Vedtægt for Trans-Danmark af 31. marts 2007. (Forældet).

Vist 132 gange.

På den ordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2006 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der gengives herunder.

Vedtægt for Trans-Danmark
Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

I Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.
II Formål
§ 2 Foreningens formål er at fremme befolkningens forståelse for og accept af transvestitters og transseksuelles særlige forhold og søge at sikre, at lovgivningen i størst mulig udstrækning tilgodeser sammes forhold, samt yde støtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle.
Stk. 2 Formålet søges gennemført ved at
 1. påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
 2. arbejde for ændring og ajourføring af love, bekendtgørelser, cirkulærer, regelsæt og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
 3. udøve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme formålet,
 4. støtte og hjælpe med gennemførelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens skøn vil fremme formålet,
 5. få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet, og
 6. andet, der efter bestyrelsens skøn vil fremme formålet.
III Medlemmer og hjemmeside
§ 3 Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen formål som anført i § 2.
Stk. 2 Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
Stk. 3 Foreningen er partipolitisk uafhængig.
§ 4 Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når det har begået groft brud på det i § 2 nævnte formål.
Stk. 2 Udelukkelsen, der kan være tidsbestemt eller livsvarig, forelægges til endelig godkendelse på førstkommende generalforsamling.
§ 5 Foreningen ejer og driver hjemmesiden www.trans-danmark.dk.
Stk. 2 På foreningens hjemmeside oploades foreningens vedtægter, bestyrelsens sammensætning og informationer efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
Stk. 3 Bestyrelsen vælger en webmaster til at opbygge, ajourføre og vedligeholde hjemmesiden.
Stk. 4 Bestyrelsen udarbejder nærmere bestemmelser for hjemmesidens drift og vedligeholdelse.
IV Generalforsamling
§ 6 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes via en af bestyrelsen oprettet postliste, som samtlige medlemmer tilsluttes, med angivelse af dagsorden.
Stk. 3 Indkaldelsen skal være afsendt senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer medmindre andet vedtages på generalforsamlingen.
Stk. 5 Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme.
Stk. 6 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7 Deltager andre i generalforsamlingen skal de forinden afkræves løfte om at overholde foreningens krav om at holde medlemmernes identitet hemmelig i den udstrækning de enkelte medlemmer kræver det.
§ 7 Ændringer i foreningens vedtægter er vedtaget, når 2/3 af de på en generalforsamling afgivne, herunder også blanke stemmer, er for ændringerne.
Stk. 2 Andre afstemninger end de i § 6 stk. 1 og i § 17 nævnte, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3 Forslag om vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4 Afstemninger skal på begæring være skriftlige.
§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Stk. 3 Forslag til dagordenens punkt 6 skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at kunne blive behandlet på samme års generalforsamling.
Stk. 4 Formanden foranstalter indkomne forslag udsendt til medlemmerne via medlemspostlisten senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 10 medlemmer begærer det med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.
Stk. 2 I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 5 således, at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse.
Stk. 3 Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kassereren i fællesskab.
V Bestyrelsen
§ 10 Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningens daglige virke.
§ 11 Formanden indkalder til bestyrelsens møder, når han finder det fornødent.
Stk. 2 Bestyrelsen skal dog afholde mindst 1 fysisk bestyrelsesmøde om året.
Stk. 3 Fysisk bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom.
§ 12 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest til medlemmerne via medlemspostlisten.
§ 13 Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen første valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på generalforsamlingen.
Stk. 2 Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
§ 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indkaldt til et møde og mindst 4 er mødt. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 15 Bestyrelsen opretter en bestyrelsespostliste gennem hvilken forenings daglige drift m.m. foregår.
Stk. 2 Driften af foreningen via bestyrelsespostlisten har samme bindende virkning som foregik den ved et fysisk møde.
Stk. 3 Beslutninger truffet via bestyrelsespostlisten er vedtaget og bindende for bestyrelsen, såfremt mindst 3 edlemmer via bestyrelsespostlisten stemmer for beslutningerne.
§ 16 Bestyrelsen opretter en konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens økonomi føres.
Stk. 2 Kassereren har prokura over kontoen.
Stk. 3 Ved kassererens forfald kan formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem overtage kassererens funktioner.
§ 17 Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt møde.
Stk. 2 Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen via bestyrelsespostlisten.
Stk. 3 Bestyrelsen kan vælge enten som fast regel eller i enkeltstående at udsende referaterne til samtlige medlemmer via medlemspostlisten.
VI Regnskab og kontingent
§ 18 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest den 15. februar det følgende år.
§ 19 Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger og organisationer fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Stk. 2 Medlemskontingentet er gældende i et år fra indmeldelsesdatoen og skal være betalt senest en måned senere.
Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 gælder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.
Stk. 4 Kontingent for medlemmer indmeldt før den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal være indbetalt senest 1. februar.
Stk. 5 Bestyrelsen kan, når særlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed.
Stk. 6 Bidragyderes identitet skal på begæring holdes hemmelig.
VII Medlemsorientering
§ 20 Foreningen opretter til formålet en medlems postliste gennem hvilken meddelelser til medlemmerne herunder indkaldelse til generalforsamling foregår.
Stk. 2 Generalforsamlingsreferatet og regnskabet udsendes ligeledes via medlems postlisten.
Stk. 3 Medlemspostlisten skal være tilgængelig for debat medlemmerne imellem.
VIII Udvalg
§ 21 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling og gennemførelse af projekter og beslutninger vedtaget af bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsen kan enten udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i sådanne udvalg eller udpege et af foreningens øvrige medlemmer som formand for udvalget.
Stk. 3 Hvis formanden for et udvalg ikke er bestyrelsesmedlem, tiltræder udvalgsformanden bestyrelsen med samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne, under bestyrelsens behandling af udvalgets arbejde.
IX Ophævelse og ikrafttrædelse
§ 22 Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslag herom er vedtaget af 4/5 af de på en generalforsamling fremmødte og derefter af 4/5 af foreningens medlemmer.
Stk. 2 Såfremt der ved en afstemning blandt medlemmerne ikke afgives mindst 4/5 stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsordenen er ophævelse af foreningen.
Stk. 3 På denne ekstraordinære generalforsamling kan ophævelsen vedtages uanset antallet af fremmødte medlemmer såfremt 4/5 stemmer for ophævelsen.
§ 23 Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue tilgodese foreningens formål jf. § 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.
§ 24 Denne lov er vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 29. juni 2002.
Stk. 2 Ændring af §§ 1, 2 og 19 stk. 2 og 2 vedtaget på den ordinære generalforsamling lørdag den 29. marts 2003.
Stk. 3 Ændring af § 19 ved nye stk. 2, 3 og 4 samtidig med, at de hidtidige stk. 3 og 4 blev til stk. 5 og 6 vedtaget på den ordinære generalforsamling lørdag den 13. marts 2004.
Stk. 4 Ændring af § 1 ved ændring af foreningens navn på den ordinære generalforsamling lørdag den 4. marts 2006.
Stk. 5 Ændring af § 23 om anvendelse af foreningens formål ved foreningens ophævelse vedtaget på den ordinære generalforsamling lørdag den 31. marts 2007.

På generalforsamlingens vegne:

Dirigent, Erwin Jöhnk Sekretær, Tina Schuldt.

Vedtægt af 31. marts 2007 i pdf-format. (Forældet).

Udgivet i: Vedtægter.
Søgeord: , , .