LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.

Vist 184 gange. LGBT Danmark indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge.

Høringssvaret gengives herunder.

* * *

LGBT Danmark

LGBT Danmark

Sundheds- og Ældreministeriet
Kontor for Lægemidler og Internationale Forhold, medint@sum.dk
Kopi til Emilie Norré Sørensen, ens@sum.dk

Høring over forslag til lov om ophævelse af forbud mod dobbeltdonation og ændring af kastrationsregler

21. august 2017

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hilser regeringens lovforslag velkomment. Det vedrører to konkrete og væsentlige problemområder, dels spørgsmålet om dobbeltdonation, dels reglerne for kastration.

1) Ophævelse af forbud mod dobbeltdonation
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at årsagen til forslaget er, at der i dag findes flere forskellige former for familie. LGBT Danmark er enig heri, og som vi har redegjort for tidligere, synes det eksisterende forbud mod, at en kvinde kan donere et æg til sin kvindelige partner at være en tilfældighed snarere end et bevidst valg[1]. Det er derfor meget tilfredsstillende, at der nu tages stilling og rettes, så den indlysende forskelsbehandling fjernes: Som loven er i dag kan en kvinde, der er ramt af infertilitet, hjælpes, hvis hendes partner en mand, men ikke, hvis hendes partner er en kvinde. Dette desuagtet at et resulterende barn i begge tilfælde ville have halvdelen af sine gener fra forældreparret. Det er ligeledes tilfredsstillende, at også enlige kvinder med lovforslaget får mulighed for at anvende donoræg.

Medicinsk indikation
Forslaget stiller krav om sundhedsfaglig indikation. Dermed tages altså konkret stilling til, at der ikke kan ske partnerdonation, med mindre den kvinde, der skal modtage ægget, er konstateret infertil. LGBT Danmark får mange henvendelser fra kvindelige par, som ønsker at stifte familie, hvor den ene donerer et æg til den anden, ikke på grund af infertilitet, men på grund af ønske om biologisk forbundethed. Med lovforslaget findes fortsat et absolut forbud mod dette. LGBT Danmark skal i forlængelse heraf bemærke, at det for os ikke er et spørgsmål om, hvem der skal betale, men om, hvorvidt der skal være et absolut forbud eller ej. Vi har tidligere i Danmark haft et forbud mod assisteret reproduktion til par bestående af to kvinder, og det var tydeligt, at det ikke resulterede i, at familierne ikke blev til, men blot at de blev til på en mere besværlig og måske usikker måde. LGBT Danmark vil anbefale, der ikke stilles krav om infertilitet.

Sprogbrug
LGBT Danmark skal endvidere anbefale, at der i bemærkningerne tillovforslaget ikke anvendes begreberne heteroseksuelt par og lesbisk par, men i stedet par af modsat køn henholdsvis par af samme køn eller par, bestående af to kvinder eller lignende. Både et par af samme køn og et par af modsat køn kan bestå af personer, der ikke identificerer sig som homoseksuelle henholdsvis heteroseksuelle men som biseksuelle eller andet.

2) Ændring af reglerne for kastration
Undtagelsesbestemmelse
Med vedtagelsen af lovforslag L 189 den 11. juni 2014 blev aldersgrænsen for tilladelse til kastration nedsat fra 21 år til 18 år. Samtidig indførtes den nugældende bestemmelse i sundhedsloven “§ 115, stk. 3. Kastration af personer under 18 år må ikke tillades.”
Indtil denne ændring var det muligt for personer under 21 år at få tilladelse til kastration.
sundhedslovens § 115, stk. 3 havde denne formulering:

Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.

Der blev ikke anført begrundelser for at fjerne muligheden for at personer under 18 år (21 år) ikke mere kunne få tilladelse til kastration.

Unge transkønnede kan ofte have været i behandling med henblik på kønsskifte siden før deres pubertet. De fremstår derfor udadtil som det køn, de føler sig som. Der vil være tilfælde, hvor det vil være rigtigst at kunne anvende en undtagelsesbestemmelse og tillade kastration, hvor den unge er under 18 år. LGBT Danmark foreslår derfor, at der til lovforslaget tilføjes en ændring af § 115, stk. 3:

Stk. 3. Kastration af personer under 18 år må kun tillades, hvis personen er transkønnet, og det vurderes at være til dennes bedste at få tilladelse.

Uafsluttede ansøgninger
Ifølge udkastets § 3, stk. 2 finder loven ikke anvendelse på ansøgninger indgivet inden 1. januar 2018. LGBT Danmark finder det urimeligt, at en ansøger efter lovens vedtagelse skal vente på, at Sundhedsstyrelsen skal færdigbehandle en ansøgning. Både af hensyn til ansøgeren og Sundhedsstyrelsens administration, og henset til, at en ansøgning alligevel kan tilbagekaldes, findes det mest hensigtsmæssigt, at uafsluttede ansøgninger bortfalder, så disse ansøgere straks fra lovens ikrafttrædelse er omfattet af loven.

Sprogbrug
LGBT Danmark anbefaler, at det specifikt anføres, hvorledes begrebet transkønnet er defineret.
Dette kan ske ved i afsnit 2.2.2.1 i bemærkningerne til lovforslaget efter første sætning tilføjes:

Man er i så fald transkønnet

Ordet transkønnet har gennem tiden været brugt i flere forskellige betydninger, og det vil derfor være hensigtsmæssigt med en definition af ordet i sundhedsloven.

I bemærkningerne anvendes flere steder begrebet biologisk køn. LGBT Danmark bemærker hertil, at det i visse tilfælde kan være vanskeligt eller umuligt at definere barnets køn ud fra kønskarakterer. Alle børn tildeles imidlertid et køn ved fødslen, og LGBT Danmark anbefaler derfor, der i stedet anvendes begrebet det ved fødslen tildelte køn. Dette er i overensstemmelse med international sprogbrug, ligesom det faktisk anvendes i lovforslaget i indledningen til udkastets punkt 2.2.2.1.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Søren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

Note
  1. [Retur] http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/bilag/707/index.htm

* * *
Høringssvar fra LGBT Danmark i pdf-format.
Høringssvaret indgår i bilag 1 til L 60 hos Folketinget i pdf-format.

Udgivet i: L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , .