Offerundersøgelserne 2005 – 2016. December 2016.

Vist 84 gange.
Titel Offerundersøgelserne 2005-2016
Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Udfærdiget af Anne-Julie Boesen Pedersen,
Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig
Udgivet af Justitsministeriet, Københavns Universitet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Udgivet December 2016
Sprog Dansk
Antal sider 185
ISBN-13 78-87-93469-02-0
ISSN 2245-8425

De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 – 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerundersøgelser suppleret med spørgsmål om udsathed for røveri og tvangssamleje. Det er disse undersøgelser, der er i centrum i denne rapport, hvor der også – når det er muligt – sammenlignes med tidligere, tilsvarende undersøgelser. Interviewene i 2016 er foretaget jævnt fordelt hen over året.

Udsatheden for røveri indgår i rapporterne fra 2008 og til med og 2014, men er udgået fra 2015, da det var vanskeligt at få sikre oplysninger om røveri, idet mange tilsyneladende også opfatter andre beslægtede lovovertrædelser som røveri. Fra og med 2009 indeholder undersøgelsen spørgsmål vedrørende de interviewedes livsstil og økonomiske forhold, og fra 2014 er der tilføjet oplysninger om de adspurgtes herkomst. Fra 2015 indeholder undersøgelsen desuden et spørgsmål om den adspurgtes generelle bekymring for vold og kriminalitet i samfundet.

* * *
I rapporten er “homofobi” og “transfobi” slået sammen under ét under betegnelsen “seksuel orientering“, hvormed der i rapporten menes, om “man er homoseksuel” eller “transseksuel“.
Det kan derfor ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner undersøgelsen vedrører, men kun hvor mange af disse to persongrupper undersøgelsen samlet vedrører.
Rent sprogligt er det også forkert at inkludere “transfobi” under “seksuel orientering“, ligesom brugen af ordet “transseksuel” ekskluderer transvestitter.
Tina Thranesen.

Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som "hadforbrydelse" “seksuel orientering“, “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel” og “transseksuel“.

* * *
(Side 4)
1. Oversigt og sammenfatning.
Under afsnittet”Vold” (side 6) anføres på side 6, 3. afsnit.
Mere end hvert tiende offer for vold angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller måske var betinget af racisme, mens omtrent halvt så mange angiver, at volden mod dem helt sikkert eller måske skyldtes homo- eller transfobi.

(Side 72)
Siden 2008 har offerundersøgelsen inkluderet tre spørgsmål vedrørende årsagen til vold. Spørgsmålene bygger på ofrets opfattelse af, hvad den oplevede vold skyldtes.

Et af spørgsmålene angår ofrets opfattelse af hovedårsagen til, at vedkommende blev udsat for vold. Knap hvert fjerde offer mente, at den væsentligste årsag var, at “gerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol”, jf. tabel 5.10. En væsentlig del – 44 pct. – af dem, der angav denne årsag til volden, havde været udsat for vold på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. En anden hyppig angiven årsag var uenighed eller skænderi, der udviklede sig til vold, idet 17 pct. af ofrene oplyste, at dette var årsagen. Her er det omtrent hvert tiende tilfælde, som foregik på arbejdsplads eller insti-tution, mens hvert femte havde fundet sted på et værtshus eller lignende sted og godt hvert sjette i egen bolig. Der er ikke markante forskelle mellem årene i angivelse af årsagen til volden.

Tabel 5.10. Ofrets opfattelse af årsagen (den væsentligste) til den vold,
vedkommende har været udsat for, 2008-16, pct.
  Andel
Uenighed, skænderi der udviklede sig 17 %
Hævn, vrede over noget jeg havde gjort eller ikke ville gøre 7 %
Misundelse 2 %
Jalousi 5 %
Røveri (ville have noget jeg havde) 7 %
Seksuelt motiveret 3 %
Regulært overfald der ikke havde noget med mig at gøre 7 %
Skulle vise sig 6 %
Den eller de følte nok, det var mig, der startede 1 %
Den eller de følte nok, jeg havde været provokerende 4 %
Gerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol 24 %
Andet 14 %
Ved ikke 3 %
I alt 100 %
Mænd og kvinder angiver temmelig forskellige grunde til, at de er blevet udsat for vold. Kvindelige ofre er således langt mere tilbøjelige end mandlige til at anføre, at volden skyldtes jalousi, at det var seksuelt motiveret, eller at gerningspersonen var psykisk syg eller ude af kontrol. Mænd er væsentligt mere tilbøjelige til at mene, at volden skyldes hævn eller vrede, var umotiveret, skyldtes at personen skulle vise sig, eller at gerningspersonen mente, at ofret startede eller havde været provokerede. Disse afvigelser er alle statistisk signifikante. Mænd og kvinder er omtrent lige tilbøjelige til at mene, at volden mod dem skyldtes uenigheder og skænderier, røveri, misundelse eller andet.

(Side 73)
5.9 Hadforbrydelser i forbindelse med vold
Der er i voldofferundersøgelserne siden 2008 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse, dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilhører eller antages at tilhøre. Der er således spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det følgende: Homo- eller transfobi). Der kan være andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religiøst motiveret vold, men disse er der ikke spurgt til i denne offerundersøgelse.

(Side 74)
Af tabel 5.12 fremgår det, at voldsforbrydelser, der menes at være motiveret af ofrets seksuelle orientering, er signifikant sjældnere end dem, der menes at skyldes racisme – cirka halvt så mange ofre angiver, at volden mod dem skyldtes homo- eller transfobi. Dette svarer til, at mellem 1.600 og 2.800 personer mellem 16 og 74 år årligt udsættes for vold grundet deres seksuelle orientering. Omtrent samme andel har angivet, at volden måske skyldtes deres seksuelle orientering. […] […] Modsat tilfældet for racisme er der signifikant flere kvinder end mænd, der mener, at voldsepisoden har eller måske har været motiveret af ofrets seksuelle orientering.

Tabel 5.12. Voldsofre fordelt efter ofrenes opfattelse af, om voldshændelsen var motiveret af homo- eller transfobi, 2008-16, andel og antal.
  Andel af ofre Antal ofre i
befolkningen årligt
95 % –
sikkerhedsinterval
Antal ofre i data,
uvægtet
Ja, helt sikkert 3 % 2.000 (2,0-4,0)
(1.600-2.800)
40
Ja, måske 3 % 1.800 (2,1-3,8)
(1.500-2.700)
39
Nej 94 % 57.200 (92,7-95,0)
(64.600-66.300)
1237
I alt 100 % 62.000 100 % 1316

(Side 74)
Anmeldelsestilbøjeligheden for ofre for hadforbrydelser er ikke lavere end for øvrige voldsofre. 48 pct. af ofre for vold motiveret af homo- eller transfobi har anmeldt volden, mens tilsvarende gælder for 46 pct. af ofre for vold motiveret af racisme og 43 pct. blandt voldsofre generelt i den samme periode (2008-2016).

* * *
(Side 130)
Spørgesmålene.
(Side 134)
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering?
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

* * *
Omtale af rapporten hos Justitsministeriet.
Rapporten i sin helhed hos Justitsministeriet i pdf-format.

Udgivet i: Offerundersøgelser.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , .