Argentina

Argentinas kønsidentitetslov af 9. maj 2012.

Vist 0 gange.
Argentina

Argentina

Argentina fik den 9. maj 2012 en kønsskiftelov. Loven giver personer over 18 år ret til juridisk kønsskifte uden krav om kønshormon- eller kirurgisk behandling.
Tilsvarende har personer også ret til både kønshormonbehandling og helt eller delvist kirurgisk kønsskifte uden forudgående psykiatrisk udredning.
Loven omfatter også personer under 18 år, idet de dog skal have forældremyndighedens accept.

Herunder gengives loven i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale spansksprogede tekst – evt. en uautoriseret engelsk oversættelse hos TGEU.
Tina Thranesen.

* * *
Senatet og deputeretkammeret i Argentinas kongres vedtog den 9. maj 2012:
Kønsidentitet
Lov 26.743

Artikel 1 – Retten til kønsidentitet. Alle personer har ret:
  1. til anerkendelse af deres kønsidentitet;
  2. til frie udvikling af deres person i overensstemmelse med deres kønsidentitet;
  3. til at blive behandlet person i overensstemmelse med deres kønsidentitet, og især til at blive identificeret på denne måde i de dokumenter, der dokumenterer deres identitet i form af fornavn/e, billede og køn.

Artikel 2 – Definition. Kønsidentitet forstås som den indre og individuelle måde, som personer oplever kønnet., herunder den personlige oplevelse af kroppen, hvilket kan svare til eller ikke svare til det ved fødslen tildelte køn. Det kan indebære ændring af kroppens udseende eller funktioner gennem farmakologiske, kirurgiske eller andre behandlinger forudsat, at det er et frit valgt. Det omfatter også andre kønsudtryk såsom påklædning, talemåde og manerer.

Artikel 3 – Fremgangsmåde. Alle personer kan anmode om, at deres registrerede køn, fornavn og billede ændres, når disse ikke svarer til deres egen opfattelse af deres kønsidentitet.

Artikel 4 – Krav. Alle personer, der anmoder om ændring af deres registrerede køn, fornavn og billeder i henhold til denne lov, skal opfylde følgende krav:
  1. Dokumentere, at de er fyldt atten (18) år, dog med undtagelsen af artikel 5 i denne lov.
  2. Indsende en ansøgning til det nationale personregister (Registro Nacional de las Personas) eller deres tilsvarende distriktskontor, en anmodning om, at de er omfattet af denne lov og anmode om ændring af deres fødselsregistrering og udstedelse af et nyt nationalt identitetskort, med samme identitetsnummer som det oprindelige.
  3. Oplyse det nye fornavn, som de ønsker at blive registreret med.
    Der må under ingen omstændigheder kræves bevis for, at helt eller delvist kirurgisk kønsskifte, hormonbehandlinger eller nogen psykologisk eller medicinsk behandling har fundet sted.

Artikel 5 – Mindreårige. For personer, der ikke er fyldt atten (18) år, skal ansøgningen om proceduren i artikel 4, indsendes af forældremyndighedsindehaveren med udtrykkeligt samtykke fra den mindreårige, med hensyntagen til deres udviklingsniveau og hvad, der er bedst for barnet som udtrykt i konventionen om barnets rettigheder og i lov 26061 om omfattende beskyttelse af rettigheder for børn og unge. Ligeledes skal den mindreårige bistås af en børneadvokat som foreskrevet i artikel 27 i lov 26061.

Hvis den mindreåriges forældremyndighedsindehaver ikke vil samtykke eller det ikke er muligt at opnå samtykke fra denne, vil det være muligt at forelægge sagen for domstolen, som under hensyntagen til barnets udviklingsniveau, og hvad der er bedst for barnet som udtrykt i konventionen om barnets rettigheder og i lov 26061 til omfattende beskyttelse af rettigheder for børn og unge, træffer afgørelse.

Artikel 6 – Procedure. Når kravene i artikel 4 og 5 er opfyldt, vil embedsmanden – uden krav om yderligere retlige eller administrative procedure – gennemføre ændringen af kønnet. og fornavnet i det nationale personregister og give meddelelse derom til den retskreds, hvor fødselsattesten blev udstedt, så der kan udstedes en ny fødselsattest med de nævnte ændringer og et nyt nationalt identitetskort med det ændrede køn. og det nye fornavn. Enhver henvisning til denne lov i den nye fødselsattest og på det nye nationale identitetskort er forbudt.

Procedurerne for ændring af registreringerne, som er beskrevet i denne lov er gratis, personlige og kræver ikke medvirken fra en rådgiver eller advokat.

Artikel 7 – Virkning. Virkningerne af ændringen af køn. og fornavn/e jf. denne lov giver samme rettigheder over for tredjemand som før ændringerne.

Ændringen i registreringen ændrer ikke de juridiske rettigheder og retlige forpligtelser, der var gældende for disse personer, før ændringen, ligesom alle familiemæssige retslige relationer jf. familieretten forbliver uændrede.

Nummeret på personernes nationale identitetskort vil altid være afgørende identifikation vedrørende personens fornavn eller morfologiske udseende.

Artikel 8 – Registrerede ændringer jf. denne lov, kan kun ændres igen med juridisk godkendelse.

Artikel 9 – Fortrolighed. Adgang til den originale fødselsattest kræver tilladelse fra indehaveren eller en retskendelse.

Ændringen af kønnet. og fornavnet må ikke offentliggøres uden tilladelse fra indehaveren af dokumentet. Offentliggørelse i aviser som foreskrevet i artikel 17 i lov 18.248 vil blive udeladt i disse tilfælde.

Artikel 10 – Meddelelser. Det nationale personregister meddeler ændringerne af det nationale identitetskort til det nationale strafferegister (Registro Nacional de Reincidencia), til valgregistret (Secretaría del Registro Electoral) for korrektion af valglisterne og til andre lovbestemte organisationer herunder dem, som har oplysninger om de eksisterende forhold af hensyn til ansøgeren.

Artikel 11 – Ret til at fri personlig udvikling. Alle personer over atten (18) år, der jf. artikel 1 i denne lov og med det formål at sikre nydelsen af deres generelle sundhed, kan få adgang til helt og delvist kønskorrigerende kirurgi og/eller hormonbehandlinger for at tilpasse deres krop, herunder deres kønsorganer, til deres selvoplevede kønsidentitet, uden retslig eller administrativ tilladelse.

For at få adgang til omfattende hormonbehandling er det ikke nødvendigt at have ønske om kirurgiske indgreb for helt eller delvist kønsskifte. I begge tilfælde kræver det kun informeret samtykke fra personen. For mindreåriges vedkommende skal det informerede samtykke indhentes efter principperne og kravene i artikel 5. Uanset foranstående, skal der ved kirurgiske indgreb foreligge tilladelse fra den relevante juridiske myndighed i distriktet, som skal tage hensyn til barnets udviklingsniveau og hvad der er bedst for barnet som udtrykt i konventionen om barnets rettigheder og i lov 26061 til omfattende beskyttelse af rettigheder børn og unge. De retlige myndigheder skal træffe afgørelse inden for tres (60) dage fra ansøgningstidspunktet.

Offentligt sundhedspersonale, det være sig statslige, private eller fra fagforeningsdrevne sygesikringsordninger, skal sikre de rettigheder, der er anført i denne lov.

Alle sundhedsmæssige forhold jf. denne artikel, skal optages i de obligatoriske sundhedsplaner (Plan Médico Obligatorio) eller erstatte det, som besluttet af håndhævende myndigheder.

Artikel 12 – Værdig behandling af den enkeltes selvoplevede kønsidentitet skal respekteres, især i tilfælde, hvor børn og unge anvender et fornavn, der er forskellig fra det, der er registreret i deres nationale identitetskort. Når den enkelte beder om det, skal det ønskede fornavn bruges ved til- og omtale, arkivering og ved enhver anden procedure eller situation både i det offentlige og private område.

Når en procedure gør det nødvendigt at registrere oplysninger i det nationale identitetskort, skal der efter anmodning fra en person anvendes et system, der kombinerer initialer for for- og efternavn, fulde navn, fødselsdato og år og identitetsnummer med tilføjelse af det fornavn, personen har valgt på grund af sin kønsidentitet.

I de situationer, hvor en persons navn skal anvendes offentligt, bør der af respekt for den pågældendes kønsidentitet kun bruges det valgte fornavn.

Artikel 13 – Håndhævelse. Hver regel, forskrift eller procedure skal respektere den menneskelige ret til kønsidentitet. Enhver regel, regulering eller procedure, der kan begrænse, udelukke eller undertrykke personers ret til kønsidentitet, skal altid fortolkes og anvendes til fordel for dette.

Artikel 14 – Afsnit 4 i artikel 19 i lov 17132 ophæves.

Artikel 15 – Kontakt. Justitsministeriet (al Poder Ejecutivo Nacional).

Argentinas kongres, Buenos Aires, den 9. maj 2012.
Registreret under nr 26.743.

* * *
Loven på spansk
Oversættelse af loven til engelsk hos TGEU foretaget af Alejandra Sardá-Chandiramani og Radhika Chandiramani.

Udgivet i: Argentina.
Anført i: Tidslinjen: 2012.
Søgeord: , , , , , , , , , , , .