Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. (23. oktober 2015)

Vist 0 gange.
Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark

Titel Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark
En undersøgelse af befolkningens
oplevede hadforbrydelser
Udfærdiget af Cowi
Udgivet af Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet
Udgivet 23. oktober 2015
Antal sider 142
Sprog Dansk

Rapporten udmærker sig ved specifikt at inddrage kønsidentitet. Hele vejen gennem rapporten er kønsidentitet anvendt som et særskilt motiv for hadforbrydelser, og kønsidentitet har et sæskilt afsnit i rapporten.

Undersøgelsen, der danner baggrund for rapporten, (Undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser i Danmark) blev gennemført i 2014.

Uddrag fra rapportens resumé:
Side I og II:
Formålet med denne rapport er at gennemføre en systematisk kortlægning af omfanget af oplevede og faktiske hadforbrydelser, herunder kendetegn hos ofre og gerningspersoner, motiver, forebyggende tiltag, problemstillinger vedrørende anmeldelse, retsforfølgelse mv. Kortlægningen skal skabe grundlag for en styrket og mere målrettet indsats for at forebygge og modvirke hadforbrydelser samt hjælpe ofrene.

Baggrunden for kortlægningen er, at der er en begrundet formodning om, at der kan være store “mørketal” for, hvor mange hadforbrydelser, der finder sted i Danmark.

Undersøgelsen skal komplementere Justitsministeriets mfl. offerundersøgelser, som er gennemført siden 2005. De har bl.a. undersøgt i hvilket omfang årsagerne til vold mod ofre, efter ofrets egen opfattelse, skyldtes en hadforbrydelse, der er motiveret af racisme eller seksuel orientering. I årene 2008-2010 mente 10 pct. af de ofre, der havde været udsat for vold, at de “ja, helt sikkert” eller “ja, måske” havde været ofre for en hadforbrydelse. De tilsvarende tal for 2011-2012 var 16 pct. og for 2013 12 pct. Det svarer til ca. 0,1 pct. af befolkningen.

Med dette udgangspunkt har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet igangsat denne kortlægning, som COWI på baggrund af et offentligt udbud blev valgt til at gennemføre.

Kortlægningen er gennemført i 2014, herunder en interviewundersøgelse gennemført fra den 28.4-9.6.2014 og en web-survey gennemført fra den 8.5-25.9.2014.

Rapporten kortlægger hadforbrydelser, der formodes at være motiveret af fordomme mod identitetskategorier, som gerningspersonen tillægger eller knytter til et givent offer. Alle kan således i princippet blive udsat for en hadforbrydelse, og alle lovovertrædelser kan komme i betragtning, hvis disse er motiveret af fordomme. I denne rapport er følgende ni motiver, som lægger sig op af dansk lovgivning samt international ret og praksis, kortlagt:

Desuden peger international menneskeretlig regulering sammen med afgørelser fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) og den politiske indsats i OSCE på, at en liste over motiver til hadforbrydelser bør være sammenfaldende med de diskriminationsgrunde, som er indeholdt i menneskeretskonventionerne.

I kortlægningen er der spurgt ind til følgende ni hændelser:

  • Både vold og trusler
  • Kun vold
  • Kun trusler
  • Tvunget seksuelt samvær
  • Hærværk
  • Chikane
  • Røveri
  • Tyveri
  • Afpresning.

Uddrag fra rapportens resumé:
Side VI og VII:
Undersøgelsen viser, at omkring 20 pct. af befolkningen “ikke” eller “slet ikke” vil bryde sig om at have en hjemløs eller en transseksuel eller transvestit som kollega.

Godt hver femte (21,1 pct.) vil “ikke” eller “slet ikke” bryde sig om at sidde ved siden af transseksuelle eller transvestitter,

Der er markant færre i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der har modvilje mod at have LGBT-personer som kollegaer, end det er tilfældet på Fyn og i Jylland.

Den højeste indkomstgruppe er dem, der er mindst skeptiske over for at have en person med anden etnisk oprindelse som kollega. I forhold til at have en transseksuel eller en transvestit som kollega ligger lavindkomstgruppens skepsis under resten af befolkningen.

Uddrag fra rapportens pkt. 5.4 Kønsidentitet:
Hadforbrydelser på grund af kønsidentitet rammer særligt transpersoner, herunder transkønnede, transseksuelle, transvestitter og andre, der har en kønsidentitet eller et kønsudtryk, der ikke stemmer overens med det køn, de blev tildelt ved fødslen.
Kvalitative studier peger på, at transpersoner i høj grad er udsatte for hadforbrydelser på grund af kønsidentitet. Udsatheden hænger blandt andet sammen med, at transpersoner kan have et kønsudtryk, der synligt afviger fra normen.

* * *
Download rapporten.
Omtale af rapporten den 25. januar 2016 hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvorfra rapporten kan downloades.
Omtale af rapporten den 6. februar 2016 hos hadforbrydelser.dk.

Kravsspecifikationerne
Udlændinge- og Integrationsudvalget stillede den 25. marts 2015 spgsm. 496 – Samling: 2014-15 UUI Alm. – til børne, ligestillings, integrations og socialminister, Manu Sareen om kommissoriet (kravsspecifikationerne) for COWI’s kortlægning af hadforbrydelser der svarede den 17. april 2015.
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet og svaret om kravsspecifikationerne.
Spørgsmålet og svaret om kravsspecifikationerne i pdf-format hos Folketinget.

Undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser i Danmark (21. august 2014)

Vist 0 gange.
Hadforbrydelsesundersøgelse 2014

Hadforbrydelses-
undersøgelse 2014

COWI A/S er ved at gennemføre en kortlægning af hadforbrydelser for Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Som en del af kortlægningen udfører COWI en web-baseret undersøgelse målrettet personer, der har været udsat for en hadforbrydelse.
Undersøgelsen spørger ind til erfaringer og oplevelser med hadforbrydelser og skal give øget viden om omfanget og karakteren af sådanne forbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er.
Ved at deltage i undersøgelsen, skabes større viden om problemets omfang, så der kan gøre noget ved det.
Svarene er derfor med til at give myndighederne en vigtig viden på området og bidrage til at styrke den forebyggende indsats.

Undersøgelsen tager 10 – 15 minutter, og alle, der deltager i undersøgelsen, vil være 100 % anonyme. .

Tryk her for at deltage i undersøgelsen om hadforbrydelser
Afsluttet.

Omtale af undersøgelsen hos COWI.

En hadforbrydelse er vold, trusler eller andre typer af forbrydelser, som man bliver udsat for, på grund af den man er, eller fordi man udtrykker det, man tror på. Forbrydelserne er motiveret af nogle menneskers had eller fordomme vendt mod andres tro, etnicitet eller hudfarve, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap, politiske holdninger eller sociale status.

Deltagelse i undersøgelsen er ikke en anmeldelse til politiet.

* * *
Undresøgelen blev offentliggjort den 23. oktober 2015.