Offerundersøgelserne 2005 – 2015. September 2016.

Vist 0 gange.
Titel Offerundersøgelserne 2005-2015
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Udfærdiget af Anne-Julie Boesen Pedersen,
Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
Udgivet af Justitsministeriet, Københavns Universitet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet September 2016
Sprog Dansk
Antal sider 164
ISBN-13 78-87-93469-02-0

De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 – 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje. Det er disse undersøgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der også – når det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende undersøgelser. Interviewene i 2015 er foretaget jævnt fordelt hen over året.

Udsatheden for røveri indgår i rapporterne fra 2008 og til med og 2014, men er udgået fra 2015. Det skyldes, at det har vist sig vanskeligt at få sikre oplysninger om røveri, idet mange tilsyneladende også opfatter andre beslægtede lovovertrædelser som røveri, jf. offerundersø-gelser fra tidligere år.

* * *
I rapporten er “homofobi” og “transfobi” slået sammen under ét under betegnelsen “seksuel orientering“, hvormed der i rapporten menes, om “man er homoseksuel” eller “transseksuel“.
Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner undersøgelsen vedrører, men kun hvor mange af disse to persongrupper undersøgelsen samlet vedrører.
Rent sprogligt er det også forkert at inkludere “transfobi” under “seksuel orientering“, ligesom brugen af ordet “transseksuel” ekskluderer transvestitter.
Tina Thranesen.

Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som "hadforbrydelse" “seksuel orientering“, “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel” og “transseksuel“.

* * *
(Side 4)
1. Oversigt og sammenfatning.
Under afsnittet”Vold” (side 6) anføres på side 6, 3. afsnit.
Mere end hvert tiende offer for vold angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller måske var betinget af racisme, mens omtrent halvt så mange angiver, at volden mod dem helt sikkert eller må-ske skyldtes homo- eller transfobi.

(Side 69)
5.9 Hadforbrydelser i forbindelse med vold
Der er i voldofferundersøgelserne siden 2008 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse (hate crime), dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilhører eller antages at tilhøre. Der er således spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det følgende: Homo- eller transfobi). Der kan være andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religiøst motiveret, men disse er der ikke spurgt til i denne undersøgelse.

(Side 70)
Af tabel 5.13 fremgår det, at voldsforbrydelser, der menes at være motiveret af ofrets seksuelle orientering, er signifikant sjældnere end dem, der menes, at skyldes racisme – cirka halvt så mange ofre angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi. Dette svarer til, at omtrent 1.800 personer mellem 16 og 74 år årligt udsættes for vold grundet deres seksuelle orientering. Omtrent samme andel har angivet, at volden måske skyldtes deres seksuelle orientering. […] Modsat tilfældet for racisme er der signifikant flere kvinder end mænd, der mener, at voldsepisoden har eller måske har været motiveret af ofrets seksuelle orientering.

Tabel 5.13. Voldshændelser fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af homo- eller transfobi, 2008-15, andel og antal.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 3 % 1.800 (2,0-3,8)
(1.200-2.300)
32
Ja, måske 3 % 1.700 (2,0-3,8)
(1.200-2.300)
34
Nej 94 % 57.400 (93,2-95,4)
(58.700-58.200)
1085
I alt 100 % 60.900 100 % 1151

(Side 71, øverst)
Anmeldelsestilbøjeligheden for ofre for hadforbrydelser er ikke lavere end for øvrige voldsofre – ca. halvdelen af ofre for vold motiveret af homo- eller transfobi anmelder volden, mens tilsvarende gælder for 40 pct. af ofre for vold motiveret af racisme og 39 pct. blandt voldsofre generelt. I svenske offerundersøgelser ses tilsvarende, at anmeldelsestilbøjeligheden ikke er lavere for hadforbrydelser end for andre forbrydelser (Brå, 2012:2, Brå, 2013:16).

(Side 76)
5.3.2 Hadforbrydelser generelt
I offerundersøgelsen er der også spurgt til, hvorvidt røverier kan have været motiveret af racisme eller homo/transfobi. Ved at kombinere svarene på henholdsvis disse spørgsmål og spørgsmålene om hadforbrydelser i forbindelse med vold kan omfanget af hadforbrydelser, der er knyttet til disse to former for kriminalitet, kortlægges.
I perioden 2008-13 var der årligt 2,5 pct. af befolkningen, der oplevede at blive udsat for vold og/eller røveri.

* * *
Spørgsmålene
Side 119 under spørgsmål om vold:
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

* * *
Omtale af rapporten hos Justitsministeriet.
Rapporten i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.
Folketingets journal om rapporten hos Retsudvalget.
Rapporten hos Folketinget i pdf-format.

Offerundersøgelserne 2005 – 2013 med særligt afsnit om køn og vold. December 2014.

Vist 0 gange.
Titel Offerundersøgelserne 2005-2013
med særligt afsnit om køn og vold
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Udfærdiget af Anne-Julie Boesen Pedersen,
Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
Udgivet af Københavns Universitet, Justitsministeriet
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet December 2014
Sprog Dansk
Antal sider 168
ISBN-13 978-87-92760-90-6

De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 – 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje. Det er disse undersøgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der også – når det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende undersøgelser.

* * *
I rapporten er “homofobi” og “transfobi” slået sammen under ét under betegnelsen “seksuel orientering“, hvormed der i rapporten menes, om “man er homoseksuel” eller “transseksuel“.
Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner undersøgelsen vedrører, men kun hvor mange af disse to persongrupper undersøgelsen samlet vedrører.
Rent sprogligt er det også forkert at inkludere “transfobi” under “seksuel orientering“, ligesom brugen af ordet “transseksuel” ekskluderer transvestitter.
Tina Thranesen.

Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som “seksuel orientering“, “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel” og “transseksuel“.

* * *
(Side 4)
1. Oversigt og sammenfatning.
Under afsnittet”Vold” anføres på side 6, 2. afsnit.
Omtrent hvert tiende offer for vold i perioden 2008-13 angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller muligvis var en hadforbrydelse, betinget af racisme, mens cirka halvt så mange angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi.

(Side 74)
5.3.1 Hadforbrydelser i forbindelse med vold
Der er i voldofferundersøgelserne siden 2008 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse (hate crime), dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilhører eller antages at tilhøre. Der er således spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det følgende: Homo- eller transfobi). Der kan være andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religiøst motiveret, men disse er der ikke spurgt til i denne undersøgelse. […]

(Side 75)
Af tabel 5.30 fremgår det, at voldsforbrydelser, der menes at være motiveret af ofrets seksuelle orientering, er signifikant sjældnere end dem, der menes, at skyldes racisme – cirka halvt så mange ofre angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi. Dette svarer til, at omtrent 1.600 personer årligt udsættes for vold grundet deres seksuelle orientering. En tilsvarende andel har angivet, at volden måske skyldtes deres seksuelle orientering.

Tabel 5.30. Voldshændelser fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af homo- eller transfobi, 2008-13
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 3 % 1.600 (1,7-3,6)
(1.000-2.200)
22
Ja, måske 3 % 1.800 (1,8-3,8)
(1.100-2.400)
28
Nej 95 % 59.600 (93,2-95,9)
(58.700-60.400)
853
I alt 100 % 63.000 100 % 903

Anmeldelsestilbøjeligheden for ofre for hadforbrydelser er af samme størrelsesorden som for øvrige voldsofre – 40 pct. for ofre for homo- eller transfobi, 43 pct. for ofre for racisme og 43 pct. blandt ofre generelt. […]

(Side 76)
5.3.2 Hadforbrydelser generelt
I offerundersøgelsen er der også spurgt til, hvorvidt røverier kan have været motiveret af racisme eller homo/transfobi. Ved at kombinere svarene på henholdsvis disse spørgsmål og spørgsmålene om hadforbrydelser i forbindelse med vold kan omfanget af hadforbrydelser, der er knyttet til disse to former for kriminalitet, kortlægges.
I perioden 2008-13 var der årligt 2,5 pct. af befolkningen, der oplevede at blive udsat for vold og/eller røveri.

(Side 76 nederst)
En signifikant mindre andel angiver, at forbrydelsen mod dem skyldtes seksuel orientering. jf. tabel 5.32. I 2008-13 mente 2 pct. af ofrene for vold og/eller røveri, at forbrydelsen mod dem helt sikkert skyldtes deres seksuelle orientering. Dette svarer til cirka 1.600 personer. En anelse flere mente, at det måske var tilfældet. Hver af disse andele svarer til omtrent 0,05 pct. af befolkningen. […]

(Side 77)
Tabel 5.32 Voldshændelser og røveri fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af homo- eller transfobi, 2008-13. Pct.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 2 % 1.600 (1,1-2,3)
(1.000-2.300)
22
Ja, måske 3 % 2.500 (1,8-3,3,4)
(1.800-3.300)
39
Nej 96 % 93.300 (94,7-96,7)
(92.300-94.200)
1.370
I alt 100 % 97.500 100 % 1.431

I tabel 5.33 angives, hvor stor en andel af denne gruppe ofre, der mente, at mindst én af de kriminalitetsformer, de var udsat for, skyldtes racisme og/eller homo- eller transfobi. Det ses af tabellen, at der set over hele perioden årligt har været omtrent 6 pct. af røveri- og/eller voldsofrene, hvilket svarer til omtrent 5.500 ofre årligt, der er sikre på, at de er blevet udsat for en hadforbrydelse. Omtrent 6.000 mener, at den forbrydelse, de var udsat for, måske var motiveret af had. I perioden ses der en signifikant stigning fra 10 pct. af ofrene i 2008-10, der mente, at der helt sikkert eller måske var tale om en hadforbrydelse, til 16 pct. i årene 2011-12. Denne udvikling synes dog ikke i at fortsætte i 2013, hvor denne andel udgør 12 pct.

Tabel 5.33. Voldshændelser og røveri fordelt efter ofrenes opfattelse af, om de er motiveret af racisme og/eller homo- eller transfobi, 2008-13. Pct.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 6 % 5.500 (4,5-6,7)
(4.400-6.600)
69
Ja, måske 6 % 6.000 (5,0-7,3)
(4.900-7.100)
1.276
Nej 88 % 86.000 (86,7-89,8)
(84.500-87.500)
1.276
I alt 100 % 97.500 100 % 1.431

Det er oftere de kvindelige end de mandlige ofre, der oplever, de har været udsat for en hadforbrydelse, der bundede i homo- eller transfobi. Forskellen er statistisk signifikant. Der er omvendt en større andel af mænd end af kvinder, der angiver, at volden mod dem skyldtes racisme, og denne forskel er også statistisk signifikant.
Som nævnt er anmeldelsestilbøjeligheden for voldsofre ikke relateret til, om hændelsen er betinget af had eller ej. Ofre for racistisk motiverede røverier er dog i mindre grad tilbøjelige til at anmelde disse end andre røveriofre, idet 50 pct. af ofrene for racistisk motiverede røverier har anmeldt hændelsen mod 78 pct. af de øvrige røveriofre. Forskellen er statistisk signifikant. Der er derimod ikke forskel på anmeldelsestilbøjeligheden blandt dem, som oplever røverierne motiveret af homo- eller transfobi, i forhold til øvrige røveriofre.

* * *
Spørgsmålene
Side 154 under spørgsmål om vold og side 158 under spørgsmål om røveri:
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

* * *
Rapporten i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.
Folketingets journal om rapporten hos Retsudvalget.
Rapporten hos Folketinget i pdf-format.

Offerundersøgelserne 2005-2010. Offentliggjort 11. december 2011.

Vist 34 gange.
Titel Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Offerundersøgelserne 2005-2010
Forfatter Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard
Udgivet af Københavns Universitet, Justitsministeriet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Færdiggjort November 2011
Offentliggjort 11. december 2011
Sprog Dansk
Antal sider 133
ISBN-13 978-87-92760-11-1

I undersøgelsen er der for første gang medtaget, om forbrydelsen efter offerets mening kan betegnes som en hadforbrydelse.
Desværre er homofobi og transforbi slået sammen som en gruppe (årsag) og placeret under hovdgruppen “seksuel orientering”.
Det må trods dette ses som et fremskridt.

Uddrag fra undersøgelsesrapporten. Sidetal i parentes henviser til sidetal i rapporten.

1. Oversigt (Side 4)
Siden 2005 er der løbende gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerun-dersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje.

Tidligere er der også gennemført sådanne offerundersøgelser, hvoraf nogle svarer til dem fra 2005-10. Hovedvægten i rapporten er lagt på en sammenligning dels med disse tidligere undersøgelser og dels mellem dem i perioden 2005 til 2010 med henblik på at belyse udviklingen i risikoen for at blive udsat for kriminalitet.

5. Vold (Side 37)
5.1 Vold 1995-96 og 2005-10 (Side 42)

5.1.3 Voldens demografi: Køn og alder (Side 46)
Mænds voldsrisiko var både i 1995-96 og i 2005-10 mere end 50 pct. større end kvinders (jf. tabel 5.8). Der er dog sket ændringer i perioden 2005-10, jf. senere.

Tabel 5.8. 1995-96 2005-2010
Mænd 2,2 % 2,1 %
Kvinder 1,2 % 1,3 %
I alt 1,7 % 1,7 %

Tabel 5.8. Andel 16-74-årige mænd og kvinder i Danmark, der har oplevet sig udsat for vold seneste år forud for interviewtidspunktet, 1995-96 og 2005-10.

Hvis der fokuserer på voldshandlinger i stedet for på antal ofre, bliver billedet lidt anderledes, idet relativt flere af de kvindelige ofre har været udsat for vold flere gange. Mens kvinderne udgør godt en tredjedel af alle ofre, er det lidt under halvdelen (44 pct.) af alle voldshandlinger i 2005-10, der er rettet mod kvinder.

5.3 Årsager til vold 2008-10 (Side 58)

Siden 2008 har offerundersøgelsen inkluderet tre nye spørgsmål vedrørende årsagen til vold. Spørgsmålene bygger på offerets opfattelse af, hvad den oplevede vold skyldtes.

Der er også i voldofferundersøgelserne 2008-2010 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse (hate crime), dvs. en forbrydelse, der er motiveret i had over for den gruppe, som offeret tilhører eller antages at tilhøre. Der er således spurgt om, i hvilket omfang volden – efter offerets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller offerets (formodede) seksuelle orientering (i det følgende: homo- eller transfobi).

Tabel 5.26 2008 2009 2010
Ja, helt sikkeret 6 % 4 % 7 %
Ja, måske 4 % 3 % 6 %
Nej 90 % 91 % 87 %
I alt 100 % 100 % 100 %

Tabel 5.26. Andel af ofrene, som mener, at volden skyldtes racisme, 2008-2010. (Side 59)

Som det fremgår af tabel 5.26, er det i alle årene godt hvert 10. offer, som mener, at de kan have været udsat for vold på grund af racisme. Dette svarer til 7.400 ofre. Forskellene mellem årene er ikke statistisk signifikante.

Af tabel 5.27 fremgår, at omkring hvert 20. offer mener, at den vold, de har været udsat for, kan skyldes deres seksuelle orientering. Dette svarer til 2.900 ofre.

Tabel 5.27 2008 2009 2010
Ja, helt sikkeret 3 % 3 % 1 %
Ja, måske 1 % 3 % 4 %
Nej 96 % 94 % 95 %
I alt 100 % 100 % 100 %

Tabel 5.27. Andel af ofrene, som mener, at volden skyldtes seksuel orientering,
2008-2010.
(Side 60)

Det er oftere de kvindelige end de mandlige ofre, der oplever, de har været udsat for en hadforbry-delse, der bundede i homo- eller transfobi. Forskellen er statistisk signifikant. Der er til gengæld ikke nogen nævneværdig forskel mellem kønnene med hensyn til, hvor hyppigt de angiver racisme som årsag til volden. Anmeldelsesprocenten blandt ofre for hadforbrydelser er af nogenlunde sam-me størrelsesorden som for de øvrige ofre (46 mod 40 pct.). Også svenske offerundersøgelser påvi-ser, at anmeldelsestilbøjeligheden ikke er mindre for hadforbrydelser end for andre forbrydelser (Brå, 2009).

6. Røveri (Side 62)
6.3 Røveri som hadforbrydelse (Side 68)
Ligesom tilfældet er for voldsforbrydelser, er der for røverier spurgt, om de menes at være motive-ret af racisme eller homo-/transfobi, jf. tabel 6.10 og 6.11.

Tabel 6.11 2008 2009 2010
Ja, helt sikkeret 0 % 0 % 0 %
Ja, måske 4 % 3 % 1 %
Nej 96 % 97 % 99 %
I alt 100 % 100 % 100 %

Tabel 6.11. Offerrapporterede røverier fordelt efter om røveriet menes at være
motiveret af homo-/transfobi, 2008-10.
(Side 68)

Tabel 6.11 viser en ligeledes mindskende tendens i andelen, der har været udsat for et røveri, der muligvis var motiveret af homo- eller transfobi. Det drejede sig om 1 pct. i 2010 mod 4 pct. i 2008. Heller ikke her kan forskellen fastslås som statistisk sikker.

Der er ikke nævneværdige forskelle mellem mænd og kvinder med hensyn til deres oplevelse af racisme som årsag til røveriet. Derimod er der lidt flere af de kvindelige ofre (3,2 pct.) end af de mandlige (1,3 pct.), der mener, at homofobi eller transfobi måske har været årsag til røveriet. For-skellen er ikke signifikant.

Der er en tendens til, at færre af dem, der ser røveriet som en hadforbrydelse, har anmeldt hændel-sen til politiet. Andelen af ofre for hadforbrydelser, som anmelder røverierne, er 55 pct. mod 77 pct. af alle røveriofre. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant.

11. Spørgeskema (Side 104)
Her kun medtaget de spørgsmål, der relaterer sig til det ovenfor gengivne.

Hvor mange gange har du været udsat for vold i de sidste 12 måneder? (Side 105)
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering? (Side 108)
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for røveri – dvs. at andre har truet eller tvunget dig til at aflevere penge eller ting?
(Side 110)
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering? (Side 112)
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

Undersøgelsen i sin helhed i pdf-format hos Justitsministeriet.
Pressemeddelelse af 11. december 2011 fra Justitsministeriet om undersøgelsen.