Bekendtgørelse nr. 1180 om ændringen af pasbekendtgørelsen offentliggjort den 12. december 2011 med ikrafttrædelse den 1. januar 2012.

Vist 241 gange.
Dansk pas

Dansk pas

Den 12. december 2011 underskrev justitsminister, Morten Bødskov ændringsbekendtgørelse nr. 1180 om ændring af den gældende bekendtgørelse om pas ved at indføre digitalt fingeraftryk i pas, afskaffe de såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter.
I ændringsbekendtgørelsen er der ingen ændringer af forholdene for transkønnede.

LGBT Danmark indgav den 1. november 2011 en skrivelse til Justitsministeriet om ved samme lejlidghed at gøre adgangen til at få X som kønsbetegnelse lettere og mindre bureaukratisk. Det medførte, at Retsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) den 29. november 2011 stillede spørgsmål
nr. 252
– Alm. del 2011-12 – til justitsminister, Morten Bødskov.

Trans-Danmark indgav den 10. november 2011 en skrivelse til Justitsministeriet om ved samme lejlidghed at gøre adgangen til at få X som kønsbetegnelse lettere og mindre bureaukratisk.

Foreningernes ønsker er dermed ikke imødekommet, og ændringsbekendtgørelsen er udstedt inden justitsminister, Morten Bødskov har besvaret det stillede spørgsmål.

* * *
Ændringsbekendtgørelse nr. 1180 på Retsinformation.

Trans-Danmarks høringssvar af 10. november 2011 til Justitsministeriet vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.

Vist 71 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Den 10. november 2011 indsendte Trans-Danmark høringssvar til Justitsministeriet i anlednin af, at ministeriet den 20. oktober 2011 sendte et udkast til bekendtgørelse om ændring af pasbekendtgørelsen i høring.

Skrivelsen gengives herunder

Til Justitsministeriet

Dato: 10. november 2011

Høringssvar til
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

Kommentar til ændringsforslaget.
Trans-Danmark har intet at indvende imod de foreslåede ændringer i bekendtgørelse om pas m.v. Det er foreningens opfattelse, at man med en yderligere sikkerhed for pasindehaverens identitet forbedrer mulighederne for, at transkønnede, hvis fysiske fremtræden ikke svarer til det køn, som følger af CPR-nummeret, vil kunne undgå, at der opstår ubehagelige episoder i forbindelse med forevisning af pas.

Forslag til yderligere ændring af bekendtgørelsen.
Trans-Danmark vil indtrængende opfordre til, at der i forbindelse med ændring af bekendtgørelse om pas m.v. yderligere foretages følgende ændringer i bekendtgørelsens § 5:
§ 5. stk. 5 og 6 udgår.
I stedet indsættes som nyt stk. 5:
Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som med sin underskrift erklærer sig i besiddelse af en kønsidentitet, som ikke svarer til det medfødte køn, betegnes X.

Begrundelse.
Det fremgår af nuværende § 5 stk. 5 og 6, at kønsbetegnelsen X i passet kun kan gives efter en udtalelse fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik og eventuelt efter udtalelse fra Retslægerådet. I praksis har det vist sig, at indhentning af disse udtalelser kræver en langvarig psykiatrisk udredning med adskillige konsultationer på Rigshospitalets Sexologiske Klinik.
Trans-Danmark finder det uantageligt, at en transkønnet ansøger om pas skal pålægges en ventetid på mere end et år og adskillige rejser til Rigshospitalets Sexologiske Klinik for blot at få udstedt pas med kønsbetegnelse X i stedet for F eller M.
Trans-Danmark ønsker også at understrege, at de særlige krav til transkønnede pasansøgere er i strid med internationale retningslinjer om menneskerettigheder. Ingen andre borgere end transkønnede skal underkastes psykiatrisk udredning forud for udstedelsen af pas. Vi vil derfor opfordre til, at transkønnede pasansøgere gives samme betingelser og rettigheder som den øvrige befolkning.

Med venlig hilsen
Trans-Danmark

Erwin Maria Jöhnk & Camilla Kate Voss
Sundhedspolitisk udvalg.

Susanne Selmer
Formand

* * *
Høringssvaret fra Trans-Danmark i pdf-format.
Høringsportalens journal vedrørende høring om forslaget.
Udkastet i pdf-format på Høringsportalen.

LGBT Danmark skrivelse af 1. november 2011 til JM vedr. pasbkg. og navnebkg. Retsudv. bilag 119. Spgsm. 252 til JM. Svar 13. marts. 2012.

Vist 250 gange.
LGBT Danmark

LGBT Danmark

Den 20. oktober 2011 sendte Justitsministeriet et udkast til bekendtgørelse om ændring af pasbekendtgørelsen i høring. Høringsfristen udløber mandag den 14. november 2011.
Ændringerne vedrører indførelse af fingeraftryk i pas, afskaffelse af såkaldte fællespas og nogle ændringer af mere teknisk karakter.

LGBT Danmark benyttede lejligheden til at stille forslag om en lettere adgang for transseksuelle at få X som kønsbetegnelse i deres pas. Da navnebekendtgørelsen indeholder bestemmelse om transseksuelles adgang til fornavneskift, stillede LGBT Danmark endvidere forslag om en tilsvarende lettere adgang til ændring af fornavn.

Retsudvalget i Folketinget registrerede den 29. november 2011 som REU, Alm. del – bilag 119 – at de havde modtaget foreningens høringssvar.

Den 29. november 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 252 – Alm. del 2011-12 – om høringssvaret, til justitsminister, Morten Bødskov, der afgav foreløbig besvarelse den 22. december 2011.

Spørgsmål
Hvad er ministerens kommentar til høringssvar fra LGBT Danmark fra den 1. november 2011 om ændring af pas- og navnebekendtgørelserne jf. REU alm. del – bilag 119?

Foreløbigt svar den 22. december 2011 fra justitsminister, Morten Bødskov.
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Sundhedsministeriet om en udtalelse. Når udtalelsen foreligger, vil Justitsministeriet vende tilbage til spørgsmålet.

Spring direkte til det endelige svar af 13. marts 2012.

Skrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder

Til Justitsministeriet

København, 1/11-2011

Ændring af pasbekendtgørelsen og navnebekendtgørelsenl

LGBT Danmark har noteret sig, at Justitsministeriet har sendt forslag om ændring af pasbekendtgørelsen i høring og opfordrer i den forbindelse til, at pasbekendtgørelsens § 5 om kønsbetegnelse i pas også ændres.

På New Zealand har det siden 1995 været muligt for transkønnede at opnå kønsbetegnelsen X i pas uden krav om foregående psykiatrisk vurdering (1). Ordningen betegnes som en succes og blev udvidet yderligere i 2009.

I juni 2010 indførte USA mulighed for at transkønnede, der er ved at overgåtil et nyt køn kan få udstedt et midlertidigt pas med to års gyldighed i deres ønskede køn. Samtidig blev der givet mulighed for at personer, der er overgået til at leve i et andet køn kan få udstedt permanente pas i det nye køn. Retningslinjerne noterer eksplicit at operation ikke er et krav forud for udstedelse af sådanne pas. Der kræves udelukkende en udtalelse fra en læge, der har ydet “relevant behandling” eller kan bekræfte at en sådan behandling har fundet sted ud fra gennemgang af personens journaler. Der stilles ikke krav til arten af behandlingen (2).

Siden september 2011 har australske pasansøgere også haft mulighed for at få udstedt pas i deres foretrukne køn alene på baggrund af en udtalelse fra en læge, der har ydet “relevant behandling” med henblik på overgang til at leve i et andet køn eller kan bekræfte at en sådan behandling har fundet sted ud fra gennemgang af personens journaler.
Ligesom i den amerikanske ordning fremgår det eksplicit at operation ikke er et krav for udstedelse af pas i det ønskede køn og der stilles ikke krav til arten af den ydede behandling (3).

Rigshospitalet Sexologiske Klinik, der i dag foretager vurdering af transkønnede, som ønsker deres kønsangivelse ændret i passet udtalte i august 2010:
Fra Region Hovedstadens Psykiatrisk Center København, hvorunder Sexologisk Klinik hører, er det primært anført, at Sexologisk Klinik deler LGBT’s opfattelse af, at der vil være fordele ved, at alle myndige personer gives mulighed for at vælge, om de ønsker X i passet i lighed med, hvad der er praksis i visse andre lande. (4)
Landsforeningen anbefaler på baggrund af erfaringerne fra New Zealand og udtalelsen fra Sexologisk Klinik, at pasbekendtgørelsens § 5, stk 5:
“Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.”

ændres således, at pasansøgere frit kan vælge kønsbetegnelsen X.

I lighed med ordningerne i USA og Australien anbefaler vi desuden, at der gives mulighed for at personer, der modtager eller har gennemført relevant behandling med henblik påovergang til et liv som et andet køn end de er tildelt gives mulighed for at fåudstedt et pas i deres ønskede køn. Der må ikke stilles specifikke krav, herunder operative, til den ydede behandling.

Navnebekendtgørelsen
Navnebekendtgørelsen indeholder en bestemmelse, der er parallel til bestemmelsen i pasbekendtgørelsen, som med fordel kan revideres samtidig.
LGBT Danmark minder i denne forbindelse om beslutningsforslag B 168 – Samling 2009-10 – vedrørende forbedring af transkønnedes rettigheder, hvori EL og de tre regeringspartier erklærede, at de ønskede
1. at fjerne det generelle krav om overensstemmelse mellem civilretligt køn og fornavn, (5)
I Navnelovens § 13. Stk. 3 fremgår
Justitsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2. (6)

Justitsministeren har således bemyndigelse til at revidere betingelserne for at fravige kravet om overensstemmelse imellem transseksuelles navne og civilretslige køn.

Landsforeningen opfordrer til, at den nuværende bestemmelse i navnebekendtgørelsen
Transseksuelle
§ 13. Til brug for vurderingen af, om der kan gøres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. navnelovens § 4, stk. 4, ? 7, stk. 2 og ? 13, stk. 2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ansøgeren er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed.
Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. stk. 1, behandles af statsforvaltningen. (7)

ændres således, at undtagelsen kommer til at gælde personer, der selv erklærer sig transseksuelle. Stk. 2 og 3 kan udgå.

Vi gør i øvrigt opmærksom på nedenstående udtalelse fra Sexologisk Klinik

Sexologisk Klinik ser ikke et problem i, at alle myndige personer frit kan vælge fornavn, men det ligger udenfor klinikkens kompetence at vurdere, om det er muligt at gennemføre.

Sexologisk Klinik kan samtidig se fordele for transseksuelle i at kunne få et CPRnummer, der svarer til det køn, de fremstår som. Men også på dette felt ligger det udenfor klinikkens kompetence at vurdere, om det er muligt at gennemføre. (8)

De skitserede ændringer til pasbekendtgørelsen og navnebekendtgørelsen vil lette de transknnedes liv betragteligt og samtidig spare samfundet for en del administration.
Landsforeningen har ingen kommentarer til de øvrige ændringer i pasbekendtgørelsen.

LGBT Danmark ser frem til videre dialog omkring mulighederne for generel ændring af civilretsligt køn og stiller os naturligvis til rådighed for et møde i denne forbindelse.

Med venlig hilsen

Sebastian Svegaard
talsperson for transpolitik
Vibe Grevsen
landsledelsesmedlem

Referencer
 1. [Retur] Veale JF. Prevalence of transsexualism among New Zealand passport holders. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 2008 Oct;42(10):887-889.
 2. [Retur] 7 FAM 1300 Appendix M Gender Change. US Department of State Foreign Affairs, 10. juni 2010.
  URL: http://www.state.gov/documents/organization/143160.pdf
 3. [Retur] Sex and Gender Diverse Passport Applicants. Department of Foreign Affairs and Trade, 14. september 2011.
  URL: https://www.passports.gov.au/Web/SexGenderApplicants.aspx
 4. [Retur] Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik. Region Hovedstaden, 31. august 2010.
  URL: http://www.thranesen.dk/artikler/LGBT-DK_20101019_Sundhedsmin.pdf
 5. [Retur] Beslutningsforslag B 168 – Samling 2009-10 vedrørende forbedring af transkønnedes rettigheder.
  URL: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/b168/20091_b168_som_fremsat.pdf
 6. [Retur] Lov om ændring af navneloven. Lov 350 af 06/05/2009.
  URL: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124733
 7. [Retur] Bekendtgørelse om navne. Bek 923 af 29/09/2009.
  URL: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127305
 8. [Retur] Madsen HH. VS: Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Region Hovedstaden, 18. november 2010.
  Vedlagt

Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.

[Retur] Det endelige svar den 13. marts 2012 fra justitsminister, Morten Bødskov på spørgsmål 252.

1. LGBT Danmark opfordrer i sin henvendelse af 1. november 2011 til, at pasbekendtgørelsens § 5 ændres, således at personer, der ansøger om at få udstedt et pas, frit kan vælge, at deres køn skal markeres med et X i passet.

Derudover anbefaler LGBT Danmark, at der gives mulighed for, at personer, der modtager eller har gennemført relevant behandling med henblik på kønsskifte, gives mulighed for at få udstedt et pas i deres nye køn. LGBT Danmark kommer med tilsvarende forslag i forhold til navnebekendtgørelsen.

2. Justitsministeriet kan oplyse, at der ved en ændring af pasbekendtgørelsen i 2009 [1] blev indført mulighed for, at personer, som ikke har gennemgået en kønsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuelle, kan få udstedt et pas, hvor den pågældendes biologiske kønsbetegnelse ikke er angivet med F (female) eller M (male), men i stedet er markeret med et X.

I 2010 [2] blev pasbekendtgørelsen på ny ændret, således at også personer, som ikke har gennemgået en kønsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel eller ganske ligestillet hermed, kan få udstedt et pas, hvor vedkommendes køn markeres med et X. Formålet med denne ændring var netop at give personer, som må ligestilles med transseksuelle,
og som ikke ønsker at gennemgå et kønsskifte, mulighed for at få udstedt et pas, hvor vedkommendes køn markeres med et X. Det er således ikke et krav for at få udstedt et pas, hvor vedkommendes køn markeres med et X, at vedkommende har påbegyndt forberedende kønshormonbehandling med henblik på kønsskifteoperation.

Justitsministeriet kan endvidere henvise til ministeren for sundhed og forebyggelses besvarelse af 2. februar 2012 af spørgsmål nr. 178 (Alm. del) fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, hvoraf det bl.a. fremgår, at regeringen vil undersøge reglerne for kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at navnebekendtgørelsen [3] hører under social- og integrationsministerens ressortområde.

Noter
 1. [Retur] Bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
 2. [Retur] Bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
 3. [Retur] Bekendtgørelse nr. 923 af 29. september 2009 om navne.

* * *
Høringsportalen vedrørende forslaget.
Folketingets journal vedrørende bilag 119.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmål nr. 252 med det foreløbige svar.
Foreløbigt svar af 22. december 2011 i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende spørgsmål nr. 252 med det endelige svar.
Det endelige svar af 13. marts 2012 i pdf-format hos Folketinget.