Skrivelser om konventioner
CEDAW/C/DNK/CO/8. Afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fremlagt den 11. marts 2015 af Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, som er nedsat i medfør af Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), fremlagde den 11. marts 2018 sine afsluttende bemærkninger - CEDAW/C/DNK/CO/8 - til den ... Vis forekomsten
Erklæring om menneskerettigheder vedr. seksuel orientering og kønsidentitet fremsat og drøftet på FN’s generalforsamling den 18. december 2008.
Den 10. december 1948 blev FN's menneskerettighedserklæring vedtaget af af De forenede Nationers Generalforsamling. Den 18. december 2008 - altså 60 år senere - blev der under afholdelse af FN's generalforsamling oplæst og debatteret en stærk erklæring menneskerettigheder vedrørende seksuel orientering og ... Vis forekomsten
EU værktøjskasse af 17. juni 2010 om LGBT menneskerettigheder.
EU værktøjskasse om LGBT menneskerettigheder. (17. juni 2010) I Rådet for Den Europæiske Union - EU's ministeråd - har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og derefter offentliggjort et værktøjssæt til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle ... Vis forekomsten
Forfølgelse af mennesker på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet må afvises, udtalte FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon den 25. januar 2011.
FN's generalsekretær, Ban Ki-moons tale til Human Rights Council i Geneve, Schweiz den 25. januar 2011. Human Rights Council - Menneskerettighedsrådet - er et mellemstatsligt organ inden for FN-systemet, som består af 47 stater og har ansvaret for at styrke og fremme samt for beskyttelse af menneskerettighederne rundt ... Vis forekomsten
Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet. Tina Thranesen den 7. april 2010.
Af Tina Thranesen. Gennemgang af Europarådets anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet med kommentarer om i hvor stor udstrækning Danmark lever op til anbefalingerne Kommentarerne følger med indrykket venstre margin efter ... Vis forekomsten
Human Rights and Gender Identity Best Practice Catalogue
Kataloget er en opfølgning af anbefalinger af 29. juli 2009 fra tidligere menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg. Kataloget præsenterer en række politiske, juridiske og praktiske inspirationer fra lande i og uden for Europa om, hvordan de 12 anbefalinger, der er indeholdt i Thomas Hammarbergs anbefalinger kan ... Vis forekomsten
ICAO drøftede den 10. til 12. december 2012 om kønsbetegnelsen i rejsedokumenter/pas skal udgå.
ICAO, International Civil Aviation Organization (Organisationen for International Civil Luftfart), der bl.a. udarbejder standarden for udformning af pas og rejsedokumenter og herunder hvilke oplysninger, der skal være i disse, drøftede på et møde den 10. til 12. december 2012, om de skulle fjerne kravet om et felt til ... Vis forekomsten
LGBT-flygtninge kan fra den 26. oktober 2012 anerkendes som konventionsflygtning i Danmark.
Flygtningenævnet medelte den 26. oktober 2012 til LGBT Danmark, at LGBT-personer vil kunne anerkendes som omfattet af Flygtningekonventionen. Den 23. september 2012 rettede LGBT Danmark henvendelse til Flygtningenævnet og redegjorde for, hvorfor nævnet bør ændre praksis og give flygtninge, der er forfulgt på grund ... Vis forekomsten
Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven. 13. maj 2013. Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. 13. maj 2013. Ministres betegnelse af kønsidentitet som seksuel orientering, og at transkønnede derfor allerede er omfattet af strafskærpelsesbestemmelsen i straffelovens § 81, nr. 6 og ligestillingsloven 18. januar 2013. 1. behandlingen af B 28. Ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen Under ... Vis forekomsten
Montréaldeklarationen af 29. juli 2006 fra konferencen under den første World Outgames.
Montrealdeklarationen fra 2006 blev udgivet af den konference, som fandt sted den 29. juli 2006 under og i forbindelse med den første World Outgames, og beskriver den forfølgelse af LGBT - lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som stadig finder sted mange steder i verden og fastslår, at de grundlæggende ... Vis forekomsten
NGO’ers fælleserklæring om seksuel orientering, kønsidentitet og menneskerettigheder fremsat for FN’s Menneskerettighedsråd den 22. marts 2010.
Under FN's Menneskerettighedsråds 16. session den 22. marts 2010 i Genève fremsatte NGO'erne en fælleserklæring underskrevet af 119 organisationer fra 60 forskellige lande om seksuel orientering, kønsidentitet og menneskerettigheder. Blandt underskriverne findes LGBT Danmark (anført i listen som LBL Denmark). Først ... Vis forekomsten
Norsk FN erklæring af 1. december 2006 om krænkelse af LGBT personers menneskerettigheder især vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet.
Norge fremsatte på FN's menneskerettigheds rådsforsamling i Geneve den 1. december 2006 en erklæringen støttet af 54 lande, herunder Danmark, om krænkelse af LGBT personers menneskerettigheder, især vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet. Erklæringen gengives på engelsk herunder. 3rd SESSION OF THE ... Vis forekomsten
Thomas Hammarberg. Discrimination against transgender persons must no longer be tolerated. (5. januar 2009)
Af Thomas Hammarberg 5. januar 2009. During missions to member states of the Council of Europe, I have been reminded of the on-going discrimination many face on account of their gender identity1. Transgender persons encounter severe problems in their daily lives as their identity is met with insensitivity, prejudice or ... Vis forekomsten
Transgender People and the Gender Recast Directive. Implementation Guidelines.
Den 5. juli 2006 vedtog EU et nyt ligestillingsdirektiv - Ligestillingsdirektiv 2006/54/EF - om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, så de vigtigste bestemmelser på området blev samlet i ét direktiv. Særlig vigtigt var punkt 2 og 3 i ligestillingsdirektiv med den udtrykkelige ... Vis forekomsten