“Ikke specifikt” kan anerkendes som kønsbetegnelse efter en kønsskifteoperation, afgjorde den australske højesteret den 2. april 2014.

Vist 0 gange. Den australske højesteret afgjorde den 2. april 2014 en sag om, hvorvidt justitssekretæren, der fører registeret over fødsler, dødsfald og ægteskaber, kan anføre en persons køn som “uoplyst”.

Sagen vedrørte Norrie [1], der havde fået foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation. Efter operationen måtte det imidlertid konstateres, at kønnet ikke var entydigt mandligt eller kvindeligt.
Norrie ønskede derfor at få sit køn registreret som “ikke specifikt”, hvilket blev afslået af justitssekretæren, der i “kønsskifteattesten” og “navneattesten” anførte Norries køn som “uoplyst”.

Højesteret konstaterede, at loven gav mulighed for, at en person kunne få ændret sin kønsbetegnelse efter en kønsskifteoperation, men at det i loven også var anført, at en persons køn ikke altid var entydigt mandligt eller kvindeligt og derfor kunne anføres som “ikke-specificeret”.
Højesteret bestemte derfor, at justitssekretæren skulle genbehandle Norries ansøgning om kønsbetegnelse i overensstemmelse hermed – dvs. udstede kønsskifteattest og navneattest med kønnet angivet som “ikke specifikt”.

Resume af sagen i pdf-format hos den australske højesteret.
Dommen i sin helhed hos den australske højesteret.
Den australske højesteret

* * *
Flere udenlandske og danske medier har i deres omtale af dommen anført, at den australske højesteret har anerkendt “et tredje køn“. Det er forkert.
Den australske højesteret har konstateret, at det i loven også var anført, at en persons køn ikke altid var entydigt mandligt eller kvindeligt og derfor kunne anføres som “ikke-specificeret”. Det er ikke en anerkendelse af et”tredje køn“.

Note
  1. [Retur] Norrie May-Welby blev født som dreng 23. maj 1961 i Paisley, Renfrewshire, Skotland og fik navnet Bruce Norrie Watson. Som syv-årig flyttede han til Perth i Vestaustralien. May-Welby gennemgik en mand til kvinde kønsskifteoperation den 3. april 1989, men fandt senere ud af, at han heller ikke brød sig om at være en kvinde.

Tina Thranesen.

X som kønsbetegnelse i pas er fra den 14. september 2011 en mulighed for australske transkønnede.

Vist 88 gange.
X som kønsbetegnelse i pas er fra den 14. september 2011 en mulighed for australske transkønnede

X som kønsbetegnelse i pas er fra den 14. september 2011 en mulighed for australske transkønnede

Det australske udenrigsministerium offentliggjorde den 14. september 2011 nye retningslinier for angivelse af kønsbetegnelse i pas, så transkønnede og interkønnede kan få anført et X som kønsbetegnelse.

Der blev udstedt følgende vejledning den 14. september 2011.

Kønsskifteoperation er ikke en forudsætning at udstede et pas i et nyt køn. Ansøgerens fødsels- eller statsborgerskabsattester behøver ikke at være ændret for at for få udstedt et pas i det foretrukne køn.
Et brev fra en læge, som attesterer, at personen har modtaget eller modtager hensigtsmæssig klinisk behandling for kønsskifte, eller, at de er interkønnet, og ikke identificere sig med det køn de fik tildelt ved fødslen, er tilstrækkeligt.
Brevet vil dog kun blive accepteret fra praktiserende læger, som er registreret hos Medical Board of Australia (eller tilsvarende udenlandske myndighed). “Hensigtsmæssig klinisk behandling” behøver ikke at være specificeret.
Et fuldgyldigt pas i det nye kan også udstedes til ansøgere, der har gennemgået kønsskifteoperation og har fået registreret kønsændringen hos folkeregistret (Births, Deaths and Marriages – RBDM) eller hos Immigrationsdepartementet (Department of Immigration og Borgerrettigheder – DIAC).
Et pas kan udstedes til kønsafvigende personer med M (mand), F (kvinde) eller X (ubestemt/uspecificeret/interkønnet).
Ansøgere skal opfylde alle andre normale paskrav, såsom at fremvise legitimationsdokumenter til dokumentation af deres identitet.
Denne politik fjerner unødvendige hindringer for at anføre en persons foretrukne køn i dennes pas, og er udformet i tæt samråd med relevante organisationer i Australien.
Politikken er i tråd med den australske regerings løfte om at fjerne forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.
For yderligere råd, kan du kontakte Australian Passport Information Service på 131232 eller Passport Policy Section om passports_policy@dfat.gov.au.
Alle stat- og territori-paskontorer vil have personale uddannet i sex- og køns-mangfoldighedspolitik, som kan hjælpe dig, hvis det er nødvendigt.

* * *
Vejledningen fortsætter med et “ofte stillede spørgsmål” afsnit med bl.a. manuskripter, som læger kan bruge.

Der tages forbehold over for oversættelsens rigtighed. Ved brug til dokumentation henvises til den originale tekst.
Tina Thranesen.

Information om køn i pas hos Australian Passport Office den 14. september 2011.
Pressemeddelelse af 14. september 2011 fra det australske udenrigsministerium om de nye regler om kønsbetegnelse i australske pas.

Alex, 13-årig transseksuel i Australien fik 13. april 2004 domstolens tilladelse til hormonbehandling mhp. kønsskifte.

Vist 537 gange. Alex er fra Australien. Der er det særlige ved Alex, at han er født som pige, men at han fra helt lille har opfattet sig selv som en dreng.

Den australske familiedomstol med Alastair Nicholson som dommer bestemte den 13. april 2004 efter en omfattende sagsbehandling, at det skulle tillades, at Alex, der på dette tidspunkt var 13 år, kom i behandling med kønshormoner på grund af transseksualisme.

Af hensyn til Alex tilbageholdes hans identitet af domstolen.
Dommeren har endvidere efterkommet et ønske fra Alex om at blive omtalt som “han” og med sit drengenavn – Alex.

Anmodningen, som domstolen blev bedt om at tage stilling til, bestod af:
  1. behandling for udskydelse af pubertetens indtræden indtil Alex fylder 16 år,
  2. psykriatisk behandling,
  3. genoptagelse af sagen et halvt år før Alex fylder 16 år for at vurdere, om behandlingen skal fortsætte og udvides med testeteronbehandling for at fremme en dybere stemme, maskulin kropsudvikling og skægvækst,
  4. evt. andre betingelser, som domstolen måtte finde nødvendige.

Under retssagen fremkom fra den offentlige tilsynsværge yderlig begæring om, at retten traf beslutning om, at Alex i alle sammenhænge skulle omtales som “han”, og ved anvendelse af hans mandlige navn, og at alle papirer og dokumenter skulle rettes og nye udstedes i overensstemmelse hermed.

Den 15. januar 2004 traf domstolen en foreløbig beslutning om, at Alex skulle indskrives og begynde i sin nye skole under sin mandlige identitet, og at den pubertetsbremsende hormonbehandling skulle påbegyndes.

Indtil Alex var 5 år boede han hos sine gifte forældre. Imidlertid døde faderen. Moderen giftede sig igen få år senere, og de flyttede til Australien.
Kort efter kom Alex til at bo hos sin moster. Forbindelsen til moderen blev mistet, og der er ingen viden om, hvor moderen befinder sig.
Alex fik tilknyttet en tilsynsværge fra det offentlige.

Under retssagen kom det frem, at Alex tidlige gav udtryk for, at han var en dreng. Han klædte sig i drengetøj og ville lege med drenge.
Han erindrede også, at faderen behandlede ham som en dreng og legede drengelege med ham og lærte ham karate.
Da han kom til at bo hos sin moster, som i forvejen havde to piger, der var yngre end Alex, gav Alex på alle måder udtryk for, at han var en dreng.
I bestræbelserne på at håndtere problemerne behandlede mosteren ham derfor som en dreng, lod ham klæde sig i drengetøj og få sit hår klippet i drengefrisure.
I skolen var gjorde det samme sig gældende.
Alex ville ikke være stille på række sammen med pigerne, men sammen med drengene.
Der opstod også problemer med, hvilket toilet og omklædningsrum, Alex skulle anvende. Han nægtede konsekvent at anvende dem for pigerne.
Det besluttedes derfor, at han skulle bruge et kønsneutralt handicaptoilet og omklæde i et separat omklædningsrum.
Han deltog i sport sammen med drengene.
Generelt var der dog ingen problemer imellem Alex og de øvrige elever. De accepterede ham som en dreng og gjorde ikke noget ud af, at han anvendte særskilt toilet og omklædningsrum.

Alex kom i behandling i sundhedssystemet og blev tilset af flere læger og psykiatere.
Flere af disse, mosteren, skolelærere m.fl. afgav forklaring og fremlagde erklæringer for domstolen.

Psykiaterne diagnosticerede Alex som transseksuel.
Grundet hans unge alder var der nogen usikkerhed om hans seksuelle orientering. Imidlertid var det indtrykket, at han var seksuelt orienteret mod piger, og hvis han ikke fik tilladelse til kønsskifte, ville han antageligvis blive lesbisk.

Dommer, Alastair Nicholson afsagde dom i overensstemmelse med det anmodede.

* * *
Dommen af 13. april 2004 i sin helhed hos Familiedomstolen i Australien.
Artikel af 14. april 2004 hos CBS NEWS om sagen.