Malta

Maltas lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika af 1. april 2015.

Vist 0 gange.
Malta

Malta

Malta vedtog den 1. april 2015 en meget liberal lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika.
Ifølge loven har alle borgere i Malta ret til anerkendelse af deres kønsidentitet, til juridisk kønsskifte og ændring af fornavn uden nogen form for behandling eller lægelige erklæringer.
Senest 15 dage efter ansøgning om juridisk kønsskifte skal kønsskiftet være registreret i personregistret, hvorefter pågældende er at betragte som tilhørende det køn, hvortil der er skiftet.
Efter kønsskiftet kan pågældende få udstedt ny fødselsattest og nye identifikationspapirer.
Mindreårige har med forældremyndighedsindehaverens samtykke samme rettigheder, idet en dommer dog skal finde, at det er det bedste for den mindreårige.

Loven indeholder også bestemmelse om bødestraf til dem, som afslører, fornærmer eller håner personer, der har gjort brug af bestemmelserne i loven.

I loven er der også bestemmelse om ændring af loven om ligestilling mellem mænd og kvinder, idet kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer indsættes som særskilte beskyttelsesgrunde mod diskrimination.

Herunder gengives loven på dansk. Den er oversat af mig fra den af TGEU offentliggjorte engelske lovtekst.
Der tages forbehold over for oversættelsens korrekthed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale lovtekst på maltesisk eller til TGEU’s engelske lovtekst. Jeg har dog ikke information om autenciteten af den engelske lovtekst.

Den 4. april 2015.
Tina Thranesen.

Dansk oversættelse af Maltas lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika af 1. april 2015

Navn

En lov, der skal sikre anerkendelse og registrering af en persons køn, og regulere følgerne af en ændring, samt anerkendelse og beskyttelse af en persons kønskarakteristika.

Vedtaget af præsidenten med råd og samtykke fra Repræsentanternes Hus i den nuværende parlamentssamling med den myndighed, de er tillagt, med følgende ordlyd:

Navn
1. Lovens navn er: Lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. 2015.

Definitioner
2. Medmindre andet følger af sammenhængen anvendes følgende definitioner:
“Direktør”, hvormed menes direktøren for personregistrering.
Kønsudtryk” refererer til hver enkelt persons måde at udtrykke sin kønsidentitet, og/eller som den opfattes af andre.
Kønsidentitet” refererer til hver enkelt persons indre og individuelle oplevelse af sit køn, som måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, herunder den personlige oplevelse af kroppen (hvilket, hvis pågældende frit kan indebære, kan betyde ændring af kroppens udseende og/eller funktioner ved medicinsk, kirurgisk eller anden behandling) og andre kønslige udtryksmåder, herunder navn, påklædning, tale og manerer.
Kønskarakteristika” henviser til de karakteristiske kønslige udtryk, som klassificerer personer som tilhørende en bestemt kønskategori.
“Tværfagligt team” refererer til det team, som er oprettet i henhold til artikel 14 i denne lov.
“Minister” betyder ligestillingsminister.
“Mindreårig” er en person, der ikke er fyldt atten år.
“Notar” er en tjenestemand med bemyndigelse til at fungere som notar i Malta i overensstemmelse med hvervet som notar og arkiveringsloven.
Kønskarakterer henviser til de kromosomale, gonadale og anatomiske træk ved en person omfattende de primære egenskaber såsom reproduktive organer og genitalier og/eller i kromosomale strukturer og hormoner, og sekundære kønskarakterer som muskelmasse, hårvækst, bryster og/eller statur.

Ret til kønsidentitet
3. (1) Alle personer, der borgere i Malta, har ret til

(a) anerkendelse af deres kønsidentitet,

(b) fri udvikling af deres person i henhold til deres kønsidentitet,

(c) at blive behandlet i henhold til deres kønsidentitet og især at blive identificeret på denne måde i de dokumenter, der indeholder deres identitet, og

(d) kropslig integritet og fysisk autonomi.

(2) Såfremt der ikke findes bestemmelser derom i denne lov må

(a) en persons rettigheder, forhold og forpligtelser, der følger af at være forældre eller gift, på ingen måde blive berørt,

(b) personens rettigheder opnået ved arv, herunder, men ikke begrænset til, testamentariske dispositioner foretaget i pågældendes favør, og alle forpligtelser og/eller rettigheder opnået som følge af eller erhvervet før datoen for kønsskiftet, må på ingen måde blive berørt, og

(c) alle reelle eller personlige rettigheder, der allerede er erhvervet fra tredjemand eller privilegier eller sikkerhedsstillelser hos kreditorer oprettet før datoen for ændringen af kønsidentitet, må på ingen måde blive berørt.

(3) En persons kønsidentitet skal altid respekteres.

(4) Personen er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for en hel eller delvis kønsskifteoperation, hormonbehandling eller nogen anden psykiatrisk, psykologisk eller medicinsk behandling for at gøre brug af retten til anerkendelse af sin kønsidentitet.

Ændring af kønsidentitet
4. (1) Enhver person, som er maltesisk statsborger, har ret til at anmode direktøren om at ændre den registrerede kønsbetegnelse og fornavnet, og at få ændret sit fornavn, så det afspejler personens selvvalgte kønsidentitet, hvis pågældende ønsker det.

(2) Anmodningen foretages skriftligt i henhold til artikel 5 (2) i denne lov.

(3) Direktøren må ikke kræve dokumentation for andet end det i denne lovs artikel 5 nævnte.

(4) Direktøren skal inden femten dage fra indgivelsen af den skriftlige anmodning foranledige, at notaren ved fødselsregisteret laver en påtegning på ansøgerens fødselsregistrering.

(5) Bestemmelserne i artikel 249 i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse.

(6) (a) Den person, der har indgivet en anmodning i overensstemmelse med ovenstående punkt (1) i denne artikel, har også ret til at få udstedt en fødselsattest visende de oplysninger, der følger af påtegningen, idet det dog skal angives, at den er udstedt som følge af en domstolsbeslutning eller i medfør af denne lov, men uden angivelse af påtegningens detaljer.

(b) En person, der anmoder retten om ændring i fødselsregistret af sit navn og det køn, pågældende fik tildelt ved fødslen, har ret til at få udstedt en fødselsattest visende de oplysninger, der følger af anmodningen, idet det dog skal angives, at den er udstedt som følge af en domstolsbeslutning, men uden angivelse af påtegningens detaljer.

(c) De første syv dage efter modtagelsen af en anmodning om udstedelse af en fødselsattest udstedt i overensstemmelse med denne artikel, må direktøren ikke oplyse noget fra fødselsregistret, som angiver den oprindelige fødselsregistrering, medmindre det er fastsat i denne artikel.

(7) De omhandlede oplysninger om eller en kopi af den oprindelige fødselsregistrering kan dog gives:

(a) med samtykke fra den person, som fødselsregistreringen vedrører, eller

(b) når der ikke er et sådant samtykke, med en kendelse afsagt af retten (Voluntary Jurisdiction Section) eller af en anden ret, om at få oplyst baggrunden, hvis behovet for fremlæggelse af fødselsattesten eller oplysninger fra den, opstår, og retten har fundet det godtgjort, at fødselsattesten eller oplysninger fra den er nødvendige for at forsvare eller beskytte en rettighed eller en legitim interesse fra den person, der har anlagt sagen, og efter at have taget hensyn til alle relevante omstændigheder, finder at retten bør have forrang frem for retten til privatlivets fred for den person fødselsattesten vedrører.

(8) En person, der har fået international beskyttelse efter flygtningeloven og efter regler i enhver lovgivning udstedt i henhold flygtningeloven, og som ønsker at ændre den registrerede kønsbetegnelse og fornavnet, skal under ed over for kommissæren for flygtninge afgive en erklæring derom. Kommissæren for flygtninge skal inden for femten dage registrere sådanne ændringer i asylsagen og i opholdstilladelsen.

Notarens opgaver
5. (1) Den officielle registrering af handlingen skal indeholde følgende dokumentation:

(a) en kopi af ansøgerens fødselsattest,

(b) en klar, utvetydig og informeret erklæring fra ansøgeren om, at pågældendes kønsidentitet ikke svarer til det ved fødslen tildelte,

(c) en specifikation af de kønsrelaterede oplysninger;

(d) det fornavn, som ansøgeren ønsker registreret og

(e) alle de foreskrevne elementer, der kræves i henhold hvervet som notar og arkiveringsloven.

(2) Notaren må ikke anmode om psykiatriske, psykologiske eller medicinske dokumenter i forbindelse med registreringen.

(3) Enhver notar, der modtager en sådan en sag, skal afgive et notat til direktøren i overensstemmelse med artikel 50 i henhold hvervet som notar og arkiveringsloven.

Ikrafttrædelsesdato

6. Dateringen af direktørens skriftlige påtegning jf. artikel 4 (4) i denne lov, skal regnes som datoen, hvor ansøgeren i alle retsforhold anses for at tilhøre det køn, som er anført i direktørens skriftlige påtegning.

Mindreårige
7. (1) De personer, der har forældremyndigheden over den mindreårige eller er vejleder for den mindreårige, kan indgive en ansøgning til civilretten (Voluntary Jurisdiction Section) med anmodning om, at retten ændrer den registrerede kønsbetegnelse og fornavnet på den mindreårige, således at de svarer til den mindreåriges kønsidentitet.

(2) Når en ansøgning jf. underpunkt (1) er indgivet på vegne af en mindreårig, skal retten:

(a) sikre, at hensynet til barnet som udtrykt i konventionen om børns rettigheder tillægges altafgørende betydning, og

(b) tage behørigt hensyn til den mindreåriges synspunkter under hensyntagen til den mindreåriges alder og modenhed.

(3) Hvis retten tiltræder anmodningen jf. underpunkt (1), skal retten pålægge direktøren at ændre den registrerede kønsbetegnelse og fornavnet på den mindreårige i den mindreåriges fødselsregistrering.

(4) De personer, der har forældremyndigheden over den mindreårige eller er vejleder for den mindreårige, hvis køn ikke er blevet angivet ved fødslen, skal inden den mindreårige fylder atten år, indgive en ansøgning civilretten (Voluntary Jurisdiction Section) og anmoder retten om at angive kønnet og fornavnet for den mindreårige, og efter udtrykkelig aftale med den mindreårige at ændre fornavnet, hvis den mindreårige ønsker dette, idet der tages højde for barnets tarv og udvikling. Retten skal pålægge direktøren at registrere køn og fornavn på den mindreårige i den mindreåriges fødselsregistrering.

Ændring af lov om fødsler
8. (1) Adgang til den fulde fødselsregistrering skal ene og alene gives til den person, der er fyldt atten år og som fødselsregistreringen omhandler, eller ved en retskendelse.

(2) En ændring af fødselsregistreringen udført på grundlag af denne lov vedrørende en person, der på ændringstidspunktet ikke var mindreårig, kan, når den er gennemført, kun ændres igen ved en retskendelse.

Udenlandske beslutninger
9. (1) En endelig afgørelse om en persons kønsidentitet, som bestemt af en kompetent udenlandsk domstol eller ansvarlige myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land, skal anerkendes i Malta.

(2) En kønsbetegnelse andet end mand eller kvinde eller manglende kønsbetegnelse, der er anerkendt af en kompetent udenlandsk domstol eller ansvarlig myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land anerkendes i Malta.

Ændringer i andre officielle dokumenter
10. (1) Personen skal senest en måned efter gennemførelsen meddele direktøren for civilstandsregistreringen hvilke registreringer ud over fødselsregistrering, som behøver at blive ændret.

(2) Den person, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov, har fået ændret i fødselsregistreringen, skal, inden femten dage fra datoen i artikel 6, anmode de bemyndigede embedsmænd vedrørende identitetskort og andre identitetspapirer om ændring af og udstedelse af nyt identitetskort og nye identifikationspapirer med angivelse af køn og fornavn i overensstemmelse med ændringen af persons fødselsregistrering.

(3) Personen kan også mod betaling af en eventuel foreskrevet afgift, anmode en anden kompetent myndighed, styrelse, arbejdsgiver, uddannelsessted eller anden institution om at udstede ethvert officielt dokument eller certifikat med angivelse af personens køn og fornavn.

Databeskyttelse
11. En person, der i forbindelse med udførelse af officielle pligter, var involveret med forhold vedrørende denne lov, må i henhold til tavshedspligten og lov om databeskyttelse ikke på ulovlig vis videregive oplysninger om sagen. Enhver kopi af sagens dokumenter jf. artikel 5 i denne lov udfærdiget i overensstemmelse med hvervet som notar og arkiveringsloven skal ikke betragtes som udstedt i modstrid med denne artikel.

Overtrædelser
12. (1) Den, der bevidst afslører nogen person, der har gjort brug af bestemmelserne i denne lov, eller har fornærmet eller hånet en person, skal efter grovheden straffes med bøde på mindst 1.000 € (EUR 1.000) og ikke over 5.000 € (EUR 5.000).

(2) Vedrørende bestemmelserne i artikel 83B i straffeloven, skal straffen, når en lovovertrædelse er motiveret af kønsudtryk og kønskarakterer, være som anført i nævnte artikel.

(3) Den, der bevidst overtræder nogen af bestemmelserne i denne lov, skal efter grovheden straffes med bøde på mindst 500 € (EUR 500) og ikke over 1.000 € (EUR 1.000).

Anti-diskrimination og fremme af ligestilling
13. (1) Enhver norm, regulering eller procedure skal respektere retten til kønsidentitet. Ingen norm eller regulering af proceduren må begrænse eller fjerne udøvelsen af retten til kønsidentitet, og alle normer skal altid fortolkes og håndhæves på en måde, der favoriserer adgang til denne ret.

(2) Det offentlige har pligt til at sikre, at ulovlig forskelsbehandling og chikane på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer fjernes, og det offentlige skal fremmer lige muligheder for alle uanset seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterer.

(3) Bestemmelserne i denne lov finder anvendelse i den private sektor, alle offentlige sektor og offentlige servicedepartementer, agenturer og hos alle kompetente myndigheder, der fører registre med personlige oplysninger og/eller indsamler kønsinformationer. Sådanne former, optegnelser og/eller oplysninger skal vurderes og ændres for at afspejle de nye standarder, der er fastsat af denne lov inden højst tre år fra ikrafttrædelsen af denne lov.

Ret til kropslig integritet og fysisk selvstændighed
14. (1) Det skal være ulovligt for læger eller andre fagfolk at foretage nogen kønsskiftebehandling og/eller kirurgisk indgreb på kønkarakteristika på en mindreårig, hvis behandlingen og/eller indgrebet kan udsættes til den person, der skal behandles, kan give informeret samtykke:
Forudsat, at en sådan kønsskiftebehandling og/eller kirurgisk indgreb på kønskarakterer på den mindreåriges skal udføres, hvis den mindreårige giver informeret samtykke gennem den, der har forældremyndigheden eller er vejleder for den mindreårige.

(2) I særlige tilfælde kan behandlingen udføres, hvis der er opnået enighed mellem det tværfaglige team og de personer, der har forældremyndigheden eller er vejleder for den mindreårige, der ikke er i stand til at give samtykke:
Forudsat, at medicinsk indgreb, der er begrundet i sociale faktorer uden samtykke fra den mindreårige, vil være i strid med denne lov.

(3) Det tværfagligt team udpeges af ministeren for en periode på tre år, som kan forlænges med endnu en periode på tre år.

(4) Det tværfaglig Team skal bestå af de fagfolk, som ministeren anser for passende.

(5) Når afgørelsen om en behandling bliver fremført af en mindreårig med samtykke fra de personer, der har forældremyndigheden eller er vejleder for de mindreårige, skal de medicinske fagfolk:

(a) sikre, at hensynet til barnet som udtrykt i konventionen om børns rettigheder tillægges altafgørende betydning, og

(b) tage behørigt hensyn til den mindreåriges synspunkter under hensyntagen til den mindreåriges alder og modenhed.

Sundhedsydelser
15. Alle personer, der søger psykosocial rådgivning, støtte og lægelige indgreb vedrørende køn, bør tilbydes peer-rådgivning [1] og gives professionel, følsom og individuel støtte fra psykologer og læger. En sådan støtte bør strække sig fra datoen for en diagnose eller fra egen-henvisning, så længe det er nødvendigt.

Behandlingsjournal
16. (1) Sundhedsministeren udpeger efter en høring en arbejdsgruppe.

(2) Arbejdsgruppen skal bestå af en formand og ni medlemmer.

(3) Formanden skal være læge med i mindst tolv års erfaring.

(4) Tre medlemmer skal være eksperter i menneskerettighedsspørgsmål, tre skal være psykosociale fagfolk og tre skal være medicinske eksperter.

(5) Ministeren udpeger arbejdsgruppen inden tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne lov.

(6) Medlemmerne af arbejdsgruppen skal gennemgå de nuværende medicinske behandlingsvejledninger i overensstemmelse med de aktuelle lægelige bedste-praksis og standarder for menneskerettigheder og skal senest et år efter datoen for deres udnævnelse, afgive en rapport med anbefalinger til en revision af de nuværende medicinske behandlingsvejledninger.

Bemyndigelse til at udforme regler
17. Ministeren kan udstede regler for at give bedre effekt af bestemmelserne i denne lov og for generelt at regulere kønsidentitet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov.

Midlertidige bestemmelser
18. Alle anmærkninger foretaget i henhold til artikel 257B i den borgerlige retsplejelov, forbliver gyldige, som var de anført i denne lov.

Ændring af borgerlige retsplejelov
19. (1) Umiddelbart efter underpunkt (11) i artikel 4 i den borgerlige retsplejelov, der indsættes følgende nye underpunkt (12):

“(12) Ved ansøgning om registrering af et ægteskab indgået i udlandet mellem personer af samme køn, kan partnerne i ægteskabet vælge at:

(a) tage en af partnernes efternavn eller begges efternavne anført i den rækkefølge, de vælger; eller

(b) beholde deres eget efternavn:
Forudsat, at fremsættes der ikke noget ønske jf. dette underpunkt beholder partnerne i ægteskabet deres egne efternavne.”

(2) Punkt (c) i artikel 278 i den civile retsplejelov, skal ændres som følger:

(a) ordene “barnets køn,” erstattes med ordene “barnets køn:” og

(b) umiddelbart efter ordene “barnets køn:” skal der indsættes følgende nye forbehold:
“Forudsat, at identifikationen af den mindreåriges køn ikke må tilføjes før den mindreåriges kønsidentitet er bestemt.”

Ændring af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder
20. Artikel 2 i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder foretages følgende ændringer:

(a) i punkt (1) i definitionen af diskrimination tilføjes “, ordet “kønsidentitet og omfatter behandling af en person på en mindre gunstig måde end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet på dette grundlag og” “diskriminere” skal forstås i overensstemmelse hermed;” skal erstattes med ordene “kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakterer
og omfatte behandling af en person på en mindre gunstig måde end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet på disse grunde og “diskriminere” skal forstås i overensstemmelse hermed”;

(b) i punkt (3) ordene “eller kønsidentitet er:” erstattes med ordene “eller kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakterer er:”;

(c) i punkt (a), underpunkt (3) ordene “eller kønsidentitet;” erstattes med ordene “eller kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakterer;”;

(d) i punkt (c), underpunkt (3) ordene “eller kønsidentitet;” erstattes med ordene “eller kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakterer;”;

(e) i punkt (d), underpunkt (3) ordene “kønsidentitet, medmindre denne bestemmelse, betingelse eller praksis er hensigtsmæssig og nødvendig og kan begrundes med objektive ikke-kønsrelaterede faktorer.” erstattes med ordene “kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakterer medmindre denne bestemmelse, betingelse eller praksis er hensigtsmæssig og nødvendig og kan begrundes med objektive ikke-kønsrelaterede faktorer.”.

Formål og grunde

Formålene med dette lovforslag er at åbne mulighed for anerkendelse og registrering af kønnet på en person, og at regulere følgerne af en sådan ændring, og behørig anerkendelse og beskyttelse af en persons kønskarakteristika. kønsidentitet anses for at være en naturlig del af en person, som måske eller måske ikke brug for kirurgisk eller hormonel behandling eller terapi og lovforslaget indeholder en forenklet procedure, der respekterer privatlivets fred for den person, der anmoder om, at pågældendes officielle dokumenter ændres for at svare til personens køn. Tilsvarende varierer en persons kønskarakteristika, og alle personer skal have beføjelse til at træffe deres egne beslutninger, som påvirker deres egen kropslige integritet og fysisk selvstændighed.

  1. [Retur] Peer-rådgivning
    Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet. I satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 sættes der fokus på peer-støtte for mennesker med psykiske vanskeligheder. Det sker gennem initiativet ‘Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats’. Initiativet rummer to puljer. I den ene pulje afprøves en række peer-støttemodeller i forbindelse med regionale og kommunale indsatser. I den anden pulje finansieres et nationalt peer-netværk, som organiserer peer-støttemedarbejdere i hele landet.
    Kilde: Socialstyrelsen. [Siden findes ikke mere. 11. oktober 2017. Tina Thranesen.]

* * *
Loven som vedtaget af det maltesiske parlament den 1. april 2015 i engelsk oversættelse hos TGEU.
Meddelelse den 1. april 2015 hos TGEU om vedtagelse af loven.
Gennemgang af lovens tilblivelse, herunder link til høringssvar m.v. hos Socialdialogue.gov.
Loven på maltesisk i pdf-format hos parlamentet på Malta.

Udgivet i: Malta.
Anført i: Tidslinjen: 2015.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , .