L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.

Vist 95 gange.

Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 13. november 2017 spørgsmål nr. 2 efter ønske fra Stine Brix (EL) – L 60 Samling: 2017-18 – om ministeren vil yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der svarede den 23. november 2017 med det herunder gengivne ændringsforslag.

Spørgsmålet:
Vil ministeren yde teknisk bistand til en ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation?

Svaret
Idet jeg henholder mig til den af alle partier indgåede aftale om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation, der er et bredt politisk kompromis, der følger et flertal i Etisk Råds anbefalinger, så vil et sådant ændringsforslag være et brud med den indgåede aftale i etisk kreds.

Som drøftet tidligere i ordførerkredsen er den foreslåede ændring en klar forbedring for patienter, der i dag ikke kan modtage behandling, og hvor et bredt flertal kan tilslutte sig den foreslåede løsning. Det, synes jeg, er vigtigt i netop denne type af sager, hvor hensynet til barnet og familiens trivsel er i centrum, og hvor der skal balanceres hensyn af både social og sundhedsfaglig karakter.

Idet spørgeren anmoder om ændringsforslag vedlægges et sådant, idet jeg samtidig bemærker, at jeg ikke kan støtte dette.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

Ændringsforslaget gengives herunder.

* * *

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration
[af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)]

Af Stine Brix (Enhedslisten):
Til § 1
1) § 5 affattes således:
»§ 5. Stammer ægcellen ikke fra den kvinde, der skal føde barnet, og stammer sæden ikke fra hendes partner, kan der etableres assisteret reproduktion, hvis enten sæden eller ægcellen er doneret i ikke-anonym form.«
[Fjernelse af kravet om sundhedsfaglig indikation for behandling med dobbeltdonation]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1)

Der foreslås en nyaffattelse af § 5, hvorved behandling
med dobbeltdonation tillades uden sundhedsfaglig indikation.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmålet og svaret.
Spørgsmålet og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Ændringsforslaget i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , .