L 123. Kommissorie og sammensætning af udvalget om folkekirken og registreret partnerskab meddeldt den 23. april 2010 af kirkeministeren. Rapport september 2010.

Vist 130 gange. Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech meddelte den 15. april 2010 i en pressemeddelelse, at hun havde afholdt et møde med biskopperne om, hvordan folkekirken bør forholde sig til ønsket om, at partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ved en kirkelig handlingaf, og derfor nedsat et udvalg derom. Pressemeddelelsen indgår
som bilag
i kirkeministerens besvarelse af spørgsmål 2 under behandlingen af lovforslag L 123 – samling 2009-10 – om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn).

Kirkeministeriet oplyste udvalgets kommissorie og sammensætning i meddelelsen den 23. april 2010.

* * *
Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har efter drøftelse med biskopperne fastsat kommissoriet for Udvalg om folkekirken og registreret partnerskab og udpeget 12 medlemmer af udvalget. Alle medlemmer er personligt udpeget og har sagt ja til at indtræde i udvalget.

Udvalget afgav rapport i september 2014. Se nærmere nederst her på siden.

Kommissoriet
“Udvalgets kommissorium er at tage stilling til følgende spørgsmål:
  • Skal ægteskabsindstiftelsen fortsat foregå i folkekirken, eller skal alle samliv indgås for den borgerlige øvrighed, hvorefter der er mulighed for en kirkelig velsignelse, og hvilket ritual skal kunne anvendes ved en sådan kirkelig handling?
  • Under hvilke former skal også det registrerede partnerskab kunne indgås i folkekirken, således at to personer af samme køn har samme mulighed som ægtepar for at indgå deres samliv ifølge et kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal kunne anvendes?
  • Hvordan sikrer man, at præster, som af samvittighedsgrunde ikke kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab i kirken, har frihed til at sige nej hertil?

Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 15. september 2010.

Udvalget har mulighed for at rådføre sig med relevante enkeltpersoner, kirkelige grupperinger og organisationer i den udstrækning, udvalget ønsker det.

Hvis der under arbejdet opstår spørgsmål, der involverer andre ministerier, vil Kirkeministeriet sørge for sideløbende med udvalgets arbejde at tilvejebringe de nødvendige udredninger fra de pågældende ministerier. Det er vigtigt, at udvalget hurtigt kan få svar på spørgsmål, der måtte opstå undervejs, så udvalgsarbejdet kan afsluttes inden for tidsfristen.

Kirkeministeriet yder sekretariatsbistand til udvalget.”

Udvalgets medlemmer
Følgende er udpeget som medlemmer af udvalget:
Formand:
Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift

Øvrige medlemmer:
Generalsekretær, pastor Jens Ole Christensen, Hillerød
Fhv. højskoleforstander Erling Christiansen, København
Biskop Kresten Drejergaard, Fyens Stift
Fhv. formand for Folketinget Christian Mejdahl, Oudrup, Løgstør
Sognepræst Lisbet Kjær Müller, Frederiksberg
Dyrlæge Susanne Møller, Vejleby, Rødby
Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning
Professor, dr. theol. Kirsten Busch Nielsen, Farum
Biskop Karsten Nissen, Viborg Stift
Fhv. universitetslektor Inge Lise Pedersen, Frederiksberg
Ph.d.-studerende, pastor Benedicte Hammer Præstholm, Beder.

* * *
Folkekirken og registreret partnerskab. Rapport fra udvalg nedsag af kirkeministeren. September 2010.

Udgivet i: L 123-2010-Ægteskab, Religion.
Søgeord: , , , , , , .