L 60 – Fremsættelsestalen den 5. oktober 2017 af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Vist 59 gange. Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017)
Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration) (Lovforslag nr. L 60)
Formålet med lovforslaget er at gøre sundhedsvæsenet mere tidssvarende med den faglige udvikling og normerne i samfundet ved at foretage ændringer i lov om assisteret reproduktion m.v. og sundhedsloven.

Forslaget til ændring af lov om assisteret reproduktion m.v. har til formål at sikre gode muligheder for, at de par og enlige kvinder, der har brug for behandling med assisteret reproduktion, har mulighed for at modtage den nødvendige behandling, også selvom det indebærer brug af både donoræg og donorsæd (dobbeltdonation).

Det følger i dag af § 5 i lov om assisteret reproduktion, at der ikke må etableres assisteret reproduktion, medmindre ægcellen stammer fra den kvinde, der skal føde barnet eller sæden stammer fra hendes partner (forbud mod dobbeltdonation).

Den foreslåede ændring er udtryk for et bredt politisk ønske, og det vurderes relevant at fremsætte et lovforslag om ophævelse af § 5 i lov om assisteret reproduktion, således at en kvinde fremover, hvor der er sundhedsfaglig indikation for behandlingen, med hjælp fra en sundhedsperson kan få hjælp til at blive gravid ved hjælp af både et donoræg og donorsæd med krav om, at enten den donerede sæd eller det donerede æg skal være doneret i ikke-anonym form, således at der fortsat er mulighed for barnet for at få et vist (delvist) kendskab til sit genetiske ophav.

Forslaget til ændring af sundhedsloven har til formål, som led i en bredere indsats, at sikre alle personer uanset kønsidentitet, herunder transkønnede, behandles og mødes med værdighed og respekt i det danske sundhedsvæsen. Pr. 1. januar 2017 blev diagnosekoderne ændret, hvormed koden for transkønnethed blev flyttet fra kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser til et afsnit, der ikke opfattes som diskriminerende eller stigmatiserende. Det foreslås på denne baggrund, at terminologien i sundhedslovens § 115 ændres, således at betingelsen om, at personen skal have stillet diagnosen transseksualitet erstattes af et krav om, at personen skal være transkønnet.

Det følger endvidere af den gældende sundhedslovens § 115, at Sundhedsstyrelsen skal give tilladelse til kastration, hvis en person ønsker kastration som led i kønsskifte.

Det foreslås, at der ikke længere skal være krav om, at Sundhedsstyrelsen skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Beslutningen om kastration kan overlades til patienten og den behandlende forløbsansvarlige læge under varetagelse af bl.a. de generelle regler for informeret samtykke.

Baggrunden herfor er, at regeringen vurderer, at den behandlende forløbsansvarlige læge sammen med patienten er nærmest til at vurdere, om betingelserne for kastration er opfyldt, herunder om patienten kan overskue konsekvenserne af indgrebet, idet det er den behandlende forløbsansvarlige læge, der bl.a. har udredt patienten.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

* * *
Folketingets journal vedr. fremsættelsestalen.
Fremsættelsestalen i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , .