L 105. 14. marts 2012. Lovforslag om præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v. Vedtaget.

Vist 426 gange. Den 14. marts 2012 frensatte ministeren for ligestilling og kirke, Manu Sareen (RV) lovforslag L 105 – Samling: 2011-12 – om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.).

Resumé
Ændringerne i ægteskabsloven indebærer, at to personer af samme køn får mulighed for at indgå ægteskab og dermed blive viet af en præst i folkekirken.
Formålet med loven er derfor at sikre, at præster i folkekirken, som af samvittighedsgrunde ikke vil medvirke ved vielse af to personer af samme køn, får frihed til at sige nej. Med denne lov indføres der en bestemmelse om, at præster i folkekirken får ret til at undlade at vie to personer af samme køn samt ret til at undlade at meddele kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab mellem to personer af samme køn.
Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

Der blev både til udkastet og til selve lovforslaget afgivet adskillige høringssvar. LGBT Danmark afgav høringssvar til udkastet til lovforslaget. Det fremsatte lovforslag er i sin ordlyd identisk med udkastet.

Efter 1. behandlingen den 20. marts 2013 blev lovforslaget henvist til Kirkeudvalget, der afgav betænkning den 28. maj 2012 og tilføjelse til betænkningen den 1. juni 2012.
Efter 2. behandlingen den 6. juni 2012 blev lovforslaget påny henvist til Kirkeudvalget, der afgav tillægsbetænkning samme dag.
Ved 3. behandlingen den 7. juni 2012 blev lovforslaget vedtaget med 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF,) 0 stemmer imod forslaget og 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Lovforslaget

Forslag
til Lov om ændring af
lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.)

§ 1I lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 17. juni 2009, foretages følgende ændring:
1. Efter § 7 indsættes:
§ 7 a. En præst kan undlade at vie to personer af samme køn.
Stk. 2. En præst kan undlade at meddele kirkelig velsignelse af et ægteskab mellem to personer af samme køn.”

§ 2

Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Uddrag af bemærkninger til lovforslaget
De foreslåede ændringer i ægteskabsloven indebærer, at to personer af samme køn får mulighed for at indgå ægteskab. Ægteskabet kan indgås borgerligt eller kirkeligt.
Med henblik på at sikre at præster i folkekirken, som af samvittighedsgrunde ikke vil medvirke ved vielse af to personer af samme køn, får frihed til at sige nej hertil, indføres der med dette lovforslag en bestemmelse om, at præster i folkekirken får ret til at undlade at vie to personer af samme køn samt ret til at undlade at meddele kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab mellem to personer af samme køn.

– – –
Ministeriet for Ligestilling og Kirkes vurdering, at en lovgivning, der giver mulighed for indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme køn ved en præst i folkekirken, ikke er i strid med folkekirkens bekendelsesgrundlag.

– – –
Da der som nævnt er forskellige opfattelser af dette spørgsmål blandt folkekirkens præster, får folkekirkens præster i overensstemmelse med den frihedstradition, der allerede eksisterer i folkekirken, ifølge lovforslagets § 1, nr. 1, en ret til at undlade at vie to personer af samme køn. Hermed gives der plads til disse opfattelser.
Tilsvarende foreslås det, at en præst, der ikke ønsker at medvirke til en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab mellem et par af samme køn, får ret til at undlade at medvirke hertil.
Lovforslaget medfører ingen ændringer i den ret, som medlemmer af folkekirken har til at få stillet kirken i bopælssognet til rådighed til en kirkelig handling ved en præst i folkekirken, som ikke er ansat ved den pågældende kirke, jf. bestemmelserne herom i lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Denne ret indebærer, at et menighedsråd ikke kan modsætte sig, at der fx foretages vielse af to personer af samme køn i kirken. Tilsvarende kan den lokale præst heller ikke modsætte sig det, uanset at præsten ikke selv vil foretage handlingen.

– – –
Ministeren for ligestilling og kirke har drøftet spørgsmålet om supplerende ritualer med biskopperne. Hovedparten af biskopperne har tilkendegivet, at de vil indgå i arbejdet med at udarbejde ritualerne.
Samtidig med lovforslagets fremsættelse har ministeren for ligestilling og kirke derfor anmodet biskopperne om at udarbejde disse ritualer.
Ministeren for ligestilling og kirke vil på baggrund af dette arbejde udvirke, at ritualerne autoriseres ved kongelig resolution.

– – –
Social- og integrationsministeren har samtidig med fremsættelsen af dette lovforslag fremsat forslag til ændring af ægteskabsloven – lovforslag L 106, som bl.a. betyder, at to personer af samme køn får mulighed for at blive viet ved en præst i folkekirken.

* * *
Folketingets journal vedrørende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende A i pdf-format.

Udgivet i: L 105-2012-Vie homoseksuelle.
Søgeord: , , , , , , , , , , , .