Straffelovens § 266 b (hadforbrydelser). Praksisoversigt fra Rigsadvokaten.

Vist 98 gange.
Rigsadvokaten ajourfører løbende en praksisoversigt over anvendelsen af straffelovens § 266 b (hadforbrydelse) i kapitelet om freds- og ærekrænkelser.
Rigsadvokaten er den øverste anklagemyndighed i Danmark.
Oversigten indeholder byretsdomme, landsretsdomme, højesteretsdomme, bødeforlæg og frifindende domme samt andre former for afgørelser fra år 2000.

Oversigten hos Rigsadvokaten.

* * *
Hos Rigadvokaten har oversigten overskriften: “Hadforbrydelser (straffelovens § 266 b) – praksisoversigt“.
Det fremgår ikke af specifikt af oversigten, men bør bemærkes, at det kun er overtrædelser af straffelovens § 266 b, der kan betegnes som en hadforbrydelse, som er medtaget. Andre former for overtrædelse af paragraffen er ikke medtaget.

Det skal også bemærkes, at oversigten ikke omfatter hadforbrydelser i forbindelse med f.eks. vold, trusler om vold eller andre straffelovsovertrædelser.
Hvis en sådan forbrydelse er begået med baggrund i offerets etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, så kan straffelovens § 81, pkt. 6 og/eller pkt. 7 (strafskærpelsesbestemmelser) bringes i anvendelse.
Se nærmere derom i Rigsadvokatens redegørelse af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

Der er altså ikke tale om en total praksisoversigt over afgørelser af sager om hadforbrydelser.
Tina Thranesen.

Udgivet i: Rigsadvokaten, Skrivelser om danske love.
Søgeord: , , , .