Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 om kommende lovforslag indeholder: Ændring af sundhedsloven vedr. kastration.

Vist 90 gange. Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 indeholder et punkt om, at sundhedsloven skal ændres, så Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte.

Redegørelsen indledes med:
“Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del.

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.”

Derefter følger der de forslag, som de forskellige ministeriet forventer at fremsætte i folketingsåret.

Sundhedsministeren Side 41.
Ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration) (Okt I)

Lovforslaget har til hovedformål at ophæve forbuddet mod dobbeltdonation, således at en kvinde fremover, hvor der er sundhedsfaglig indikation for behandlingen, med hjælp fra en sundhedsperson kan få behandling med henblik på at blive gravid ved brug af både et donoræg og donorsæd. Der foreslås ligeledes fastsat krav om, at enten den donerede sæd eller det donerede æg skal være doneret i ikke-anonym form således, at der fortsat er mulighed for barnet for at få et delvist kendskab til sit genetiske ophav. Herudover foreslås det, at Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte.

* * *
(Okt I) betyder, at lovforslaget fremsættes i oktober måned 2017.

* * *
Omtale af redegørelsen hos Statsministeriet.
Redegørelsen i pdf-format hos Statsministeriet.

* * *
Den 13. juli 2017 sendte Sundheds- og Ældreministeriet et udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med nedre operation overlades til patienten og den behandlende læge i offentlig høring.

Udgivet i: Andet vedr. Folketing/Regering, L 60-2017 Kastration.
Søgeord: , , , , , .