Konventioner o.lign.
Asyldirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for ... Vis forekomsten
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention af 4. november 1950.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev vedtaget den 4. november 1950 af Europarådets dengang 13 medlemsstater. Konventionen indeholder centrale borgerlige og politiske rettigheder som f.eks. retten til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, religionsfrihed, frie valg, retfærdig rettergang osv. ... Vis forekomsten
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000.
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder blev underskrevet og proklameret af formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7. december 2000. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samler for første gang i euroæisk historie i ... Vis forekomsten
Den Internationale Olympiske Komité vedtog i november 2015, at transkønnede kan deltage i sport uden operation.
Den Internationale Olympiske Komité (IOC) vedtog i november 2015 at transmænd kan deltage i den mandlige kategori uden begrænsninger, at transkvinder kan deltage i den kvindelige kategori uden kirurgisk kønsskifte, såfremt de overholder et maksimalt testosteronniveau, og at kvinder med hyperandrogenisme bør kunne ... Vis forekomsten
Erklæring – A/63/65 – om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet den 22. december 2008 på FN’s generalforsamling.
En stærk menneskerettighedserklæring om seksuel orientering og kønsidentitet - A/63/65 - blev den 22. december 2008 fremsat og drøftet under afholdelse af FN's generalforsamling. 60 år tidligere - den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. ... Vis forekomsten
EU værktøjskasse af 17. juni 2010 om LGBT menneskerettigheder.
EU værktøjskasse om LGBT menneskerettigheder. (17. juni 2010) I Rådet for Den Europæiske Union - EU's ministeråd - har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og derefter offentliggjort et værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle ... Vis forekomsten
Flygtningekonventionen * FN-konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling.
Flygtningekonventionen fastsætter de minimumsregler, som de tilsluttende stater er forpligtigede til at følge. De må dermed godt have regler, der yder en bedre beskyttelse af flygtninge, end nævnt i konventionen. Herunder nævnes kun et enkelt punkt - nemlig definitonen på af udtrykket "flygtning", som er væsentligt ... Vis forekomsten
FN’s menneskerettighedserklæring af 10. december 1948 – også betegnet Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
FN's menneskerettighedserklæring af 10. december 1948 - også betegnet Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN's tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer. Ingen lande stemte imod. 8 ... Vis forekomsten
ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas. (2015).
ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas Afsnit 4.1.1. (Data element directory), pkt. 11/II indeholder bestemmelse om, at et pas skal være forsynet med oplysning om pasindehaverens køn bestående af et enkelt stort bogstav i form af F (female (kvinde)), M (male (mand)) eller X (unspecified ... Vis forekomsten
Konvention CM(2011)49 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder. BKI nr. 11 af 1. august 2014.
Ministerkommittéen i Europarådet vedtog den 7. april 2011 konvention - CM(2011)49 - om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen er den første juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og kønsidentitet og bekræfter dermed, at lesbiske, ... Vis forekomsten
Ladies European Tour – Kvindeligt golfforbund – ændrede den 31. august 2004 deres regler, så transkvinder kan deltage i deres turneringer.
Det kvindelige europæiske golfforbund Ladies European Tour (LET) ændrede den 31. august 2004 vedtægt. På foranledning af Mianne Bagger, danskfødt kvindelig golfspiller, der har fået foretaget kønsskifte (MtK), har LET ændret deres vedtægt. Den 31. august 2004 meddelte LET, at nu kan personer, der har skiftet køn ... Vis forekomsten
Ligebehandling af mænd og kvinder. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om.
Formålet med direktiv 2004/113/EF er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse ... Vis forekomsten
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet af 5. juli 2006.
Ligebehandlingsdirektiv 2006/54/EF er en sammenskrivning af direktivet om ligebehandling fra 1976 (76/207/EØF), direktivet om ligebehandling for de sociale sikringsordninger fra 1986 (86/278/EØF), direktivet om ligeløn fra 1975 (75/117/EØF) og direktivet om bevisbyrde fra 1997 (97/80/EF). Direktivet er et forsøg på ... Vis forekomsten
Pasforordning fra EU af 13. december 2004 om sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter.
Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder EU-Tidende nr. L 385 af 29/12/2004 s. 0001 - 0006 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det ... Vis forekomsten
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011.
Resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 17. juni 2011. betragtes som banebrydende, da den er den første af sin slags. Resolutionen, der blev foreslået af Sydafrika, anmoder FN's højkommissær for menneskerettigheder om at udarbejde ... Vis forekomsten
Thomas Hammarbergs rapport – Issue Paper – af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som bør være gældende for alle transpersoner i Europa.
Europarådets menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg præsenteret den 29. juli 2009 sin rapport - Issue Paper: Human Rights and Gender Identity. Rapporten beskæftiger sig med menneskerettighedsforholdende for transpersoner i Europa og indeholder bl.a. 12 anbefalinger, som alle medlemsstater af Europarådet bør ... Vis forekomsten
Yogyakarta principperne om seksuel orientering og kønsidentitet i dansk oversættelse.
Yogyakarta principperne, der er udviklet af en gruppe af menneskerettighedseksperter, blev præsenteret den 26. marts 2007 i Geneve i forlængelse af FN's Menneskerettighedsrådsmøde. Principperne opstiller en række menneskerettighedsprincipper, som også bør gælde i relation til personers seksuelle orientering og ... Vis forekomsten