Skrivelser om danske love
Behandlinger i udlandet. Spgsm. 2, L 33, 11. november 2013 om krav om forhåndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Svar 20. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 11. november 2013 under behandling af lovforslag L 33 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsagang inden for sundhedsvæsenet stillet spørgsmål nr. 2 – 2013-14 – om, hvilke behandlinger i udlandet, der kræves forhåndstilsagn, til ministeren for ... Vis forekomsten
CPR-kontorets dokumentationsskrivelse vedrørende tildeling af nyt personnummer. 15. april 2015.
CPR-kontoret udsendte en uheldigt formuleret dokumentationsskrivelse til personer, der i forbindelse med juridisk kønsskifte havde fået nyt personnummer, således at de over for andre myndigheder, arbejdsgiver, private og offentlige institutioner og andre kunne dokumentere, at de havde fået nyt personnummer. ... Vis forekomsten
En lovs tilblivelse. 4. december 2007. Opdateret 24. oktober 2013.
Af Tina Thranesen. Der er en række formelle regler om udformningen og behandlingen af lovforslag og beslutningsforslag. Disse regler fremgår af Folketingets forretningsorden. Med denne artikel vil jeg i korte træk forklare, hvorledes en lov bliver til her i Danmark. Indhold Lovforslag 1. behandling 2. behandling 3. ... Vis forekomsten
FAQ om kønsidentitet. Sundhedsstyrelsen den 26. september 2017.
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 26. september 2017 en række spørgsmål med tilhørende svar (FAQ) med relation til Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. VEJ nr. 9921 af 22. september 2017, som blev offentliggjort samme dag FAQ om kønsidentitet Som person eller pårørende til en person ... Vis forekomsten
Fem punkter til forbedring af transkønnedes forhold. 23. november 2009.
Bemærkninger af Tina Thranesen om tilblivelsen af de fem punkter De fem punkter, der er udarbejdet af Irene Haffner, GNOEQA og Tina Thranesen, vil, hvis de bliver fulgt op og vedtaget i Folketinget, på markante områder forbedre forholdene for transkønnede personer - både transvestitter og transseksuelle. ... Vis forekomsten
Fernanda Milán fra Guatemala anerkendt som FN-flygtning. LGBT Danmark har spillet en ikke uvæsentlig rolle i afgørelsen. 3. januar 2013.
Den 3. januar 2013 bragte Politiken en artikel under overskriften: "Transkønnet anerkendt som FN-flygtning. Fernanda Milán er den første transperson på flugt, der får beskyttelse i Danmark. Artiklen indledes således: Først skulle den transkønnede menneskeretsaktivist Fernanda Milán fra Guatemala sidste år ... Vis forekomsten
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden. Rapport af 29. oktober 2008.
Det finske formandskab i Nordisk Ministerråd har givet Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) til opgave at udføre en udredning af aktuelle politiske tiltag for en flerdimensional diskrimineringspolitik i de nordiske lande. I de seneste år er der i Norden foregået en diskussion om behovet for at samordne ... Vis forekomsten
Fornavn som mellemnavn. Tina er mellemnavn – Torben Tina Schuldt er det fulde navn – Tina Schuldt er det anvendte navn. 19. juni 2006.
Fornavn som mellemnavn - mellemnavn som fornavn. Tina Schuldt er født som mand og døbt Torben, men lever i dag fuldtids som kvinde. Da den nye navnelov trådte i kraft den 1. april 2006, søgte "Tina" straks om tilladelse til at få pigenavnet "Tina" som mellemnavn. Efter navnelovs § 11, stk. 1, pkt. 4 er det nemlig ... Vis forekomsten
Fra i dag, den 1. juli 2017 kan alle, der er fyldt 15 år få udstedt et legitimationskort.
Den 1. juli 2017 træder lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort i kraft. Efter lovens § 1, kan alle personer på 15 år og derover, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), erhverve et legitimationskort. Legitimationskortet skal udstedes af kommunerne. Der er måske et ... Vis forekomsten
FRA’s juridiske analyserapport af februar 2008 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og kønsidentitet i Danmark.
Rapporten, der er på engelsk (Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation - Denmark), er udarbejdet februar 2008 af Birgitte Kofod Olsen, der er vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder. Rapporten er det danske bidrag til den samlede rapport Homophobia and Discrimination on ... Vis forekomsten
Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Tina Thranesen den 7. april 2010.
Af Tina Thranesen. Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet med kommentarer om i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne Kommentarerne følger med indrykket venstre margin efter ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser. Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og ... Vis forekomsten
Indikationer for ikke at støtte ønske om kønsskifteoperation. Preben Hertoft 1976.
I sin bog Klinisk sexologi fra 1976 skrev Preben Hertoft på side 216 om vilkår, som gjorde, at en patients ønske om kønsskifteoperation ikke kunne støttes: Som absolutte kontraindikationer nævnes psykotiske og grænsepsykotiske tilstande, som relative kontraindikationer, at patienten er eller har været gift og har ... Vis forekomsten
Klinisk sexologis fremtidige placering i psykiatrien. 7. april 1997.
De gule markeringer er indsat af mig for at fremhæve de steder, hvor transforhold omtales. Tina Thranesen. * * * Klinisk sexologis fremtidige placering i psykiatrien Redegørelse fra ad hoc udvalg nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab den 7. april 1997 Udvalgets sammensætning Ellids Kristensen, Trine Arngrim, Bent Kawa ... Vis forekomsten
Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen! En kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser. 20. oktober 2015.
I rapportens sammenfatning skrives bl.a.: "Bag loven ligger en ideologisk overbevisning, som indebærer en radikal ændring af en række fundamentale værdier. Er kønspolaritet og de identitetsdannede ord i vores kultur, mor og far, dreng og pige, mand og hustru osv. bærer af gode relationelle værdier, som der må ... Vis forekomsten
LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen. Den 23. september 2012 rettede LGBT Danmark henvendelse til Flygtningenævnet og redegjorde for, hvorfor nævnet bør ændre praksis og give flygtninge, der er forfulgt på grund ... Vis forekomsten
Love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Tina Thranesen den 27. juni 2016.
Af Tina Thranesen den 27. juni 2016. Love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Redegørelse om hvilke love og administrative bestemmelser, som regulerer kønsmodificerende behandling. Redegørelsen er bl.a. nyttig i forbindelse med udarbejdelse af høringsskrivelser til ... Vis forekomsten
Love, bekendtgørelser mv., som 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold.
Af Tina Thransen den 24. februar 2013. For LGBT Danmark har jeg udarbejdet en oversigt over love, bekendtgørelser mv., som pr. 24. februar 2013 regulerer transkønnedes forhold. Gennemgangen tager udgangspunkt i nugældende love, bekendtgørelser m.v. og er struktureret med baggrund i LGBT Danmarks transpolitik af 3. ... Vis forekomsten
Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven. 13. maj 2013. Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. 13. maj 2013. Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven 18. januar 2013. 1. behandlingen af B 28. Ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen Under ... Vis forekomsten
Når navnet bliver et problem – om transseksuelles ret til navneændring. Juristen nr. 2 – februar 2000.
Artikel af cand. jur., ph.d., Marianne Holdgaard Bukh og cand. jur. Christina Ladefoged offentliggjort i Juristen nr. 2 - februar 2000 side 58 - 75. Artiklen behandler juridiske problemer, der relaterer sig til perioden under kønsskiftet. Først vurderes det, om den danske retstilstand for så vidt angår det juridiske ... Vis forekomsten
Oversigt over “beskyttelsesloves” og straffelovens anvendelse af ordene “køn” og “seksuel orientering” pr. 25. maj 2013.
Ordene "køn" og "seksuel orientering" er for tydelighedens skyld markeret med fed, rød skrift. Oversigten er udarbejdet af Tina Thranesen den 25. maj 2013. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet § 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, ... Vis forekomsten
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling.
Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedrørende ligestilling, seksuel orientering, kønsskifte og etnisk ligestilling. Den nye regering, der blev præsenteret den 3. oktober 2011, og som består af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres ... Vis forekomsten
Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag.: Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst ... Vis forekomsten
Skilsmisse er ifølge Justitsministeriet og Familiestyrelsen ikke et krav for, at en gift transseksuel kan få tilladelse til kønsskifte. 28. maj 2008.
Dateret den 28. maj 2008 har Justitsministeriet udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at det ikke er et krav, at en gift transseksuel skal lade sig skille for at få tilladelse til kønsskifte. Det havde været fast praksis fra Civilretsstyrelsen at kræve, at en gift transseksuel som en af betingelserne for ... Vis forekomsten
Skøn under regel. Forvaltningsretsligt grundsætning. 10. juni 2003.
Der er skrevet meget om forståelse af af begrebet "Skøn under regel". En klar og overskuelig gennemgang af begrebet findes i en juraopgave af 10. juni 2003 på 16 sider. Fra opgaven citeres indledningen, der fortæller om indholdet i opgaven og afsnit 4, der opsummerer indholdet og rækkevidden af det pligtmæssige ... Vis forekomsten
Sundhedsstyrelsens præcicering af regler for behandling af transkønnede fortsat gældende den 1. oktober 2014.
Tonny P. har fået afklaret den seneste tids usikkerhed om, hvorvidt transpersoner kunne fortsætte deres behandling med kønshormoner hos den læge eller gynækolog, hvor de var i behandling ved at skrive derom til Sundhedsstyrelsen, der svarede den 1. oktober 2014. Af svaret fremgår, at Sundhedsstyrelsens præcicering ... Vis forekomsten
Transpersoner er omfattet af antidiskriminationslovene, fastslog beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen den 22. september 2008.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen svarede den 22. september 2008 på henvendelsen af 21. juli 2008 fra Trans-Danmark, hvor foreningens kasserer, Pia Nielsen redegjorde for de transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet og anmodede om et møde med ministeren. Ministeren bemærkede i sit svar, at med ... Vis forekomsten
Transpersoners møde med sundhedsvæsnet. Nyhed udsendt af Sundhedsstyrelsen den 15. februar 2017.
Nyheden vedrørende revisionen af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede udsendt af Sundhedsstyrelsen den 15. februar 2017 kl. 0929. Revisionen startede den 14. juni 2016 med, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm under et møde den 14. juni 2016 mellem Sundhedsstyrelsen og LGBT Danmark gav ... Vis forekomsten
Udredningsgarantien nedsættes den 1. september 2015 til 1 måned.
Til orientering Fra den 1. september 2015 bliver fristen for udredning nedsat fra 2 måneder til 1 måned. Det gælder også for udredning på Sexologisk Klinik. Såfremt det ikke er muligt at foretage udredningen inden for 1 måned, skal der inden for den samme måned i stedet udarbejdes en plan for det videre ... Vis forekomsten
Vestsjællands Amt besluttede den 1. marts 2000 at yde kaution (betaling) til skægvækstbehandling af en MtK transseksuel.
Vestsjællands Amts Sundhedsudvalg godkendte på sit møde den 1. marts 2000 Visitationsudvalgets indstilling om at yde kaution (betaling) for behandling af en MtK transseksuels uønskede skægvækst (epilering), da denne var i behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Derimod gav de afslag til en anden, der ønskede ... Vis forekomsten