Åbent samråd i Sundhedsudvalget onsdag den 14. april 2010 om Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.

Vist 33 gange. Sundhedsudvalget har kaldt indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i åbent samråd onsdag den 14. april 2010 kl. 1430 om den fremtidige specialeplanlægning. Samrådet er åbent for alle.
Samrådet finder sted i lokale 2-133.
For gæster, der kommer udefra, må der beregnes ekstra tid på grund af sikkerhedstjek ved besøgsindgangen.

Udvalget har kaldt indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i samråd for at redegøre for en række forhold i Sundhedsstyrelsens specialeplan. Planen er omdelt på SUU alm. del – bilag 255.

Samrådsspørgsmål AH er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S)
Ministeren bedes redegøre for, om der stilles forskellige krav til kvaliteten for offentlige og private hospitaler i Sundhedsstyrelsens specialeplan for hjerteområdet og kræftkirurgien.

Samrådsspørgsmålene AI er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)
Hvad er årsagerne til, at specialeplanen for det ortopædkirurgiske område er blevet udskudt?

Samrådsspørgsmålene AJ er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)
Vil ministeren redegøre for, om det forpligtende samarbejde mellem Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus på hjerteområdet er årsagen til / grundlaget for fortsat eksistens af hjertekirurgi i Aalborg eller om Aalborg Sygehus uden ansøgt forpligtende samarbejde med Skejby Sygehus kunne og ville have opnået den højtspecialiserede funktion som selvstændigt sygehus?

Samrådsspørgsmål AK er stillet efter ønske fra Orla Hav (S)” target=”_blank”>Samrådsspørgsmål AK er stillet efter ønske fra Orla Hav (S)
Hvilke krav til volumen på offentlige hospitaler er nødvendige for at sikre en højt specialiseret funktion på et offentligt hospital indenfor fedmekirurgien, således at det offentlige sundhedsvæsen også i fremtiden kan udføre akut behandling på patienter med komplikationer efter fedmekirurgi udført på privathospitaler?

Samrådsspørgsmål AL er stillet efter ønske fra Julie Skovsby (S)
Hvilken sammenhæng er der mellem Sundhedsstyrelsens specialeplan, der decentraliserer visse specialer til private klinikker, og regeringens ekspertudvalg ledet af Erik Juhl, der anbefaler centralisering af specialer i større enheder og i visse tilfælde på samme matrikel af hensyn til kvalitet og patientsikkerhed?

Samrådsspørgsmålene AM stillet efter ønske fra Anne Baastrup (SF)
Er det korrekt forstået, at det ikke vil være muligt for en fremtidig regering at trække tildeling af et speciale til et privat hospital tilbage pga. EUs regler om tjenesteydelser.

Samrådsspørgsmål AN stillet efter ønske fra Anne Baastrup (SF)
Er det et udtryk for regeringens ideologiske holdning, at der nu henlægges specialer til privathospitaler uden at de fornødne faglige krav er tilgodeset.

* * *
Omtale mm. om det åbne samråd hos Folketinget.

Trans-Danmark foreslog den 10. april 2010 ændringer i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.

Vist 113 gange.
Trans-Danmark

Trans-Danmark

Dateret den 10. april 2010 har Trans-Danmark skrevet til Folketingets Sundhedsudvalg med forslag til ændringer i den igangværende revision af Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, som bl.a. indeholder bestemmelse om, at vurdering af indikation for kønsskifteoperation betegnes som højt specialiseret og dermed samles ét sted – på Sexologisk Klinik – og at selve kønsskifteoperationen betegnes som speciel plastikkirurgi, som – efter visitation fra Sexologisk Klinik – varetages af Rigshospitalet og phalloplastik varetages af Rigshospitalet i samarbejde med udenlandsk center.

* * *
Skrivelsen i sin helhed:

Sundhedsudvalget
Lørdag, den 10. april 2010

Vedrørende: specialeplanlægning
1) Vurdering af indikation for kønsskifteoperation og
2) Kønsskifteoperation

1) Vurdering af indikation for kønsskifteoperation
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for psykiatri af 26. februar 2010 j.nr. 7-203-01-90/19, som gengivet i SUU alm. del Bilag 255 (2009-10) på denne adresse http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/suu/bilag/255/809848.pdf, at vurdering af indikation for kønsskifteoperation betegnes som en højt specialiseret funktion med placering på Rigshospitalet – underforstået på Sexologisk Klinik, hvorved der ikke er nogen ændring i forhold til den eksisterende specialeplanlægning.

Foreningen finder det forkert, at vurdering af indikation for kønsskifteoperation betegnes som højt specialiseret og dermed samles ét sted – på Sexologisk Klinik.

Vi finder, at Sexologisk Kliniks monopolagtige status er uheldig og ikke sikrer transkønnede tilstrækkelig grad af retssikkerhed i behandlingssystemet. Vi finder samtidig, at vurderingen af, om en person er transseksuel og i så fald opfylder kriterierne for kønsskifteoperation, er en udredning, der kan foregå fuldt betryggende blandt en større kreds af læger end alene lægerne ansat på Sexologisk Klinik. Endelig finder vi det uheldigt, at der blandt Sexologisk Kliniks målgruppe af transkønnede findes så mange erfaringer, hvor mødet med klinikken er oplevet som intimiderende og krænkende.

Foreningen medsender skriftet – Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold – af 6. november 2009, der er tiltrådt af Trans-Danmark og LGBT Danmark (dengang LBL) og henviser til pkt. 4) Behandlingssted og valgmuligheder, som mere uddybende redegør for, at vurderingen af indikation for kønsskifteoperation bør decentraliseres.

Foreningen henstiller derfor til Folketingets Sundhedsudvalget, at der drages omsorg for, at Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning ændres, således at indikation for kønsskifteoperation decentraliseres.

2) Kønsskifteoperation
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for plastikkirurgi af 26. februar 2010 j.nr. 7-203-01-90/19, som gengivet i SUU alm. del Bilag 255 (2009-10) på denne adresse http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/suu/bilag/255/809847.pdf, at selve kønsskifteoperationen betegnes som speciel plastikkirurgi, som – efter visitation fra Sexologisk Klinik – varetages af Rigshospitalet og phalloplastik varetages af Rigshospitalet i samarbejde med udenlandsk center.

Foreningen kan tilslutte sig, at disse operationer varetages af Rigshospitalet, men ser gerne, at entalsbetegnelsen “udenlandsk center” ændres til flertalsbetegnelsen “udenlandske centre”, således at formuleringen ikke i sig selv kommer til at virke som en hæmsko for at samarbejde med flere centre.
Endvidere ønsker foreningen, at samarbejdet med udenlandske centre udvides til at omfatte alle former for kønsskifteoperation og ikke kun phalloplastik operation.

Som en konsekvens af vores bemærkninger om vurderingen af indikation for kønsskifteoperation under pkt. 1, ser foreningen gerne, at ordlyden “efter visitation fra Sexologisk Klinik” ændres til “efter meddelt tilladelse til kønsskifteoperation“.
En sådan ændring vil i sig selv ikke ændre ved tingenes nuværende tilstand. Ændringen vil imidlertid betyde, at kan foreningens ønske vedrørende vurdering af indikation for kønsskifteoperation ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, så vil en senere ændring som ønsket af foreningen ikke medføre, at også specialeplanlægningen for plastikkirurgi også skal ændres.
Det bør også erindres, at selve kønsskifteoperationen jo ikke kan finde sted alene efter en visitation fra Sexologisk Klinik, men først efter en meddelt tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, hvorfor den foreslåede ændring også må siges at være mere korrekt og i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Karin Astrup.
Formand for Trans-Danmark.

* * *
Hendendelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende henvendelsen.
Henvendelsen hos Folketinget i pdf-format.
Skriftet: Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold hos Folketinget i pdf-format.

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning under revision. 28. februar 2010.

Vist 39 gange. Den nyreviderede specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen, der er opdelt i 35 specialevejledninger med endelig placering af specialfunktioner på landets offentlige og private sygehuse, blev præsenteret den 28. februar 2010. Specialeplanlægning behandles derefter af Folketingets Sundhedsudvalg.

Af interesse for transkønnede skal anføres følgende:

Specialevejledning for psykiatri.
På side 8 anføres:
  Følgende er højt specialiserede funktioner:
Vurdering af indikation for kønsskifteoperation (50 – 60 pt.):
Rigshospitalet

Det betyder, at transkønnede, der ønsker en kønsskifteoperation, kun kan få foretaget vurderingen på Rigshospitalet, hvilket vil sige på Sexologisk Klinik. Vurderingen er en betingelse, for at Sundhedsstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til operationen eller gives afslag.
De i parantes anførte tal betyder, at der skønnes at være 50 – 60 patienter årligt.

  I plastikkirurgi er der følgende hovedopgaver:
Speciel plastikkirurgi: kønsskiftekirurgi
På side 8 anføres om speciel plastikkirurgi:
  kønsskifteoperation (10 pt.) – efter visitation fra sexologisk klinik.
Phalloplastik varetages i samarbejde med udenlandsk center:
Rigshospitalet

Det betyder, at kønsskifteoperation – både mand til kvinde og kvinde til mand – skal foretages på Rigshospitalet, hvilket vil sige på Rigshospitalets klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Med hensyn til tildannelse af penis for kvinde til mand kan det foregå i samarbejde med et egnet udenlansk center.
Det i parantes anførte tal betyder, at der skønnes at være 10 patienter årligt.

Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til lands- og landsdelsfunktioner, herunder til placeringen af lands- og landsdelsfunktioner på regionale og private sygehuse. Den nugældende specialeplanlægning fra Sundhedsstyrelsen er fra 2001.

Sundhedsstyrelsen anføre følgende om formålet med specialeplanlægningen.
  Specialeplanlægning drejer sig om planlægning af sundhedsvæsenet og herunder opgavefordelingen mellem forskellige sygehustyper og sygehusniveauer.
Formålet med specialeplanlægning er at medvirke til, at forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering sker med høj faglig kvalitet, helhed i patientforløbene og under hensyn til en effektiv ressourceudnyttelse. Specialeplanlægningen skal desuden fremme, at der sker den nødvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning og udvikling samt uddannelse mhp. fortsat opretholdelse og udvikling af sundhedsvæsenets ydelser. Endelig skal specialeplanlægningen tilgodese, at sundhedsydelser af høj faglig kvalitet og med effektiv ressourceudnyttelse leveres så tæt på patienten som muligt. Specialeplanlægningen skal sikre den nødvendige planlægning, koordination og samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter for at fremme dette formål.

Den 22. juni 2010 blev specialplanlægningen i dens endelige form fremlagt af Sundhedsstyrelsen. Den træder løbende ikraft frem til den 1. januar 2011.