indhold] Spørgsmålet
Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Trans-Danmark og herunder redegøre for ministerens holdning til at få den danske lovgivning tilpasset således, at der tages hensyn til de af Retslægerådet fremførte konklusioner, at Danmark lever op til dommen fra ECHR fra 1992, samt at Danmark lever op til de anbefalinger, Thomas Hammarberg fremkom med i december 2007?

[Til indhold] Svaret til Retsudvalget
Der henvises til vedlagte kopi af mit svar på den pågældende henvendelse.

[Til indhold] Svaret til Trans-Danmark

Kære Karin Astrup

Tak for dit brev, hvor du som formand for Trans-Danmark spørger til mulighederne for, at transseksuelle personer kan få ændret de kønsbestemte oplysninger i deres cpr-nummer og pas, så oplysningerne svarer til de pågældendes fysiske fremtoning.

Til støtte for en ændring af de kønsbestemte oplysninger henviser du til en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, B mod Frankrig, af 25. marts 1992, en udtalelse i Retslægerådets årsberetning (2006) s. 75 ff i en sag, hvor en transseksuel person, der havde gennemgået en kønsskifteoperation, ønskede at vende tilbage til sit biologiske køn, samt en udtalelse af 12. december 2007 fra Europarådets Menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg foranlediget af den østrigske forfatningsdomstols annullation af statens regler om kønsskifte.
Spørgsmålet om tildeling af nyt cpr-nummer hører under Velfærdsministeriets område. Jeg har derfor bedt dette ministerium om at besvare spørgsmålet direkte over for dig.

Med hensyn til angivelse af køn i pas følger den danske ordning – som du selv nævner i dit brev – retningslinjerne fra ICAO (International Civil Aviation Organization), hvorefter indehaverens køn skal angives med enten F for female, M for male eller X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med F eller M, da kønsbetegnelsen i pas dannes automatisk på baggrund af ansøgerens cpr-nummer, så personer med lige endetal bliver anført med F, og personer med ulige endetal bliver anført med M.

Denne fremgangsmåde indebærer, at transseksuelle personer, der har gennemgået en kønsskifteoperation og på denne baggrund har fået tildelt et nyt cpr-nummer, får en kønsbetegnelse i deres pas svarende til det nye køn. transseksuelle, der ikke ønsker eller ikke har mulighed for at undergå en kønsskifteoperation, har derimod ikke adgang til et nyt cpr-nummer svarende til den oplevede kønsidentitet og dermed heller ikke til en ændret kønsbetegnelse i pas.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, stk. 1, har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Ifølge artikel 8, stk. 2, må ingen offentlig myndighed gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Justitsministeriet finder ikke, at Danmark i medfør af konventionens artikel 8 har en positiv pligt til at ændre kønsangivelsen i et pas i et tilfælde, hvor den pågældende indehaver af passet er transseksuel, men ikke ønsker at få gennemført et fysisk kønsskifte. Justitsministeriet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i en afvisningsafgørelse, Roetzheim mod Tyskland, 23. oktober 1997, fandt, at det ikke var i strid med konventionens artikel 8 at afslå at ændre kønsangivelsen i fødselsregistret mv., så længe en transseksuel mand ikke var blevet kønsskifteopereret.

Den dom og de udtalelser, som du har henvist til i dit brev, kan efter Justitsministeriets opfattelse ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes i den forbindelse, at både dommen og udtalelsen fra Retslægerådet vedrører transseksuelle personer, som har gennemgået en kønsskifteoperation. Udtalelsen fra Europarådets Menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg tager heller ikke stilling til spørgsmålet.

Jeg har imidlertid stor forståelse for det ubehag og besvær, som transseksuelle, der ikke er kønsskifteopereret, kan opleve, når de i forbindelse med rejser er henvist til at forevise et pas, hvor angivelsen af de pågældendes køn ikke svarer til den fysiske fremtoning.

I forlængelse af Sundhedsudvalgets beretning af 4. juni 2008 vedrørende forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles rettigheder (B 65) har jeg derfor overvejet mulighederne for en løsning, der både tilgodeser hensynet til de transseksuelles og hensynet til paskontrollen.

Rigspolitiet har givet udtryk for, at det kan give anledning til problemer ved paskontrollen, hvis pasindehaverens biologiske køn ikke er i overensstemmelse med passets kønsangivelse, hvilket i givet fald kan ses på det anførte cpr-nummer.

En løsning, hvorefter passet for en transseksuel person indeholder et cpr-nummer, der henviser til personens biologiske køn, men en kønsbetegnelse, der svarer til den pågældendes fysiske fremtoning, vil i øvrigt næppe fjerne de vanskeligheder, som transseksuelle oplever i paskontrollen i dag.
Det er derfor min opfattelse, at den mest hensigtsmæssige løsning på den rejste problemstilling er at åbne mulighed for, at personer, der ikke har gennemgået en kønsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuelle, kan benytte sig af ICAO bestemmelsen om, at kønsbetegnelsen i pas også kan ske ved bogstavet X (for unspecified).

Denne løsning indebærer, at transseksuelle personer undgår at blive benævnt ved deres biologiske køn, samtidig med at der ikke er uoverensstemmelse mellem angivelsen af køn og det anførte cpr-nummer.

Justitsministeriet vil i den nærmeste fremtid sende et udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring, som vil indeholde de regler, som er nødvendige for at gennemføre den skitserede model.

Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedrørende skrivelsen fra Trans-Danmark.
Skrivelsen fra Trans-Danmark til Retsudvalget og til justitsminister, Brian Mikkelsen i pdf-format hos Folketinget.
Skrivelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen i pdf-format i Vidensbanken.
Folketingets journal vedrørende spørgsmål 149 og svaret.
Spørgsmål 149 og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Spgsm. 486 af 14. juli 2008 om der kan indføres kønsbetegnelsen X i pas. Svar 6. august 2008.

Vist 81 gange. Sundhedsudvalget stillede den 14. juli på foranledning af Per Clausen (EL) spørgsmål 486 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om de praktiske muligheder for at lade transseksuelle benytte betegnelsen X i stedet for F eller M i deres pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 6. august 2008.

Spørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, hvilke konkrete initiativer, ministeren vil tage for at følge det ønske et enigt Sundhedsudvalg fremsatte i beretningen over beslutningsforslag B 65, om at ministeren skal undersøge de praktiske muligheder for at lade transseksuelle benytte betegnelsen X i stedet for F eller M i deres pas.

Svar:
Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet for tiden er ved at undersøge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at få et X i deres pas i stedet for den sædvanlige kønsangivelse F eller M.

Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at en sådan ordning forudsætter ændringer i det nuværende pasproduktionssystem, og at de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger herfor vil kunne afklares inden udgangen af august 2008.

Justitsministeriet vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt en sådan ordning skal gennemføres.

* * *
Fra beretningen, bilag 11 over beslutningsforslag B 65 af 4. juli 2008 fra Sundhedsudvalget citeres fra “2. Politiske bemærkninger”:

For så vidt angår frit valg af kønsangivelse i pas, konstaterer udvalget, at justitsministeren i medfør af paslovens § 1, stk. 2, fastsætter de nærmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere.

De oplysninger, der er indeholdt i passet, følger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Her fremgår det af specifikationerne, for så vidt angår kønsangivelsen i passet, at indehaverens køn skal fremgå ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anføres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

Udvalget konstaterer på den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Eftersom det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer udvalget justitsministeren til at undersøge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at få et X i deres pas i stedet for den sædvanlige kønsangivelse F eller M. Idet en eventuel ændring af reglerne vedrørende kønsangivelse i de danske pas forudsætter ændringer i det nuværende pasproduktionssystem, opfordrer udvalget ligeledes justitsministeren til at undersøge de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger herfor.

* * *
Den 1. juli 2009 trådte en ændring af pasbekendtgørelsen i kraft, således at transseksuelle kan få et X som kønsbetegnelse i deres pas.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet og svaret.
Spørgsmålet og svaret i pdf-format hos Folketinget.