Vejledning om funktion

Vidensbankens indhold og funktion.

Vist 0 gange. Af Tina Thranesen.
Den 21. november 2013.
Indholdet.
Vidensbanken er primært et opslagsværk med et faktuelt og transrelateret indhold.
I nogle tilfælde vises tekster (f.eks. en lov) i sin helhed – i andre kun i uddrag. Det afhænger primært af, hvor transrelevant indholdet er i sin helhed. Uddragene (f.eks. fra en lov) er således det transrelaterede, hvorimod det resterende i de fleste tilfælde er udeladt. Det gør det muligt hurtigt at få et overblik over det transrelevante i større tekster.
Der vil gerne være en kort indledning, som jeg har formuleret.

Vidensbanken indholder primært faktuelle informationer.
Ved korte tekster om et omtalt indhold og ved beskrivelse af f.eks. handlingen i en film eller en bog, har jeg bestræbt mig på, at formulere en objektiv tekst.
Der er imidlertid også artikler fra enkeltpersoner, som kan indeholde personlige holdninger.
Indholdet i artikler skrevet af forskellige personer – herunder af mig – kan i større eller mindre udstrækning give udtryk for personlige holdninger. Det fremstår tydeligt i disse artikler, hvem der er forfatter, og holdningerne i artiklerne kan alene tilskrives forfatteren af de enkelte artikler.

Med få undtagelser er alt indholdet i Vidensbanken på dansk.
En lang række engelsksprogede tekster er helt eller delvist oversat til dansk.

Forbehold.
På trods af stor omhu, kan der indsnige sig fejl – herunder også i oversættelser til dansk. Ved brug som dokumentation er der derfor i næsten alle tilfæle anført links til originalteksterne.

Funktion.
Det er tilstræbt at opbygge strukturen og funktionen i Vidensbanken for at gøre det er så nemt som muligt at finde de ønskede informationer.

Menuen.
Menuen er hierarkisk opbygget.
Jo længere ud i menustrukturen, des færre og mere specifikke emner.
I hvert menupunkt vises en oversigt over de emner, som findes i det aktuelle menupunkt. Hovedmenupunktet viser således alle emner fra samtlige undermenupunkter. Yderste menupunkter i hierarkiet indeholder alene emner direkte relateret til disse menupunkter.
Et emne kan imidlertid have en karakter – et indhold – som gør, at det er tilknyttet og dermed kan findes under flere menupunkter.

Ønskes der f.eks. vist en høringsskrivelse vedrørende et beslutningsforslag fremsat i Folketinget, er det muligt via hovedmenupunktet at gå direkte til det menupunkt, som vedrører beslutningsforslaget. I dét menupunkt er der en visning med kort omtale af de enkelte emner vedrørende beslutningsforslaget. Ved klik på overskriften eller “Vis forekomsten” skiftes til visning af det ønskede dokument.

Hidhører et emne (en dokument, artikel eller andet) ikke fra Vidensbanken, men er omtalt og eventuelt gengivet, vil der med meget få undtagelser være anført referencer og links til emnets originale placering. Som eksempel gengives mange dokumenter fra Folketinget. På sider, der gengiver disse dokumenter, er der link til deres placering på Folketingets hjemmeside.

Site map, Søgeordsoversigt og Månedsoversigt, der er placeret i hovedmenupunktet “Om Vidensbanken” kan i mange situationer være en god indgangsvinkel til at finde et bestemt emne.

Søgning
Vidensbanken har to søgefunktioner.
1. Standardsøgningen via søgefeltet øverst til højre på siden.
2. Avanceret søgning via linket under standardsøgefeltet øverst til højre på siden.

En søgning igangsættes ved tryk på tastaturets "Enter"-knap.

 1. Standardsøgning
  Standardsøgningen viser resultater for alle de ord, som er skrevet i søgefeltet fra både overskrifter og brødtekster uden hensyn til, om ord er skrevet med store eller små bogstaver.
  Når søgeresultatet vises er den avancerede søgefunktion vist over resultatet.
  Ved fornyet søgning kan der frit vælges mellem standardsøgningen i øverste højre hjørne eller den avancerede søgning.
 2. Avanceret søgning
  Den avancerede søgefunktion har følgende muligheder for at præcisere søgningen i Vidensbanken.
  Flueben i:
  • Overskrift.
   Søgningen begrænses til forekomsternes overskrifter.
  • Brødtekst.
   Søgningen begrænses til forekomsternes brødtekst.
  • Forskel på store/små bogstaver.
   Søgningen tager hensyn til, om det søgte staves med store eller små bogstaver.
  Søgning med flueben i "Overskrift" og "Brødtekst" og uden flueben i "Forskel på store/små bogstaver" giver den bredeste søgning med mulighed for flest søgeresultater.
  Vides det, at det søgte findes i en overskrift og et eller flere ord har et eller flere store bogstaver, vil en søgning med flueben i "Overskrift" og "Forskel på store/små bogstaver" give det mest præcise resultat med færrest resultater.
  Tilsvarende, hvis det vides, at det søgte findes i en brødtekst.

  Ovennævnte kan kombineres med prik et af følgende steder.
  • Nøjagtig.
   Der søges efter nøjagtigt dét, som er skrevet i søgefeltet.
   Der gives kun resultat, såfremt der findes en tekst som den, der er skrevet i søgefeltet.
  • Alle ord.
   Der søges efter alle ordene, der er skrevet i søgefeltet.
   Der gives kun resultat, såfremt alle de skrevne ord findes, men uanset hvilken rækkefølge ordene findes.
  • Mindst et ord.
   Der søges efter alle ordene, der er skrevet i søgefeltet.
   Der gives resultat blot ét af de skrevne ord findes.

  Søgeresultatet indledes med en oplysning om det antal forekomster, som søgningen har resulteret i.

  Søgeresultatet vises i form af et tekstudsnit på 85 tegn, hvori det eller de søgte ord er markeret med gul baggrundsfarve.
  Findes det søgte mere end én gang, vises de første op til 5 gange, det søgte forekommer. Hvert tilfælde begynder på en ny linje.
Et eller flere emner.
Er der fra et givet sted i menuen, Site map, Søgeordsoversigten eller Månedsoversigten flere emner, så vises de på en samlet side med emnets overskrift og et kort uddrag af teksten. Ved klik på overskriften eller “Vis forekomsten” skiftes til visning af det ønskede emne.
Er der derimod kun et enkelt emne, åbnes dette i fuld visning med det samme.

Interne links.
Overalt i emnerne er der interne links, som fører til andre sider. Omtales f.eks. en bestemt lov i et beslutningsforslag eller i en artikel, vil der være link til loven de steder, hvor loven nævnes.

Strukturen.
Indholdet i Vidensbanken er opdelt i en række hovedemner, som kort kan beskrives således svarende til topmenuen.

 • Om vidensbanken
  Informationer og artikler om Vidensbanken samt oversigterne:
  • Månedsoversigt
   Adgang til indhold, som relaterer sig til en bestemt måned.
  • Søgeordsoversigt
   De anført ord og korte sætninger giver adgang til indhold, som manuelt har fået tilføjet disse.
  • Sitemap
   En oversigt over hele Vidensbankens indhold – reelt en udfoldet menu.
 • Tidslinjen
  Tidslinjen er en omfattende oversigt over væsentlige transrelaterede begivenheder mm. spændende over mytologi, før vor tidsregning frem til i dag.
  Årstallene gjort til link, som fører til en uddybende artikel.
 • Ordbøger
  De tre specielle ordbøger indeholder tilsammen et meget stort antal opslagsord med tilhørende beskrivelser om rigtig mange transrelaterede aspekter.
  Under “Andre ordbøger” er der omtale af og links til en række andre ordbøger, hvor der yderligere kan hentes informationer.
 • Love mm.
  Omtale af transrelateret lovgivning i Danmark, Europa, internationalt og i en lang række lande.
  Samtlige gældende danske transrelaterede love, lovforslag, beslutningsforslag, spørgsmål til ministre er omtalt.
  Tilsvarende med transrelaterede konventioner, doms- og nævnsafgørelser, høringsskrivelser og meget mere.
  Der findes ikke andre tilsvarende oversigter over transrelevant lovgivning og dokumenter med relation til love og lovgivning.
 • Foreninger
  Artikler om og fra både nuværende og historiske transrelaterede danske og udenlandske foreninger og organisationer.
  Omtale af og link til eksisterende foreninger er anført under Foreninger i hovedmenupunktet “Links“.
 • Personer
  Artikler om og fra en lang række transrelaterede personer opdelt i Danske transpersoner og Udenlandske transpersoner, Drags, Læger og forskere, Politikere og embedsmænd samt Øvrige personer (dvs. personer, som ikke falder ind under de specifikke grupper). Flere af persongrupperne er opdelt i undergrupper
 • Artikler
  En lang række emneopdelte artikler.
 • Videnskab
  Omtale af og i de fleste tilfælde links til transrelevante afhandlinger, diagnosefortegnelser, vejledninger, populærvidenskabelige artikler, projektopgaver og undersøgelser.
 • Links
  Vidensbankens linkssamling.
  Omtale af og links til transrelevante foreninger og offentlige institutioner og organisationer i Danmark og udlandet.
 • Kultur
  Omtale af transrelevante danske og udenlandske bøger, film, sportsforhold.
 • Forretningsguide
  Omtale af og links og adresse til transrelevante og transvenlige forretninger i ind- og udland.
 • Arrangementer
  Omtale af kommende og afholdte arrangementer samt artikler fra enkeltpersoner om disse.
 • Div.
  Ting, som ikke kan indpasses i de øvrige menupunkter.
Udgivet i: Vejledning om funktion.
Søgeord: .