Vejledning om ansøgning om juridisk kønsskifte. Tina Thranesen den 24. juni 2014. Ikke gyldig mere. 25. august 2014.

Vist 2.222 gange. Ikke gyldig mere. Tina Thranesen, den 25. august 2014.
CPR-kontoret har den 25. august 2014 offentliggjort en vejledning til og en ansøgningsformular om juridisk kønsskifte, hvortil der henvises.

* * *
Fra den 1. september 2014 bliver det muligt at foretage juridisk kønsskifte jf. lov nr. 752 af 25. juni 2014.
Der vil blive udarbejdet en officiel vejledning inden den 1. september 2014.
Når den officielle vejledning udgives, vil nedenstående, såfremt der bliver behov derfor, blive justeret.
Det er CPR-kontoret, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet, som rent praktisk kommer til at behandle ansøgninger om nyt personnummer.
Ajourført 4. august 2014.

 • En person får et nyt personnummer med et endetal svarende til det køn, som den pågældende oplever sig som tilhørende.
  Herefter vil den pågældende juridisk i et og alt være at betragte som det nye køn.
Kort beskrivelse
 • Der kræves ikke nogen form for behandling, udredning eller erklæring fra læge, psykiater, Sexologisk Klinik eller andre.
 • Der er ikke nogen krav til påklædning eller udseende i øvrigt.
 • Det er alene den pågældendes egen oplevelse af at tilhøre det andet køn.
 • Personen skal være fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet.
Fremgangsmåde
 1. Indsend en skriftlig ansøgning om nyt personnummer til CPR-kontoret, hvoraf det fremgår at ansøgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn.
 2. Fornavnet skal om nødvendigt ændres, så det bliver kønskorrekt i forhold til det nye køn, eller er anerkendt til brug for begge køn.
 3. Angiv derfor i ansøgningen det kønskorrekte fornavn, der ønske skiftet til. Hvis fornavnet er et af de navne, som er kønskorrekte til begge køn, og der ikke ønskes fornavneskift, så anfør dette i ansøgningen.
 4. Indsend en skriftligt bekræftelse efter en reflektionsperiode på 6 måneder efter ansøgningstidspunktet om, at ansøgningen fastholdes.
 5. CPR-kontoret tildeler derefter den pågældende et nyt personnummer i overensstemmelse med det nye køn i form af et nyt sundhedskort med et nyt personnummer med endetal svarende til det nye kønog det nye navn.
 6. Herefter kan der udstedes nye personlige dokumenter som f.eks. pas, kørekort og dåbs-/fødselsattest i overensstemmelse med det nye køn.
  Der skal ansøges på sædvanlig vis og betales sædvanligt gebyr.
Overgangsbestemmelse
For personer, som inden lovens ikrafttræden den 1. september 2014 efter de hidtil gældende regler har ansøgt om
regnes reflektionsperioden på 6 måneder fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning herom.
Har en person indgivet ansøgning om flere af disse tilladelser, regnes reflektionsperioden fra tidspunktet for den først indgivne ansøgning.

Der er ikke krav om, at ansøgningen/ansøgningerne skal være imødekommet – kun, at der er ansøgt.

Det vil sige, at en person, der har indgivet ansøgning om en af de tre nævnte tilladelser inden lovens ikrafttrædelse den 1. september 2014, kan indsende en skriftligt bekræftelse efter en reflektionsperiode på 6 måneder efter datoen for ansøgningen – dog tidligst ved lovens ikrafttrædelse den 1. september 2014.

En person, der har indgivet ansøgning:
 • Den 1. marts 2014 eller tidligere kan indsende en skriftligt bekræftelse allerede ved lovens ikrafttrædelse den 1. september 2014.
 • Den 1. maj 2014 kan indsende en skriftlig bekræftelse den 1. oktober 2014.

Personer, der inden lovens ikrafttrædelse den 1. september 2014 har ansøgt om en af de tre nævnte tilladelser, kan også efter lovens ikrafttrædelse henvise til den tidligere indgivne ansøgning og dermed undgå reflektionsperioden på 6 måneder.

Det anbefales, at pågældende
 • afgiver en skriftlig ansøgning om nyt personnummer til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvoraf det fremgår at ansøgningen om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn,
 • anfører, at der (med angivelse af dato) tidligere er ansøgt om fornavneskift/X som kønsbetegnelse i passet/kastration med henblik på kønsskifte, og
 • at medsende kopi af den tidligere ansøgning derom.

* * *
Vær opmærksom på følgende
 • Ansøgningen må ikke være begrundet i andre forhold, så som et ønske om at skifte køn for sjov, som led i en aktion for større ligestilling mellem mænd og kvinder m.v., et forsøg på at sløre sin identitet eller for at opnå kønsrelaterede fordele.
 • Hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet senere, eksempelvis gennem omtale i pressen, bliver opmærksom på, at den afgivne erklæring er urigtig, vil tilladelsen til at skifte personnummer kunne tilbagekaldes efter de almindelige forvaltningsretlige regler. Konsekvensen heraf vil være, at den pågældende gentildeles det oprindelige personnummer.
 • Urigtige oplysninger i den afgivne erklæring om begrundelsen for ansøgningen om nyt personnummer vil efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens § 163.
* * *
Ansøgningerne sendes til:
Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

* * *
Eksempler på ansøgninger

Eksempel 1a – ansøgning om nyt personnummer (juridisk kønsskifte)

  Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

(Skriv dato)

Vedrørende: Ansøgning om nyt personnummer (juridisk kønsskifte)

Undertegnede, der biologisk er født som mand, ansøger om et kvindeligt personnummer, idet jeg oplever mig som værende kvinde.

Samtidig ønsker jeg at skifte mit nuværende fornavn (skriv navnet) til det kvindelige fornavn (skriv navnet), som er godkendt som kvindenavn.

Med venlig hilsen.
Nuværende fulde navn
Nuværende personnummer
Adresse
Evt. telefonnummer
Evt. e-mail adresse

Eksempel 1b – bekræftelse på ansøgningen om nyt personnummer tidligst 6 måneder efter ansøgningen

  Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

(Skriv dato)

Vedrørende: Bekræftelse på ansøgning om nyt personnummer (juridisk kønsskifte)

Undertegnede, der biologisk er født som mand, bekræfter hermed min ansøgning af (skriv dato for indgivelsen af ansøgningen) om et kvindeligt personnummer, idet jeg oplever mig som værende kvinde.

Samtidig bekræfter jeg, at jeg ønsker at skifte mit nuværende fornavn (skriv navnet) til det kvindelige fornavn (skriv navnet), som er godkendt som kvindenavn.

Med venlig hilsen.
Nuværende fulde navn
Nuværende personnummer
Adresse
Evt. telefonnummer
Evt. e-mail adresse

Eksempel 2 – har tidligere søgt om fornavneskift/X som kønsbetegnelse i passet/kastration med henblik på kønsskifte

  Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Finsensvej 15,
2000 Frederiksberg.

(Skriv dato)

Vedrørende: Ansøgning om nyt personnummer (juridisk kønsskifte)

Undertegnede, der biologisk er født som mand, ansøger om et kvindeligt personnummer, idet jeg oplever mig som værende kvinde.

Med henvisning til § 2, stk. 2 i lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister vedtaget den 11. juni 2014 gør jeg opmærksom på, at jeg den (skriv dato) ansøgte om (skriv et eller flere af følgende: fornavneskift/X som kønsbetegnelse i passet/kastration med henblik på kønsskifte).

Vedlagt kopi af min ansøgning derom.

Samtidig ønsker jeg at skifte mit nuværende fornavn (skriv navnet) til det kvindelige fornavn (angiv navnet), som er godkendt som kvindenavn.

Med venlig hilsen.
Nuværende fulde navn
Nuværende personnummer
Adresse
Evt. telefonnummer
Evt. e-mail adresse

* * *
I eksemplerne er for nemheds skyld brugt mand til kvinde.
For kvinde til mand udskiftes “mand” til “kvinde”, “kvindelige” til “mandlige” og “kvindenavn” til “mandenavn”.

I tilfælde af, at der bæres et fornavn, der er godkendt både som kvindenavn og mandenavn, og dette ikke ønskes ændret, anføres i stedet:
  Jeg ønsker ikke at ændre mit nuværende fornavn (skriv navnet), idet det er godkendt både som kvindenavn og mandenavn.

* * *
Det skal bemærkes, at der med indførelse af juridisk kønsskifte ikke er sket ændringer i reglerne om udredning og behandling af transpersoner, der ønsker operativt kønsskifte og/eller kønshormonbehandling.

* * *
Orientering af 12. juni 2014 fra CPR-kontoret. Orienteringen afsluttes med:
CPR-kontoret vil inden længe på hjemmesiden offentliggøre nærmere oplysninger om proceduren ved indgivelse af ansøgning, om den vejledning, CPR-kontoret vil fremsende til ansøgere om konsekvenserne af tildeling af nyt personnummer, og om kravene til den erklæring, der skal afgives.
Pr. 4. august 2014 oplyste CPR-kontoret ved min telefoniske henvendelse, at det ikke vides, hvornår der vil foreligge en vejledning. Tina Thranesen.

Udgivet i: Vejledninger.