Hollandsk lov nr. 33 351 af 17. december 2013 om ændring af vilkårene for og kompetence til at ændre kønsbetegnelsen i fødselsattester med ikrafttrædelse den 1. juli 2014.

Vist 0 gange.
Hollands flag

Hollands flag

Med vedtagelsen af loven, kan enhver hollænder, der er 16 år eller ældre, som er overbevist om at tilhøre det modsatte køn af, hvad der er anført i fødselsattesten, mod afgivelse af en tro og love erklæring få ændret sin kønsangivelse i sin fødselsattest og derefter i andre offentlige dokumenter, eksamensbeviser m.v., såfremt pågældende samtidig afleverer en erklæring udfærdiget af en særligt udpeget sagkyndig, der ikke betvivler pågældendes overbevisning.
Samtidig med lovens vedtagelse ophæves de hidtidige bestemmelser om, at en person før tilladelse til juridisk kønsskifte skulle være steriliseret, have været i behandling med kønshormoner og gennemgået en kønsskifteoperation.
Loven blev vedtaget den 17. december 2013 efter afstemning ved navneopråb med 51 stemmer for og 24 stemmer imod.
Lovforslaget blev fremsat den 24. august 2012.
Under behandlingen af lovforslaget var der fra nogle politikeres side ønske om en nedre aldersgrænse på 12 år. Andre politikere ønskede ikke nogen nedre aldersgrænse, men at hvert enkelt tilfælde af mindreåriges kønsskifte skulle afgøres individuelt.

Det fremgår ikke af lovteksten, men er i flere artikler om loven anført, at den skal til revision efter tre år.

Fred Teeven, vice-minister for sikkerhed og justitsanliggender bragte den 18. december 2013 følgende på den hollandske regerings engelsksprogede hjemmeside.

Nemmere at ændre kønsbetegnelse i fødselsattester
Nyhed. Den 18. december 2013.

Det vil blive lettere for de transkønnede, der er 16 år eller ældre, at få ændret kønsbetegnelsen i deres fødselsattest, uden domstolens medvirken. Det vil være tilstrækkeligt, hvis en sagkyndig fastslår, at en persons overbevisning om at være det modsatte køn er af permanent karakter. Med den sagkyndiges erklæring, kan registerføreren af fødsler, dødsfald, vielser og registrerede partnerskaber ændre kønsangivelsen i fødselsattesten.

Dette fremgår af lovforslaget fremsat af vice-minister for sikkerhed og justitsanliggender, Teeven og vedtaget af senatet. Loven træder i kraft den 1. juli 2014. Det vil ikke længere være nødvendigt for transkønnede først at blive opereret for at tilpasse deres krop til det ønskede køn. Det såkaldte steriliseringskrav ophæves. Steriliseringskravet betyder, at transkønnede skal være ufrugtbare, før kønsangivelsen i deres fødselsattest kan ændres.

For personer, der fysisk er mand eller kvinde, men har et dybt ønske om at være det modsatte køn, vil ophævelsen af kravene om ufrugtbarhed og fysisk tilpasning til det ønskede køn betyde en bredere anerkendelse af deres kønsidentitet. De kan hurtigere deltage i samfundet som det ønskede køn. Ændringen af kønsbetegnelsen i fødselsattesten vil slå igennem hos alle offentlige myndigheder, som f.eks. den kommunale persondatabase. Det vil have betydning for pas, andre rejsedokumenter og eksamensbeviser fra skoler og universiteter.

* * *
Jeg mestrer ikke hollandsk, men har ved hjælp af ordbøger lavet en oversættelse af loven til dansk.
Der tages derfor ekstra forbehold for oversættelsernes rigtighed. Ved brug som dokumentation henvises til de originale tekster.

Den 25. december 2013. Tina Thranesen.

* * *
Herunder gengives loven i dansk oversættelse.

Senatet i Nederlandene
Møde År 2012-2013
33 351
Ændring af Bog 1 i den civile retsplejelov og loven om kommunal folkeregistrering i forbindelse med ændring af vilkårene for og kompetence til at ændre kønsbetegnelsen i fødselsattester.

A
Ændret forslag til lov
9. april 2013
Vi, Beatrix, ved Guds nåde dronningen af Nederlandene, Prinsesse af Orange-Nassau, osv. osv. osv.

Alle, der vil se, høre eller læse, vær hilset! For at vide:
Vi har taget i betragtning, at det er ønskeligt at tilvejebringe betingelserne for ændring af angivelsen af køn i forbindelse med fødsel, ved at de nugældende regler om fysisk tilpasning til det ønskede køn og absolut ufrugtbarhed, ophæves, og at der gives myndighederne beføjelser til at foretage sådanne ændringer ved at ændre punkt 13 i kapitel 4 i Bog 1 i den civile retsplejelov.
Som følge heraf har vi, Statsrådets rådgivende afdeling i samråd med senatet i Nederlandene, godkendt og dekreterer følgende:

Artikel I
Bog 1 i den civile retsplejelov ændres som følger:
A
Artikel 20 ændres som følger:
1. I første afsnit, indledningen, indsættes mellem “for konvertering af et registreret partnerskab,” og “samt domstolsafgørelser”: ændring af angivelsen af køn efter en erklæring som anført i artikel 28,.

2. I første afsnit, under a, bortfalder sætningen “en afgift for at ændre kønsangivelsen”.

B
Punkt13 i afsnit 4 affattes således:
Punkt 13. Ændring af kønsangivelsen i lov om fødsler

Artikel 28
1. Enhver hollænder, der er 16 år eller ældre, som er overbevist om at tilhøre det modsatte køn af, hvad der er anført i fødselsattesten, kan afgive en tro og love erklæring til registerføreren af civilstatus, hvor fødslen er registreret. Hvis fødselsattesten ikke er registreret her i landet, skal erklæringen afgives til registerføreren af civilstatus i Haag kommune.

2. Ved anvendelsen af første afsnit, og tredje afsnit, og artikel 28a og 28b i lov om fødsler omfatter en fødselsattest også et bevis for registrering af en fødselsattest udfærdiget uden for Nederlandene, eller en afgørelse som omhandlet i artikel 25c.

3. Den, som ikke har hollandsk statsborgerskab, kan afgive en erklæring som omhandlet i første afsnit, hvis han umiddelbart før erklæringens afgivelse har haft bopæl i Nederlandene i en periode på mindst et år og har en gyldig opholdstilladelse. I sådanne tilfælde skal der også forevises en kopi af fødselsattesten.

4. Mindreårige på seksten år eller ældre er kompetente til for sig selv at afgive den i første afsnit nævnte erklæring og til at træffe retslige og udenretslige beslutninger derom.

Artikel 28a
1. Sammen med erklæringen afleveres en erklæring udfærdiget af en særligt udpeget sagkyndig højst seks måneder før datoen for erklæringen.

2. Den sagkyndiges erklæring skal angive, at den person, der er omfattet af erklæringen fra den sagkyndige, har erklæret at være overbevist om at tilhøre det modsatte køn af, hvad der er anført i fødselsattesten, og over for den sagkyndige har forklaret om sin viden om omfanget og fortolkningen af denne tilstand. Den sagkyndige afgiver ikke erklæringen, hvis han har grund til at betvivle rigtigheden af personens overbevisning.

Artikel 28b
1. Hvis artikel 28a er opfyldt, tilføjer registerføreren på fødselsattesten en anmærkning om ændring af kønnet. Artikel 27 finder tilsvarende anvendelse.

2. I de tilfælde, der er nævnt i første punktum i første stykke, kan registerførererne, hvis de anmodes derom, også ændre navnene på den person, erklæringen vedrører.

3. I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 28, første afsnit, andet punktum, indskriver registerføreren i Haag kommune ændringen i kommunens fødselsregister.

Artikel 28c
1. Ændringen af kønsangivelsen i fødselsattesten har de konsekvenser, der følger af denne lov, fra den dag, hvor registerføreren tilføjer fødselsattesten anmærkningen om ændring af kønnet. Dette gælder også for ændring af de navne, der er nævnt i artikel 28b, andet afsnit.

2. Ændringen af kønsangivelsen ændrer ikke ved eksisterende familieforhold, legitime rettigheder, beføjelser og forpligtelser i medfør af denne lov forbliver upåvirkede.

3. Hvis det, efter ændringen af en persons kønsangivelse, viser sig, at pågældende har et barn på grundlag af det køn, som pågældende havde før kønsændringen, forholdes som anført i afsnit 11. I tilfælde af, at den person, der har ændret kønsbetegnelse, anmoder om at adoptere et barn, som er avlet med pågældendes eget arvemateriale med den følge, at barnet er eller er ved at blive født i et forhold mellem adoptanten og den anden forældre, finder fjerde afsnit i artikel 227 anvendelse.

Artikel II
Loven om kommunal folkeregistrering skal ændres således:
1. I artikel 37, fjerde afsnit ændres “i forbindelse med omkostning ved at ændre kønsangivelsen i fødselsattesten” til: i forbindelse med en ændring af kønsangivelsen i fødselsattesten.

2. I artikel 81, tredje afsnit, ændres “i forbindelse med en omkostning ved at ændre kønsangivelsen i en dåbsattest” til: i forbindelse med en ændring af kønsangivelsen i en dåbsattest.

Artikel III
1. Retslige procedurer, der er omhandlet i punkt 13 i afsnit 4 i bog 1 i den civile retsplejelov, som dette afsnit, og som på datoen for denne lovs ikrafttrædelse ikke var endeligt afgjorte, kan afvises efter slutbestemmelsen i dette afsnit.

2. Kravet om, at afgiften for ændring af kønsbetegnelsen, som er nævnt i artikel 20, første afsnit, indledning og Bog 1 i den civile retsplejelov, skal efter ikrafttrædelsen af denne lov forbliver i kraft for retsafgørelser, som på grund af tre månedersfristen, der er anført ved ændring af kønsbetegnelsen, ikke kunne færdiggøres, og i forbindelse med retsafgørelser ved anvendelse af første afsnit.

3. Kravet i artikel 37, fjerde afsnit, og artikel 81, tredje afsnit, i lov om den kommunale folkeregistre, om, at afgiften for at ændre kønsbetegnelsen, som det var affattet på tidspunktet for vedtagelsen af denne lov, vil fortsat være i kraft med hensyn til omkostningerne ved ændringer gennemført før dette tidspunkt, og for retslige afgørelser i henhold til første afsnit.

Artikel IV
Denne lov træder i kraft på et tidspunkt fastsat ved kongelig anordning.

Afslutningsvis anbefales, at dette optages i statstidende, og at alle ministerier, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og embedsmænd, som det kan vedrøre, vil sørge for en korrekt gennemførelse.

Givet af

Vice-ministeren for sikkerhed og justitsanliggender.

* * *
Loven på hollandsk i pdf-format.
Loven i Googles oversættelse til dansk.
Nyhedsmeddelsen af 18. december 2013 fra vice-minister for sikkerhed og justitsanliggender, Fred Teeven.
I en artikel den 18. december 2013 oplyste det hollandske ministerium for sikkerhed og justitsanliggender bla., at loven vil træde i kraft den 1. juli 2014.
Artikel på hollandsk om loven og dens vedtagelse den 18. december 2013 hos Eerst Kamer der Staten-Generaal (Senatet i Nederlandene)
Omtale af loven og dens tilblivelse hos Eerste Kamer der Staten-Generaal (Senatet i Nederlandene).
Omtale af loven den 19. december 2013 på engelsk hos Vreerwerk.
Omtale af loven den 20. december 2013 hos Human Rights Watch.


Controlling Bodies, Denying Identities. Holland krænker transkønnedes menneskerettigheder. Rapport af 13. september 2011 fra Human Rights Watch.

Vist 53 gange.
Controlling Bodies, Denying Identities.

Controlling Bodies, Denying Identities.

Titel Controlling Bodies, Denying Identities
Human Rights Violations against
Trans People in the Netherlands
Dansk
titeloversættelse
Konrollere kroppe, benægt kønsidentitet
Menneskerettighedskrænkelse mod
transpersoner i Holland
Udfærdiget af Human Rights Watch
Udgivet af Human Rights Watch
Udgivet 13. september 2011
Sprog Engelsk
Antal sider 90
ISBN-10 1-56432-808-2

Human Rights Watch (HRW) [1] offentliggjorde den 13. september 2011 en stor rapport, der konkluderer, at Holland overtræder menneskerettighederne ved at kræve operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tillade transkønnede at få juridisk anerkendt deres kønsidentitet og deres selvvalgte fornavn.

Human Rights Watch anbefaler, at den hollandske lovgivning laves om.

Pressemeddelelse den 13. september 2011 fra Human Rights Watch om rapporten.

Den hollandske Civillov krænker transkønnede personers menneskerettighederne, og regeringen bør straks ændre loven, siger Human Rights Watch i en rapport, som blev offentliggjort i dag, den 13. september 2011.
Regeringen bør revidere Artikel 28 i Civillovens Bog 1 [2], som kræver, at transkønnede personer behandles med kønshormoner og bliver opereret så deres krop ændres og de permanent og uigenkaldeligt steriliseres, før de kan få deres køn juridisk anerkendt på officielle dokumenter, udtalte Human Rights Watch.

Den 85-siders rapport “Controlling Bodies, Denying Identities: Human Rights Violations Against Trans People in the Netherlands” dokumenter Artikel 28 i Civillovens konsekvenser for transkønnede personers dagligliv. Loven er fra 1985. Kravene krænker transkønnedes ret til personlig uafhængighed og fysiske integritet og nægter dem muligheden for at definere deres egen kønsidentitet, udtaler Human Rights Watch. Loven bør ændres, så den respekterer transkønnede personers menneskerettigheder ved at adskille medicinske og juridiske spørgsmål om transkønnede personer. Juridisk anerkendelse af deres kønsidentitet, bør ikke være betinget af nogen form for medicinsk indgriben, udtalte Human Rights Watch.

“Den hollandske lov forårsager smerte for transkønnede personer, som ikke har fået den nødvendige operation”, udtalte Boris Dittrich, talsperson for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes rettighedsprogram hos Human Rights Watch. “Deres dokumenter svarer ikke til deres dybtfølte kønsidentitet. Det fører hyppigt til offentlige ydmygelse, sårbarhed over for diskrimination og store problemer med at finde eller beholde et arbejde”.

Human Rights Watch interviewede 28 transkønnede personer til rapporten foruden medicinske fagfolk, juridiske eksperter, embedsmænd, akademikere og repræsentanter for ikke-statslige organisationer.

En transkønnet person, interviewet af Human Rights Watch sagde om loven: “Folk efterlades hængende midt mellem to verdener langt længere end nødvendigt. Det er unødigt traumatiserende for folk, der allerede er meget sårbare”.

En anden person opsummerede indvendinger mod Artikel 28 på denne måde: “Staten bør holde sig ude af vores undertøj”.

I 1985 var Holland blandt de første europæiske lande til at vedtage en lovgivning, som gjorde det muligt for transkønnede personer at ændre deres registrerede køn. Mere end et kvart århundrede senere har Holland mistet sin førerposition, udtalte Human Rights Watch. Lovgivning, der på det tidspunkt repræsenterede en progressiv udvikling, er i dag helt ude af trit med den nuværende bedste praksis og forståelse for Hollands forpligtelser i henhold til international menneskerettighedslovgivning. Flere europæiske lande som Portugal, Storbritannien og Spanien har allerede afskaffet de kirurgiske og hormonelle krav. Den nuværende lovgivning i Holland kræver, at transkønnede
personer gennemgår en større operation, der kræver lang tids rekonvalecens, for at få ændret deres officielle køn.

Transkønnede personers ret til personlig uafhængighed og fysisk integritet er beskyttet i den hollandske forfatning, underlagt restriktioner i lovgivningen og flere internationale menneskerettighedsinstrumenter er ratificeret af Holland, herunder Den Internationale Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

“Det tager år, før transkønnede personer kan opfylde de betingelser, der følger af Artikel 28″, udtalte Dittrich. “I løbet af denne tid, skal de leve med identitetspapirer, der benægter et grundlæggende aspekt af deres personlighed. For transkønnede personer, der ikke ønsker operation, og derfor aldrig vil være i stand til at få ændret deres identitetspapirer, vil disse forhindringer vare ved hele livet”.

For mange transkønnede personer er det at beholde deres arbejde eller finde et nyt arbejde et stort problem.

“Hvis jeg havde nye papirer, ville mit jobinterview ikke komme til at dreje sig om at være transkønnet“, fortalte en kvinde til Human Rights Watch.

En mand beskrev, hvordan han blev ignoreret på et hospitalsventeværelse, da en sygeplejerske kiggede rundt i værelset efter “Fru K.”, som der stod i hendes papirer.

Ved revision af loven, kan Holland få vejledning af Yogyakarta principperne om anvendelse af internationale menneskerettighedslove i relation til seksuel orientering og kønsidentitet. Yogyakarta principperne opfordrer stater til at overveje foranstaltninger, der tillader alle mennesker at definere deres egen kønsidentitet. Yogyakarta principperne er ikke bindende, men de er godkendt af
den hollandske regering. I marts 2008 udtalte den daværende udenrigsminister, Maxime Verhagen, i en erklæring til FN, at den hollandske regering tilsluttede sig disse principper. Ministeren opfordrede andre FN-medlemsstater til at følge det hollandske eksempel og tilslutte sig principperne.

Den hollandske regering skal også sikre transkønnede personer retten til at vælge et fornavn, der passer til deres kønsidentitet, udtalte Human Rights Watch. Denne ret bør være uafhængig af personens registrerede køn. Under den nuværende lov har nogle dommere nægtet flere transkønnede personer retten til at bruge deres valgte navn, ved at sige, at det var “upassende”, fordi navnet ikke stemte overens med den registrerede kønsidentitet.

Den nye lovgivning bør også give mulighed for, at det kan være det bedste for nogle transbørn at ændre deres juridiske køn, før de når voksenalderen, udtalte Rights Watch. Der bør ikke være nogen minimumsalder. I stedet bør de individuelle omstændigheder for hvert enkelt barn, afgøre, om det vil være til deres bedste at ændre deres juridiske køn.

“Et transbarn skal have lov at udtrykke sin mening om behovet at ændre det juridiske køn, og i takt med, at barnet bliver ældre og kommer tættere på voksenalderen, skal denne mening tillægges stigende vægt”, udtalte Dittrich.

Ved flere lejligheder siden 2009 har den tidligere og nuværende hollandske regering lovet at ændre Artikel 28. Senest i marts 2011 lovede Justits- og sikkerhedsministeren inden sommerferien at fremlægge et lovforslag om at afskaffe barnløshedskravet for juridisk anerkendelse af kønsidentitet for transkønnede personer. Lovforslaget er endnu ikke blevet fremlagt.

Transpersoner er trætte af at vente og høre på tomme løfter”, udtalte Dittrich. De ønsker handling. Før en ny lov træder i kraft, vil en masse tid være gået. I mellemtiden er transkønnede personer nødt til at klare daglige ydmygelser, forskelsbehandling og frustrationer.

Indholdsfortegnelse

Summary 1
  An Outdated Law and Its Impact on Transgender People 2
  Registering Gender 3
  A New Law 5
  Five Proposed Amendments 4
Methodology 9
  Recommendations 10
  To the Government of the Netherlands 10
  To the Gender Teams at the Free University Hospital in Amsterdam and the Groningen University Hospital 12
  To Council for the Judiciary (Raad voor de Rechtspraak) and the Dutch Association for the Judiciary (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) 12
  To Health Insurance Companies 12
  To the American Psychiatric Association 12
I. Recognition of Gender Identity: The Dutch Legal Framework 13
  Being Transgender in the Netherlands 13
  The Netherlands’ Claim to being a Role Model on LGBT Rights 14
  Article 28 of the Civil Code: Conditions for Recognition of Gender Identity 16
  Court Procedures 18
  Sex Reassignment Surgery 19
  SRS as a Medical Necessity 22
  Surgery Imposed by the State 23
  State-Enforced Sterilization 26
  Convention on the Recognition of Decisions Recording a Sex Reassignment 28
II. “It Is Like Your Life Is On Hold” 30
  Waiting Lists 30
  A Name to Match an Identity 31
III. Living With the Wrong Identity Papers 36
  The Identity Card Requirement 38
  The Register of Civil Status Records 40
  Getting Around the GBA: Informal Solutions 42
  “They Don’t Believe That I Am Who I Say I Am” 44
  Employment 48
IV. Evolving Norms, Evolving Practices 51
  Calls to Change the Law 51
  Promises to Change the Law 53
  The Right to Private Life and the Right to Physical Integrity 54
  The Framework for Legal Recognition of Gender Identity in Other Countries 59
  The Yogyakarta Principles 61
  Children 66
V. Legal Recognition of the Gender Identity of Gender Variant People 71
  Suppressing the Gender Marker on Identity Documents 72
  Article 8 of the ECHR and the Position of Gender Variant People 74
  Scope for Legal Reform in the Netherlands 83
Acknowledgments 84
Appendix: Relevant Provisions of Book 1 of the Dutch Civil Code 84
  Relevant Provisions of Book 1 of the Dutch Civil Code in Original Language 87

Pressemeddelelse af 13. september 2011 fra Human Rights Watch med link til rapporten.
Rapporten kan læses online hos Human Rights Watch.
Rapporten i pdf-format hos Human Rights Watch.

Noter ved Tina Thranesen.
 1. [Retur] Human Rights Watch er en af verdens førende uafhængige ikke-statslige organisationer, der arbejder for at forsvare og beskytte menneskerettighederne. Ved at skabe international opmærksomhed, hvor menneskerettighederne krænkes, giver de stemme til de undertrykte og holder undertrykkerne ansvarlige for deres forbrydelser.
  Deres strenge og objektive undersøgelser og deres strategiske og målrettede oplysningsvirksomhed opbygger et intenst pres for handling og hæver prisen for at krænke menneskerettighederne.
  Siden stiftelsen i 1978 har Human Rights Watch arbejdet ihærdigt for på et juridisk og moralsk grundlag at skabe store forandringer, og har kæmpet for at skabe større retfærdighed og sikkerhed for menesker rundt omkring i verden.
 2. [Retur] Den hollandske Civillov består af otte bøger med tilsammen omkring 3000 artikler.
  Civilloven kan i forhold til dansk lovgivning bedst beskrives som en samling love, der betegnes som “bøger”, af civilretslig karakter vedrørende den enkelte borger. Bøgerne er opdelt i artikler, som nogenlunde svarer til det, der på dansk betegnes som paragraffer.
  Civilloven er betegnet som “Bog 1” og vedrører person- og familiemæssige forhold.
  Bog 1, Artikel 28, pkt 1, der vedrører transkønnedes mulighed for at skifte køn lyder:
    Enhver hollandsk statsborger, der er overbevist om at have et andet køn end anført på fødselsattesten, og hvis krop er fysisk ændret til det ønskede køn i det omfang, det er både muligt og sikkert, kan ansøge byretten om at få ændret det køn, der er anført i fødselsattesten, hvis, personen på fødselsattesten er anført som mand aldrig vil være i stand til at blive far til børn, eller, hvis, personen på fødselsattesten er anført som kvinde aldrig vil være i stand til at føde børn.

  Wetboek online – Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht (Bog 1 Person- og familiemæssige forhold).
  Direkte link til Bog 1. Artikel 28.