ICD-11 – Version af 18. juni 2018 til forberedelse af implementering og oversættelse.

Vist 108 gange.
WHO udgav den 18. juni 2018 en version af ICD-11 for medlemsstaterne og andre interessenter til brug i forbindelse med forberedelser til implementering i landet – som f.eks. forberedelse af oversættelser.
Herunder gengives afsnittet vedrørende transkønnethed. I venstre kolonne den originale engelske tekst. I højre kolonne min oversættelse til dansk. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den engelske tekst.

Der gøres opmærksom på, at Danmark fra den 1. januar 2017 har anvendt sine egne transrelaterede koder – kontaktkoder, der er ganske anderledes end de koder, som anvendes i denne version af ICD-11.
Tina Thranesen.

Den originale engelsksprogede tekst Dansk oversættelse
17 Conditions related to sexual health 17   Forhold vedrørende seksuel sundhed
    HA60 Gender incongruence of adolescence or adulthood
Description
Gender incongruence of adolescence and adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, as manifested by at least two of the following: 1) a strong dislike or discomfort with the one’s primary or secondary sex characteristics (in adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the experienced gender; 2) a strong desire to be rid of some or all of one’s primary and/or secondary sex characteristics (in adolescents, anticipated secondary sex characteristics) due to their incongruity with the experienced gender; 3) a strong desire to have the primary and/or secondary sex characteristics of the experienced gender. The individual experiences a strong desire to be treated (to live and be accepted) as a person of the experienced gender. The experienced gender incongruence must have been continuously present for at least several months. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    HA60 Kønsuoverensstemmelse i ungdomsårene eller voksenalderen
Beskrivelse
Kønsuoverensstemmelse i ungdomsårene og voksenalder er karakteriseret ved en markant og vedvarende uoverensstemmelse mellem en persons oplevede køn og det tildelte køn, som kommer til udtryk ved mindst to af følgende:
1) En stærkt modvilje mod eller ubehag ved ens primære eller sekundære kønskarakteristika (hos unge de forventede sekundære kønskarakteristika) på grund af uoverensstemmelsen til det oplevede køn;
2) Et stærkt ønske om at slippe af med nogle eller alle ens primære og/eller sekundære kønskarakteristika (hos unge de forventede sekundære kønskarakteristika) uoverensstemmelsen til det oplevede køn;
3) Et stærkt ønske om at have de primære og/eller sekundære kønskarakteristika for det oplevede køn.
Den enkelte oplever et stærkt ønske om at blive behandlet (at leve og blive accepteret) som en person af det oplevede køn.
Den oplevede kønsuoverensstemmelse skal have været kontinuerligt til stede i mindst flere måneder.
Diagnosen kan ikke tildeles før pubertetens begyndelse.
Kønsvarierende adfærd og præferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.
    HA61 Gender incongruence of childhood
Description
Gender incongruence of childhood is characterized by a marked incongruence between an individual’s experienced/expressed gender and the assigned sex in pre-pubertal children. It includes a strong desire to be a different gender than the assigned sex; a strong dislike on the child’s part of his or her sexual anatomy or anticipated secondary sex characteristics and/or a strong desire for the primary and/or anticipated secondary sex characteristics that match the experienced gender; and make-believe or fantasy play, toys, games, or activities and playmates that are typical of the experienced gender rather than the assigned sex. The incongruence must have persisted for about 2 years. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.
    HA61 Kønsuoverensstemmelse i barndommen
Beskrivelse
Kønsuoverensstemmelse i barndommen er præget af en markant uoverensstemmelse mellem en persons oplevede/udtrykte køn og det tildelte køn hos børn før puberteten.
Den indeholder et stærkt ønske om at være et andet køn end det tildelte køn; en stærk modvilje hos barnet mod dele af hans eller hendes kønslige anatomi eller forventede sekundære kønskarakteristika og/eller et stærkt ønske om at have de primære og/eller forventede sekundære kønskarakteristika, som hos det oplevede køn; og udviser eller leger, vælger legetøj, spil eller aktiviteter og legekammerater, som er typiske for det oplevede køn snarere end det tildelte køn.
Kønsuoverensstemmelsen skal have været vedvarende i ca. 2 år.
Kønsvarierende adfærd og præferencer alene er ikke grundlag for at tildele diagnosen.
    HA6Z Gender incongruence, unspecified     HA6Z Kønsuoverensstemmelse – uspecificeret
  Changes in female genital anatomy   Ændringer i kvindelige genitale anatomi
  Changes in male genital anatomy   Ændringer i mandlige genitale anatomi

* * *
ICD-11 – implementeringsudgaven af 18. juni 2018 hos WHO.
Omtale af ICD-11 – implementeringsudgaven af 18. juni 2018 – hos WHO.

* * *
Omtale af de (nye) danske transrelaterede koder.
De i Danmark gældende transrelaterede kontaktkoder.

Udgivet i: ICD (WHO).
Søgeord: , , , , , , , , .