Redegørelse R 7 af 27. februar 2018 om ligestilling for bl.a. LGBTI personer fra ligestillingsminister Karen Ellemann. Forhandling den 23. marts 2018.

Vist 385 gange.
Redegørelse R 7 af 27. februar 2018 – Samling: 2017-18 – om ligestilling fra ligestillingsminister Karen Ellemann (V) indledes med ordene: “Ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og en grundlæggende frihedsrettighed“. Afsnittet om ligestilling for LGBTI-personer er en del af “Redegørelse af 27/2 18 om perspektiv- og handlingsplan 2018”.

Den 23. marts 2018 var der forhandling om perspektiv- og handlingsplanen i Folketinget.

Indhold
Uddrag af redeggørelsen
Afsnittet om LGBTI-personer
Forhandling den 23. marts 2018
Referencer

* * *
[Til top] Redegørelse af 27/2 18 om perspektiv- og handlingsplan 2018.
(Redegørelse nr. R 7).
Ministeren for fiskeri og ligestilling (Karen Ellemann):
LIGESTILLING ER UDGANGSPUNKT FOR VORES DEMOKRATI OG EN GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHED

I Danmark har der ikke altid været lige muligheder for kvinder og mænd. Det har været et langt sejt træk at nå dertil, hvor vi er i dag. Og selvom vi ikke er i mål, så er vi langt. Din fremtid afgøres ikke først og fremmest af, om du er født som pige eller dreng, og mulighederne er mange uanset køn. Lige muligheder er i dag udgangspunkt for vores demokrati og en grundlæggende frihedsrettighed. Sådan er det i Danmark.
Det skal vi holde fast i – også i mødet med kulturer, hvor det ikke er tilfældet.

Her skal vi være klare i mælet. Lige muligheder uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet er en præmis, alle skal acceptere, uanset om man er født her eller kommer fra et andet land. En præmis, der ikke kan gradbøjes efter kultur, tradition eller religion. Vi skal ikke acceptere, at der i Danmark er parallelsamfund, hvor ligestillingen reelt er sat ud af kraft. Hvor unge piger og drenge udsættes for negativ social kontrol af deres familier, og hvor rygtesamfund sætter den personlige frihed under pres.

De unge skal selv tage opgøret med forældede normer og værdier, men vi skal som samfund støtte dem ved at insistere på at debattere og oplyse om rettigheder, negativ social kontrol og ligestilling i etniske minoritetsmiljøer, også selvom det er svært. Ellers lader vi dem, der begrænses, i stikken og går på kompromis med en grundlæggende værdi i det danske samfund. Det gælder også, når det kommer til friheden til at vælge sin partner og til at leve åbent om sin seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Regeringen har sat et tydeligt mål om at fortsætte arbejdet med at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering eller kønsidentitet. Det er historisk, at vi har etableret en koordinerende funktion på området og sammen med satspuljepartierne sikret finansiering til en indsats, der skal styrke tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. For regeringen er det afgørende at værne om den personlige frihed og det danske frisind.
[…]
God læselyst.

BAGGRUND OG VISION FOR LIGESTILLINGSINDSATSEN I DANMARK
Danmark er blandt de mest ligestillede lande i verden, og vi har siden 2005 ligget stabilt på en anden plads i de løbende opgørelser over, hvor langt landene i EU er med ligestilling mellem kønnene [1].
[…]

Det er afgørende, at Danmark tager ansvar for at sikre opfyldelsen af mål 5 – nationalt og globalt. De globale udfordringer må ikke blive en sovepude for en ambitiøs national indsats. Det er regeringens vision, at:

»Alle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter. Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination på grund af køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.«

For at opfylde visionen arbejdes der med en række konkrete initiativer inden for fire indsatsområder: Rettigheder og frihed for den enkelte, Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter, Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer og Global ligestillingsindsats.

R7. 4 indsatsområder

R7. 4 indsatsområder

RETTIGHEDER OG FRIHED FOR DEN ENKELTE
[…]
Der er brug for at sætte fokus på gensidig respekt, god tone og omgangsform generelt og på arbejdspladsen og de sociale medier.
[…]

BEDRE UDNYTTELSE AF RESSOURCER OG TALENTER
Den enkelte pige og dreng, kvinde og mand skal have mulighed for at deltage i samfundet og udfolde sit potentiale frit.
Alle ressourcer og talenter skal i spil i uddannelse, arbejdsliv og i beslutningsprocesser. Det bidrager til vækst og styrker det danske samfund.
[…]

[Til top] TRYGHED, TRIVSEL OG LIGE MULIGHEDER FOR LGBTI-PERSONER
I Danmark har alle ret til at selv at vælge partner og leve åbent om deres seksuelle orientering og kønsidentitet. Alligevel møder lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI-personer [2]) stadig diskrimination og fordomme. Det har konsekvenser for den enkeltes tryghed, trivsel og muligheder for at kunne leve frit og forløse sit potentiale.

Frihed for den enkelte og øget trivsel
Mange LGBTI-personer er ressourcestærke mennesker med karriere og familieliv. Men undersøgelser viser samtidig, at LGBTI-personer generelt trives dårligere, de føler sig oftere stressede, og de drikker og ryger mere end den øvrige del af befolkningen [3].

Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredt blandt LGBT-personer som blandt den øvrige danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg sker ca. tre gange så ofte blandt LGBT-personer [4]. Nydanske LGBTI-personer er i særlig risiko for mistrivsel og diskrimination.

Mange LGBTI-personer er ikke åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet over for skolekammerater eller kollegaer. Det kan påvirke trivslen ikke at kunne deltage, når der fx på en arbejdsplads tales om, hvad man laver derhjemme og i sin fritid. Og når medarbejdere ikke trives, er sygefraværet ofte højere, produktiviteten lavere og personaleomsætningen højere.

Derfor sættes bredt ind i forhold til at fremme frihed, tryghed og inklusion, så alle LGBTI-personer – også nydanske – har mulighed for at leve åbent og uden frygt for diskrimination og overgreb.

 • 40 procent af LGBT-personer er i lav grad eller slet ikke åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på arbejdspladsen.
 • 49 procent af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.
 • 84 procent af danskerne har oplevet negative kommentarer eller lignende over for en skolekammerat, som blev opfattet som LGBT-person.
 • 13 procent af nydanske LGBT-personer har været udsat for vold fra familien på grund af deres seksuelle orientering.
 • 15 procent af nydanske LGBT-personer føler sig presset til at gifte sig mod deres vilje.
 • 22 procent af nydanskere opfatter homoseksualitet som en sygdom.
 • 24 procent af nydanskere mener, at det bør være forbudt at have sex med en person af samme køn.
Undersøgelserne dækker ikke interkønnede, derfor er I’et udeladt.
Epinion for LO, FTF og AC (2016) Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet.
FRA – Fundamental Rights Agency (2014) EU LGBT survey.
Als Research (2015) Nydanske LGBT-personers levevilkår.

Global indsats for LGBTI-personers rettigheder
Lige muligheder for alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet er i stigende grad blevet sat på dagsordenen globalt. I flere og flere lande er det muligt for transkønnede at få juridisk kønsskifte og for homoseksuelle at adoptere og blive gift. Men LGBTI-personers menneskerettigheder krænkes stadig systematisk mange steder i verden. Homoseksualitet er forbudt ved lov i mere end 70 lande – heraf nogle med dødsstraf [5] – og i en række lande slår myndighederne hårdt ned på offentlige LGBTI-manifestationer som Pride.
Det er nødvendigt, at Danmark går forrest og kontinuerligt presser på for at fremme frihed og retten til at være den, man er, og leve med den, man elsker.

Indsatser:
Handlingsplan til fremme af LGBTI-personers tryghed, trivsel og lige muligheder: Satspuljepartierne har afsat 25 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativer, der skal styrke tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Initiativerne sætter bredt ind på de områder, hvor der er udfordringer fx i forhold til nydanske LGBTI-personer, transkønnede og i forhold til åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet, i uddannelse, sport og idræt. Initiativerne vil indgå i en samlet handlingsplan på området, som lanceres i 2018.

Koordinerende funktionLGBTI-området: Der er oprettet en koordinerende funktionLGBTI-området hos ministeren for ligestilling til at understøtte arbejdet med en handlingsplan og sikre løbende og øget koordinering og videndeling på tværs af de relevante ministerier mv. Der er etableret en tværministeriel arbejdsgruppe med bred deltagelse fra de relevante ministerier. De enkelte ministerier har ansvar for og varetager som hidtil alle opgaver inden for eget ressort på LGBTI-området.

Evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Undervisningsministeriet vil gennemføre en evaluering af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen og på de frie grundskoler. Emnet skal blandt andet bidrage til elevernes forståelse af normer og idealer for køn, krop og seksualitet, og hvordan forståelsen påvirkes af det samfund, man lever i.
Formålet med evalueringen er at følge op på, om undervisningen i emnet kan styrkes.

Forundersøgelse af monitorering af LGBTI-elevers trivsel: Undervisningsministeriet vil som opfølgning på tilslutningen til UNESCO’s Call for Action igangsætte en forundersøgelse af, hvordan LGBTI-elevers trivsel i uddannelsessystemet kan monitoreres for på længere sigt at sikre viden om trivsel for denne målgruppe, og hvor der bør sættes ind over for eventuel mistrivsel. Viden om LGBTI-elevers trivsel skal endvidere bidrage til at opfylde folkeskolereformens nationale mål om, at alle elevers trivsel skal styrkes.

Europæisk konference om lige rettigheder for LGBTI-personer: Danmark er under formandskabet for Europarådet vært for en konference om rettigheder og lige muligheder for LGBTI-personer i relation til privat- og familielivet. Konferencen sætter fokus på emner som fx ægteskab, adoption, medmoderskab mv. Konferencen afholdes i marts i samarbejde mellem det danske formandskab og den danske delegation i Europarådets parlamentariske forsamling.

Dansk indsats for fremme af LGBTI-rettigheder globalt: Udenrigsministeriet arbejder aktivt med at fremme LGBTI-rettigheder globalt. Det sker blandt andet bilateralt gennem de danske ambassader og repræsentationer, som følger udviklingen på LGBTI-området på landeniveau tæt, og som gennem dialog med partnerlande og lokale og internationale civilsamfundsorganisationer arbejder for at fremme LGBTI-personers rettigheder og vilkår. Der arbejdes også for at fremme LGBTI-rettigheder i multilateralt regi, herunder i FN’s 3. udvalg, FN’s menneskerettighedsråd, OSCE og Europarådet, og Danmark fortsætter sit aktive engagement i det europæiske samarbejde på LGBTI-området.

GLOBAL LIGESTILLINGSINDSATS
Globalt er kvinder og pigers rettigheder og muligheder i samfundet blevet styrket gennem de seneste år. Men der er fortsat lang vej, før alle verdens kvinder og piger har ret at bestemme over egen krop, deres liv og lige muligheder i samfundet.

Aktiv dansk indsats for kvinders rettigheder og ligestilling globalt
FN’s 17 verdensmål danner rammen for den globale udviklingsindsats frem til 2030. Med mål 5 om ligestilling er der globalt en politisk vilje til at styrke ligestillingsindsatsen. Den danske handlingsplan sætter rammen for opfølgningen på verdensmålene på tværs af det danske samfund.

Trods den globale politiske vilje til at fremme ligestilling og de seneste års fremskridt blandt andet i forhold til pigers skolegang, er udfordringerne fortsat markante. Især i udviklingslandene er der alt for mange kvinder, der udsættes for diskrimination og vold, og kvinder som fastholdes i traditionelle mønstre uden at kunne realisere deres potentialer.

Fakta
 • Globalt bliver 15 millioner piger årligt gift, inden de er fyldt 18 år. Det er 28 piger i minuttet.
 • Det skønnes, at 2 millioner piger hvert år bliver gravide, før de er fyldt 15 år.
 • I store dele af Afrika og Asien er mere end 75 procent af de kvinder, der arbejder, beskæftigede uden for det formelle arbejdsmarked.
 • Undersøgelser viser, at øget Ligestilling og kvinders aktive deltagelse på arbejdsmarkedet kan øge verdens BNP.
UNICEF (2014) Ending Child Marriage: Progress and Prospects.
UNFPA (2015) Girlhood, Not Motherhood: Preventing Adolescent Pregnancy.
UN Women (2015) Progress of the World’s Women 2015-2016.
McKinsey Global Institute (2015) The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion To Global Growth.

Udviklingsbistanden som løftestang for ligestilling
Den danske indsats er rettet mod at sikre lige rettigheder og kvinders empowerment. Der er et særligt fokus på at fremme kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.
Det er afgørende for udviklingen, at kvinder og piger har ret til at bestemme over deres egen krop og ret til at vælge, hvem de vil have børn med, og hvor mange de vil have, samt at vold mod kvinder bekæmpes. Samtidig er det vigtigt at arbejde målrettet med at sikre lige muligheder for deltagelse i det offentlige rum, på arbejdsmarkedet, i uddannelse og i beslutningsprocesser.

Danmark vil internationalt fortsætte med at presse på for at skabe yderligere fremdrift for ligestillingen globalt – primært i regi af Nordisk Ministerråd, EU, Europarådet og FN samt gennem udviklingsbistanden. Samtidig kan Danmark lære af andre landes erfaringer.

Indsatser:
Dansk formandskab for Europarådet: Ligestilling er et ud af fem prioriterede områder under det danske formandskab af Europarådet, som løber frem til maj. Danmark vil være vært for en international konference i København, hvor Europarådets nye ligestillingsstrategi lanceres. På konferencen sættes der blandt andet fokus på kvinder i ledelse, kønsstereotyper samt kvindelige migranter og flygtninge, og der inkluderes et mandeperspektiv. Der vil endvidere i april blive afholdt en dansk-islandsk »Barbershop event« i Strasbourg, hvor der er fokus på mænd og ligestilling, og i FN i marts afholdes der en side event med fokus på sexisme.

EU’s ligestillingstemaer: De bulgarske og østrigske formandskaber vil sætte særligt fokus på kvinder og digitalisering, herunder blandt unge. Det europæiske ligestillingsinstitut EIGE udarbejder som led i dette en rapport om unge, ligestilling og digitalisering. Der arbejdes videre med Kommissionens forslag til den europæiske søjle for sociale rettigheder, heri indgår et forslag til »work life balance-direktiv« med blandt andet forslag om øremærket orlov til fædre. Regeringen støtter ligestilling på arbejdsmarkedet og i familierne, men ønsker ikke øremærket orlov til fædre.

Nordisk Ministerråd: Det nordiske samarbejde vil under svensk formandskab blandt andet sætte fokus på at fremme mænds engagement i ligestillingsarbejdet med en international konference om mænd og ligestilling, herunder også mænds vold mod kvinder, samt fokus på ligestilling og arbejdsmarkedet.

FN’s Kvindekommissions samling – kvinders lige muligheder i landdistrikter: Danmark vil arbejde aktivt for at sikre fremskridt i forhold til kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder samt kvinders økonomiske uafhængighed, adgang til uddannelse og jobs. Danmark vil være vært for en række side events, deltage i bilaterale møder og forhandlinger.

Danmarks nationale handlingsplan for implementering af FN’s sikkerhedsresolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed: Handlingsplanen har til formål at bidrage til at fremme fredelige, fremgangsrige og retfærdige samfund med mere ligestilling efter krig og konflikt. Den danske indsats sker ved en kombination af humanitære, militære og civile engagementer samt gennem udviklingssamarbejdet. Inden for de geografiske og tematiske områder foreligger der forskellige strategiske målsætninger for ligestilling.

Fokus på ligestilling og kvinders rettigheder i udviklingsbistanden: Fremme af ligestilling mellem kønnene er et gennemgående element i alle aktiviteter i udviklingsbistanden, der bygger på flerårige strategier og handlingsplaner. Danmark arbejder i sin udviklingsbistand tværgående med ligestillingsindsatser i prioritetslandene, i Mellemøsten og Nordafrika og inden for rammerne af naboskabsprogrammet og i internationale organisationer. I danskfinansierede humanitære indsatser indgår ligeledes ligestillings– og kvinderettighedsperspektiver med fokus på kvinder og pigers særlige sårbarhed i humanitære kriser.

Status på initiativerne fra Perspektiv- og handlingsplan 2017
Indsatsområde Antal initiativer Gennemført Igangsat Ikke gennemført
Rettigheder og frihed for den enkelte 11 6 5 0
Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter 14 5 9 0
Global ligestillingsindsats 6 4 2 0
I alt 31 15 16 0

Hermed slutter redegørelsen.

Noter
 1. [Retur] EIGE (2017) Gender Equality Index
 2. [Retur] I teksten anvendes betegnelsen LGBTI konsekvent, om end flere af de undersøgelser, der refereres til, kun dækker LGBT-gruppen og således ikke interkønnede personer.
 3. [Retur] Statens Institut for Folkesundhed (2015).
 4. [Retur] Christian Graugaard m.fl., in Scandinavian Journal of Public Health (2015) Self reported sexual and psychosocial health among non heterosexual Danes, CASA (2009) Lige og Ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår.

* * *
[Til top] Forhandling
Den 23. marts 2018 var som punkt 6 på dagsordenen forhandling om perspektiv- og handlingsplanen i Folketinget.
Næsten alle talere var inde på LGBTI-forhold.

Herunder Folketingets videooptagelse af forhandlingerne, der varede 1 time og 50 minutter.

I bunden af videobilledet indtastes i det røde felt: “14 : 00 : 37”. Tryk derefter på “GÅ TIL KLOKKESLÆT”. Optagelsen springer til begyndelsen af forhandlingen og kan startes.

* * *
[Til top] Referencer
Folketingets journal vedrørende redegørelsen.
Redegørelsen i sin helhed i pdf-format i Folketingstidende G.

Udgivet i: Andet vedr. Folketing/Regering.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .