Gældende danske love mm.
Akkrediteringsstandarder for sygehuse
Udvalgte citater Patientinddragelse 2.1.2 Patientens og pårørendes inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen Standard: Sygehuset planlægger og gennemfører behandlingen med patienten og pårørende som partnere. Standardens formål: At patienters og pårørendes viden, ønsker, behov og kendskab til egen ... Vis forekomsten
Assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Lov om. LBK nr. 93 af 19. januar 2015.
Loven - LBK nr. 93 af 19. januar 2015 - indeholder en definition på mand og kvinde, som dog alene vedrører denne lov. Definitionen blev indsat i loven gennem lovforslag L 189, som blev fremsat den 28. februar 2014 og vedtaget den 11. juni 2014 i forbindelse med indførelse af juridisk kønsskifte. § 1. Loven gælder ... Vis forekomsten
Asyl, opholdstilladelse. LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Fra den 26. oktober 2012 er det muligt for LGBT-personer, der flygter fra deres hjemland på grund af deres kønsidentiet eller seksuelle orientering at opnå opholdstilladelse i Danmark med status som konventionsflygtning. Se nærmere om baggrunden i skrivelsen af 26. oktober 2012 fra Flygtningenævnet til LGBT Danmark ... Vis forekomsten
Børnesagkyndige undersøgelser, Vejledning om
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser - VEJ nr. 72 af 27. september 2012 - trådte i kraft den 1. oktober 2012 og er udstedt i medfør af Forældreansvarsloven og hører hjemme under Social- og Integrationsministeriet. Vejledningen er udarbejdet af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, i samarbejde med Dansk ... Vis forekomsten
CPR loven – Lov om Det Centrale Personregister. LBK nr. 646 af 2. juni 2017 og ændringslov nr. 752 af 25. juni 2014.
Lov om Det Centrale Personregister - CPR loven. LBK nr. 646 af 2. juni 2017. Ændringsloven - nr. 752 af 25. juni 2014 - der indførte juridisk kønsskifte trådte i kraft den 1. september 2014. CPR loven henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herunder er nævnt de forhold i loven, som har mest betydning for ... Vis forekomsten
CPR-Kontoret den 3. marts 2015: Systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilhørende det andet køn.
Information om håndtering af opståede systemudfordringer Ved lov nr. 752 af 25. juni 2014, der trådte i kraft den 1. september blev det muligt for personer, som oplever at tilhøre det andet køn, at få tildelt nyt personnummer i overensstemmelse hermed. Der tildeles endvidere fortsat nyt personnummer til ... Vis forekomsten
Digital selvbetjening for borgere ved henvendelse til det offentlige på en række området. Lov nr. 558 af 18. juni 2012 og Lov nr. 622 af 12. juni 2013.
Lov nr. 558 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening af 18. juni 2012 var "første bølge" om indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for borgere. Loven trådte i kraft den 1. december 2012. Lov nr. 622 af 12. juni 2013 var "anden bølge" om obligatorisk indførelse af obligatorisk digital ... Vis forekomsten
Folkeregistrering m.v., Bekendtgørelse om
Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. - BEK nr. 1034 af 4. september 2017. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af Lov om Det Centrale Personregister. § 1. Personnummeret består af 10 cifre, hvoraf de første seks angiver personens fødselsdag, begyndende med fødselsdatoen, derefter fødselsmåneden og til slut ... Vis forekomsten
Folkeregistrering, Vejledning om (Bl.a. om personnummerets kønsbestemte endetal og kønsskifte i udlandet)
Vejledningen om folkeregistrering - VEJ nr. 9273 af 14. juni 2013 er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og trådte i kraft den 1. juli 2013. Vejledningen retter sig både mod borgerne og mod offentlige myndigheder og skal læses som et supplement til de retsreglerne i Lov om Det Centrale Personregister ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, Lov om (Forskelsbehandlingsloven)
Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (Forskelsbehandlingsloven) LBK nr. 1001 af 24. august 2017 - hører under Beskæftigelsesministeriet og vedrører forhold på arbejdsmarkedet og giver en vidtgående beskyttelse af de persongrupper, den omhandler. I § 7 a er der delvist indført omvendt bevisbyrde, idet det ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på grund af race m.v. Lov om
Lov om forskelsbehandling på grund af race m.v., - LBK nr. 626 af 29. september 1987, der trådte i kraft den 1. juli 1987 og hører under Justitsministeriet, giver en vidtgående beskyttelse af de persongrupper, den omhandler. Det er en sammenskrivning af hovedloven (Lov nr. 289 af 9. juni 1971, der trådte i kraft den ... Vis forekomsten
Forældreansvarsloven, Bekendtgørelse af. LBK 1073 af 20. november 2012
Forældreansvarsloven henhører under Social- og Integrationsministeriet. Loven tager udgangspunkt i, at et barn har ret til to forældre og giver som udgangspunkt forældre forældremyndighed - også efter en skilsmisse eller samlivsophævelse. Den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis tungtvejende hensyn til ... Vis forekomsten
Fødselstilførsler som følge af kønsskifte, Cirkulæreskrivelse om ændring af. CIS nr. 12003 af 10. november 1976.
Cirkulæreskrivelsen - CIS nr. 12003 af 10. november 1976 - om ændring af fødselstilførsler som følge af kønsskifte henhører under Ligestillings- og Kirkeministeriet og indeholder administrative bestemmelser om, hvordan et kønsskifte skal registreres. Cirkulæreskrivelsen i sin helhed: Cirkulæreskrivelse om ... Vis forekomsten
HIV/AIDS er jf. BEK nr. 1040 af 8. november 2011 ikke mere omfattet af straffelovens bestemmelse om livstruende og uhelbredelige sygdomme.
Den 8. november 2011 ophævede justitsminister, Morten Bødskov bekendtgørelse nr. 547 af 15. juni 2001, der gjorde det kriminelt, at en person smittet med HIV havde ubeskyttet sex med en anden person. Den 31. oktober 2011 fremlagde Justitsministeriet Notat af fra Arbejdsgruppen om overførsel af smitte med HIV/AIDS Fra ... Vis forekomsten
Hjælpemidler og forbrugsgoder, Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af. BEK nr. 1247 af 13. november 2017.
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - BEK nr. 1247 af 13. november 2017 - er udstedt af Børne- og Socialministeriet efter bemyndigelse i serviceloven, som indeholder de overordnede regler. Vedrørende parykker og brystproteser anfører bekendtgørelsen kun, at de ... Vis forekomsten
Hjælpemidler og forbrugsgoder, Vejledning om støtte til. VEJ nr. 10324 af 14. december 2017.
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder - VEJ nr. 10324 af 14. december 2017 - uddyber bestemmelserne om hjælpemidler og forbrugsgoder i §§ 112-113 b i lov om social service (serviceloven). Økonomiske forhold 2. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af borgerens økonomi og ... Vis forekomsten
Hjælpemidler. Serviceloven – LBK nr. 102 af 29. januar 2018 – giver mulighed for kommunalt betalte parykker og brystproteser.
Lov om social service (serviceloven) - LBK nr. 102 af 29. januar 2018 - giver mulighed for at få betalt sin paryk og/eller sine brystproteser helt eller delvist af kommunen. Sereviceloven henhører under Børne- og Socialministeriet. I henhold til § 112, stk. 1 i serviceloven skal kommunalbestyrelsen yde støtte til ... Vis forekomsten
Hormonbehandling – transkvinder. Pjece fra RH, januar 2016.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Gynækologisk Klinik, der varetager kønshormonbehandlingen af transkønnede, der har fået tilladelse dertil, har januar 2016 lavet en pjece om kønshormonbehandling af transkvinder. Herunder gengives pjecen. Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Gynækologisk Klinik ... Vis forekomsten
Hormonbehandling – transmænd. Pjece fra RH, januar 2016.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Gynækologisk Klinik, der varetager kønshormonbehandlingen af transkønnede, der har fået tilladelse dertil, har januar 2016 lavet en pjece om kønshormonbehandling af transmænd. Herunder gengives pjecen. Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Gynækologisk Klinik Hormonbehandling ... Vis forekomsten
Hormonbehandling af transkønnede unge under 18 år. Vejledning i forbindelse med behandling.
Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Klinik for Vækst og Reproduktion, der varetager kønshormonbehandlingen af transkønnede, der har fået tilladelse dertil, har primo 2016 lavet en vejledning om kønshormonbehandling af transkønnede unge under 18 år. Herunder gengives vejledningen. Hormonbehandling af ... Vis forekomsten
Informeret samtykke. Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.
Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. er udstedt af Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelsen indeholder i kapitel 1 beskrivelse og forståelse af begrebet "Informeret samtykke" og i kapitel 2 og 3 vilkårene for videregivelse af ... Vis forekomsten
Janteloven. (1933)
Janteloven er et begreb skabt af Aksel Sandemose i romanen En flygtning krydser sit spor fra 1933. Romanen beskriver hovedpersonen, Espen Arnakkes opvækst i byen Jante (heraf lovens navn) i begyndelsen af det 20. århundrede. Aksel Sandemose voksede op i Nykøbing Mors, og byen omtales ofte som model for byen Jante i ... Vis forekomsten
Kastrationsbekendtgørelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration.
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration – populært betegnet Kastrationsbekendtgørelsen - BEK nr. 957 af 28. august 2014 henhører under Sundheds- og Forebyggelsesministeriet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2014 og afløste BEK nr. 14. af 10. januar 2006, der gengives længere nede på ... Vis forekomsten
Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, Lov om. LBK nr. 1022 af 28. august 2017.
Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet - LBK nr. 1022 af 28. august 2017 - henhører under Sundheds- og Ældreministeriet. Her gengives kun i meget begrænset omfang uddrag af loven. Der er i loven ikke specielle forhold vedrørende transpersoners forhold. Loven giver ikke ... Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Bekendtgørelse om. BEK nr. 834 af 27. juni 2014.
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling - BEK nr. 834 af 27. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 1503 af 2. december 2016 henhører under Styrelsen for Patientsikkerhed. Udstedt i medfør af bemyndigelse i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Herunder uddrag af bekendtgørelsen. § 1. Ved ... Vis forekomsten
Kosmetisk behandling, Vejledning om. VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014.
Vejledning om kosmetisk behandling - VEJ nr. 9453 af 27. juni 2014 - er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives uddrag af vejledningen. 2. Definitioner og anvendelsesområde Kosmetisk behandling er i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling defineret som korrektiv virksomhed, hvor det ... Vis forekomsten
Kriminalitet med mulig ekstremistisk baggrund registreres af Politiets Efterretningstjenenste.
Siden 1992 har Politiets Efterretningstjeneste modtaget indberetninger fra politikredsene om kriminelle forhold, der kan have racistisk baggrund. Fra årsskiftet 2008/2009 blev ordningen udvidet til også at omfatte kriminalitet, der "udspringer af andre ekstremistiske holdninger end racisme". Samtidig besluttede ... Vis forekomsten
Kønsskifte, Fremgangsmåde i sager om anmodning om. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 26. januar 2016.
Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside anført følgende beskrivelse: Fremgangsmåden ved anmodning om kastration i forbindelse med kønsskifte Ansøgeren skal sende sin ansøgning om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte til: Sundhedsstyrelsen, Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab, Islands ... Vis forekomsten
Legitimationskort, Bekendtgørelse om udstedelse af. BEK nr. 1220 af 21. november 2017.
Fra den 1. juli 2017 har alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kunnet erhverve et legitimationskort. Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort - BEK nr. 1220 af 21. november 2017 - fastsætter de nærmere regler om udformningen af legitimationskortet ... Vis forekomsten
Legitimationskort, Lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af.
Pr. 1. juli 2017 kan alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort. Det følger af lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af Legitimationskort, der blev til på baggrund af lovforslag L 55 af 9. november 2016. Loven henhører under ... Vis forekomsten
Lige løn til mænd og kvinder, Lov om. LBK nr. 899 af 5. september 2008.
Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder - LBK nr. 899 af 5. september 2008 - hører under Beskæftigelsesministeriet. Herunder gengives indledningen af loven. § 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette gælder både direkte ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, Bekendtgørelse af lov om. LBK nr. 950 af 14. august 2015.
Lovbekendtgørelse om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser - LBK nr. 950 af 14. august 2015 - hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Loven skal sikre ligebehandling af mænd og kvinder 1) i den ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., Lov om. LBK nr. 645 af 8. juni 2011. Ligebehandlingsloven.
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. - LBK nr. 645 af 8. juni 2011 - hører under Beskæftigelsesministeriet. Loven betegnes også som Ligebehandlingsloven. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet, Forretningsorden for. BEK nr. 220 af 1. marts 2013.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet - BEK nr. 220 af 1. marts 2013 - trådte i kraft den 1. maj 2013. Bekendtgørelsen er udstedet i medfør af § 3, stk. 6, i lov om Ligebehandlingsnævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 3. september 2012 efter forhandling med social- og ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsnævnet, Lov om. LBK nr. 1230 af 2. oktober 2016.
Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet - LBK nr 1230 af 2. oktober 2016 hører under Beskæftigelsesministeriet. Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling bl.a. på grund af køn og seksuel orientering. Kønsidentitet og kønsudtryk er ikke specifikt nævnt, men er omfattet. Nævnet består ... Vis forekomsten
Ligestilling af kvinder og mænd, Lov om. (Ligestillingsloven) LKB nr. 1678 af 19. december 2013.
Lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ligestillingsloven) - LKB nr. 1678 af 19. december 2013 - hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn og modvirke chikane og ... Vis forekomsten
Lægemiddelloven. LBK nr. 506 af 20. april 2013.
Lægemiddelloven - LBK nr. 506 af 20. spril 2013 - hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Herunder gengives enkelte uddrag af loven. § 1. Lovens formål er at sikre, at borgerne 1) har adgang til sikre og virksomme lægemidler af høj kvalitet, 2) har adgang til objektiv og fyldestgørende information om ... Vis forekomsten
Lægemidler. Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler. BEK nr. 1224 af 7. december 2005.
Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler. BEK nr. 1224 af 7. december 2005 sætter begrænsninger i privates ret til indførsel af lægemidler. Bekendtgørelse er udstedt i medfør af lægemiddelloven. Herunder gengives enkelte §'er. § 1. Denne bekendtgørelse omfatter privatpersoners indførsel af ... Vis forekomsten
Medicin købt i andet EU-/EØS-land. Bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016.
Bekendtgørelse nr. 470 af 23. maj 2016 om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU-/EØS-lande. Personer, der er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort (det gule kort), kan du få tilskud. Personer, der bor og er sygesikret i Danmark, men er til udgift for en sygekasse ... Vis forekomsten
Motion to amend the Act on the Central Office (L 182 – legal sex change) as adopted by the Danish Parliament June 11, 2014.
Adopted by the parliament on 11. June 2014 Motion to amend the Act on the Civil Registration System (Granting a new social security number to people who experience themselves as belonging to the opposite gender) Article 1 The Act on the Civil Registration System cf. the consolidation Act no. 5 of 9 January 2013, as ... Vis forekomsten
Navnebekendtgørelsen. BEK nr. 1862 af. 23. december 2015.
Bekendtgørelse om navne (Navnebekendtgørelsen) - 1862 af. 23. december 2015 - er udstedt i medfør af af navneloven af Social- og Indenrigsministeriet og trådte ikraft den 1. januar 2016. Navnebekendtgørelsen hører under Børne- og Socialministeriet. Uddrag af bekendtgørelsen. Indgivelse af ansøgning § 1. ... Vis forekomsten
Navneloven. LBK nr. 1816 af 23. december 2015.
Navneloven - LBK 1816 af 23. december 2015 er udstedt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Navneloven hører under Børne- og Socialministeriet. I navneloven er der specielt taget hensyn til transseksuelles navneforhold, idet ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler derom. Navneloven regulerer alle forhold ... Vis forekomsten
Navnevejledningen. VEJ nr. 11359 af 30. december 2015.
Navnevejledningen - VEJ nr. 11359 af 30. december 2015 - er udstedet af Social- og Indenrigsministeriet i medfør af navneloven og navnebekendtgørelsen. Navnevejledningen hører under Børne- og Socialministeriet. I vejledningen hedder det indledningsvis bl.a.: Vejledningen retter sig til personregisterførerne i ... Vis forekomsten
Navneændringsgebyret udgør 510 kr. pr. 1. januar 2016 jf. CIS nr. 10604 af 29. september 2015.
Den 29. september 2015 meddelte Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen, at pr. 1. januar 2016 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 510 kr. Cirkulæreskrivelse - CIS nr. 9724 af 29. september 2015. Gebyret for ansøgning om navneændring reguleres hvert år med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten jf. § 25 a i ... Vis forekomsten
Pasbekendtgørelse. BEK nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v.
Bekendtgørelse om pas m.v. (Pasbekendtgørelse) BEK nr. 1337 af 28. november 2013 er udstedt af Justitsministeriet i medfør af Pasloven og fastlægger de administrative forhold for administrationen af udstedelse af pas, forhold for nægtelse af pas m.m., herunder, at retningslinierne for udformningen af pas fastsættes ... Vis forekomsten
Pasloven. (Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.) – LBK nr. 76 af 19. januar 2017.
Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Pasloven) - LBK nr. 76 af 19. januar 2017. Loven henhører under Justitsministeriet. I loven findes overordnede bestemmelser om, at danske statsborgere skal være i besiddelse af pas ved udrejse til eller indrejse fra udlandet med undtagelse af rejse til og fra ... Vis forekomsten
Persondataloven. LOV nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger.
Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) - LOV nr. 429 af 31. maj 2000. Loven henhører under Justitsministeriet. Datatilsynet fører tilsyn med lovens overholdelse. Herunder gengives uddrag af loven. § 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af ... Vis forekomsten
Recepter, Bekendtgørelse om. (Receptbekendtgørelse) BEK nr. 1108 af 29. september 2017.
Bekendtgørelse om recepter (Receptbekendtgørelse) - BEK nr. 1671 af 12. december 2013 - er udstedt af Lægemiddelstyrelsen, der hører under Sundheds- og Ældreministeriet og trådte i kraft den 1. oktober 2017. Kønshormoner er receptpligtig medicin. Herunder gengives enkelte uddrag fra bekendtgørelsen. Kapitel 1 ... Vis forekomsten
Registreret partnerskab, Lov om. Partnerskabsloven. 1. oktober 1989. Ophævet – historisk – ikke gældende.
Loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget den 26. maj 1989 med ikrafttrædelse søndag den 1. oktober 1989. ( ... Vis forekomsten
Retsplejeloven. LBK nr. 1257 af 13. oktober 2016.
Retsplejeloven - LBK nr. 1257 af 13. oktober 2016 - henhører under Justitsministeriet. Retsplejeloven indeholder regler om domstolene, politiet, anklagemyndigheden og advokater samt procesregler for civile retssager, straffesager, fogedsager og i et vist omfang skiftesager. Den regulerer endvidere politiets ... Vis forekomsten
Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet. Offentliggjort den 1. marts 2017. Ikrafttrædelse den 1. juni 2017.
Sundhedsstyrelsen har den 1. marts offentliggjort Specialeplan 2017 for sygehusvæsenet, som træder i kraft den 1. juni 2017 og afløser Specialeplan 2010. Specialeplanen sætter rammerne for hvilke offentlige og private hospitaler, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark. Specialeplanen består af en ... Vis forekomsten
Stemmetræning. Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne. BEK nr. 378 af 28. april 2006.
Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne - BEK nr. 378 af 28. april 2006 - er udstedt i medfør af Lov om specialundervisning for voksne og henhører under Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet. Bekendtgørelsen er interessant for transpersoner, der ønsker hjælp til at få stemmen til at svare til ... Vis forekomsten
Stemmetræning. Lov om specialundervisning for voksne. LBK nr. 787 af 15. juni 2015.
Lov om specialundervisning for voksne. LBK nr. 787 af 15. juni 2015. Loven henhører under Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet. Loven er interessant for transpersoner, der ønsker hjælp til at få stemmen til at svare til det køn, de lever som. I tilslutning til loven er der udstedt en Bekendtgørelse om ... Vis forekomsten
Stemmetræning. Vejledning om specialundervisning for voksne. VEJ nr. 9396 af 2. juli 2009.
Vejledning om specialundervisning for voksne - VEJ nr. 9396 af 2. juli 2009 - er tilknyttet Lov om specialundervisning for voksne og Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne og udstedt af Børne- undervisnings- og ligestillingsministeriet. Vejledningen er interessant for transpersoner, der ønsker hjælp til at ... Vis forekomsten
Straffeloven. LBK nr. 977 af 9. august 2017.
Straffeloven - LBK nr. 977 af 9. august 2017 henhører under Justitsministeriet. § 81 og § 266 b har speciel betydning for transpersoner. 10. kapitel Straffens fastsættelse § 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed, Pkt. 6) at gerningen har baggrund i andres etniske ... Vis forekomsten
Sundhedsloven – LBK nr. 191 af 28. februar 2018.
Sundhedsloven - LBK nr. 191 af 28. februar 2018. Sundhedsloven hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Uddrag af Sundhedsloven Afsnit I Sundhedsvæsenet Kapitel 1 Formål og opgaver m.v. § 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og ... Vis forekomsten
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) er en samling af internationale, nordiske og danske kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer - f.eks. sygdomsklassifikationen, som bygger ... Vis forekomsten
Sygedagpenge, Lov om. LBK nr. 38 af 19. januar 2018.
Lov om sygedagpenge - LBK nr. 38 af 19. januar 2018. Sygedagpengeloven hører under Beskæftigelsesministeriet. Uddrag af sygedagpengeloven § 1. Formålet med denne lov er 1) at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, 2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage ... Vis forekomsten
Transkønnede. Faglig vejledning om behandling af. Sundhedsstyrelsen den 19. januar 2015.
Faglig vejledning om behandling af transkønnede 19. januar 2015 Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny vejledning til sundhedspersoner om udredning og behandling af transkønnede. Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker ... Vis forekomsten
Udlændingeloven. Lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016.
Udlændingeloven, LBK nr. 412 af 9. maj 2016 henhører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændingeloven er en stor og yderst detaljeret lov, som indeholder bestemmelser om udlændinges adgang til, ophold og arbejde i Danmark, og forhold om visa og om udvisning og afvisning. Herunder gengives alene ... Vis forekomsten
Vejledende information til personer, som har søgt om nyt personnummer fra CPR-kontoret den 1. september 2014.
CPR-kontoret har udfærdiget den vejledning, som kontoret sender til en ansøger om juridisk kønsskifte sammen med bekræftelsen på modtagelsen af ansøgningen. Vejledningen gengives herunder. Vejledende information til personer, som har søgt om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn 1. ... Vis forekomsten
Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet. VEJ nr. 11052 af 2. juli 1999
Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet - VEJ nr. 11052 af 2. juli 1999 - er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Herunder gengives vejledningen. I. Indledning Sundhedsstyrelsen finder anledning til at redegøre for lovgivningens bestemmelser i relation til ibrugtagning af nye behandlinger, herunder ... Vis forekomsten
Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017.
Sundhedsstyrelsen udstedte den 26. september 2017 "Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold - VEJ nr. 9921 af 22. september 2017". Samtidig udsendte Sundhedsstyrelsen en meddelelse om den nye vejledning. Denne nye vejledning afløser "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. VEJ nr. ... Vis forekomsten
Ventetidsgaranti. BEK. nr. 293 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v. Gælder ikke kønsskifteoperation.
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK. nr. 293 af 27. marts 2017) indeholder bl.a. bestemmelser om ventetidsgaranti, frit valg af behandlingssted m.m. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af sundhedsloven af Sundheds- og Ældreministeriet. Ikrafttrædelse den 1. april 2017. Men ventetidsgarantien og frit ... Vis forekomsten
Ægteskab. * Vielsesritualer. BEK nr. 841 af 8. oktober 1992, BEK nr. 544 af 13. juni 2012, og forslag til læsninger for par af samme køn.
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielse - BEK nr. 841 af 8. oktober 1992 - henhører under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. IV. Ritual for vielse (bryllup) V. Ritual ... Vis forekomsten
Ægteskabets retsvirkninger, Lov om. (Retsvirkningsloven) LBK nr. 1814 af 23. december 2015.
Lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven) - LBK nr. 1814 af 23. december 2015 - skal ses i sammenhæng med ægteskabsloven og henhører under Social- og Indenrigsministeriet. Overordnet anføres i lovens § 1: "Mand og hustru skal være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens tarv." Loven ... Vis forekomsten
Ægteskabsbekendtgørelsen – BEK nr. 1493 af 11. december 2017.sen – BEK nr. 104 af 24. januar 2017.
Ægteskabsbekendtgørelsen - BEK nr. 1493 af 11. december 2017 om indgåelse af ægteskab - er udstedt i medfør af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning af Børne- og Socialministeriet med ikrafttrædelse den 1. februar 2017. Bekendtgørelsen indeholder en række overordnede formelle og administrative forhold, ... Vis forekomsten
Ægteskabsloven. LBK nr. 54 af 23. januar 2018 om ægteskabs indgåelse og opløsning.
Ægteskabsloven – LBK nr. 54 af 23. januar 2018. Loven henhører under Børne- og Socialministeriet. Der er ikke noget i ægteskabsloven, som er specielt for transkønnede personer. De kan uanset deres aktuelle kønsstatus indgå ægteskab på lige fod med andre personer. Herunder uddrag af loven. § 1. Loven finder ... Vis forekomsten
Ægteskabsvejledning. VEJ nr. 9399 af 4. juni 2014 om behandling af ægteskabssager.
Vejledningen om behandling af ægteskabssager - er udstedt af Social- Børne- og Integrationsministeriet og vedrører ægteskabsloven. Her følger alene indledningen af vejledningen. Indledning Denne vejledning henvender sig primært til prøvelses- og vielsesmyndigheden i kommunerne. Vejledningen kan dog også være ... Vis forekomsten