L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.

Vist 474 gange. LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 høringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration.
Sundheds- og Ældreudvalget bad den 17. oktober 2017 med spørgsmål 1 – samling 2017-18 – om kommentarer til henvendelsen fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, der svarede den 6. oktober 2017.

Høringsskrivelsen
Spørgsmålet
Svaret
Følgeskrivelse
LGBT Danmark

LGBT Danmark

* * *
Høringsskrivelsen
[Indhold] Folketingets Sundheds- og Ældreudvalget
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Bemærkninger til L 60 – Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration

17. oktober 2017

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har allerede under den almindelige høringsproces indgivet høringssvar og er tilfreds med på flere områder at være imødekommet. Vi har dog nogle yderligere bemærkninger til det fremsatte lovforslag.

Ægdonation
I forhold til ægdonation bestemmer lovforslaget, at det alene kan ske ved medicinsk indikation. Hertil skal LGBT Danmark bemærke, at vi får mange henvendelser fra par bestående af to kvinder, som ønsker at bruge indbyrdes ægdonation, selvom der ikke er medicinsk indikation. LGBT Danmark er opmærksom på, at risikoen for svangerskabs-forgiftning er ca. tre gange højere ved ægdonation, end hvis der anvendes egne æg[1]. Det bør dog overvejes, om der er proportionalitet imellem den risiko, der imødegås, og den begrænsning, der opretholdes, i hvordan man kan stifte familie.

Vurdering af, om en person er transkønnet
I bemærkningerne til lovforslaget findes nu henvisninger til en vurdering af, om en person er transkønnet:

Vurderingen af, om en person er transkønnet, skal fortsat ske på samme grundlag som tidligere. (Sektion 2.2.2.1, tredje afsnit)

Dette er yderst beklageligt. Sundhedsstyrelsen har i sin nye Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold[2] helt undgået at stille spørgsmålstegn ved, om en person er transkønnet. Det er sket ud fra den erkendelse, at det kun er den enkelte person selv, der kan afgøre det. Der skal dermed ifølge vejledningen ikke foretages en vurdering af, om en person er transkønnet.

Sundhedsstyrelsen anfører i sin vejledning alene, at der skal foretages vurderinger i relation til 1) “varighed og omfang af kønsligt ubehag og ønske om kastration“, 2) “lægefaglig vurdering af behandlingsbehov” og 3) “vurdering af om der foreligger somatiske eller psykiske tilstande og lidelser, som kræver behandling forud for kønsmodificerende behandling eller kan kontraindicere hele eller dele af behandlingen”.

LGBT Danmark ønsker, at regeringen og Sundheds- og Ældreudvalget anerkender og tilkendegiver, at der ikke skal foretages en vurdering af, om en person er transkønnet, så der således bliver overensstemmelse mellem vejledningen og forarbejderne til loven.

Det skal endvidere bemærkes, at den efterfølgende sætning i samme afsnit er formuleret, så det fremgår, at en transperson “oplever kønsligt ubehag eller utilstrækkelighed ved egne kønskarakteristika“. Men ikke alle transpersoner har denne oplevelse, hvorfor sætningen bliver stigmatiserende.

Transkønnede under 18 år
LGBT Danmark foreslog i sit høringssvar at genindføre en undtagelsesbestemmelse for unge.

Med vedtagelsen af lovforslag 2013-14 L 189 (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) blev aldersgrænsen for tilladelse til kastration nedsat fra 21 år til 18 år. Samtidig ændredes § 115, stk. 3 fra

§ 115, stk. 3. Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.

til

§ 115, stk. 3. Kastration af personer under 18 år må ikke tillades.

Der blev ikke anført begrundelser for at fjerne muligheden for at personer under 18 år (21 år) ikke mere kunne få tilladelse til kastration.

Unge transkønnede kan ofte have været i behandling med henblik på kønsskifte siden før deres pubertet. De fremstår derfor udadtil som det køn, de føler sig som. Der vil være tilfælde, hvor det vil være rigtigst at kunne anvende en undtagelsesbestemmelse og tillade kastration, hvor den unge er under 18 år. LGBT Danmark foreslår derfor, at der til lovforslaget tilføjes en ændring af § 115, stk. 3:

§ 115, stk. 3. Kastration af personer under 18 år må kun tillades, hvis personen er transkønnet, og det vurderes at være til dennes bedste at få tilladelse.

Uafsluttede ansøgninger
I høringsnotatet er der ingen omtale af LGBT Danmarks kritik af, at uafsluttede ansøgninger ikke bortfalder. Ifølge udkastets § 3, stk. 2 finder loven ikke anvendelse på ansøgninger indgivet inden 1. januar 2018. LGBT Danmark finder det urimeligt, at en ansøger efter lovens vedtagelse skal vente på, at Sundhedsstyrelsen skal færdigbehandle en ansøgning. Både af hensyn til ansøgeren og Sundhedsstyrelsens administration, og henset til, at en ansøgning alligevel kan tilbagekaldes, findes det mest hensigtsmæssigt, at uafsluttede ansøgninger bortfalder, så disse ansøgere straks fra lovens ikrafttrædelse er omfattet af loven.

Konsekvensen af udkastets formulering vil formentlig være, at de transkønnede personer, der har indgivet ansøgning om tilladelse til kastration til Sundhedsstyrelsen, tilbagekalder deres ansøgning, hvorefter de vil være omfattet af de nye bestemmelser.
På den baggrund anbefaler LGBT Danmark, at § 3, stk. 2 formuleres således:

§ 3, stk. 2. Ansøgninger om kastration som led i kønsskifte, der er indgivet inden den 1. januar 2018, bortfalder.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Søren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] Fx Am J Obstet Gynecol. 2016 Mar;214(3):328-39. doi: 10.1016/j.ajog.2015.11.020. Epub 2015 Nov 25, og
  2. [Retur] VEJ nr. 9921 af 22. september 2017

[Indhold] Spørgsmål
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 17. oktober 2017 fra LGBT Danmark, jf. L 60 – bilag 2.

[Indhold] Svar
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 26-10-2017

Ad. Sundhedsfaglig begrundelse for behandling med dobbeltdonation
LGBT Danmark finder, at begrænsningen af behandling med dobbeltdonation til tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt begrundet, bør genovervejes.

LGBT Danmark mener ikke, at begrænsningen er proportionel med den risiko, der er ved behandling med dobbeltdonation i forhold til hensynet til, hvordan man kan stifte familie.

Det har i forbindelse med de politiske drøftelser af reglerne været overvejet, om dobbeltdonation uden sundhedsfaglige begrundelse burde tillades. I denne vurdering har de sundhedsfaglige risici ved behandling med donoræg været fremhævet, herunder særligt i forhold til den forhøjede risiko for svangerskabsforgiftning.

Det Etiske Råd har ligeledes vurderet i hvilket omfang dobbeltdonation kan tillades i deres udtalelse af februar 2017, hvor et flertal af rådets medlemmer anbefalede, at dobbeltdonation alene bør tilbydes på sundhedsfaglig indikation.

Henset til, at der ikke har været bred opbakning til en model uden sundhedsbegrundelse, er dette ikke en del af det fremsatte lovforslag.

Ad. Vurdering af, om en person er transkønnet
LGBT Danmark anfører, at Sundhedsstyrelsen i den nye vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold helt har undgået at stille spørgsmålstegn ved, om en person er transkønnet, og at der ifølge vejledningen ikke skal foretages en vurdering af, om en person er transkønnet.

Der er forsøgt at tage højde for LGBT Danmarks ønske på baggrund af høringen, idet ønsket udelukkende har været at lægge sig op af vejledningen og dens grundlag for udredning og behandling. Med nærværende svar vil dette stå klart i forbindelse med Folketingets videre behandling af forslaget. Dette fremhæves, idet det samtidig bemærkes, at det af tekniske årsager ikke muligt alene at nyaffatte bemærkningerne.

Ad. Transkønnede under 18 år
LGBT Danmark foreslog i sit høringssvar at genindføre en undtagelsesbestemmelse for unge således, at kastration af unge under 18 år gøres lovlig.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold i kapitel 9 om behandling hos personer under 18 år:
”Behandling hos børn og unge omfatter reversible behandlinger som supprimerende hormonterapi (’stophormoner’ som f.eks. GnRH-analoger), potentielt irreversible kønsmodificerende behandlinger med østrogener eller androgener og i sjældne tilfælde irreversibel brystkirurgi. Før tilbud om behandling skal der være foretaget en grundig vurdering af psykosociale forhold, og evt. behandlingstilbud bør overvejes i et udviklingsmæssigt perspektiv. Behandlingstilbud skal overvejes trinvist, fra reversible til irreversible, og ved trinskift skal både den unge og forældrene have erkendelse af de fulde effekter af behandlingen.”

Det fremgår videre i vejledningens kapitel 9, at:

”I helt særlige tilfælde, og efter drøftelse ved MDT-konference på baggrund af en aktuel vurdering, kan der tilbydes henvisning til brystkirurgi. Øvrig kønsmodificerende kirurgi kan ikke tilbydes til unge under 18 år.”

Der er på dette område en hastig udvikling, hvorfor Sundhedsstyrelsen vil følge også dette tæt.

Ad. Uafsluttede ansøgninger
LGBT Danmark ønsker at ændre § 3, stk. 2, så ansøgninger om kastration som led i kønsskifte, der er indgivet inden den 1. januar 2018, bortfalder.

Ministeriet vil fremsætte et ændringsforslag, så ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet pr. 1. januar 2018, bortfalder. Kastrationer skal herefter behandles efter de med lovforslaget foreslåede regler.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

* * *
[Indhold] Følgeskrivelsen fra Ellen Trane Nørby til LGBT Danmark
Sundhedsministeren
Dato: 27-10-2017
Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark
Linda Thor Pedersen, transpolitisk talsperson for LGBT Danmark
soren_laursen@lgbt.dk
lgbt@lgbt.dk

Kære Søren Laursen og Linda Thor Pedersen

Tak for jeres brev af 17. oktober 2017, hvori I stiller forslag til ændringer af lovforslaget om tilladelse af dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler (L 60 som fremsat 5. oktober 2017).

Jeg er glad for, at I følger lovforslaget og kommer med gode bidrag, også efter fremsættelsen.

Som I ved, er det min klare ambition, at vi får skabt så gode rammer som muligt for, at LGBT+-personer kan opleve sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Lovforslaget skal ses i dette lys, og det er derfor efter min opfattelse et vigtig led i den kontinuerlige udvikling på området.

Jeg har stor forståelse for, at I på nogle punkter kunne ønsker jer, at forslaget var mere vidtrækkende, men jeg håber, at I samtidig kan anerkende, at de foreslåede ændringer er udtryk for, at man fra Folketingets side på bedst mulig vis med de politiske forskelligheder, der nu engang er, har fundet kompromiser, der skaber fremgang på området. For så vidt angår svarene på jeres konkrete indsigelser henviser jeg til vedlagte svar, som også er oversendt til Folketinget.

Som I ved, vil regeringen lancere en handlingsplan på LGBT+-området, der skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBT+-personer. Jeg kan til orientering oplyse, at Sundheds- og Ældreministeriet deltager aktivt i udarbejdelse af planen, da også sundhedsvæsenet skal understøtte, at vi alle kan leve det liv, vi ønsker, og være den vi vil. Det er et led af en større proces, hvor normer og kulturer må flyttes, og hvor vi alle – det være sig myndigheder, organisationer, virksomheder og civilsamfund i øvrigt – må samarbejde tæt for at kunne lykkes med at skabe rum til, at alle kan udfolde sig deres egen kønsidentitet frit. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at fortsætte det tætte samarbejde på området.

Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby

* * *
Folketingets journal vedr. bemærkningerne.
Bemærkningerne i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr. spørgsmålet og svaret.
Spørgsmålet og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Følgeskrivelsen i pdf-format.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration, Lovforslag..
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .