Satspuljeaftale af 10. november 2017 sikrer 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Vist 144 gange.
Ligestillingsminister Karen Ellemann sikrer historisk højt beløb til ligestilling med satspuljeaftalen
10. november 2017.

I forbindelse med den indgåede satspuljeaftale styrkes indsatsen over for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI), og den fremtidige indsats mod menneskehandel sikres med en ny handlingsplan. Der afsættes i alt 88 mio. kr. til området. Det er det højeste beløb, der nogensinde er afsat til ligestilling på satspuljen.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har forhandlet en ny satspuljeaftale på plads på børne- og socialområdet. Som noget nyt er satspuljepartierne bl.a. enige om at afsætte en samlet ramme på 25 mio. kr. til initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

”Det er historisk, at vi nu samles om at finansiere en række initiativer, der skal fremme LGBTI-personers inklusion i samfundet og forebygge diskrimination og stigmatisering. Undersøgelser viser, at denne gruppe generelt har dårligere trivsel end resten af befolkningen. Og der er for mange, der stadig oplever diskrimination og føler sig utrygge i det offentlige rum. Det gælder især LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, der er særligt udsatte. Jeg er stolt over, at vi nu for alvor sætter ind på dette område”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Den konkrete udmøntning af rammen på LGBTI-området skal forhandles hos ligestillingsministeren, der har det koordinerende ansvar for LGBTI-indsatsen. En samlet handlingsplan forventes offentliggjort i foråret 2018.

Med aftalen er partierne desuden blevet enige om at afsætte [63 mio. kr.] i perioden 2019-2021 til en ny handlingsplan mod menneskehandel. Målet med aftalen er at skabe kontinuitet og tryghed om indsatsen allerede nu.

”Menneskehandel er en grov krænkelse af den enkeltes fundamentale ret til at bestemme over egen krop og eget liv. Jeg er derfor glad for, at vi kan skabe tryghed og kontinuitet om indsatsen. Vi skal sætte ind over for denne grove og krænkende form for udnyttelse af et andet menneske. Vi skal ikke acceptere, at menneskehandel finder sted i Danmark”, siger ligestillingsminister Karen Ellemann.

Den nye handlingsplan bygger videre på erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner og sætter blandt andet fokus på, at indsatsen er fleksibel og tilpasset det enkelte offers behov. Samtidig fokuserer den på, at de relevante aktører er parate til at møde nye udviklingstendenser, samt at de aktører, der allerede har kontakt til målgruppen, kender tegn og signaler på menneskehandel og dermed kan bidrage til at forebygge menneskehandel og indgå i det opsøgende arbejde.

* * *
Meddelelsen fra ligestillingsminister Karen Ellemann hos Ligestillingsministeriet/Udenrigsministeriet.

* * *
Uddrag af aftalen gengives herunder.
Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 10. november 2017 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet.

I hovedtræk er aftalens initiativer:
Side 4, mf.
Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund er særligt udsatte. Partierne er enige om at afsætte en ramme til initiativer på LGBTI-området på 25,0 mio. kr. i perioden 2018-2021. Initiativerne vil indgå i en samlet handlingsplan.
Partierne er desuden enige om, at eventuelle yderligere initiativer på LGBTI-området, herunder fx i forhold til sundhed, trivsel og andre udfordringer blandt gruppen, vil kunne drøftes i forbindelse med satspulje for 2019.
Udmøntningen af rammen aftales efterfølgende mellem satspuljekredsen og ministeren for ligestilling.

Side 5, sidste afsnit
Den samlede aftale har til formål at styrke indsatsen på socialområdet. En væsentlig forudsætning for dette er, at resultaterne fra enkelte initiativer opsamles og systematiseres med henblik på, at gode og effektfulde indsatser kan implementeres i praksis. Satspuljeordførerne vil forud for de årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de enkelte projekter, ligesom der vil ske en løbende orientering af satspuljeordførerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte projekter.

Satspuljepartierne er desuden enige om i foråret 2018 at drøfte, hvordan der via en konkret model kan følges op på driftstilskud fra satspuljen til organisationer på det sociale område med henblik på, at sikre at pengene bliver anvendt bedst muligt.

Nr. Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 I alt
12 Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 8,0 5,0 5,0 7,0 25,0

* * *
Aftalen i pdf-format hos Socialministeriet.

Udgivet i: LGBTI handlingsplan 2018, Satspuljemidler jan. 2018.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , .