SST om kastrationsbkg 2014

Udkast fra SST den 1. juli 2014 til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og vejledning om sterilisation.

Vist 0 gange. Sundhedsstyrelsen sendte den 1. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og udkast til vejledning om sterilisation i høring.
Høringsfristen udløber den 15. august 2014.
Høringssvar sendes til Jannie Frydenborg Hansen pr. e-mail jfha@dkma.dk

Udkastet til vejledningen om sterilisation gengives ikke. Den indeholder ikke noget i relation til kønsskifte. På Høringsportalen er der endvidere udkast til blanketter til ansøgning om sterilisation.

Udkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration gengives i sin helhed herunder.

* * *

Udkast til
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration

I medfør af § 112, stk. 4, § 114 og § 117 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013 og [lovforslag L 185 [1] om kastration], fastsættes:

§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som skal have foretaget indgrebet.
Stk. 2. Anmodning om sterilisation kan indgives til en læge, herunder til egen alment praktiserende læge, eller regionsrådet.
Stk. 3. Ansøgning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens § 110 eller § 111, og som opholder sig på et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, kan indgives til vedkommende overlæge.
Stk. 4. Følgende gælder om underskrift ved anmodning om sterilisation:
  1. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet lovens § 109 skal personen selv underskrive.
  2. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af lovens § 110 skal den særligt beskikkede værge underskrive.
  3. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af lovens § 111 skal personen selv og forældremyndighedens indehaver eller den særligt beskikkede værge underskrive.
  4. Ved anmodning om sterilisation af en person, der er under 18 år, og som ikke er gift, jf. lovens § 111, og hvor der foreligger omstændigheder som nævnt i § 110, skal forældremyndighedens indehaver underskrive.
§ 2. Forud for samrådets behandling af en ansøgning om sterilisation af en person, der er omfattet af sundhedslovens § 110 eller § 111, skal kommunalbestyrelsen tilbyde et samtaleforløb til den, som skal have indgrebet foretaget, jf. stk. 2 – 6.
Stk. 2. Tilbuddet om samtaleforløb skal bestå af mindst to eller flere samtaler med den, der skal have indgrebet foretaget.
Stk. 3. Samtalerne skal foretages af en af kommunalbestyrelsen udpeget seksualvejleder eller socialrådgiver med særlig viden på området, og som ikke har daglig kontakt med den person, som skal have indgrebet foretaget.
Stk. 4. Samtaleforløbet skal vedrøre mulige konsekvenser af sterilisation, herunder familiedannelse med og uden børn. Desuden kan samtaleforløbet vedrøre spørgsmål om pågældendes seksualitet efter sterilisation m.v.
Stk. 5. I en eller flere af samtalerne kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder i regi af en organisation, der har dokumenteret erfaring med uddannelse af brugervejledere.
Stk. 6. På baggrund af samtaleforløbet udarbejder den, der har varetaget samtaleforløbet, en erklæring om, at samtaleforløbet er gennemført. Af erklæringen skal fremgå navnet på den, som skal have indgrebet foretaget, navn og kontaktoplysninger på den, der har varetaget samtaleforløbet, datoer og sted for samtalernes afholdelse samt oplysning om eventuel deltagelse af brugervejleder eller andre i samtaleforløbet.
§ 3. Ved ansøgning om sterilisation af den person, der er omfattet af sundhedslovens § 110 eller § 111, skal regionsrådet oplyse den eller dem, der ansøger, om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforløb jf. § 2.
Stk. 2. Regionsrådet skal altid oplyse den særligt beskikkede værge om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforløb jf. § 2.
Stk. 3. Regionsrådet skal dokumentere, at det har oplyst om kommunalbestyrelsens samtaletilbud, jf. stk. 1 og 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens erklæring om gennemført samtaleforløb, jf. § 2, stk. 6, sendes til regionsrådet.
§ 4. For værgebeskikkelse efter lovens § 110 og § 111 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den som indgrebet skal foretages på.
Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.
§ 5. Inden indgrebet foretages, skal den læge, der vejleder efter lovens § 113 ved sin underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. Det samme gælder for den eller dem, der skal underskrive anmodningen om sterilisation, jf. § 1, stk. 4, nr. 1 – 4.
§ 6. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrådet.
§ 7. Anmodning om kastration, herunder som led i kønsskifte, indgives til Sundhedsstyrelsen. §§ 1, 4 og 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse.
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte ophæves.

* * *
Høringsportalens journal vedrørende høringen.
Udkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration på Høringsportalen i pdf-format.
Udkastet til vejledningen om sterilisation i pdf-format.
Høringsskrivelse til høringsparerne om udkastet til bekendtgørelsen og til vejledningen på Høringsportalen i pdf-format.
Liste over organisationer mm., som har fået tilsendt udkastene på Høringsportalen i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende høringsudkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration – SUU bilag 504.
Udkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] “lovforslag L 185 om kastration
    Der er skrevet forkert lovforslagsnummer. Det korrekte er: “lovforslag L 182 om kastration.
    (L 185 er om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje).
Udgivet i: SST om kastrationsbkg 2014.
Søgeord: , , , , , , , .